LIVLÄNDSKA KRIGET/ LIVONIAN WAR

22 JANUARI 1558/JANUARY 1558

-

10 AUGUST 1583/10 AUGUST 1583 

 

PÅGICK; 22 januari 1558 - 10 augusti 1583    

KRIG MELLAN; Polen-Litauen, Ryssland,  Danmark-Norge och Sverige.

ANGRIPARE: Tsar Peter av Ryssland. Ryska trupper invaderade den 22 januari 1558 Livland på tre platser - nära Narva, Neuhausen och Ludsen och var till en början mycket framgångsrika. (Dunsdorfs and Spekke 1964, 118)

BEFÄLHAVARE OCH LEDARE;

Sigismund II August (Polen), Stefan Batory (Polsk-litauiska samväldet)

Johan Wilhelm von Fürstenberg (1557-1559) Gotthard Kettler (Livländska orden)

Fredrik II (Danmark)

Erik XIV och Johan III (Sverige)

Ivan IV (Ryssland) 

UTSPELADE SIG I; Estland, Livland, Ingermanland och Ryssland

STILLESTÅND; Stilleståndet i Jam Zapolski 15 januari 1582.

RESULTAT;  Estland anslöts till Sverige. Livland och hertigdömet Kurland erövrades av Polen-Litauen och Ösel erövrades av Danmark-Norge.   

FÖREDRAG; Stilleståndet i Pliussa 10 augusti 1583. 

RESULTAT; Sverige fick behålla Estland, Kexholmens län och en stor del av Ingermanland. 

STAHLAR I KRIGET; Enligt adelsbrevet och Anreps ättartaflor var Hildebrand major  i polska armén. Han var gift med Anna Uexküll av huset Pandenorm (i hennes andra gifte. 1:a Henrik von der Pahlen). Hildebrand var pantherre till godset Pielbagen. Han tillfångatogs av ryssarna 1587 och satt i fängelse i Ryssland i sju år. Han dog kort efteråt. Hildebrand dog och lämnade sin fru och sina barn utan pengar. De blev som vuxna borgare i staden Pernau.  

 

LIVLAND INNAN KRIGET - I mitten av 1500-talet styrdes Livländska konfederationen av Livländska orden, ärkebiskopen i Riga och biskoparna i Kurland, Dorpat och Ösel-Wiek. (Leva Ose, Latvia). Leva Ose, The Livonian War (1558-1583) and the ruination of Castle, in paticular Kirchholm and Wenden.) 

Ordensmästare för Livländska orden; Johan Wilhelm von Fürsenberg 1557-1559 

Ärkebiskopen i Riga;  Vilhelm av Brandenburg-Ansbach. 

Biskopen i Ösel-Wiek; Johannes V von Münchhausen fram till 26 september 1559 då han sålde biskopstiftet till Fredrik II av Danmark. 

Kurland; Hade tidigare tillhört Livländska orden men blev 1569 en del av kung Sigismund August av Polens rike. 

Biskop i Dorpat; Herman II Wesel (1554-1558).

 

BORGAREN OCH SVARTBRODERN KURT (CORDT) STALL I REVAL - Jag har i dokumenten och böcker hittat flera Stahlar. Den förste är borgaren Kurt (Cordt) som bodde i Reval 1514 och tillhörde svartbröderna. Svartbröderna var både borgare och soldater som åtog sig att försvara staden från fiendens invasion. Bland andra uppgifter försåg föreningen staden med ett kavalleri som strövade över stadsmuren och 6 av dem gjorde en runda innanför muren en kväll efter att stadsporten låstes vid solnedgången. Till en början bestod svartfötterna av ogifta borgare som ännu inte berättigats medlemskap i stora gillet. Även utländska köpmän kunde bli svartbröder. Bland medlemmarna fanns guldsmeder, kemister, lärda personer och lärare. Det blev senare vanligt att så fort en svartbroder gifte sig blev han intagen i det stora gillet. (Wikipedia House fo the Blackheads (Tallin). Cordt gifte sig enligt Revaler burgerbuch 1517 med borgaren Hinrich Michels äldsta dotter. Han avancerade så småningom till alterman för Stora gillet i Reval. (Stackelberg, O.W (1930). Geneologisches handbuch der baltische ritterschaft - Estland s. 189)   

 

HEINRICH STALL - 1544 - LIVLÄNDSK ORDENSSOLDAT OCH LANDÄGARE TILL KARRENDAL I JERWEN/WITTENSTEIN. Jag har i flera dokument och böcker hittat en man vid namnet Heinrich Stall. Enligt Jacob Koits regestverk tjänstgjorde Heinrich som soldat i livländska orden. Han hade fått land i utbyte mot att han i krig med häst följde ordensvogten i Jerwen på dennes bekostnad. (Regestid 1544-1561; originalet av Jakob Koits regestverk del 2, 1544-1561). Ordenvogten hette Bernt von Smerten. (1852) Mittheilungen aus dem Gebiete der geschichte Liv- Ehst- und Kurland  s. 437). 1544 förlänades han 1 haken land, en slåtteräng, en kvarn vid Karrendall av den livländske ordensmästaren Herman von Brüggeney. Marken och kvarnen låg i dåvarande S:t Petri socken i kretsen Jerwen/Wittenstein. (Ungern-Sternberg, Paul. materialien zur gütergechichte Jerwen für di ältere schwedische zeit bis zur abfassung der älstenen uns erhalteten munster- und Rossdienstrollen Estland s. 41.) 

 

14 SEPTEMBER 1554 - FÖREDRAGET I POZVOL  - Livländska ordensmästaren Wilhelm von Fürstenberg slöt av rädsla för att Ryssland skulle anfalla landet ett föredrag med den polske kung Sigismund August II. Två veckor senare slöt även ärkebiskopen av Riga Wilhelm Brandenburg ett föredrag med den polske kungen. (Frost, Robert (2002). The Northern Wars. War state and Society in Northeast Europe 1558-1721 s. 4-5).   

XXXXXXXXXXX 

 

22 JANUARI 1558 - LIVLÄNDSKA KRIGET BÖRJAR - Ryska trupper invaderade Livland på tre platser - nära Narva, Neuhausen och Ludsen och var till en början mycket framgångsrika. (Dunsdorfs and Spekke 1964, 118).  

 

LIVLÄNDSKA FÖRSVARET - hade ingen erfarenhet av större krig. De hade i stort bara stridigt i små lokala krig som utkämpats mellan Livlands orden och biskoparna mot städerna. Soldaterna var riddare, vasaller och legosoldater som biskopskrigare. De enda externa kriget var Livländska kriget som utkämpades mellan 1500 och 1503. De livländska försvaret var konsentrerat kring Wenden. Runt landet fanns borgar sprida. Landet hade inget system för kordination, inget enat försvar och ingen plan för mobilisering. De antog att vid ett eventuellt yttre anfall skulle fienden börja genom att anfalla och erövra fästningarna vid gränsen. Det var konstigt att de inte kunde enas eftersom Livländska ordensmästaren och ärkebiskopen i flera år diskuterat hur de skulle klara sig mot ett yttre anfall mot landet. (Russian History Vol. 43, No 1 (2016) Filyushkin, A - The Livonian war in the context of the 16th century East Europaen wars. s.49-50).

 

27 JANUARI 1558 ANFÖLLS DEN LIVLÄNDSKA ORDENSBORGEN MARIENBURG (est. Alūksne) av 100 ryska soldater. Kommendant på Marienburg var Phillip Schall von Bell. Ordensborgen Marienburg klarade sig tack vare borgens soldater. Det här var emellertid bara en kort och tillfällig ockupation av fästningen. De ryska styrkorna drog sig tillbaks efter veckors stridande. Ryssarna lyckades dock inte mer än tillfälligt ockupera fästningen. NOT! 

”HILDEBRAND” ORDENSSOLDAT PÅ ORDENSBORGEN MARIENBURG/ALÙKSNE - DET FINNS ETT BREV DATERAT 2 FEBRUARI 1558 – I Svenska Riksarkivet har Carl Schirrer hittat ett brev daterat Helmet 2 februari 1558. (Helmet är en ordensfästning i kretsen Fellin). Avsändaren till brevet är Livländska ordens rådet Wolter von Plettenberg (1518 - 1559 – ej att förväxla med Ordensmästaren med samma namn) och mottagaren den dåvarande Livländska ordensmästaren Wilhelm Fürstenberg (ordensmästare 1557-1559). I brevet beskriver rådet Wolter von Plettenberg den ryska arméns framfart i Livland och försvaret av Livländska ordensfästningen Marienburg. Den livländska ordensrådet Wolter von Plettenberg nämner i brevet en landknekt vid namnet Staell som en av de kämpande. (Schirren, Carl (red.) (1861-1881). Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. s.119-120). Enligt Wikipedia är en landknekt var en till fots kämpande legosoldat vars vapen var piken.  Ett annat vapen var Hillebard ett hugg- och stötvapen bestående av ett 1,5 - 2,5 meter långt skaft på vilket det är fäst en järn- eller stålklinga. Upptill fanns en spjutspets och baktill en hake. På tyska heter vapnet Hellebarde. (Wikipedia landknekt, Wikipedia hillebard.). Kan det vara så att Hildebrand var ett smeknamn knektsoldaten fått för att han var så skicklig?

 

2 FEBRUARI 1558 - BORGAREN OCH ORDENSSOLDATEN I KRETSEN JERWEN - HEINRICH STALL - svor tillsammans med adelsmän och borgare trohet till den livländska ordensmästaren Wilhelm Fürstenberg. Ordensmästaren var inriktad på att be danskarna om hjälp i kampen mot ryssarna. NOT  

 

1 JULI 1558 ANFÖLLS BISKOPSBORGEN NEUHAUSEN (VASTESELIINA) I BISKOPDÖMET DORPAT. Borgen Neuhausen låg vid gränsen mot Ryssland och var väl rustat med torn och kanoner. Ståthållare (befälhavare) på borgen var en ung krigare vid namnet JÜRGEN UEXKULL AV HUSET PADENORM (PAADREMAA). (Lossius, Johannes (1875-1878) Drei Bilder aus Livländischen Adelsleben des 16 jahrhunderts s. X)

 

JUNI 1559 - Livland och Polen-Litauen skrev under den FÖRSTA FÖREDRAGET I VILNIUS - LIVLÄNDSKA ORDEN SÖKTE POLSKT SKYDD 31 AUGUSTI 1559 - Som betalning för skyddet överläts flera besittningar i huvudsak söder om Dünafloden. Den polske kungen Sigismund August II lovade att orden skulle få rätt att åtelösa dem efter kriget. (Annerstedt, Claes s. 16).   

 

26 SEPTEMBER 1559 - FÖREDRAGET I NYBORG - är en ÖVERENSKOMMELSE MELLAN BISKOPEN AV ÖSEL/WIEK JOHAN VON MÜNCHENHAUSEN OCH FREDRIK II AV DANMARK - Fredrik II köpte biskopsstiftet för 20.000 daler. Året efter skänkte Fredrik II Ösel till sin bror hertig Magnus av Holstein. (Faure, Gunter. (2012). The Estonians. the long road to indepence s. 85).

 

GOTTHARD KETTLER VALDES TILL ORDENSMÄSTARE FÖR LIVLÄNDSKA ORDEN I SLUTET AV SEPTEMBER 1559 -  Livländska orden var inne i en djup kris till följd av kriget med Ryssland och att den dåvarande mästaren Wilhelm von Fürstenberg kunde inte hantera kriget. Under dessa omständigheter strävade Kettler med alla metoder för att bli ordensmästare. Periodernas krönikor daterar den slutliga förändringen av ordens ledning till i september 1559. (Ordinines Militares Colloquia Torunensia Historica - yearbook for the study of the Military orders (2019) Weber, Dmitrey & Kreem Juhan - Einen neue quelle zum aufstieg Gotthard Kettlers ins amt des Livländischen ordensmeisters. s. 333)

 

RYSSARNA INTAR OCH ERÖVRAR MARIENBURG - JANUARI 1560. Ryssarna intog och erövrade Marienburg i januari 1560. Komtur Kaspar Sydberg och hans soldater var besegrade. De inhyrda soldaterna så kallade "landkrecht" skingrades. (Sproule, Joseph s. 102). Vad hände nu med knekten Stahl? 

 

18 MAJ 1560 - CONRAD UEXKÜLL GIFTMÖRDADES UPP UPPDRAG AV DEN DANSKE KUNGEN FREDRIK II  - Enligt Palle Lauring mördades Conrad Uexkul på uppdrag av den danske kungen(Lauring, Palle). Jag vet inte om det här är Hildebrands svärfar - släkten Uexküll är full av män som heter Conrad.

 

2 AUGUSTI 1560 - SLAGET VID ERGEME - Slaget stod mellan Livländska orden och Ryssland och slutade med ett stort nederlag för Livländska orden. Lantmarskalken Philip Schall von Bell anföll en rysk styrka bestående av flera tusen soldater. Den livländska styrkan bestod av några hundra ordensriddare och 500 artillerister. Bell var dumdristig och inväntade inte den polsk-litaiska styrkan som fanns i södra Livland. (Frost, Robert (2002). The Northern Wars. War state and Society in Northeast Europe 1558-1721. s. 1) Slaget utspelades i en mörk skog i norra Livland och slutade med att halva den livländska ordens styrka antingen dödades eller togs tillfånga. (Thumnball, Stephen: Crusader Castles of the Teutonic Knights (2). The stone castles of Latvia and Estonia 1185-1560 s. 22). 

 

MATTHIAS STAHL PISTEMAKARE - Det finns en notering från 5 SEPTEMBER  1560 om Matthias Stahl i "Das Alt-Revaler gewebe der pistemarker". Mats Stal (Stael, Stall) olderman der Pistemaker (hantverkare som arbetade med läder och metallarbeten). Mattias namn dyker upp 4 gånger mellan 1560-1574. NOT! Jag kommer återkomma till Matthias längre fram i min berättelse. Han omnäms som att vara gift med systern till ägaren till herrgården Keikülla. Är han bror till Hildebrand? 

 

29 SEPTEMBER 1560 - GUSTAV VASA SVERIGES KUNG DOG. Han efterträddes av sin son Erik. Erik XIV. (Gejers svenska historia s. 117)  

 

BERENDT STAELL - I Geneologische Handbuch der Baltische Ritterschafts finns noterat att 24 januari 1561 en Berent Staell "wird mit einem geringen besiss in Kurland". I Mitau.

 

6 JUNI 1561 - ESTNISKA RIDDARSKAPET OCH BORGARNA I REVAL UNDER SVENSKT BESKYDD - Staden Reval slöt ett förbund med Sverige. I utbyte mot militärt beskydd måste de estniska riddarskapet i Harrien och Jerwen och borgarna i Reval erkänna den svenske kungen Erik XIV som sin kung. Enligt överenskommelsen skulle adelns rättigheter, privilegier, frihet samt sedan gammalt gällande seder förbli oförändrade. De skulle inte betala skatt men de svenska skattfogdarna och andra tjänstemän skulle komma att undersöka om godsägarna hade ägarbevis eller förläningsbrev som visade att de hade rätt till herrgården som de hävdade var deras. (Historisk Tidskift för Finland (2014:3) Tarkiainen, Ulle. De svenska jordrevisionerna i Estland och Livland föred den stora reduktionen. s. 219). Landrevisionen sköts emellertid upp och den första svenska revisionen i Estland genomfördes för 1586.  NOT!!!

Bland de som svor trohet till den svensk kungen finns den livländske ordensoldaten Heinrich Stall och borgaren Andreas Stahl och borgaren Mats Stahl.  (Greiffenhagen, Otto (red.) (1932) Das Revaler Burgerbuch; 1409-1624. s. 77-79)

 

MATS STAHL OCH HERRGÅRDEN BRINKENHOF ODER SUSTEL I PIELBAG 9 JUNI 1561 - Andreas Staler sålde godset Sustel i församlingen Alt-Pelbag i ärkebiskopsdömet Riga den 9 juni för 7.500 mark till Johan Platen. Försäljningen skedde efter godkännande av ärkebiskop Wilhelm Brandenburg. Johan Platens son kom att/var gift med en von Rosen. Det råder lite olika åsikter om hur försäljningen gick till. Det finns de som menar att Andreas och hans fru lurades av med godset. (Baltische ritterschaft kapitel om släkten von Platen. (Stryk, Leonard von (1885). Beiträge zur Geschichte der Ritterbüter Livland del 2 s. 296).  

Alt-Pelbag - I Alt-Pelbag fanns en kyrka och en större herrgård. Utöver det fanns 5 mindre herrgårdar; Grothusenhof, Nerwenberg, Teutschebergen, Hohenbergen ( Jabalinsky) och Sustehl (Brinkenhof). (Hupel, August Wilhelm (1774-1783). Topographische Nachrtichten von Lief- und Estland volym 3 s. 202).

 

29 JUNI 1561 Erik XIV kröns till svensk kung. Hans bröder försågs med hertigdömen. Enligt Gustav Vasas testamente fick inte hertigarna driva någon självständig utrikespolitik men i övrigt fick de fria händer att sköta sina hertigdömen. Brodern Johan var dock missnöjd. Han var personligen inblandad i Balticum och kom året efter gifta sig med den polske kungens dotter Katarina Jagellonica.(Larsson Svensk historia s. 63-64),

 

28 NOVEMBER 1561 - ANDRA FÖREDRAGET I VILNIUS - PACTA SUBJECTION - SLUTET FÖR LIVLÄNDSKA ORDEN - Ett avtal slöts mellan den Livländska konfederationen och hertigdömet Litauen Innehöll även "Privilegium Sigismunde August" i vilken Sigismund garanterade att adeln skulle få behålla sina rättigheter och privilegier samt nästan utan restriktioner inneha rätten till sin mark. (Towards an understanding of Europe: A political precis of ... s. 389). Den Livländska orden sekulariserades och Gotthard Kettler blev hertig av Kurland.

Livländska orden var nu sekulariserad och hertigdömet Kurland och Semigallia var nu en del av den polske kungen Sigimund II August rike. (Leva Ose, Latvia s. 76). 

 

1562 - ÄRKESTIFTET RIGA ANSLUTER SIG TILL POLEN-LITAUEN. Det här betydde det definitiva slutet på den livländska ordensstaten. Men staden Riga är fortfarande självständig. Det kommer dröja fram till 1581 för dem att ansluta sig. (Kasekamp, Andreas. (2010). A History of the Baltic States. s. 42).

 

1563 - Svenskarna erövrades Wiek från den danske hertigen Magnus. De flesta adelsmän i Wiek tog hertig Magnus parti.(220).

 

1563 BESLAGTOG SVENSKARNA FLERA HERRGÅRDAR I WIEK. MÅNGA AV DEM ÄGDES AV SLÄKTEN UEXKULL;

 

Lode län
Herrgårdar i Merjama socken:
Kasti -  ägdes av Wolmar Uxkull (är på Ösel)
Konofer ägdes av Jürgen Uxkull (sänd som fånge till Sverige)
Moratz (nu. Fersenau) ägdes av Diedrich Uxkull (flyttade till Pernau).

Goldenbecks socken:
Kattentack  ägdes av Henrik Uxkulls änka 

F ic k e ls socken:
Fickel ägdes av Didrik Uxkull (är i Danmark)
Kosch ägdes av Wilhelm Uxkull (flyttade till Pernau).

(Almquist, Johan Axel. Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 s. 583-584) 

 

UNTERHAUPTMAN MATTIAS STAHL 1566 I POLSKA PROVINSEN GOLDINGEN - I Ernst Hennings bok Geschlechte der stadt Goldingen, 1809, s. 141 finns noterat att en unterhauptman (en militär titel för officer.) vid namnet Mattias Stahl 1566 var stationerad i Goldingen i den polska provinsen Kurland. (Henning, Ernst (1709) Geschichte der stadt Goldingen in Kurland s. 141.) Kurland var sedan 28 november 1561 en polsk provins. (Saraphim, August Robert. (1904). Die geschichte des herzogtum Kurland 1561-1795 s. 4). Kurland var vid den här tiden indelad i kretsar som i sin tur var indelade i församlingar. Kretsen Goldingen  ligger 150 km från Riga. I staden fanns ett flertal gods såväl krongods som privatägda. (Von Bienenstamm, Ernst & Pfingsten Ernst August (1841 s. 118) I varje kretsen fanns en hauptman (capitanius) och en unterhauptman (vice capitanius). 1566 tillträdde Jürgen II von Firck tjänsten som hauptman i kretsen Goldingen. Han var sedan 1563 gift med Elisabeth von Rosen.   (Transehe-Roseneck, A von (red.) (1929) Geneologisches Handbuch der baltischen Ritterschaft Handbuch der livländischen Ritterschaft bd. 2 s. 554)  

 

1568 - ERIK XIV FÖRLORAR SIN KRONA - JOHAN III. Nu börjar bråket om den svenska kronan mellan bröderna Johan och Karl. den 29 september 1568 fängslades Erik XIV av sin bror hertig Johan som "övertog" den svenska kronan och blev Johan III. NOT!!

 

UNIONEN I LUBLIN - Den 1JULI 1569 omvandlades genom avtalet personalunionen mellan kungariket Polen och storfurstedömet Litauen till en Realunion. Nu börjar  DET POLSK-LITAUISKA SAMVÄLDET.  Samväldet bestod av storfurstedömet Litauen, kungariket Polen och Livonia. Förhållandet mellan parterna var ojämnlikt. Det var stort till ytan 300.000 kvadratkilometer. NOT  

 

7 JULI 1572 - SIGISMUND II AUGUST DOG UTAN ARVINGE. Tronen övertogs nu av Heinrich III av Frankrike som kom att behålla den fram till 1575. (Wikipedia)

 

1573 - Medlemmen i der grosse gilde i Reval - Heinrich Staal dog stax före fastlagssöndaren 1573. Han är stamfar för den estländska framgångsrika släkten von Staal (Notbeck, Eugen von (1885) Die Alten Schragen der grossen Gilde zu Reval s. 119). 

 

119 FEBRUARI 1574 - dyker Mattias Stahl upp i Revaler burgerbuch. Namnet är överstruket. Är det samma Mattias som var stationerad i Goldingen? Han svätrohet till den svenske kungen Johan III. Greiffenhagen, Otto (red.) (1932). Das Revaler Burgerbuch 1409-1624. s. 88).

 

1 MAJ 1576 - STEPHEN BATORY OCH HANS FÖRÄNDRING AV FÖRSVARET - När den franske kungen Heinrich III hade återvänt till Frankrike fick Sejm återigen uppdraget att välja en ny kung. De beslöt att ge uppdraget till Stephen Batory. Han beslutade sig för att landet skulle ha en stående arme. (Ivan the terible s. 302).

Armen hade tidigare bestått av pikerare nu utökades det med musketerare beväpnade med svärd och yxor. Han började även rekrytera bönder. De som anslöt sig självmant avskrev sina skuder och många anslöt sig därför "frivilligt" till armén. Stephen beslutade även att han skulle hjälpa dem som blivit tillfångatagna under kriget. ( Ahlen, Abraham: Bidrag till det ryska krigets historia under Johann III:es regering s. 91) Hans armé bestod av 20.000 soldater. (Ivan the terrible s. 304).   

 

1577-1582 - LIVONIAN CAMPAIGN OF STEPHEN BATHORY - Polska historiker kallar det rysk-polska kriget. I slutet av Livländska kriget. Nu invaderade den ryske tsaren på nytt Livland. I Russow´s krönika kan man läsa hur ryssarna invaderade nära Marienburg och förstörde distrikten Ludsen, Rositen med flera. De ryska soldaterna var grymma och mördade brutalt invånarna. Människorna från borgarna Schwanenburg, Tirsen och Pebalg togs tillfånga och vid Erlaa mördades en stor del av befolkningen. Borgarna Wolmar, Ronneburg, Trikaten och Smilten erövrades även de av ryssarna. De rika invånarna i området fick sina tillgångar tagna och förde till slottet vilket gjorde att ryssarna erhöll mycket pengar och juveler som byte (Russow 1845, s. 242-245, 290). Befolkningen mördades eller togs tillfånga och gränser och markägande ändrades, på grund av det var bara några borgar som inte var ödelagda  och befolkade efter kriget. (Leva Ose, The Livonian War (1558-1583) and the ödeläggandet av borgar, speciellt Kirchholm och Wenden. s. 78). 

 

14 januari 1581 - Drohiczyn föredraget - den fria kejserliga staden Riga lade sidg under det polsk-litauiska samväldet. NOT!!

 

1582/83 POLSK GODSREVISION I LIVLAND - Många herrgårdar var övergivna och nu delade den polska kronan ut herrgårdar till i första hand adelsmän. (Kasekamp, Andreas. (2010). A History of the Baltic States. s. 46). 

27 JULI 1582 - ERHÖLL RYTTAREN I ESTLÄNDSK ADELSFANAN HANS VON LÜBECK SOPHA STAHLS MAN ÖVERLÅTELSE PÅ TVÅ BYAR I KRETSEN JERWEN FÖR ETT LÅN PÅ 720 THALER AV DEN SVENSKE KUNGEN JOHAN III. NOT!! 

1 OKTOBER 1582 HEINRICH STAHLS DOTTER MAYA OCH TOMAS HENNINGS INRYMNINGSBREV - 1 HAKEN LAND, EN SLÅTTERÄNG SAMT EN KVARN I JERWEN. NOT!!  

 

STILLESTÅNDET I JAM ZAPOLSKI 15 JANUARI 1583 - Det slöts ett 10-årigt stillestånd mellan den ryske tsaren Ivan den förskräcklige och Stephen Batory. Stephen Batory tillförsäktades nu Livland. NOT

 

29 OKTOBER 1583 - Cordt Stael finns dokumenterad i Revaler burgerbuch Han svär trohet till den svenske kungen Johan III. Det står att han inte listförts på många år. (Greiffenhagen Otto (red.) (1932) Das Revaler Burgerbuch: 1409-1624 s. 90) burÄr han bror till Hildebrand, Matthias mfl. NOT!!

 

10 AUGUSTI/AUGUST 1583 - FÖREDRAGET I PLUSSA - Vapenvila mellan Ryssland och Sverige. Enligt vapenvilan fick Sverige behålla de annekterade ryska städerna Ivangorod, Jamburg, Koporey och Korela. NOT!

 

Livländska kriget hade varit tufft för lokalbefolkningen. Förutom krig hade de även drabbats av en pestepedim 1566 och 1571. Kriget hade även gjort att marken var igenvuxen och obrukbar. Många männniskor hade fått lämna sina hem och gårdar.  (272). http://www.ambermarks.com/_pieminekli/Garie...

 

2 MAJ 1582 - Distriktet Sunzel tillhörde den polske kaptenen Mathias Dembinsky men herrgårdarna tillhörde fortfarande Jakob Mecks änka Anna (von Mengden) (275) .

 

DEN FÖRSTA SVENSKA ESTLÄNDSKA LANDREVISIONEN - HARRIEN, WIERLAND, JERWEN OCH WIEK 1586 - 1590. De som inte kunde uppvisa ett köpebrev eller förläningsbrev fick finna sig i att den svenske kungen beslagtog deras ägor och delade ut dem till betydelsefulla svenskar NOT!!

 

1586 - DEN POLSKE KUNGEN STEPHEN BATORY DOG - JOHAN III PLANERADE  FÖR SIN SON SIGISMUND - NOT!! 18 september 1587 valdes den svenske kungen Johan III son Sigismund III till kung i Polen. Johan III dog 17 november 1592. Sigismund var då i Polen. 1594 valdes Sigismund till kung i Sverige och nu startar bråket om den svenska tronen mellan Sigismund III och hertig Karl. NOT!!

 

HILDEBRAND OCH LIVLÄNDSKA KRIGET - Enligt sköldebrevet; "Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan i borgerligt väsende uti Pernau hållna och där uppfödda var."

Enligt riddarhusgeneologin fängslades major Hildebrand 1590 och satt i ryskt fängelse i sju år. Han dog kort efter han släppts fri från fångenskapen. Enligt Jacobs ansökan om att få tillbaka Hildebrands egendom 1670 hade hans farfar under/efter kriget mist sin egendom som han hade en stor pant i.  

 

TRYCKTA KÄLLOR

Alin, Oscar (1878). Sveriges nydaningstid, från 1521 till år 1611

Dunsdorfs and Spekke (1964)

Henning, Ernst Geschlechte der stadt Goldingen.

Frost, Robert (2002). The Northern Wars. War state and Society in Northeast Europe 1558-1721.

Greiffenhagen, Otto (red.) (1932) Das Revaler Burgerbuch; 1409-1624.

Kasekamp, Andreas. (2010). A History of the Baltic States

Koit, Jacob (1970)  Die Munsterregister der estländischen Adelsfahne von 1584 und 1586. Ammaöes Societatis Lettearum Estonicae V, Stockholm.

Larsson Svensk historia

Leva Ose, The Livonian War (1558-1583) and the ödeläggandet av borgar, speciellt Kirchholm och Wenden

Saraphim, August Robert. (1904). Die geschichte des herzogtum Kurland 1561-1795

Schirren, Carl (red.) (1861-1881). Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. 

Stackelberg, O.W (1930). Geneologisches handbuch der baltische ritterschaft - Estland.

Stryk, Leonard von (1885). Beiträge zur Geschichte der Ritterbüter Livland del 2.

Tarkiainen, Kari

Thumnball, Stephen: Crusader Castles of the Teutonic Knights (2). The stone castles of latvia and estonia 1185-1560.

Ungern-Sternberg, Paul. materialien zur gütergechichte Jerwen für di ältere schwedische zeit bis zur abfassung der älstenen uns erhalteten munster- und Rossdienstrollen Estland

ZurMühlen, Heinz von (1985). Reval von 16. biz zum 18 Jahrhundert: Gestalten und Generation eines Ratgeschlechts.

 

TIDSKRIFT; Historisk Tidskift för Finland (2014:3) Tarkiainen, Ulle. De svenska jordrevisionerna i Estland och Livland före den stora reduktionen.

Russian History Vol. 43, No 1 (2016) Filyushkin, A - The Livonian war in the context of the 16th century East European wars.
 
ÅRSBOK; Ordinines Militares Colloquia Torunensia Historica - yearbook for the study of the Military orders (2019) Weber, Dmitrey & Kreem Juhan - Einen neue quelle zum aufstieg Gotthard Kettlers ins amt des Livländischen ordensmeisters.

 

INTERNET;

Wikipedia House fo the Blackheads (Tallin)

Wikipedia landknekt

wikipedia hillebard

Regestid 1544-1561; originalet av Jakob Koits regestverk del 2, 1544-1561

 

Livonian confederation

JOhan iii

Fredrik II av Danmark

 

 

Gotthard Kettler

Gotthard Kettler -Livländsk ordensmästare 1559-1561

 

Livonian brothers

Livonian brother

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigismund August II

Tsar Ivan den förskräcklige

Erik XIV

Johan III

Hillebard