SLÄKTGREN ETNISKA - SVENSKA GRENEN

 

ÄR UNDER BEARBETNING!

 

 

I.Matthias (15XX-1650) Borgmästare i Pernau. Landvogt 1639. Matthias var gift två gånger.

 

II.  

Matthias jr (16XX-1641). Fänrik Matthias återfinns i rullorna i oktober 1629 och låg då i

garnison i Stralsund i Pommern som då tillhörde Tyskland. Han tillhörde fältherre och

ryttmästare Hans Henrik von Tiesenshausens livkompani. Nästa notering i rullorna är från 15

juni 1630 och han tillhörde då Hans Henrik von Tiesenhausen värvade kavalleriregemente.

Nästa notering är från rullorna 1634-35. Fänrik Matthias tillhörde då Alexander von Essens

värvade regement i Preussen. I augusti 1634 finns han noterad som fänrik i Mikael Flotows

kompani i Alexander von Essens infanteriregemente. Vidare finner man Matthias i rullorna från

september-december 1634 i Preussen. Här finns en svårtyd anmärkning. Matthias finns

noterad i januari 1635, februari, mars april som fänrik. Han var i Preussen i maj 1635 och stred i

Mikael Flotows kompani i Alexander von Essens regemente. Han finns i Preussen i juni 1636 och

i Settin i Juli. I augusti finns han i Hinterpommern även här i Mikael Flotows kompani i Alexander

von Essens regemente. Nästa notering är ifrån 1638 och även här stred han Pommern i Mikael

Flotows regemente som nu ingick i Joakim Niclaus Günterbergs värvade infanteriregemente.

Därefter har jag hitills inte hittat några noteringar men enligt adelsbrevet var han major till fots

när han dog 1641. Under Matthias tid som soldat pågick trettioåriga kriget. Matthias fick inga

barn. 

Hildebrand (1622- 1656) Den första noteringen jag hittat är från Pernaus råds protokoll daterat

4 april 1650. Här noteras han som kapten. Den forsta noteringen i rullorna är från 28 augusti

1650. Han har då ett eget värvat kompani som ingår i von Wieds värvade infanteriregemente.

De låg i garnison i Greifswald i svenska Pommern. Han finns även noterad 10 september i 

överste Niklas Dankwart Lillieströms regemente i Demmin. Hildebrand stred i Karl X Gustavs

Polska krig (1 juli 1655- 23 april 1660). Han finns noterad som major till fots vid överste

Alexander Weisensteins värvade dragonregemente. Hildebrand dog i tredagarsslaget vid War-

zawa (slaget utspelade sig 28-30 juli 1656). Hildebrand var ogift.

 

Peter (16XX-1641) Den enda noteringen jag har funnit om löjtnant Peter återfinns i Gustaf

Elgenstierna bok. Peter dog 1641 i Tyskland under 30-åriga kriget. Peter var ogift.

 

Bernhard (16XX-1656) Enligt Gustaf Elgenstierna dog löjnant till fots Bernhard under

belägringen av Riga 1656 under Karl X Gustavs ryska krig (1656-1658). Bernhard var ogift.

 

Richard (16XX-1656) löjtnant dog vid belägringen av Riga 1656. Det finns noterat om Richard

Stahl i ”Gründliche Relation von der Belagerung der Stadt Riga in Liefland”. Den första är ifrån 7

september och den sista är daterad 20 september. Richard var ogift.

 

Vilhelm (16XX-1672) Enligt Elgenstierna var han löjtnant vid von der Wrieds* regemente

1650 och löjtnant vid överste William Forbes regemente 1652. 1653 var han major vid lantgreve

lantgreve Fredrik av Hessen-Homburg rytteriregemente. Jag har även hittat honom i rullorna

från 1657. Han har ett eget kompani och tillhörde Ludvig Fritzes dragonregemente. Enligt

Elgenstierna var han från 2 april 1660 överstelöjtnant vid Upplands regemente. Vilhelm följde

1673 med en kommendering av regementet över till Wismar, där han en tid var kommendant.

Han dog i Wismar 14 oktober 1672. Han var gift med N.N som dog någon gång före 1687. De

ska enligt tradition fått två barn. 

 

Anna (16XX-1695). Anna var gift med Henrik Mühlmann (1605-30 oktober 1658 i Köge). Henrik

adlades von Seulenberg. Han var ingenjör vid armén. Henrik dog i Köge på Jylland och ligger 

begravd i st Maria kyrka i Helsingör där hans släktvapen hänger. Anna fick 10 december 1659 godset 

Zintenhof i Pernau. 

 

NN gift Meyer 

 

8 Jacob (1628-...). Anslöt sig till svenska armén mars/april 1650. Han hade tidigare studerat

matematik och mekanik i Tyskland. Det var under den resan som han släktforskade och besökte

släkten Staël von Holsteins slott Steinhausen. I släktbrevet nämns ingen titel utan det står bara

att det var han som ansökt om adelskap samt att "han nu i artilleriet vistas." Första gången han

återfinns i rullorna är den 29 maj 1654. Han finns då noterad som "artillerimästare i Samuel Örns

ställe". Nästa notering är ifrån 1658. Andra danska kriget är i full gång och svenskarna belägrade

Köpenhamn och strax därefter även Köge. 

Överstelöjtnant vid Uplands regemente Jacob utnämndes 22 september 1658 till kommendant

över det svenska högkvartert i Köge. De närmaste åren arbetade han med befästningen av

Köge.

 

MALMÖUPPRORET 22 DECEMBER 1659 – AVRÄTTNINGEN - Det finns en intressant notering

om att en ryttmästare Stahl som under 22 december 1659 ”Malmöupproret” avbröt en

avrättning utanför Rådhuset på Stortorget i Malmö av borgmästaren i Malmö Efvert Wiltfang.

Anledningen till att Wiltfang hade dömts till döden var att han deltagit i den sammansvärjning i

december 1659 som avsåg att tvinga Malmö stad och slott i danskarnas händer. Det står inte

vilken av bröderna det var men mest troligt var det Jacob. Det var inte bara Efvert Wiltfang som

var anklagad för deltagande men de tre andra ledarna för Malmösammansvärjningen avrättades

på Stortorget i Malmö genom halshuggning. Dessa var Bartholomeus Mikkelsen, Johan

Jørgensen och Joakim Brun. Det gick som sagt bra för borgmästaren tack vara ryttmästare

Stahl. Evert Wildfang benådades på schavotten och undslapp med böter på 3.000 daler.

Efter det andra danska kriget är slut tillträdde Jacob 29 maj 1660 som generalkvartermästare

i östersjöprovinsen.

 

GODSET PELBAG - I boken Nachricht über finns återgivet ett brev som Jacob Staël von Holstein

skrev 1661 till Karl XI där han försöker få tillbaks Hildebrands gods Pelbag. I brevet skrev han om

sin ”salig grosvater” som haft en stor pant i herrgården Pelbag och att han miste den när han var

soldat och stred mot Ivan den förskräcklige. Jacob tog i brevet upp sina åtta bröder som alla från

tidig ålder stridit för kungen. Han påpekar även att fyra av hans bröder dött i strid. Jacob tar upp

”salig herr fältmarskalk Arvid Wirtenberg”. 

 

GODSET KUJEN – Jacob fick inte tillbaks godset Pelbag. Varför vet jag inte. Kanske ägdes det av

någon annan eller så kanske det inte fanns kvar längre? Jacob blev dock inte lottlös. Drottning

Eleonora förlänade 12 maj 1661 Jacob godset Kujen. Godset ligger i Lasdohns församling i

kretsen Wenden.472 Med andra ord ganska nära godset Pelbag. Till godset Kujen hörde även

herrgården Heydenfeld. I januari 1664 är det dax för att gifta sig. Bruden hette Anna-Sofia von

Ungern Sternberg. 13 juni 1670 tog Jacob för 800 thaler herrgården Ramkau hof i slottslänet

Neu-Pielbag som pant för 800 thaler.

 

Jacob deltog i sommarfälttåget mot Brandenburg 1674. Jacob avancerade till generalmajor

28 augusti 1674. 

 

1675 var ett viktigt år för Jacob. Den 22 september 1675 introducerades släkten vid det

svenska Riddarhuset under namnet Staël von Holstein ätt nummer 834. Jacob var då 47 år.

Han får emellertid inte njuta speciellt länge för de 2 oktober 1679 dog han efter att ha blivit

skjuten av generalmajor och friherre Gustaf von Mengden. Jacobs änka gifte sig 1682 med

rådet och generaltygmästaren friherre Reinhold Johan von Fersen. Jacob fick 7 barn. 

 

Johan (1636-1703). Han anslöt sig till svenska armén 1656. Jag har hittat en notering i

riksarkivet om att han fått ut lön enligt noteringen tjänstgjorde han som Ingenieur. Ryska kriget

pågick då men jag vet inte om han var ute i striderna. Nästa notering är ifrån 1658 och nu står

det fänrik och intenieur. 1659 var han kapten vid Narva fästning. 6 september 1660 utnämndes

han till major vid artilleriarbetet i Ingermanland. 1662 finns han noterade som att ha var med om

stadsplaneringen i Kexholmen.

1664 gifte han sig för första gången med Christina MöllerHennes pappa var underståthållare i

Narva och skulle så småningom bli landshövding där. Johan fick 10 oktober 1667 ett gods av

Hedvig Eleonora i länet Kexholmen. 1668 var han med och besiktigade det nya rådhuset i Narva.

1671 finns noteringar om att han tjänstgjorde i Narva och Nyen. Det innebar att ansvarade för

arbetet med försvarets befästningar i Narva. Johan utnämndes 15 september 1673 till

överstelöjtnant vid artilleriet i Finland. Varför han valde att överge sitt arbete som ingenier och

gå ut i fält kan man fråga sig.  10 april 1674 erhöll Johan en bostad i Sverige. Bostaden låg i

Dannerum i Kalmar län. Vad han gjorde i Kalmar vet jag inte. Från 17 september tjänstgjorde han 

vid artilleriet i Estland och Ingermanland. 22 september 1675 introducerades släkten Stahl vid

det svenska riddarhuset under namnet Staël von Holstein. Johan var då 36 år. 27-28 september

1678 finns kapten Johan noterad i mönstringsrullarna över de soldater som stred i Pommern.

1683 dog hans fru Christina. Troligen var det i barnsäng. Sonen Carl Wilhelm föddes det året. 

 

Johan dröjde inte länge att gifte sig på nytt. 1684 gifte den då 48-årige Johan sig med den

svenske överstelöjtnanten Johan von der Pahlens och Christina Catarina född von Rosens dotter

Helena von der Pahlen. Svärfadern hade bostaden Astrau i Siselgals socken i Livland. 

Johan och Helena bosatte sig i Narva där Johan lät bygga ett palats. Det var ett fint läge med

utsikt mot fästningen i Narva. Palatset var i klassicistisk maneristisk stil och var givetvis

designat av Johan själv. 1695 blev Mattias pappa Johan (59 år) änkling för andra gången.

 

1698 gifte han sig med sin svägerskas kusin Anna-Sofia von Fock. Brudgummen var då 62 år

och bruden 40 år. Vad Johan gjorde de närmaste åren vet jag inte. Det sägs att han var ute i

strid. Johan dog i april 1703. Johan fick 10 barn. 

  

III:8.1 JACOBS GREN

Sophia Elisabeth (1664-XXXX) Hon var gift två gånger. 1884 med  major Otto Reinhold von

Berg. Ägare till godset Stenhusen. Efter hans död 1696 gifte Sophia Elisabeth sig i Reval 14 

december 1697 med den svenske adelsmannen Hans Johan Gyllenlood.

Karl Jacob (1666-1693) Han dog ogift i Frankrike.

Otto Wilhelm (1668) startade den svenska friherrliga grenen.

Fabian Ernst (1672-1730). Han var generaladjutant och lantråd i Estland. Fabian Ernst löste ut

sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För ett af de förnämsta godsen,

Hannijöggi i Estland, fick hvar broder, och således äfven Jakob Axel, 2,000 rdr sp. eller 800

dukater i guld, således 8,000 kronor, myntvärdets falt oberäknadt. 1710 kapitulerade det

estniska riddarskapet för ryskarna. Hans dotter Hedvig Margaretha gifte sig med sin syssling

major och lantråd Jakob Johan (1699-1755).   

Jakobina Juliana (1675-15 mars 1721) gift med Gothard Heinrich von Lantinghausen. Hon

flydde till Sverige efter stora nordiska kriget. Jakobina ligger begravd i Stockholm.

Jakoba Juliana (21 april 1678-XXXX) gift sig 30 september 1703  i Reval med Johan Friedrich

von Ulrich.

Jacob Axel (1680-19 mars 1730) Han dog ogift i Stralsund. 

 

III:9:1 JOHANS GREN 

Mattias Gustav (1666-1720). Gifte sig 1696 med Maria Margareta Bär på Malmö herrgård i

Kvillinge socken i Östergötland. Hans son gifte sig med sin syssling Hedvig Margaretha.

Jacob Johan (1667-1701). Han dog ogift.

Barbara Gustaviana (1668-1739) gift med överstelöjtnant Alexander Perewotoff-Morath i

Savolaks fördubblingsinfanteribataljon. Hon flydde till Sverige efter nordiska kriget.

Christina (1675-1744) gift med sin mammas kusin Erlam Möller (16xx-1708). Flydde till

Sverige efter stora nordiska kriget.

Johan (1681-1702). Han dog ogift.

Karl Wilhelm (1683-1708). Han dog ogift.

Otto (1686-1771). Han dog ogift.

Georg Bogislaus (1689-1763) Han fick två döttrar som dog vid späd ålder.

Otto Reinhold (1699-1731). Han dog ogift.

Anna Dorothea (1700-1755) Anna Dorothea flydde till Sverige efter stora nordiska kriget. Hon

gift sig 1617 med sin syssling Carl Evert Fock (1692-1752).

 

 

 

* Troligen felskrivet och är Freidrich III von Wied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Otto Wilhelm  se friherrliga ätten Staël von Holstein 

 

 

Svenskt släktträd 2

  XII              1. Sperling             2. Bogislaus - Gunilla (2 barn) 

  XII 1:1  1 Erica, Michael,  Barbro            XII:2 2: Charlotte 1961 och Joachim 1963  

 

   

Uppdatering av släktträdet

 

Tabell 31 - Birger Henning fick 4 barn och fortsatte Vapnögrenen

Tabell 34 - Carl Göran Sperlings gren är utdöd på svensidan

Tabell 35 - Johan Gustaf fick 3 barn - Carl, Johan och Henning

Tabell 36 - Axel Olof fick 12 barn och skapade Stockholmsgrenen. 

Tabell 38 - Carl Sperlings barn fick inga barn - utdöd på svensidan  

Tabell 40 - Curt Georg fick 3 barn Bo,  Jeanne (gift Amilon) och Carl Bertil - Arlösa grenen

Tabell 41  - Ernst Johans gren är utdöd på svensidan