Hildebrand Stahl (ca 1535/40 - 1587)

 

HILDEBRAND  I sköldebrevet  som finns i arkivet i Riddarhuset står följande om Hildebrand. 

"Gör Witterliget att framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva

till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti

Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av

ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år

förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner

bemelte Gör Witterliget att framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet

låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen

uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider

av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år

förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner

bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti

Pernau håldne och där uppfödda vorden Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de

sedan till borgerligt väsende uti Pernau håldne och där uppfödda vorden".

 

 

I Gustaf Elgienstiernas ”Den introducerade svenska adelns ättartavlor". 

Hildebrand Staël von Holstein av huset Steinhausen: pantherre till Pielbag i Livland; major i

polsk tjänst: död 1587 strax efter en sjuårig fångenskap i Ryssland – G. Med Anna Yxküll i

hennes andra gifte (g. 1:0 m. Henrik van der Pahlen) dotter till Conrad Yxküll till Pandenorm

och Apollinia Butler.” 

 

Som källa till detta uppgav Elgenstierna Anton Fahne och Russwurm. Det  är inte mycket

information: pantherre i Pielbag, major i polsk tjänst , gift Yxküll och krigsfånge i Ryssland i sju

år och avliden stax efter han släppt ur fångenskapen 1587. 

  

 

BAKGRUNDEN TILL LIVLÄNDSKA KRIGET  - Livland var vid den här tiden ett splittrat

land. Livländska orden, kyrkan och borgarna var i ständiga konflikt om hur landet bäst skulle

styras.Polen var ett rikt land som styrdes av Sigismund II. Ryssland styrdes vid den här tiden av

Ivan I som förde en expansiv utrikespolitik. 1557 började Livländska ordensmästaren Wilhelm

von Fürstenberg och ärkebiskopen i Riga Wilhem von Brandenburg oroa sig på allvar. Livlands 

försvar bestod av en liten och mycket otränade arme som till stor del bestod av volontärer.

Landets fästningar var såväl omoderna som i dåligt skick. De insåg nu att de behövdes hjälp

utifrån för att kunna bekämpa ett eventuellt ryskt anfall. Wilhelm von Furstenberg lutade mer åt

att be den danske kungen om hjälp men Gotthard Kettler och andra ordensmän ansåg att det

vore bättre att be din polske kungen Sigismund. Kettler fick sin vilja fram och och kontaktade

Polens kung Sigismund.

 

TREATY OF POZVAL Den 14 september 1557 undertecknade ordensmästaren Furstenberg

och kung Sigismund ett avtal där Polen lovade att stödja Livland militärt vid ett eventuellt

ryskt anfall. Det här var det första steget mot upplösningen av den Livländska konfederationen

och slutet på Livländska orden. Även kyrkan fick mindre makt till följd av avtalet.        

 

 

Pielbag fästningen                     

                 Ruinen av fästningen Skujen i Alt-Pielbag. Fästningen byggdes på 1300-talet 

 

64 Skujene castle Schujen Cesis distr., Skujene mun., centre of Skujene village Livonian Order before 1464 1559? Fragments of walls

 

 

LIVLÄNDSKA KRIGET 22 JANUARI 1558 - 4 FEBRUARI 1582 Livländska kriget

kom att bli ett krig som fick stor påverkan på släkten Staël von Holstein. Parterna i kriget var en

blandad koalition bestående av polsk-litauiska samväldet och Sverige mot Ryssland. Kriget 

startade den 22 januari 1558 då Livland/Estland anfölls av Ivan den IV "den förskräcklige".

 

Stefan Hartman skriver i sin bok Herzog Albrecht von Preussen und Livland 1557-1560

regestenaus dem......nr 2334 om ryska armens framfart. 

 

Den 22 februari gick ryska armen över gränsen till Livland. De anföll till en början borgen

Neuhausen. Ståthållaren Jurgen Uexkull av Pandenorm och hans soldater kämpade tappert.

Det här var emellertid bara en kort attack. De ryska styrkorna drog sig tillbaks efter några

veckors stridande.  

 

HENRICK STALL SVÄR TROHETSED TILL LIVLÄNDSKE ORDENSMÄSTAREN

VON FURSTENBERG - Enligt en notering i Revaler burgerbuch den 2 februari 1558 svor.

Henrick Stall trohetsed till Livländska ordens mästare Wilhelm von Fürstenberg. Eftersom det

nu var krig fick Henrich för att få behålla sin mark och sin kvarn sluta upp som soldat ordens

arme.  Henrich Henrick dyker senare upp 1586.

 

I ett brev daterat 2 februari 1558 från Walter von Plettenberg till ordensmästaren Wilhelm

Fürstenberg nämns en landknekt vid namnet Staell. Kan det vara Hildebrand tro?

 

Ivans "den förskräckliges" styrkor går hårt fram i slutet av maj kapitulerade Narva. Livländarna

kämpade tappert men insåg att de behövde ett mer permanent stöd utifrån. Det var till en   

början lite delade meningar om vem man skulle be om hjälp. Det stod mellan den danske

och den polske kungen. 

 

Slottet Neuhausen och Jurgen Uexkull höll ut till 1 juli 1558. 19 juli föll Dorpat.I början av

1559 erbjöd sig den danske kungen Fredrik att sända trupper till Livland. I maj 1559 gick Ivan

med på en sex månaders lång vapenvila. 

 

FÖRSTA FÖREDRAGET I VILNA 21 augusti 1559 - Livland lovades militärt stöd vid en

eventuell rysk attack i utbyte "lånade " FÜRSTENBERG ut livländska provinser och slotten

Dünaburg, Ludsen, Selburg, Bauske och Rossiten till Sigismund. Nu var Livland en del av det

polska riket och Hildebrand och hans familj levde nu i ett land vars öde låg helt i händerna på

den polske kungen Sigismund.  

 

Inom Livländska orden var det dax för byte av Ordensmästaren Johan Wilhelm von Fürstenberg

blev 17 september 1559 utestängd från makten och GOTTHARD KETTLER valdes till mästare i 

Livländska orden. Orsaken till bytet var att Kettler varit den drivande kraften bakom att Livland

valde att be den polske kungen Sigismund om hjälp istället för Fredrik av Danmark. 

  

FÖREDRAGET I NYBORG 26 SEPTEMBER 1559 sålde biskopen av Ösel-Wiek Saaremaa

kretsen Ösel-Wiek till den danske kungen Fredrik II av Danmark för 25.000 taler. Han gav det i

sin tur till sin bror hertig Magnus av Holstein. I praktiken gällde det bara ön Ösel eftersom Wiek

överläts till Polen mot att  polackerna gav upp kraven om Ösel.

 

Det gick bra för de ryska styrkorna. I februari 1560 anföll och erövrades borgen i Marienborg

och i mars anfölls och erövrades borgen Weissenstein

 

Livländska orden hade emellertid inte dragit sin sista suck. 2 augusti 1560 utspelar sig Slaget

vid Ermes - Livländska ordens sista försök. Slaget inledes med att Phillip Schall (lantmarskalk

i Livländska orden) anföll en rysk styrka bestående av flera tusen ryska soldater. Phillip var dock

övermodig och trodde att han skulle klara av detta med sin mycket blygsamma arme bestående

av runt 500 soldater. Istället för att inväntade den polska styrkan som fanns i södra Livland

anföll han ryssarna. Slaget var ett stort nederlag för Schall förutom honom själv tillfångatogs

120 ordensriddare. Någon uppgift om hur många som dog har jag inte hittat. 

 

20 augusti 1560 staden och landschaft Fellin intas av ryssarna som behåller den till 1582. Nu

kontrollerade Ivan i det närmaste hela Livland. Den livländska armen var nu helt besegrad.

 

Det finns en notering från 5 september 1560 om Matthias Stahl i Revaler burgerbuch. Han var

älterman i gillet och arbetade som hantverkare med läder- och metallarbeten som specialitet.

Något som borde vara mycket lönande i krigstider.  Det finns även en notering i "Das Alt-Revaler

Gewebe der pistemarker" från den 5 september som nämnder Mats Stal (Stael, Stall) olderman

der Pistemaker. Mattias namn dyker upp 4 gånger mellan 1560-1574. Jag kommer återkomma

till Matthias längre fram i min berättelse. Han omnäms som att vara gift med systern till ägaren

till herrgården Keikülla.

 

I Sverige dör Gustav Vasa söndagen den 29 september 1560 och efterträdes av sin son hertig

ErikErik XIV. Hans första mål som nytillträdd kung var att få herraväldet över Östersjön.

 

Det finns ytterligare en notering i "Das Alt-Revaler Gewebe der pistemarker" där Mattias nämns

den är daterad 7 december 1560. I den får man veta att Matthis fru var syster till Mats Kuru på

dorf Keiakülla. Keiakülla var ett så kallat beigut till Lustifer i församlingen Oberpahlkretsen

Fellin öster om Pernau som vid den här tiden styrs av Livländska orden och stadens borgare. 

Kirchspiel Oberpahlen im Kreis Fellin.

 

I Geneologische Handbuch der Baltische Ritterschafts finns noterat att 24 januari 1561 en

Berent Staell "wird mit einem geringen besiss in Kurland". I Mitau.

 

ESTLAND SÖKTE SKYDD HOS SVERIGE 6 juni 1561 Den 6 juni 1561 sökte staden

Reval och riddarna i norra Estland skydd hos den svenska kungen Erik XIV. I utbyte mot svenskt

beskydd fick Sverige kontroll över Reval och de tre estniska Landskapen Harrien, Wierland och

JerwenLivländska ordensriddarna och borgarskapet i Reval var nu tvungna att erkända den

svenske kungen Erik XIV som sin kung mot garant för svenskt svenskt beskydd. Erik XIV

stadfäste den livländska adelns privilegier det vill säga att adeln fick behålla sina privilegier som

de tidigare fått av ordensmästaren och biskoparna samt att de inte fick häktas. Den estniska

adel var fattig och begärde lån av Erik XIV mot rusttjänst och pant i sina gods. Erik XIV har

nu tagit det första stegen mot att förverkliga sin dröm om att vara herre över Östersjön.

 

ANDREAS OCH MATS STAHL I Revaler burgerbuch finns noterat att Andreas och Mats

Stahl svor trohet till Erik XIV 6 juni 1561. Jag tror att Mats/Mattias är Hildebrand och Andreas

hans bror? I boken Beiträgen zur rittergütter Livlands del 2 sid 296 kan man läsa följande:

 

MATS STAHL OCH HERRGÅRDEN I PIELBAG

 

Brinkenhof

Översättning: Brinkenhof eller Sustel - under namnet Sustel sålde Andreas Staler med x sin

husfru Martha född Kandenbergs medgivande xxxxx, från sin x xx och x från biskopen xx

förlänta gods med godkännande av  ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg den 9 juni 1561 för

7.500 rigiska mark till Johann Platen. Dennes son och arvinge hade tillfångatagits och förts till

Ryssland och de herralösa godset förlänades av kung Sigismund 1598 till Adam Schrapfer.

 

Jag har även hittat en notering i "Materialen zu einer gechichter zu landgüter Livland volym 1 av

Heinrich von Hagemeister gällande herrgården Brinkenhof/Sustel i församlingen Alt-

Pelbag i kretsen Wenden. "1561 Andreas Stahl den Johan Platen für 7.500 Mark rigische

verkaufen. Der son und Erbe des festen ward nach Russland gefürt.". 

 

Översättning: 1561 sålde Andreas Stahl det från Johan Platen för 7.500 Mark. Sonen och

arvingen till herrgården hade förts till Ryssland.  

 

I Baltische ritterschafts kapitel om släkten Platen står följande om husaffären.  

"Andreas Staler verkaufte 9. Juni 1561 für 7500 Mark Rigisch sein Gut Sustel i. L., mit

Genehmigung des Erzbischofs Wilhelm von Brandenburg, dem Johann Platen; dessen Sohn

und Erbe wurde gefangen nach Russland geführt und das herrenlose Gut 1598 eingezogen."

 

Översättning: Andreas Staler sålde 9 juni 1561 för 7500 rigiska mark sitt gut Sustel i Livland

med godkännande av ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg av Johan Platen; Dennes son och

arvinge togs till fånga i Ryssland och herrgården när ingen kan visa upp lagfart drogs in 1598. 

 

Johan Platen tillhörde släkten som kom att ta sig namnet Pahlen när de adlades. Kan Johann

Platen ha varit pappa till Anna von Uxkulls förste man Heinrich von Pahlen? 

 

 

Sigismund

  

Gotthard k

   Sigismund II August.                                             Gotthard Kettler

 

LIVLAND SÖKTE SKYDD HOS POLEN - FÖREDRAGET I VILNIUS II28

november 1561 undertecknades ett nytt Föredraget i Vilnius mellan Livländska konfederationen

och Polsk-litauiska samväldet. Avtalet som inte innefattade den fria staden Riga innebar att

Livländska orden och kyrkan överlämnade sig helt till den polske kungen och storhertigen

Sigismund  När avtalet undertecknades fanns förutom ärkebiskopen Wilhelm von Brandenburg

och Gotthard Kettler även representanter för livländska adeln, städerna Wenden och Wolmar

närvarande. I Privilegium Sigismundi Augusti lovades adeln att de skulle få behålla sina

privilegier. För det militära stödet fick Sigismund landområden vid Düna och tio slottslän av

orden. Bland annat Wenden där Andreas tidigare herrgård Brinkenhof och Mattias/Hildebrands

herrgård Grothusenhof. Jag har inte hittat någon information om ifall Brinkenhof fortfarande

tillhörde Johan Platen eller om den var övergiven och därmed tillhörde kung Sigismund.Kunde

Mattias/Hildebrand visa upp papper på att han var pantherre/ägare till Grothusenhof? Om inte

så tillhörde  herrgården nu den polske kungen Sigismund. Sigismund lovades att de efter kriget

skulle få möjlighet att lösa in sina egendomar. Ett löfte som han senare kom att svika. Kan det

var nu bröderna anslöts till polsk armen?

 

5 MARS 1562  - Den livländska adeln, Gotthard Kettler (ordenmästaren för Livländska orden)

och ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg svor den 5 mars 1562 trohetsed till  Sigismund.

Avtalet innebar det definitiva slutet för Livländska orden. Gotthard Kettler utsågs som belöning

till hertig i det nyskapade hertigdömet Kurland som var en del av det polska riket. Ordens

medlemmarna blev värdiga vasaller. I samband med avtalet övergick alla ordens herrgårdar och

slott till polske kungen Sigismund. 

 

POLEN-LITAUEN, RYSSLAND, DANMARK OCH SVERIGE - I och med att Livländska orden

och kyrkan hade gett upp skärptes läget mellan polen-Litauen. Ryssland,Sverige och Danmark.

Nu börjar den stora kampen om häraväldet över det gamla Livland 

 

SIGISMUNDS GODSREVISION - Sigismund påbörjade en godsrevison för att kontrollera att

godsens ägare kunde uppbringa en lagfart på sitt gods. För Sigismund var det viktigt att utröna

om godsen var privat eller tjänstebostad. Kunde ägaren inte visa upp bevis på att han/hon ägde

sin bostad ansågs den nu vara i polske kungens ägo. De delades sedan ut av kungen till hans

nytillkommna soldater. Wilhelm von Brandenburg blev Rigas siste ärkebiskop och staden 

övergick tilll att bli en fri handelsstad. 

 

KRETSEN WENDEN -  FÖRSAMLINGEN PIELBAG - I dåvarande församlingen Pielbag i

kretsen Wenden fanns förutom en kyrka en borg som fram till 1561 ägdes av ärkebiskopen i

Riga. I anslutning till borgen låg 7 så kallade tafelgüter (herrgårdar). När Livland blev en del av

det polska riket fortifierades borgen och herrgårdarna gavs till soldater i polska armen som 

förlänings- eller pantgods. Tafelgüten hette Pelbag/Orishof, Grothusenhof, Nerwensberg,

Teutschenberg, Hohenbergen ob Jabalinsky och Gustehl od Brinkenhof.  Kan Grothusenhof

vara Gudhussen?  Jag kommer återkomma till tafelgüten Pelbag/Orishof, Grothusenhof och

Gustehl/Brinkenhof  senare i min berättelse.

 

Det är troligen 1561/62 som Matttias/Hildebrand och hans bror Andreas ansluter sig till den 

polska armen. De främsta skälen var att man som soldat fick det bättre ekonomiskt och att

man förlänades en herrgård. Enligt Russow sökte sig många av dem som förlorat sina hem i 

kung Sigismunds godsrevision som anslöt sig antingen till den polska eller den svenska armen.

Att bli soldat gjorde även att man klättrade några steg upp socialt Kanske var det i samband

med att han anslöt sig till armen som han bytte namn till Hildebrand. Namnet är germanskt

Hilde betyder kamp och  brand betyder svärd. Det är alltså i samband med att  han ansluter

sig till armen som han blir pantherre till herrgården Gtothuse/Grothusenhof.   Det gick bra för

Hildebrand i hans militära karriär avancerade till major i den polska armen. Kanske fick Andreas

tillbaks sin herrgård Brinkenhof? 

 

 

Den 4 oktober 1562 gifte sig Katarina Jagellonica med hertig Johan (sedemera Johan III)

Johan var bror till den svenske kungen Erik XIV. I samband med bröllopet fick Sigismund låna

120.000 daler av Johan samt löfte om att stödja landet i kriget mot Ryssland. Som pant för 

lånet gav Sigismund Johan slottlänen Wittenstein, ErmesRujenBurtnijk,TrikatenHelmet och 

Karkus på 8 år. Några av slottslänen låg på gränsen till Eriks landområden och andra i kretsen  

Wenden så nu var nog Hildbrand/Mattias och Andreas oroliga. Sigismund fick mer pengar i lån

av Johan. Först ytterligare 30.000 daler och däreter ytterligare 50.000 daler. När hertig Johans

bror Erik XIV så småningom fick reda på det anklagade han Johan för landsförädering. Johan

hävdade att hans äktenskap inte var för att utöka sin egen makt utan att han gjort det för Erik

XIV skull. Erik XIV trodde honom inte utan fängslade honom och hans fru i augusti 1563. Som

tröst fick Johan behålla slottslänen. Undrar vad bröderna Stahl tyckte om det? Litade de på

hertig Johan?

 

I november 1562 korsar Ivan och hans trupper gränsen till Litauen med en arme bestående av

50.000 soldater. 

 

9 augusti 1563 startade Nordiska kriget. Ett krig som trots sitt namn även kom att involvera 

Polen. 

 

FÖRSTA POLSKA KRIGET 5 oktober 1563 startade Erik XIV Första polska kriget. Parterna

kriget var Polen och den livländska adeln mot Sverige. Anledningen till kriget var att Erik ville

utöka Sveriges gränser och överta Livland. Som ett första drag attackerade svenskarna den

polska staden Pernau. Attacken slutade med att Sigismund förlorade en av sina viktigaste

hamnstäder och fästningen i staden. 

 

1565 HILDEBRAND OCH ANNA YXKULL - Som soldat inom den polska armen blev det

möjlighet för Hildebrand att göra ett gott gifte. Hildebrand Stael von Holstein gifte sig 1565

med Conrad Yxkull till Pandenorm och Appolliania Buttlars dotter Anna Yxkull ( 1545).  Anna

var änka efter Henrik van der Pahlen, Kan han vara son till Johann Platen köparen av godset

Gothausen?

  

Hildebrand och Anna fick fem barn; 

Johan (Hans) ca 1670, Mattias ca 1670, Gertrud, Anna och Sophia.  

 

                                        Vapen släkten Yxkull 

 

Hildebrands fru uxkull

 

 

Pandorme

 

SLÄKTEN YXKULL - var en gamal adlig släkt med anor tillbaks till 1198. Bröderna Daniel

och Conrad Meyendorff kom då till Livland med svärdsriddarorden. Conrads son Conrad beslöt

1257 att byta efternamn till Yxkull efter pappans förläningen Ikenskole i WendenSläkten

delades så så småningom upp i olika grenar uppkallade efter egendomar som Ykkullare köpt.

Kanske var det i samband med att Anna besökte släkt på Isenskkole som hon träffade major

Hildebrand/Mattias? Historiska berättelser: tid och tanke del 3-4, 1911 berättas om Conrad

Uxkull som dödades av danskarna 27 oktober 1559 på uppdrag av Fredrik II av Danmark. Enligt

Scandia Tidskrift för historisk forskning volym 3-4 1930. Kan det ha varit Annas pappa? I

Meddelanden från svenska riksarkivet 1906  finns noterat att i slutet av 1500-talet och början

av 1600-talet anslöt sig Woldemar till Johan III:s svenska arme. Kan de ha varit Annas

brorsbarn?  

 

HERRGÅRDEN PANDENORM - Padenorm ligger 3, 6 km nordväst om Pernau i församlingen 

HannehlWiek. Anna syster  Sophia fick ärva herrgården Pandenorm (Sofia gifte sig med sin 

kusin och startade den yngre linjen av grenen Pandenorm.)

 

 

Livländska orden hade dock inte helt gett upp kampen. En grupp inom orden ville upprätta

ordensstaten som en vasall till Polen. I juni 1565 genomförde en ordensriddaren vid namnet

Kaspar Oldenbokum en kupp mot de svenskkontrollerade Pernau. Han och hans styrka stal

nyckeln till stadsporten och dödade ett antal svenska soldater. 

 

I Ernst Hennings bok Geschlechte der stadt Goldingen, 1809, sid 141 finns noterat att en unter-

hauptman (en militär titel för officer.) vid namnet Mattias Stahl  1566 var stationerad i 

Goldingen i Kurland. Verkar som Mattias fick kämpa för att  folk skulle lära sig att han bytt

namn. 

 

JOHAN III Den svenske kungen Erik XIV frisläppt sin bror Johan 1567 vilket kom att vara ett

misstag för den 29 september 1568 avsattes han som Sveriges kung.  Den 29 september 1568

utropade sig Johan till kung Johan III . Genom sitt äktenskap med en polsk prinsessa

förbättrades relationer mellan Polen och Sverige. 1568 avslutades därför Första polska kriget.

 Johan III:s adelsprivilegier 1569  - nu blir adelskapet en affär mellan mellan kungen och den

blivande frälsemannen istället för som tidigare mellan kronan.

 

UNIONEN I LUBLIN - DET POLSK-LITAUISKA SAMVÄLDET (GDL) 1 juli 1569

omvandlas genom Lublinföredraget personalunionen mellan kungariket Polen och storfurste-

dömet Litauen till en realunion. Resultatet blir Polsk-litauiska samväldet till ytan 300.000

kvadratkilometer och bestod av 3 delar: Storfurstendömet Litauen, kungariket Polen och Livonia

Förhållandet mellan parterna var ojämlikt – Livonia blev en underlägsen partner och unionen

kallas därför ofta Polen. Kanske är det därför Hildebrand sägs ha varit major i polska armen?

The Union of Lublin (or the Accord of Lublin), was a formal joining together of Poland and

Lithuania, Ruthenia (a Latinisation of 'Rus', the Lithuanian-controlled Slavic lands to the east,

which now form parts of Belarus, Russia, and Ukraine, with minor extensions into Poland and

Slovakia), plus LivoniaPolotsk, and Samogitia. It was ratified on 4 July 1569 by Sigismund II

Augustus, establishing the Commonwealth of Poland (or more technically, the United

Commonwealth of the Two Nations, Rzeczpospolita, or Rech Pospolitaya). Sigismund became

ruler of a united Poland and Lithuania, although the form of the union was more that of a

federal state, with a jointly elected leader who would be crowned in Krakow. The state would

have a joint senate and  unified international politics. Lithuanian landowners received the right

to own land in Poland, and vice versa. Both states preserved their own treasuries, state officials,

separate armies, and military hierarchy." 

 

Även inom släkten Uxküll fanns soldater som var framgångsrika. Jag hittade det här om en

Jurgen Uexküll (kanske en bror till Anna)- 

 

Sid 21 i x står följande om en livländsk soldat vid namnet Jürgen Uexkull: 

"Am 7. Jan. 1570 besetzten die livländischen Hofleute82) unter Anführung ihrer Führer Klaus

Kurssei, Henrik Boisman, Johann Maydell und Jürgen Uexküll überraschend das Revaler Schloß

und nahmen den Gouverneur Oxenstierna gefangen."

 

Översättning: den 7 januari 1570 intogs slottet i Reval av en grupp soldater under anförande

av sin furir Klaus Kursell, Henrik Boisman, Johanm Maydell och Jürgen Uexkull intog slottet i

Reval och tillfångatog guvenör Oxenstierna.  

 

I juni 1570 åkte kung Fredrik av Danmarks bror till Moskva. Han hoppades att få hjälp av Ivan

i kampen mot Sverige. Ivan gav honom 25.000 soldater. Emellertid räckte det inte mot den

svenska armen.   

 

31 december 1570 slutade Nordiska 25-årskriget.   

 

I mars 1571 gav den danske kungs bor upp kampen och åkte hem till Danmark. Nu står

kampen mellan Polen-Litauen och Sverige. 

 

ANNA JAGIELLON OCH STEFAN BATORY 1572 avled Polens kung Sigismund II och 

efterträds av Anna Jagiellon (Dotter till Sigismund I). Till en början styrde hon landet själv men

från 1 maj regerade hon tillsammans med sin man Stefan Batory. Paret moderniserade och 

byggde ut det polska försvaret. Tidigare användes bara pikerare men nu utökades typen av

vapen med musketerare, svärd och yxor. Stefan och Anna började rekrytera bönder. De som

anslöt sig sjölvmant avskrevs sina skulder. Stepen Batory var den förste kung som beslutade att

landet skulle ha en stående arme. Totalt hade nu landet ett försvar bestående av 20.000  

soldater. Hildebrand/Mattias  var nu soldat i en stor arme och medborgare i ett rikt och mäktigt

land.

 

1574 dyker namnet Mattias Stahl enligt Baltische Ritterschaft upp på nytt upp i Revaler

burgerbuch. Det är av okänd anledning överstrucket.  Kan detta vara Hildebrand som har

anmälts saknad i kriget?

 

I mönsterrullen för Revalens Stadtknechte för 9 november 1575 återfinns under befälhavaren

Jürgen Vngerenn, underknektarna Andreas Vunger, Nickell von Saltza, Daniel von Saltza, Jurg

Uxküll och Marckus Hastfehr uppförda. Enligt Baltische ritterschaft tillfångatogs Jurg av ryssarna

och placerades i fängelse i Moskva. Jurg dog i fängelset. 

 

1576 återtog Stefan Batory med hjälp av Johan III städerna Dünburg, Wenden och Tartu från

ryssarna. De besegrade även ryssarna i Pernau.   

 

Den 26 februari 1577 avled den tidigare avsatte kung Erik XIV i sitt fängelse på Örbyhus slott.

Enligt senare tidens forskning blev han förgiftad med arsenik. Mest troligt var det brodern hertig

Johan som var den som beordrat mordet. 

 

I september 1577 marscherade 18.000 ryska soldater in i Wenden/Cesis. Försvaret bestod en

liten styrka 5.000-6.000 polacker, svenskar och tyskar. Trots det besegrades ryssarna. En del

av residensborgen i Pielbag sprängdes av ryssarna den 5 september 1577. Under slaget i

Wenden var det nära att Ivan dog.

 

Den 21 oktober 1578 sammarbetade den polsk armen och svenska armen tillsammans mot

ryska armen i slaget vid Wenden. Den polsk/svenska sidan vann slaget. 

 

Under Stefan Batory ledning gjordes flera offensiver mot Ryssland den första var 1579 då han

med en styrka bestående av 22.000 man återtog staden Pskov, under den andra 1580 men

en arme bestående av 29.000 soldater tog han Velikiye Luki.  

 

HILDEBRAND TILLFÅNGATOGS 1580 AV RYSSARNA. Kanske var det vid 

slaget vid Toropets som ägde rum den 20 september 1580? Han placerades i fängelse i Moskva. 

 

pskov

                                             Brulloff Karl (1799 - 1852) The siege of Pskov, the Polish King Stefan Bator in 1582, 

                                    Oil on canvas, 1836.The sketch - The Russian Museum, St. Petersburg, Russia  

 

FREDSAVTALET I JAM ZAPOLSKI 1582 1582 slöts ett 10-årigt stillestånd i Jam

Zapolski mellan Ivan den förskräcklige och Stephen Basory. Ryssland förlorade alla sina tidigare

domän i Livland bland annat Dorpat och Pernau. Livländska kriget hade varit speciellt tufft för

folket i Livland. Förutom krig hade befolkningen även drabbats av av pestepedimier 1566 och

1571. Kriget hade även gjort att marken var igenvuxen och obrukbar. Många människor hade

fått lämna sina hem och gårdar.

 

POLSK GODSREVISION 1582/83 genomfördes den första polska godsrevisionen. Kung

Stephen Batory kontrollerade nu vem som ägde husen. Speciellt hård var han mot de männen

och kvinnorna som tvingats lämna sina hem under kriget. Kunde man inte visa upp en lagfart

på sin bostaden så så tillhörde de nu Polen och delades i första hand ut till polacker.  

Den 29 oktober 1583 nämns en man vid namnet Cordth Stael i Revaler burgerbuch. Det  står

att han inte listförts på många år.  

 

Raike dorf nära Pikevere. 27 juli 1582 fick Hans Lybeck godset som pant av Johan III för 720

daler.

 

Under 1584 dog Ivan och den ryska tronen övertogs Fjorden I 

 

1585 donerade den gamle kungen av Polen -. Pebalg Orishof som en ärftlig besittning till

Maciej Dembiński.

 

JOHAN III - GODSREVISION I ESTLAND 1586 Även i svenska Estland görs

godsrevisioner. De som inte kan bevisa ägarbevis på sitt gods för överlämna det till Sverige som

i sin tur delar ut de till betydelsefulla svenskar. Grosse Revision des J. 1586 über Estland*, 4

Kreisen: Harrien, Wierland, Jerwen und der Wieck,1

 

1 Ungern Sternberg ,Paul, von: Beiträgeurkunde Est- Liv- und Kurland herausgegeben von der

est. Literärischen Gesellschaft in Reval.Band VIII, Heft 1 u. 2 Inhalt: Die Revision vom j.1586

und die Befragung vom j 1589. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estlands, Reval 1915

 

Ulle Tarkiainen berättar om revisionen i artikeln "De första jordrevisionerna i Estland och Livland

innan den stora Revisionen".Den svenska revisionen  började 25 januari i Jewe i Wireland.

 

Bland namnen i Paul Ungern Stenbergs boken finns Hinrich Stahl nämnd  "Hinrich Stahl die

mühle zu Karrendall mit 2 haken lande verlehnt."  

 

STEFAN BATORY - 12 december 1586 dör den polske kungen Stefan Batory. 

 

HILDEBRANDS FRIGIVANDE OCH HEMKOMST TILL LIVLAND - Trots att kriget

var slut satt Hildebrand fängslad i Ryssland fram till 1587. Varför ordnade inte Stefan Batory

så att han blev utväxlad mot en rysk fånge? Det var ett förändrat Livland Hildebrand kom hem 

I hans tidigare hem bodde nu andra och landet styrdes sedan 18 september 1587 av Johan III:s

SIGISMUND III. Tiden i fångenskap hade tagit hårt på honom och han dog strax efter han 

kommit tillbaks till sitt hemland. 

 

SIGISMUND III. OCH 1587 ORDINATIO LIVONIAE - gjorde att många som tidigare stridit

på den polska sidan nu blev svenskvänner eftersom Sigismund III började ifrågasätta deras rätt

till sitt land. Jag vet inte om detta skedde innan Hildebrand kom tillbaks eller efteråt. 

 

SLUTSATSER Summerar man ihop all information från alla källorna: Andreas Staler sålde med

godkännande av ärkebiskopen i Riga Wilhelm von Brandenburg herrgården Sustel/Brinkenhof i

Alt-Pelbag i kretsen Wenden till Johan von Platen vars arvingen var tillfångatagen i Ryssland.

Kan Johan von Platen ha varit släkt med Anna von Uxkulls förste man som hette von Platen? 

 

Hildebrand ägde godset Grothhausen som även det ligger i kretsen Wenden som vid den

här här tiden tillhörde kyrkan. Kyrkan och Livländska orden förhandlade med såväl Sverige

som Polen för att få militär hjälp i kampen mot ryssarna. Vid det här laget lutade det åt att

Sverige skulle få såväl  Estland som Livland. Det är därför inte konstigt att Mattias/Hildebrand

och Andreas avger trohet till Sverige. Det kommer dock bli Polen som vinner kampen om att

få hjälpa Livland. Nu måste bröderna övergå till att stödja Polen för att få behålla sina gods.  

 

Heinrich mark i Kerrendal låg i församlingen Eimern i kretsen Jerwen. 

 

Matthis fru var syster till Mats Kuru på dorf Keiakülla. Keiakülla var ett så kallat beigut 

till  Lustifer i församlingen Oberpahl i kretsen Fellin

 

Hildebrand och Mattias gods låg i kretsen Jerwen. Heinrich mark låg även den i kretsen Jerwen.

Andreas låg i Alt-Pielbag i Wenden.

 

Hildebrand Stahl (ca 1535 - 1587)  

HILDEBRAND STAHL is seen as the progenitor of the Swedish line of the family. He is

presented in Gustaf Elgienstiernas "The introduced Swedish nobility ättartavlor" as follows:. 

"Hildebrand Staël von Holstein of the house Steinhausen: pledge master to Pielbag in Livonia;

major in the polish army. Died in 1587 shortly after a seven-year captivity in Russia - Married to

Anna Yxkull in her second marriage (g. 1: 0 m. Heinrich van der Pahlen) daughter of Conrad

Yxkull to Pandenorm and Apollinia Butler." 

 

Not a very long CV: pledgemaster to Pielbag, a major in the Polish army, married Yxkull and

prisoner of war in Russia for seven years."

 

In the Swedish Riddarhuset archive there is the family Staël von Holsteins adelsbrev och

sköldebrev that Queen Christina wrote when Hildebrand grandchildren were ennobled and

introduced in Swedish nobles. The document says that Hildebrand "Groth Huse besichtnecht

wird"

 

According to  August W Hupel "Topographische Nachrichten von und Lief- Ehstland " Groth/ 

Grothusenhof was situated 80 km east of Riga  in kirschspiel Alt- Pielbag in the krets Werden.

Close to castle Pielbag was seven so-called tafelgüter. (mansions) that served as staff housing

for the administrative and military personnel. When Livonia in 1561 became part of the Polish

kingdom the castle was fortifierad and the tafelgüter were given to soldiers in the Polish army as

förlänings- or pledged goods. The Tafelgüten in Alt-Pelbag was; Pelbag/Orishof, Grothusenhof,

Nerwensberg, Teutschenbergen, Hohen Bergen ob Jabalinsky and Gustehl/ Brinkenhof.

 

Three of these tafelgüten Pelbag/Orishof, Grothusenhof and Gustehl /Brinkenhof are particularly

interesting. I will come back to it later in my story.

 
There is noted in a book that a man called Jorgen Stahll was a marshal of Lubert von Hambroet

Schaffert at the Livonian Order in Wenden March 16, 1556.

 

BEFORE THE LIVONIAN WAR - Livonia was in this time a divided country. The Livonian Order,

the Church and the bourgeoisie were in constant conflict with each others about how the

country would best rule the land. Poland was a rich country ruled by Sigismund II. Russia was at

that time ruled by Ivan I that brought an expansive foreign policy. 1557 began Livonian Orders

master Wilhelm von Furstenberg and the Archbishop of Riga Wilhelm von Brandenburg worry

seriously. What would happen if Ivan decided to start a war against the land? Livonias defense

consisted of a small and very untrained army that consisted largely of volunteers. The country's

fortresses were both outdated and in poor condition. They realized that they needed help in

order to combat a possible Russian attack. Wilhelm von Furstenberg leaned more towards 

asking the Danish king for help but Gotthard Kettler and other ordensmen considered that it

would be better to ask the Polish King Sigismund. Kettler got it his way and and they contacted

the Polish King Sigismund. 

 

TREATY OF POZVAL - It went well, and September 14, 1557 signed Furstenberg, the master

of the Livonian order and King Sigismund an agreement in which Poland promised to give 

Livonia military support if the country was attacked by Ivan.  This was the first step towarde the

resolution of the Livonian confederation, the end of the Livonian Order and the catholic church.

 

 

LIVONIAN WAR JANUARY 22th 1558 - On February 4, 1582 the Livonian War started. A

war that had a major impact on the family Staël von Holstein. The parties to the war was a

mixed coalition of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden against Russia. The war

started January 22, 1558 when the Livonia / Estonia was attacked by Ivan the IV "the Terrible".

 
Stefan Hartman writes in his book Herzog Albrecht von Preussen und Livonia 1557-1560

regestenaus them ...... No 2334 of the Russian troops' operations. The Russians attacked June

6, the castle in Neuhausen Vasteliina in the Bishopric of Tartu. The governor of the castle was a

man called Georg Uxkull aus Pandenorm. Since Neuhausen was on the border to Russia the

castle well equipped with towers and cannons and held out until July 1, 1558. Perhaps was

Georg Uxküll a relative of Anna Uxküll?

 

HENRICK STALL- The first track of a Staël von Holstein is a listing of Revaler Bürgerbuch on 2

February 1558. On that day Henrick Stall swore allegiance to the master of Livonian order

Wilhelm von Fürstenberg. Henrick had according Revaler Bürgerbuch a mill and two haaken in

Kerrendal as imparting. Kerrendal was in the congregation in the parish Elmers in kreis Jerwen.

There is also a note about Henrich becaming fullmäktigad kaufgesell. Henrich Henrick appears

later in 1586. 

 

In al letter dated 2nd of february 1558 from Walter von Plettenberg to ordensmeister Wilhelm

Fürstenberg a landknecht by the name Staell is mentioned. Can that be Hildebrand? You can

find the letter in Carl Schirrens bok:

Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. s.120. Reval: 

 

Ivan "the Terrible" forces go hard until the end of May surrenders Narva followed by Tartu

on 18 July. The Livonians fought bravely but realized they needed help. They contacted the

Polish King Sigismund. 

 

1559 the bishop of  Ösel-Wiek sold Saaremaa to the danish king Fredrik II ov Danmark for

25.000 taler. He gav it to his brother hertig Magnus av Holstein. 

 

TREATY IN VILNA August 21, 1559 - Livonia promised military support in the event Russian

attack. in exchange FÜRSTENBERG  gave the Livonian provinces and castles south of the Duna

river to Sigismund as a loan. One of provinces was Welden? Now Livonia part was a part of the

Polish kingdom and Hildebrand and his family now lived in a country that lay in the hands of

the polish king. In theLivonian Order it was time for a change of words on 17th of september

1559 Master Johan Wilhelm von Furstenberg was excluded from power and Gotthard Kettler

was elected master of Livonian Order. The reason for the change was that Kettler had been the

driving force behind asking Sigismund for help instead of king Frederick of Denmark that was

von Furstenbergs chouse.

 

Livonian Order had not drawn his last breath. August 2, 1560 unfolds Battle at Ermes - Livonian

Order's last attempt. Battle commences with Phillip Schall (Land Marshal the Livonian Order)

attacked a Russian force consisting of several thousand Russian soldiers. Phillip was though

overconfident and thought he could handle this with their very modest army of around 500

soldiers. Instead of awaiting the Polish strength found in southern Livonia he attacked the

Russians. The battle was a major defeat for Schall than himself was captured 120 words knight.

No indication of how many died, I have not found.


 
There is a note of September 5, 1560 Matthias Stahl in Revaler Bürgerbuch. He was Alterman

of the guild and worked as craftsmen working with leather and metal work.Something that must

have been profitable in times of war. There is also a note in "Das Alt-Revaler Gewebe der piste

chips "from 5 September Mats Stal (Stael, Stable) olderman der Piste Maker. Mattias name

appears four times between 1560-1574. I will come back Matthias later in my story.

 

In Sweden dies Gustav Vasa Sunday, September 29, 1560, and succeeded by his son Duke

Erik - Erik XIV. His first goal as newly appointed king was to have dominion over the Baltic Sea.


 
There is a further listing in "Das Alt Revaler Gewebe der piste chips". It is dated 7th december 

1560, and in that you get to know that Matthis wife was the sister of Mats Kuru at Dorf

Keiakülla. Keiakülla was a so-called beigut to Lustifer the congregation Oberpahl in the circuit

Fellin east of Pernau which at the time controlled by the Livonian Order and the city burghers.
 
In Geneologische Handbuch der Baltische Ritterschafts is noted that the January 24, 1561 a

Berent Staell "wird mit einem Government besiss into Kurland". In Mitau. 

 

ESTONIA UTSOGHT REFUGE WITH  SWEDEN June 6, 1561 On June 6, 1561 searched the

city Reval and the Knights of northern Estonia refuge with the Swedish King Erik XIV. In ex-

change for Swedish patronage Sweden gained control of Reval and the three Estonian "kreiser"

Harrien, and virumaa Jerwen. Livonian Order Knights and the bourgeoisie in Reval was now

forced to recognized the Swedish King Erik XIV as their king. Erik XIV ratified the Livonian

nobility privileges is to say, the nobility were allowed to keep their privileges they have. The

Estonian nobility was poor. and many of them became soldiers in the swedish army in order to

support their family and keep their manors. Erik XIV now taken the first steps toward realizing

his dream of being the master of the Baltic Sea.

 
In Revaler Bürgerbuch is it noted that Andreas and Mats Stahl swore allegiance to King Erik XIV

on 6th of June 1561. I think Mats /Mattias is Hildebrand and Andrew his brother? In the book

"Beiträgen zur rittergütter Livonia part 2" page 296 we can reed the following:

 

Brinkenhof
 

Translation: Brinkenhof or Sustel - under the name Sustel bought Andreas Staler with x his

housekeeper Martha was born von Neudenberg, .. and sin x xx x xx bishop förlänta goods

with approval from  Archbishop Wilhelm von Brandenburg on 9th o June 1561 for the 7500

rigiska land of Johann Platen. (His son and heir had been captured and taken to Russia and the

herralösa mansion from 1598 belonged to king Sigismund . He gave it to Adam Scchrapfer.)

 
I have also found a note in the "materials zu einer zu gechichter landgüter Livonia Volume 1 of

Heinrich von Hagemeister current mansion Brinkenhof / Sustel in the township of Alt-Pelbag in

Wenden circuit. "1561 Andreas Stahl Johan Platen für 7500 Mark rigische verkaufen. Der

son Erbe und des feast ward nach Russland gefürt. ".
 
Translation: Andreas Stahl in 1561 bought it from John plate for the 7500 Mark. Son and

heir to the manor had been transferred to Russia.

 

In Baltische ritterschafts chapter on family Platen says the following about husaffären.

"Andreas Staler verkaufte June 9, 1561 für 7500 Mark Rigisch sein Gut Sustel in. L. mit

Genehmigung des Erzbischofs Wilhelm von Brandenburg, Johann Platen them; Dessen und Sohn

Erbe gefangen wurde nach Russland und das geführt men lose Gut 1598 eingezogen. "
 
Translation: Andreas Staler bought June 9, 1561 for the 7500 rigiska land his gut Sustel in

Livonia with the approval of Archbishop Wilhelm von Brandenburg of Johan Platen; His son and

Heir was taken prisoner in Russia and the mansion when no one can show the title deed was

drawn into 1598th
 
Johan Platen belonged to the family who came to get the name Pahlen when knighted. Can

Johann Platen have been the brother of Hildebrand's wife's first husband?
 
Summing up all the information from all sources: Andreas Staler bought with approval of the

Archbishop of Riga Wilhelm von Brandenburg manor Sustel / Brinkenhof in Alt-Pelbag in Wenden

Hildebrand got the goods Grothhausen in in Wenden at that this time belonged to the church.

Church and Livonian Order negotiated with both Sweden Poland to get military help in the fight

against the Russians. By now leaned it to be Sweden would get both Estonia and Livonia. It is

therefore no wonder that Mattias / Hildebrand and Andreas gives allegiance to Sweden.

However, it will be Poland who wins the battle to get help Livonia. Now the brothers have to

move to support Poland in order to keep their goods.

 
Livonia sought refuge with POLAND preferably in VILNIUS II - 28


November 1561 signed a new lecture in Vilnius between Livonian Confederation

and the Polish-Lithuanian Commonwealth. The agreement did not include the free city of Riga

meant Livonian Order and the Church gave himself completely to the Polish king and Grand

Duke Sigismund When the agreement was signed there besides the Archbishop Wilhelm von

Brandenburg and Gotthard Kettler also representatives of Livonian nobility, the cities of Wenden

and Wolmar present. The Privilege Sigismundi August nobility were promised that they would

keep their privileges. For the military support received Sigismund lands at Düna and ten of

Slottslän words. Among other Wenden where Andreas and Mattias / Hiildebrands mansions

Grothusenhof and Brinkenhof was. Wondering what it felt  forMattias / Hildebrand and Andreas

that their mansions was going to belong to the Polish King Sigismund. Sigismund promised that

after the war would have the opportunity to redeem their property. A promise that he later came

to disappoint.

 
The end of the Livonian Order - the Livonian nobility, Gotthard Kettler (master of the Livonian

Order) and Archbishop Wilhelm von Brandenburg swore March 5, 1562 allegiance to the Polish

King Sigismund. The agreement meant the definitive end of the Livonian words. Gotthard

Kettler was appointed as a "reward" to Duke in the newly created Duchy of Courland which was

a part of the Polish Kingdom. Order members were worthy vassals. Associated with the agree-

ment of all went Livonian Order's mansions and castles to the Polish King Sigismund started

a godsrevison to verify that the estate owners could raise a title deed of his estate. It was 

important for Sigismund to determine whether the private estates or service residence. The

owner could not show proof that he / she owned his home was considered now to be in the 

Polish king's possession. They were then charged by the king to his become soldiers  in the

polish army. Wilhelm von Brandenburg became Archbishop of Riga last and the town went over

now tilll to become a free trade City. It is probably now as Matttias / Hildebrand and his brother

Andreas joins the Polish army The main reasons were to get a service that made you climbed

socially, get back his manison and be able to get a good salary and give her a bit more

luxurious life than before. Maybe is it is when he joins the arm as he begins calling himself

Hildebrand. Identification in Germanic is - Hilde means struggle and fire means sword. A fitting

name for a soldier. When he joins the arm, he pledged to master Groth Huse / Grothusenhof he

had previously been "stolen" by King Sigismund when he made his freight audit. According

to Russow sought out many of those who lost their homes to King Sigismund  joined to either

the Polish or the Swedish army. It went well for Hildebrand in his military career advanced to

major in the Polish army.

 
On October 4, 1562 married Duke John (later John III) with Catherine Jagellonica. He was the

brother of the Swedish King Erik XIV. John had inherited from his father Finland but was

obviously not satisfied with that and wanted more power. He therefore began to considering

whether it would not be a wise first step to get your foot in the Polish royal family. It went

beyond expectation. he got married to the polish kings daughter. To get on good terms with his

father in law Johan decided to help Sigismund in his struggle against Russia. At first, he

lend him money. For a loan of 120,000 daler he received as collateral Castle counties

Wittenstein, Ermes, Rujen, Burtnijk and Trikaten Helmet, Karkus, at 8 years. Castle counties

were in the circuit Wenden so now enough Hildbrand / Mattias and Andreas worried. Johan

continued to lend money to Sigismund. First additional 30,000 daler and then another 50.000

daler. When Duke John the brother of Erik XIV eventually found out he accused  John of having

betraed him and Sweden. John claimed that his marriage was not to expand their own power,

but he made it to help Erik XIV. Erik XIV did not believe him, but imprisoned him and his wife in

August 1563. be displaced at Gripsholm Castle. As a consolation, Johan retain the Castle

counties.

 
August 9, 1563 started Nordic War. A war which, despite its name also came to involve Poland.

 
FIRST POLISH WAR October 5, 1563 Erik XIV started the first Polish war. parties in the 

war were Poland and the Livonian nobility against Sweden. The reason for the war was that Erik

wanted expand the borders of Sweden and take over Livonia. As a first towing attacked the

Swedish Polish city of Pernau. The attack ended with Sigismund lost one of its most important

port cities and the fortress in the city.
 
1565 HILDEBRAND AND ANNA Yxkull - As a soldier in the Polish army it was to make a 

good marriage. Hildebrand Stael von Holstein married 1565 Conrad Yxkull to Pandenorm and

Appolliania Butt Lars Yxkull daughter Anna (born 1545). Padenorm is 3, 6 km northwest of

Pernau in Kirchspiel Hannehl, Wiek. Hildebrand and Anna had five children; Johan (Hans) about

1670, Mattias, Gertrude, Anna and Sophia.

     

 
YXKULL - was an old noble family, dating back to 1198. The brothers Daniel and Conrad

Meyendorff then came to Livonia with Sword. Conrad's son Conrad decided 1257 to change their

last name to Yxkull after his father's fief Ikenskole in Wenden. The family awarded so eventually

split into different branches named after estates Ykkullare bought.Perhaps it was in connection

with Anna's family visited the Isenskkole she met Major Hildebrand / Mattias?
 
In History Stories time and thought part 3-4, 1911, told about Conrad Uxkull killed of Danes in

October 27, 1559 on behalf of Frederick II of Denmark. In Scandia Journal for historical

research volume 3-4 1930. Could he have been Anna's father? In Messages from Swedish

National Archives in 1906 is noted that in the late 1500s and early 1600s joined Woldemar

Johan III's Swedish army. Could that have been Anna's brother?
 
Livonian order had not entirely given up the fight. A group of soldiers wanted to establish 

Livonia as a vassal of Poland. In June 1565 undertook a group of knight under the leadership

of Kasper Oldenbokum a coup against the Swedish-controlled Pernau. He and his soldiers

got hold of the key to the gate of the city and killed a number of Swedish soldiers.
 
In Ernst Hennings book "Geschlechte der Stadt Goldingen", 1809, page 141 is noted that a

unterHauptman (a military title of the officer.) in the name Mattias Stahl in 1566 was stationed

in Gold No Courland. Seems like Mattias had to fight that people would learn that he changed

name.
 
ERIK XIV - John III, the Swedish King Erik XIV, released his brother John in 1567 which came

to be a mistake. On 29 September 1568 pduke Johan oroclaimed himself King John III. Through

his marriage to a Polish princess the relations between Poland and Sweden got better and in

1568 the First Polish war was terminated.

 
UNION OF LUBLIN - the Polish-Lithuanian Commonwealth (GDL) July 1, 1569 - converted by

Lublinföredraget - a union between Kingdom of Poland and storfurste Duchy of Lithuania into a

real union. TPolish-Lithuanian Commonwealth vas now big and powerful to the surface was it

300,000 square kilometers and it consisted of three parts: the Grand Duchy of Lithuania, The

Kingdom of Poland and Livonia. The relationship between the parties was unequally, Livonia

became a submissive partner and the Union is therefore often called Poland. Perhaps that is

why Hildebrand said to have been a major in the Polish army? The union was ratified on 4th of

July 1569 by Sigismund II Augustus. The union was federal state, with a Jointly elected leader

who would be crowned in Krakow. The state would Have a joint Senate and unified international

politics. Lithuanian Landowners received the right to own land in Poland, and vice versa. Both

states preserved Their own treasuries, State Officials, separate armies, and military hierarchy. "
 
Even within the family Uxküll the men were soldiers who were successful. I found this on

Jurgen Uexküll (perhaps a brother of Anna) -

 
Page 21 of x is the following of a Livonian soldier by the name of Jürgen Uexkull:

"Am January 7, 1570 besetzten die livländischen Hofleute82) unter ihrer Anführung Fuhrer

Klaus Kurssei, Henrik Boisman, Johann Maydell überraschend und das Jürgen Uexküll Revaler

Schloß und nahmen the Gouverneur Oxenstierna gefangen. "
 
Translation: January 7, 1570 the castle in Tallinn was captured by a group of soldiers. 

sergeant Klaus Kursell, Henrik Boisman, Johanm Maydell and Jürgen Uexkull occupied castle in

the Reval and captured governor Oxenstierna.

  

December 31, 1570 ended Nordic 25-Years' War.
 
ANNA Jagiellon and Stefan Batory  When the Polish King Sigismund II died in 1572 was he

succeeded by Anna Jagiellon (daughter of Sigismund I). Initially she ruled the country herself

but from May 1, she reigned together with her husband Stefan Batory. The couple modernized

and expanded the Polish defense. Previously the soldiers were armed with only pikerare but now

they musketeers, swords and axes. Stefan and Anna began to recruit peasants. Those who

joined withour beeing forced to it got their debts written of.  Stepen Batory was the first king

who decided to the country would have a standing army. In total, the country now had a

defense consisting of 20,000 troops. Hildebrand / Mattias was now a soldier in a large army and

citizens of a rich and powerful country.

 
1574 appears the name Mattias Stahl according Baltische Ritterschaft reopened in Revaler

Bürgerbuch. It is unknown why it was overcrosed. Perhaps it was becourse Hildebrand had been

reported missing in the war?
 
The pattern roll Reva Lens Stadtknechte of 9 November 1575 can be found under the master

Jürgen Vngerenn, the soldiers Andreas Vunger, Nickell von Saltza, Daniel von Saltza, Jurg

Uxküll and Marckus Hastfehr constructed. According Baltische ritterschaft Jurg was captured by

the Russians and placed in prison in Moscow. Jurg died in prison.
 
On February 26, 1577 died the previous deposed King Erik XIV in his prison Örbyhus Castle.

According to recent research, he was poisoned by arsenic. Most likely it was the brother King

John III was the one who ordered the murder.
 
In September 1577 18,000 Russian soldiers marched in  to Wenden / Cesis. The defense was a

small force  of 5000-6000 Poles, Swedes and Germans .. Despite the defeated Russians. A part

of residence bail Pielbag blown up by the Russians September 5, 1577.
 
On October 21, 1578 co-operated closely the Polish and Swedish army. 

 

During the Stefan Batory management made several offensive against Russia, the first was in

1579 when he with a force of 22,000 took back the  city Polotsky, during the second in 1580 but

an army of 29,000 soldiers, he took Velikiye Luki. 


HILDEBRAND was captured in 1580 by the Russians. Maybe it was the Battle of Toropets,

which took place September 20, 1580? He was placed in jail in Moscow.

 

PEACE AGREEMENT IN JAM Zapolski 1582 1582 closed 1:10 year truce in Jam Zapolski

between Ivan the Terrible and Stephen Basory. Russia lost all their previous domain in Livonia

including Tartu and Pärnu. Livonian war had been particularly tough for people of Livonia.

Besides war, the population had also suffered from pestepedimier 1566 1571. The war had even

made that the land was overgrown and unusable. Many people had had to leave their homes

and farms.

 
POLISH FREIGHT AUDIT 1582/83 conducted the first Polish freight audit. King Stephen Batory

now controlledwho owned the houses. He was especially hard to the men and the women who

had to leave their homes during the war. Could not display a title deed at his residence so it now

belonged to the  Polish king and was awarded primarily to the Poles.

 
On October 29, 1583 a man by the name Cordth Stael mentions in Revaler Bürgerbuch. It says

he had not been heard of in many years. Could they have been associated with freight audit?

 
In 1584 took over the Russian throne of Fjord I.
 
John III - FREIGHT AUDIT IN ESTONIA 1586 In Swedish Estonia made freight audits. Those

who can not prove ownership proof of his estate to hand it over to Sweden as in turn distribute

them to significant Swedes. Grosse Revision des J. 1586 über Estonia *, 4 KREISEN: Harrien,

virumaa, Jerwen und der Wieck, 1

 
1 Hungary Sternberg, Paul von: Beiträgeurkunde Estonia Life und Kurland herausgegeben von

der est. Literärischen Gesellschaft in Reval.Band VIII, Heft 1 u. 2 Inhalt: Die Audit vom j.1586

und die Befragung vom j 1589. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estonia, Tallinn 1915
 
Ulle Tarkiainen tells about the audit in the article "The first Earth audits Estlandoch Livonia

before the big audit ".The Swedish audit began January 25 in Jewe Wire Country.
 
Among the names in Hungary Paul Stone's book is Hinrich Stahl said "Hinrich Stahl die

Mühle zu Karrendall mit 2 hook winding verlehnt. "
 
Stephen Báthory - December 12, 1586 died the Polish king Stefan Batory. Although the war

was over Hildebrand was still imprisoned in Russia until the 1587.

 
Hildebrand release and HOMECOMING TO Livonia - Why  was Hildebrand still in prison in

Russia until 1587. Why had Stefan Batorynot arranged that he was exchanged against a

 

Russian prisoner? There was a change in Livonia Hildebrand came home In his former home was

now owned by some one else and the country was ruled since  September 18, 1587 by John

III son Sigismund III. The time in captivity had been hard on him, and he died shortly after

he came back to Livland.

 
Sigismund III. AND 1587 Ordinatio LIVONIAE - Made many people that had fought on 

the on the Polish side became angry with the Swedish Sigismund III because he now started to

questioning their right to there land. I do not know if this happened before Hildebrand came

back or afterwards.

  

1) STANCEL1S, TVIGINTAS HE ANNEXATION OF LIVONIA TO THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA:

HISTORIOGRAPHICAL CONTROVERSIES, 2000 sid 22 

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volum 4 - Tabell 1  

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor, 1932

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft, 1929 sid 555 - Staël von Holstein

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930, sid 361 - Staël von Holstein

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft -  von Uxküll

Mer om Livländska kriget - The livonian war by Kara Broughton 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Filyushkin, A: THE LIVONIAN WAR IN THE CONTEXT OF THE 16TH CENTURY EAST EUROPEAN WARS

Hagemeister, x von; Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1830) 

Harrison, Dick: Kungar i Balticum? http://blog.svd.se/kunglighistoria/page/12/ 

Hupel, August W: Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland: Nebst ..., Volume 3

Kirby, David; Northern Europe in the Early Modern Period: The Baltic World 1492-1772 

Schirren, Carl (red.) (1861-1881).Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer

Selbstängigkeit. Band 2. s.120. Reval: 

Stryk, x von: Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885)

 

Styffe, Carl Gustaf (red.) (1875). Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 4,

Sverige i Sten Sture den äldres tid, 1470-1503. Stockholm: Norstedt

http://runeberg.org/biskandhi/4/

 

Suibert Seibertz, John: Wilhelm von Fürstenberg Herrmeister des deutschen Ordens in Livland

Aus der Zeitschrift für vaterl. Geschichte u. Alterthumskunde Westfalens 19. Band besonders

abgedrucktevaler burgerbuch 1858 sid 72 

 

Regestid 1544-1561; Originalet av Jakob Koits regestverk. Del 2, 1544; 1544-1561

 

WebbsideBaron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

Film: Johan III - Herman Lindqvist