SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS SKÖLDEBREV  

SKÖLDEBREVET är själva intyget på adelskapet. De utfärdades av den regerande monarken eller förmyndarregeringen. I sköldebrevet fastställdes vapnets utseende och oftast det adliga namnet. Det innehöll en avbildning av vapnet och en detaljerad beskrivning i text, en så kallad blasonering. Denna information låg sedan till grund för kopparplåtens målning. Vid sköldebrevet fästes stora rikssigillet. (Riddarhusets hemsida)

 

Sköldebrev

Foto: Göran Mörner

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Jag Christina med Guds Nåd Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Storfurstinna till Findland, Hertiginna uti Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanland och Wissmar; Gör Witterliget att avlidna Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau hållna och där uppfödda var.  

Eftersom Mathias där sedan en tid borgmästarämbetet hållit, och därtill uppfödda och hållit sina söner, att de särdeles måtte göras kapabla i vår och kronans tjänst till att brukas såsom i synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahlöjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har två av dem Mattias och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl som valt att i vår tjänst under i artilleriet nu vistas, ödmjukast annhåller om att få renovation på ett gammalt adelskap. Han har några dokument och vittnesmål som kunde verifiera deras adliga stånd. 

Såsom vi nu detta har tagit uti betänkande, och frågat vår högstående salige herr fader x i åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, samt att ovannämnde Mathias Stahls söner mestleden uti vår Sveriges kronas krigstjänst ha låtit sig brukat och sig där uppträtt tappert och manligt. Eftersom de fortfarande är i vår och kronans tjänst är, där samtliga och eljest förpliktigade vara stohle, iempt sina efterkommande än undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x våra efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn deras förra adel.. härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya dess vapen och sköldemärke, som deras förfäder hade och brukade.

 

14 oktober 1652 Christina 

Adelsbrevet finns i det svenska Riksarkivet samt i arkivet i Riddarhuset.  

 

SKÖLDEBREVET -I brevet står vad som gjorde att drottning Kristina valde att bifalla Jakobs ansökan om adelskap för sig och sina bröder och kusiner. 

Sköldebrevet visar att det var den yngste av sönerna Jacob som gjorde ansökan om adelskap för sig och sina bröder löjtnant Richard, major Mathias, kapten Hildebrand, löjtnant Wilhelm, löjtnant Bernhard och löjtnant Petter. Mattias och Petter hade dött i tidigare krig. Ett postumt adlande så att säga. Varför deras kusiner inte finns med i adelsbrevet tycker jag är konstigt. Enligt armens rullor stred kusin Johan i trettioåriga kriget och borde ha nämn med namn kan man tycka. Drottning Kristina väljer att bifalla Jacob ansökan om revidering av släktens tidigare adelskap. Han bifogar ansökan med dokument och vittnesmål som kunde verifiera deras adliga stånd.

Sist i brevet beskrivs deras vapen. En vit vapensköld med åtta röda kulor i. Ovanför skölden finns en öppen tornerhjälm täckt med röda och vita kransar. Ovanpå hjälmen finns 2 buffelhorn med 8 kulor.  

 

 

THE FAMILY STAEL VON HOLSTEINS SHILD LETTER - 14 OCTOBER 1652 

"Letters patent are the actual certificates of proof of nobility. They were issued by the reigning monarch or regency government. In a letters patent, the appearance of the coat of arms and often the noble name were established. It contained a depiction of the coat of arms and a detailed textual description called a blazon. This information then served as the basis for painting the copper plate that would be hung on the wall in the Great Hall at the House of Nobility. The privy seal was affixed to the letters patent". (House of Nobilitys homepage)."

 

On 14th of october 1652 the Queen of Sweden Kristina ennobled Jacob Stahl and his brothers och cousins. In the letter patent and grant of arms the family was named Staël von Holstein. 

The letter contains of a brief history of the family´s history. The polish soldier Hildebrand that was fighting as a polish soldier in a war against the russians and taken prisoner of war and taken to a prison in Moskva. He was in prison for seven years. When he returned home he died leaving his children under age and without money. They later become burger in the town Pernau.

One of the sons Mattias became the mair and he brougt up his sons to be soldiers in the Swedish army. 

His youngest son Jacob that is the on that acquired the queen  did not acquired there peerage on his own merits but on his brothers. They had all been soldier in the swedish army and two of them had died in a war in Livonia.

In the letter six of them are mentioned; lieutenant of horse Richard, major Matthias, captain Hildebrand, lieutenants Wilhelm, Bernhard and Peter. About Jacob himself the letter says that "he has chosen to stay in our service under the artillery now and most humbly asks if the family can get renovations on an old nobelmanship." 

In the letter queen Christina writes that they have been brave and loyal soldiers in the swedish army and that Jacob had some documents and testimonies that could veriry their nobel status.   

At the end is a discription of the coat of arms. It is white with eight red balls in it. Above the shield is an open jousting helmet covered with red and white wreaths. above the helmet are also two buffalo horns whit eight balls.