JOHAN STAEL VON HOLSTEIN 

"LIVLÄNDAREN"

(född mellan 1452 och 1462 och död 1512) 

 

LivonianOrder.svgLivonianOrder.svgLivonianOrder.svgLivonianOrder.svgLivonianOrder.svgLivonianOrder.svgLivonianOrder.svg

 

Johann Stael von Holstein  "Livländaren" föddes troligen i Dortmund. Han ärvde inte något gods i utan anslöt sig därför som många män från minesterialfamiljer till Tyska orden och flyttade till dess bas i Livland. Johan startade därmed den baltiska grenen av släkten Staël von Holstein. 

 

NÄR KOM JOHAN TILL LIVLAND? 

Det finns ingen exakt datum när Johan började sin tjänstgöring i Livland. Enligt Gustaf Elgenstierna var Johan verksam som ordensfogde från 30 mars 1488Jag har hittat bevis på att Gustaf Elgenstierna inte grävt tillräckligt djup i arkiven. I Gustaf Siffes sammanställing av det han hittat i utländska arkiv återfinns Johan i ett dokument från 9 oktober 1487 Det finns att läsa i boken "Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver – Sten Sture den äldres tid 1470-1503”. Stilleståndsfördraget mellan Lifländska orden och Sverige, dat Reva d. Oct 1487".

 

HUR VAR DET I LIVLAND UNDER SLUTET AV MEDELTIDEN - VEM STYRDE LANDET? 

Livland var vid den här tiden en del av Livländska konfederationen och styrdes av Livländska orden, kyrkan och borgarna. Livländska orden som vid den här tiden övergått från att ha varit en religiös orden till att vara en militär orden. Parterna var oense för de mesta om vem som var störst och skulle ha mest makt över landet. De hade alla sina egna soldater vilket gjorde dem till ett lätt byte för fienden Ryssland. 

 

JOHAN OCH TITFER

 

VAD GJORDE EN ORDENSVOGT? 

I "Encyclopedia of the Middle Ages" står följande; Medan termen så småningom användes för att hänvisa till många typer av guvernörskap och opinionsbildning, var en av de tidigaste och viktigaste typerna av advocatus kyrkans förespråkare (advocatus ecclesiae). Dessa var ursprungligen lekmannaherrar, som inte bara hjälpte till att försvara religiösa institutioner i den sekulära världen, utan också ansvarade för att utöva herrskapsansvar inom kyrkans marker, såsom hanteringen av rättsfall som kan kräva användning av dödsstraff. Dessa ämbetsinnehavares positioner kom så småningom att ses som ärvliga titlar själva, med sina egna feodala privilegier kopplade till dem."

 

 ORDENSVOGT FÖR TYSKA ORDEN I WESENBERG 1487 - 1492 

 

Ralvere castle

 

Ordensborgen i Wesenberg

 

Under sin tid i Wesenberg fick Johan vara med om mycket spännande saker. Bland annat deltog han i ett möte mellan ordensmästaren och den svenske kungen Sten Sture den äldre.  

 

9 OKTOBER 1487 

Stilleståndsfördraget mellan Lifländska orden och Sverige, dat Reva d. Oct ”Stilleståndsfordrag mellan Lifländska orden och Sverige, dat Reva d.9 oct. 1487. Wy broder Johan van der Reke1, Anders Genanth van der Sommeren, kompthur to Reual Johan Stael von Holsteynvoghet to Wessemberghe deutsche Ordens, Ernst Wolthusen ritter, Clawes Tolkre vude Johan van dem Brame, wulmechtich vnsess hochwerdighen vnde grotmechtigen hern Johan Fridach van Loringhoue Meyster vude vunses werdigen ordens to Lyfflandt, bekennen vnde betughen apenbare in vnde mit dusser vorsegelden cedulen van emen, dat wye midt den achtbaren erbaren vnde wolduchtigen mannen Knuth Posse, Hartwich Wrynolt vnde Johannes Vnrast vulmechtich des grotmechtigen vned gestrenghen heren Streyn Sture van Grypesholme, ritter vnde Gubernator der Cronen vor Sweden…...” 

 

30 MARS 1488

 

 

 

 

Varför träffades Livländska ordensmästaren och Sveriges kung Sten Sture den äldre? Sten Sture förd en mycket expansiv utrikespolitik och hade kasta sina lystna blickar på Livland. Han var inte ensam om det även storfursten i Ryssland Ivan III förde en expansionspolitik västerut för att försöka få kontroll över handelsrutterna kring Östersjön. Rädslan för ett ryskt anfall förenade alltså Livland och den svenske kungen. 

 

FREDEN I REVAL SOMMAREN 1488 

Den andra noteringen jag hittat där han nämns är från sommaren 1488. I  Otto Freiherr Ruttenbergs Geschichte der Ostseeprovinzen Liv- står följande:

 

"Im sommer 1488 hate Riga einen rathsherr Heinrich Gotten nach Sweden gesendet. Diesen nahm der Reichsverweser Sten Sture mit sich nach Ratzeburg, wo er auf dem Prestholm mit den Bevollmächtigten des Landmeisters , dem Vogt von Wesenberg. Johann von Stael'Holstein, am 30. Juli einen Vergleich zu Stande brachte in welchen der landmeister versprach dis X 1489 nicht findsegelisch nach Riga zu unternehmen um dieser seit aber zu gemenschaftlischer leitung eine krieggegen Kurland einem lantag .    

 

 

JANUARI 1492

Det finns även en notering från 21 januari 1492 i Verzeichnis livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen Archiven und ... Av Carl Schirren på s. 18

 

"Johan Stael von Holstein vogt zu Weissenberch erklärt sammt dem richter in Wierland Arndt Viietinghoff van Rogel ........."

 

 

24 JANUARI 1492 

 

Johan stael

 

24 januari 1492 -  Carl Schirrens ”Verzeichnis Livländischer Geschichts-Quellen in Schwedischen Archive und ...” som lyder:

 

"Johan Stael von Holstein vogt zu Weissenberch erklärt sammt dem richter in Wierland von Rogel und sessen beiden beisitzen Bertöld von Gilsen Hermansson und odert Hassencia Jürgensson".1

Svensk översättning: Johan Stael von Holstein vogt i Weissenberg sammankallade domaren i Wierland Arndt Vietinghof von Regel och hans båda bisittare Bertold von Gilsen Hermansson och odert Hassencia Jürgensson. 1Schirren, Carl; Verzeichnis Livländischer Geschichts-Quellen in Schwedischen Archive und s. 18

 

20 MARS 1492  

1492 deltog Johan i ytterligare ett viktiga möten mellan Livländska orden och Sten Sture. 20 mars 1492 finns en notering om Johan. Intressant är här att han kallas ” Johan Stahl zu Hertenstein. Vogt zu Wossemberg”.1 ”Dem ersatnen vansern lieben andechtigen Johan Stahl von Hertenstein, vogt zu Wossemberg Deutsche ordens”.

 

Svensk översättning: . Johan Stahl zu Hertenstein. Tysk ordensvogt i Wesenberg/Rakvere. Vad som är speciellt intressant med den sista är att han kallas von Hertenstien,. Kan det vara en felskrivning eller är det information om varifrån han kommer? Slottet Hartenstein kallades ibland även Hertenstein

 

1Von Lichnowsky, Eduard: Geschichte des Hauses Habsburg: Kaiser Friedrich III und seine Sohn del 18 sid DCCI 

2Sverges traktater med Främmande magter jamte andra det hörande handlingar, Volym 3 SwedenOlof Simon RydbergCarl HallendorffOskar Josef AlinCarl Johan SandgrenBertil BoëthiusNorway p.a Norstedt, 1895 

 

WEISSENSTEIN 1492 - 1511 

Mellan  åren 1492-1511 arbetade han som stämningsman i Weissenstein Weissenstein som ligger i dåvarande landskapet Jerwen.  

 

jOHAN VETTER 

I ovanstånde avskrift från stadt A zu Reval Konzeptbuch nämns vogten i Jerwen 10 mars 1497 återfinns Robert Stael von Holstein. Att han omnämns som kusin  pekar på att Johan är son till någon av Robert "den präktiges" söner.; Neveling, Lutter, Heinrich, oäkta sonen Johan, med flera.

 

 

Johan ordensvogt II

 

18 FEBRUARI 1510  - Det sista mötet jag har hittat återfinns i Revaler Burgerbuch. Enligt Baltische Ritterschaftes bok dör Johan 1512.   

 

VAR BODDE JOHAN? 

I egenskap av ordensvogt disponerade Johan två herrgårdar Ubbia (Ubja) och Tarma (Torma).Båda ligger i dåvarande kretsen Jerwen.  

 

tORMA MOIS

                                       

      Torma mois bilden är från webbsidan Nationella kulturminnen 

Jõgeva län, Torma socken, Borough of Torma, Fleet Street 9 

 

  

Tittfer 

 

SLÄKTEN TITTFER 

Johan var enligt Elgenstierna gift med Margareta von Tittfer. Släkten Tittfer är en sedan länge utdöd baltisk adelssläkt. Den först kände medlemmen av famijen var Johann Tittfer som var vasall hos biskopen av Ösel och förekommer i urkunder från 1368, 21 mars 1417 som bedömare av befälhavare i Reval. 

 

Johan och Margaretha ska enligt  Elgenstierna fått en sonen som de döpte till Hermann.    

  

 VEM VAR JOHAN SON TILL?  

Det råder olika åsikter om vem  som var Johan Staël von Holsteins pappa. I Baltiska riddarskapets Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften 1929, var han "troligen Robert och Christinas yngste son. Det stämmer dock inte. Deras yngste son Johan tjänstgjorde vid ett kloster I Westphalen. Enligt delen som kom 1930 var ordenvogt Johan kusin till Nevelings son Robert jag berättar om lite längre ner. 

Sonja Neitman skriver i sin doktorsavhandling "Von der grafschaft Mark nach Livland" att de tidsmässligt är mer troligt att Johan är son till Robert den präktiges son Neveling. Hon skriver även att Johans pappa och farfar tjänstgjort som domare i Neustadt.

 

VEM ÄR DIEDRICH - NEVELING OCH VON ÖHNS SON DIEDRICH JOHAN - SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS STAMFAR? VAR DE JOHAN ELLER EN KUSIN TILL HONOM OCH ROBERT?

 

I  Svenska adelns ättartaflor volum 4 - Tabell 1  (Genrup) från 1864 omnämns Johan som "Johan Staël von Holstein zu Steinhausen." Hans stamträd ser enligt Genrup ut enligt följande: Neveling var gift med von Öhn. De fick en son som döptes till Johan och som flyttade med orden till Livland. Han gifte sig där med en von Langen och de fick sonen Johan som gifte sig von Tittfer.  Stämmer de så bör han ha varit Lutters son.

 

Gustaf Elgenstiernas "Den introducerade adels ättartavlor", 1932 står följande: "En annan av Nevelings söner (på riddarhusets stamtavlan kallas han, måhända med orätt Didrich) blev stamfader för de i Livland bosatta Johan och Mattias Staël, vilkas samtliga söner 1652 fingo naturalisationsbrev som svenska adelsmän." 

 

 

R:B Newman skriver 2017 i sin artikel "Growing up in the middle ages" att medelåldern under medeltiden låg mellan 50-60 år. Utgår man från det är Johan född någon gång mellan 1452 och 1462. 

 

En intressant källa till information om släkten Staël von Holstein är Anton Fahnes tre böcker om släkten Staël von Holstein 

 

Geschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein 1869

Geschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein 1871  

Livland und seine geschlechter: II BD Livlands adel, insbesondere das gechlechte

Staël von Holstein, 1876  

 

Anton Fahne avslutar sin tredje boken enligt följande; "Die linien Schweden und Liffland – Dies Darstellung dieser beiden mächtigen Linien bedarf noch einer weitläufigen darstellung, wofür bereits reiches material vorliegt und anderes noch aus dem archive erwartet wird. Es soll das resultat daraus in einem weiteren hefte dieser forschungen folgen, hier nur die nachricht dass sie von einem enkel Ruprecht sive Ropert resp dessen sohn Neuling I abstammen also von der generation 9 und 10)" 

 

I Anton Fahnes tredje bok finns ett släktträd enligt vilket Johan är son till Nevelings son Diedrich Johan.  

 

Det är en svår fråga att hitta svar på. I olika källor får man olika svar. Enligt de dokument som finns i riddarhuset är han son till Robert den präktiges son Neveling. 

Det finns flera noteringar som pekar på att Johan är son någon av Nevelings bröder; Lutter, Robert, Heinrich, Johan och deras oäkta halvbror Johan. Förutom de dokumentet från Livländska orden finn edet en avskriften från stadt A zu Reval Konzeptbuch som omnämner vogten i Jerwen 10 mars 1497 som kusin till Nevelings son Robert Staël von Holstein. Det som ochså pekar på att svaret är Lutter är Jakob Staël von Holsteins  teckning från Jacobs vistelse i Tyskland på 1650-talet Teckningen föreställer slottet Steinhausen. Enligt ättartavlorna nämns Hildebrand (Johans barnbarn) som Hildebrand aux Steinhausen. Ytterligare ett faktum som pekar på att Lutter är Johans pappa är att han tjänstgjorde som Bailiff det vill säga vogt. Det var ju vanligt att söner valde samma bana som sin pappa. 

 

                         Robert Staël von Holstein  Bilden  har jag hittat i det estländska bildarkivet                                EAA

 

JOHANS KUSIN ROBERT 1465 - 1527 

I Baltische Ritterschafts bok får man veta mer om Johan kusin Robert* Han föddes 1465. Roberts föräldrar var Neveling (Robert den präktiges näst äldste son) och Maria född von Eickell. Han kom till Livland 1490. Robert var riddaren i Livländska orden mellan åren 1499-1527. Han ägde godsen Ickern, Gensinck und Halswick i grevskapet Mark i Westfalen och Sonorm, Meks och  Ballfer  i Livland. Robert gifte sig 1499 med Elsebe von Gilsen aus dem Hause Ass, arvtagerska till godset Sonorm (Roosha) i Jerwen. Han var från 1499 Hofrichter und Gesandter åt  ordensmästaren i Köpenhamn. Från 1518 var han domar i Jerwen och från 1519 ordensråd. Robert dog den 20 augusti 1527 i Livland.

Robert och Elsebe fick två döttrar; Margaretha och Anna. Margareta (gifte sig med Johan/Hans von Rosen.) Margaretha och Hans/Johan gifte sig före 1525-09-16. Genom sitt giftemål blev Johan/Hans von Rosen ägare till godset Sonorm. De fick sonen Robrecht von Rosen. Hans/Johan dog 1529-05-03 och ligger begravd i Ampels kyrka. Efter makens död gifte sig Margaretha med lantrådet i Estland Johan Dücker. (Elgenstierna, Gustaf; De introducerade svenska adelns ättartavlor.)

 

Anna (gifte sig med Gisbert von Bodelschwingh).

 

 

 Johan Staël von Holstein "Livländaren"  (ca 1455-1512) 

 

I AM WORKING WITH THIS PART!!!! 

 

LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg LivonianOrder.svg

 

Johan Staël von Holstein "the Livonian" did not inherit any goods in Germany. He therefor

joined  as manymen from ministeral familjes in Germany the Livonian order and moved to the

base in Livonia  and there started the baltic branch of the family. The  Livonian order had 

changed from being a religious order to be a military order. Johan was to start with place at the

livonian castle in Wesenberg (Rakvere) as an ordensvogt between 1488-03-30 and 1492.

 

I  I have found the following information in Otto Freiherr Ruttenbergs book Geschichte

der Ostseeprovinzen Liv  

 

I  Otto Freiherr Ruttenbergs Geschichte der Ostseeprovinzen Liv- står följande:

"Im sommer 1488 hate Riga einen rathsherr Heinrich Gotten nach Sweden gesendet. Diesen

nahm der Reichsverweser Sten Sture mit sich nach Ratzeburg, wo er auf dem Prestholm mit den

Bevollmächtigten des Landmeisters , dem Vogt von Wesenberg. Johann von Stael'Holstein,

am 30. Juli einen Vergleich zu Stande brachte in welchen der landmeister versprach dis X 1489

nicht findsegelisch nach Riga zu unternehmen um dieser seit aber zu gemenschaftlischer leitung

eine krieggegen Kurland einem lantag .

 

1992 he was moved to the castel in Weissenstein  (Paide)  located in the contry Jerwen

in Estonia. Johan was married to Margaret von Tittfer. They had a son named Hermann.  

 

Who is Johan?

There are different opinions regarding the identity of Johan Staël von Holstein.

 

According to the genealogisches handbuch der baltischen Ritterschaften 1929 he is

Robert and Christinas youngest son

 

According to the Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930, sid 361

Johan is a cousin of Robert. In that case Johan must be the son of one of Newelings brothers

Lutter, Robert, Heinrich, Johan och their halfbrother Johan.

 

In Svenska adelns ättartaflor volum 4  he is the grandson of Robert and Christina. If this is

correct Johan is perhaps the son of Roberts son Lutter. Johan is called Johan Staël von Holstein

zu Steinhausen. Steinhausen was owned by Robert "den präktiges" son LutterIn Svenska

adelns ättartafflor Hildebrand Staël von Holstein (Johans grandson) is auz Haus Steinhausen.

 

Anton Fahne and Russwurm says that Johan "the Livländeris Nevelings grandson. 

 

I have found a document in the archive in Livland that says that he is a cousin to Robert. In

Livland Johan called himself Staël von Holstein zu Steinhausen. The Castle that was owned

by Robert "the nobles" son Lutter.

 

He might also be Roberts bastard son Johan that was married to a women called Else von

Titz. von Titz sounds quite like von Tittfer.  

 

Johan might not have been his cristianname. Johan is the Latin form of Johannes that in

originally Hebrew language name is "Yohanan" (meaning "God is merciful") 

 

Robert Staël von Holstein 1465 -  20th of august 1527   

Neveling Staël  von Holstein (Hildebrands oldest son) had sons that moved to Livland.

(He is according to the Baltisch Ritterschaft Johan cousin). Robert was born 1465, He was a

knight in the Teutonic orden 1499-1527. Robert owned the estates Ickern, Gensinck

and Halswick in the county Mark in Westfalen and Sonorm, Meks and Ballfer in Livland. He

got married 1499 to Elsebe von Gilsen (aus dem Hause Ass) the heritess to the estate Sonorm.

The family von Gilsen is a family that has its rots is the Livonian order.

 

 Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen, 1937, nr 1    

 

Robert was Hofrichter und Gesandter des ordensmästare in Copenhagen

( the Capital of Denmark). In 1518 Robert was Mannrichter in Jerwen and a member of

the ordensråd in 1519. Robert died on the 20th of august 1527 in Livland. 

 

Not:

1) Karlsson, Ingmar: "Tyska - lätt som platt". Publicerad i Svenska Dagbladet 2001-03-14

 

Källor/citations  

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volum 4 - Tabell1  

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Görlitz 1929 sid 55  

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida    

Baensch von: Geschte der familie von Wrangel sid 110 

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor,1932

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne: A: Livland und seine geschlechter: II BD Livlands adel, insbesondere das gechlechte

Staël von Holstein, 1876  

Nordische Miscellaneen volym 15- 17  

von Fircks, Friedrich: Ueber den Ursprung des Adels in den Ostsee-Provinzen Rul︣ands und das den ...

Paucke, Carl Julius Albert: Die Herren von Lode und deren Gûter in Ehstland, Livland und auf der

Insel sid137, 138  

Neitman, Sonja: Von der grafschaft nach Mark, 1993  

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

  

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du

får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444.  

 

Otto Freiherr Ruttenbergs Geschichte der Ostseeprovinzen Liv- - Sida 255 

Schirren, Carl Christian G.: Verzeichniss livländischer Geschichtsquellen in schwedischen

Archiven und ...

Siffe, Gustaf: Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver – Sten Sture den äldres tid 1470-1503”, sidan 123 (finns i Runeberg.org)

 

Geschichte der Osteeprovinxen Livland, Esth- und Kurland von der ältesten Zeit zum Untergung

ihrer Selbständigzeit, 1859-1861 i två delar 

 

Bilder/pictures:  

Tyska ordensborgen  

werden  

Järva fogderi  

Johann von der Pahlen  

Williamson, Ruth: The Baltic crusaders  

Urban, William; Victims of the baltic crusade  

Miller-Korpi, Katy: The Livonian Corporation 

 

Länkar:  

Film of Rakvere Castle 

Familjens estländska vapen 

History of Paide 

Karta över Livland 

Bok: Studien zum prämostratensorden sid 467 

Nordische Miscellaneen, Volymer 15-17 sid 517 

Baltisches wappenbuch  

Klaus Militzer, “The Recruitment of Brethren for the Teutonic Order in Livonia,1237-1562  

forskningssajt om tyska orden 

Tyska orden - en tidslinje 

Fogdens arbete  

v, Bunge, F.G: Est- und Livländische Brieflade: Eine Sammlung von Urkunden zur Adels- und ...sid 951

  

Intressanta filmer 

Castles of Order of Sword-bearers and Livonian Order 

A closer look to thenortherna crusaders

 

............................................................................................................................................................

"Im sommer 1488 hate Riga einen rathsherr Heinrich Gotten nach Sweden gesendet. Diesen nahm der

Reichsverweser Sten Sture mit sich nach Ratzeburg, wo er auf dem Prestholm mit den

Bevollmächtigten des Landmeisters , dem Vogt von Wesenberg. Johann von Stael'Holstein,

am 30. Juli einen Vergleich zu Stande brachte in welchen der landmeister versprach dis X 1489 nicht

findsegelisch nach Riga zu unternehmen um dieser seit aber zu gemenschaftlischer leitung eine kriegxxx

gegen Kurland einem lantag .,,,, .." Citat ur Otto Freiherr Ruttenbergs Geschichte der Ostseeprovinzen Liv- - Sida 255

  

Johan von Rosen, till Sonorm i Ampels socken, som han erhöll med sin hustru, och Mektes i

Kosch's socken som han fick av svärmodem 1527, båda i Estland. Död 1529-05-03 och

begraven i Ampels kyrka. Gift före 1525-09-16 med Margareta Staël von Holstein i hennes

1:a gifte (gift 2:o med lantrådet i Estland Johan Dücker, en av stamfäderna för adliga

ätten Dücker), dotter av drosten i Bockum och Verden Robrecht Staël von Holstein, av samma

släkt som adliga och friherrliga ätterna Staël von Holstein, och Elsabe von Gilsen.

 

Borgen Roseborg 

Vem kan detta vara? 

26.2.1592, Bernhardt Degener, Richter zu Vörden und Bramsche, bekundet daß Wilcke Schapekave, in der Bauerschaft 
Gehrde wohnhaft, die Stroetwische an Heye Meiborgh verpfandet hat. 
Bürge; Lübbert Keiser, Johan Smidt. 
Zeugen; Georg Arste, Herman Meier genannt Bunte zu Battbergen und Dieterich Stael
 
zum Vorden
 
Översättning: 26.2 1592, Bernhard Degener, Dommare zu Vörden och Bramsche. uttryckt
 
som Wilcke Schapkave, i böndernas hemvist die Stroetwische vid där Meilbogh har pant.
 
Vittnen: Georg Arste, Herman Meiler omnämd x zu Battbergen och Diedrich Stael zum Vorden. 

 

 Vorden är ett gods som ligger i Bochum i Tyskland

 

Jean-Louis Gazzaniga, "Advocate", in André Vauchez (ed.), Encyclopedia of the Middle Ages (Oxford University Press, 2002).