MATTIAS STAËL VON HOLSTEIN 

28 APRIL 1666 - JUNI 1720 

 

mATTIAS GUSTAV

 

Målning av Mattias Gustaf Staël von Holstein fotograferad av C.G Pereswetoff-Morath. Mattias Gustafs 

dotter Anna-Christina gifte sig 1740 på Loddby med major Alexander Pereswetoff-Morath 

  

Mattias Gustafs namnteckning

Mattias Gustafs namnteckning från ett av hans brev till Lewenhaupt som han skrev i Bauska 12

november 1707. Jag har fått bilder på brevet av Bengt Nilsson. 

 

MATTIAS föddes den 28 april 1666 på Wasahof i Narva i svenska Ingermanland. 

 

KARL IX 19 februari 1674 hade kung Karl XI blivit myndig och fick börja styra och ställa i

Sverige. Till en början var det lugnt och stilla men 1679 började det krigas igen. Skånska kriget

utbröt 1675 och varade fram till 1679. Efter kriget slut började kungen en stor omorganisering

av det svenska försvaret. Han skapade "Indelningsverket" som innebar att en eller flera gårdar

gick samman och bildade rusthåll och rotar. De ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman

som de avlönade och gav ett soldattorp. Som resultat av det hade Sverige nu en starkare 

armen än de någonsin haft.

 

MILITÄRA KARRIÄR - Mattias påbörjade sin militära karriär inom den svenska armen som

17-åring. Han antogs som volontär vid livgardet i februari 1683. Att vara volontär innebar att

man lät sig värvas till armen. Som volontär utbildades man till underofficer och officerare. De

fanns en rad regementen som bestod av värvat manskap bland annat Svea livgarde, Göta

livgarden och Livgardet till häst. De varvade förbanden var i allmänhet förlagda i städerna och

bildade där garnisonernas trupper. Den värvade anställdes för en viss tid vanligen tre år.

Tidsperioden kunde sedan förlängas. Anställningsavtalen kallades kapitulationskontrakt. 

Jag vet inte var Mattias i vilken stad truppen Mattias tillhörde var förlagd. Mattias kärriär gick

bra han avancerade snabbt till musketerare och pikenerare

 

På föreningen Gustav II Adolfs Fotfänika i Göteborg beskrivs pikerare så här.

"Det förlängda stötspjutet-långspjutet försågs vid 1500-talets slut med en smal, rombisk spets,

efter vilken det fr. o. m. nu benämndes pik (fr. piquer, sticka)-åter blivit fotsoldatens förnämsta

vapen. Piken vilken kunde användas för såväl offensiva som defensiva syften, torde ha haft sin

största betydelse som avhållsvapen. Säkerligen var det inte någon angenäm uppgift att sätta in

ett anfall mot en fiende som bildade igelkott med hjälp av de långskaftade vapnen."

 

FRÅN FÄNRIK TILL KAPTEN Strax innan sin 18 årsdag utnämndes han den 1 februari 1684

fänrik vid Närkes- och Värmlands regemente. Han var dock inte kvar så länge. I juni 1689

utnämndes han till kapten vid Åbo läns infanteriregemente. Senare samma år flyttade han över

till ett kompani dragoner Finland som han förde till Stockholm. För att göra karriär inom det

militära vid den här tiden var vanligt att utöka sin CV genom att gå ut utländsk tjänst. Mattias

gick 1693 gick i hollänsk tjänst. I hollänsk tjänst samtidigt var en kapten Claes von Bär som

några år senare kom att bli Mattias svåger. Mattias återvände till Sverige 1695 och upphöjdes

där till fänrik vid Livgardet. Den 16 juni 1695 avancerade han till kapten Västgötadals

regemente. Västgöta regementet var sedan 1691 en del av Skaraborgs regemente. 

 

MATTIAS OCH MARGARETHA - Mattias gifte sig 27 december 1696 med amiral Johan Bärs dotter

Margareta. Bröllopet hölls på Malmö gård (se bild nedan). Gården som nu är riven låg i

Kvillinge socken i Östergötlands län. (Kvillinge socken låg sex kilometer norr om Norrköping.)

Jag vet inte när de träffades men eventuellt kan det vara Margarethas bror Claes som

sammanförd de båda.

 

Mattias och Margaretha vigsel

Utdrag ur Kvillinge kyrkobokföring

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0016639_00040#?c=&m=&s=&cv=39&xywh=1523%2C891%2C5105%2C2480

 

 

RIGA -  16 november 1688 finns Mattias Gustaf med på kungliga fortificationslistan - Riga.

Löjtnant Stahl.

 

Mattias Gustaf Riga http://pbc.gda.pl/dlibra/publication?id=15283&tab=3

Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen, 1935, nr 2 - 2/4

 

1687 får Sverige en ny kung Karl XII.

 

 1) 8 juni 1698 fick Mattias Gustaf och hans fru Margaretha en son som döpte till Johan. Han

undervisades av en informator som hette Olof Wrangel Även han kom så småningom att strida i 

Stora Nordisk kriget.Källa: Lunds Stifts Herdaminen, efter mestadels otryckta källor utarbetadt ..., Volym

 AvS. Cawallin sid 355 

 

 

 

2) I september 1699 fick paret en son som döptes till Jakob Johan. Han kom att tjänstgöra

som soldat i svenska armen i Skaraborgs regemente fram till 1725. Liksom sina pappa och

sina bröder stred han i Stora Nordiska kriget. Jakob Johan gifte sig 1724 med sin syssling

Hedvig Margareta. Genom de giftet blev han ägare till godset Hannijöggi. Han ses som till

Hannijöggi linjen. Här förenas alltså de både bröderna Johan och Jacobs både grenar.  Jakob

 Johan ligger begravd i Reval.  

 

Jakob Johans barnbarns barn Johan Alexander 1798-1868 och Ludvig Alexander 1802-1875

(rysk baron sedan 1869) startade den ryska grenen av familjen Staël von Holstein Den delen av

familjen är mycket intessant och skulle behöva en egen hemsida. Johan Alexanders som Alexi

Ivanovich flydde från Ryssland 11 april 1914. De finns med på en lista över de ryssar som

flydde under det ryska kriget. Förutom Alexi och hans familj fanns bland annat:

Empress MariaFeodorovna of Russia, Storfurstinnan Xenia Alexandrovna of Russia,Grand Duke Nikolai

Nikolaevich of Russia, Grand Duke Peter Nikolaevich of RussiaStorfurstinnan Anastasia Nikolaevna

of RussiaStorfurstinnan Militza Nikolaevna of Russia.    

 Maria Feodorovna var syster till drottning Alexandra av England och de var hos henne hon först

bodde. Maria flyttade senare till Danmark och bodde hos sin brorson Christian X som var kung

då. 

 

STORA NORDISKA KRIGET Mattias Gustaf kom att deltag i det stora nordiska kriget som

som utbröt 1700. Han utnämndes den 25 april 1701 till major vid Närkes och Värmlands 

tremänningsinfanteriregemente.  Närke och Värmlands infanteriregemente kom in i kriget 1701

och bestod då av 1.023 man. Mattias Gustaf påbörjade sin "resa" 6 maj 1701 då skeppet som

skulle ta honom och många andra till Reval. Dit anlände de 18 maj. De fortsatte mot Pernau dit

de anlände 8 juni. Sedan gick det vidare till Riga dit de kom 29 juni. Mattias Gustaf var 9 juli en

av de soldater som var med i övergången i Düna. Han avancerade 8 augusti 1701 till överste-

löjtnant. Efter övergången över Düna förenades de med kungens armé och marscherade mot

Bauske.  

                                               Fästningen i Bauska fotograferad av Fredrik

 

BAUSKE var en  fästning som hade byggts någon gång under 1300-talet av Tyska orden.

Svenskarna hade erövrat den 1701. Under kriget användes den av Karl XII som 

gränsbevaknings befästning och döptes då om till Bauskenborg. Under  Mattias Gustaf tid

som bataljonschef på fästningen inkvarterades  Adam Ludwig Lewenhaupt  och ett hundratals

soldater som tagit sig över Düna i Bausenborg . 

 

SLAGET VID GEMAUERTHOF - Mattias Gustaf gjorde stort intryck på Adam Ludwig Lewenhaupt

under Slaget vid Gemauerthof, en by i Kurland väster om Mitau. Den 16 juli 1705 mötte

svenskarna en arme bestående av 20.000 soldater och ledd av fältmarskalk  Boris Sjeremetjev.

Striden som varade mellan klockan 5 och 9 på förmiddagen slutade med svensk seger. Ryssarna

förlorade 6.000 man av samt kanoner, fanor och tross. Förlusten på den svenska sidan var

mindre, endast 1.500 dog av de totalt 7.500 soldaterna.   

 

3) 16 augusti 1701 föddes det tredje barnet Mattias Gustaf. Han blev kunglig ryttmästare och

gifte sig den 31 januari 1738 med Elisabeth Ulfsparre von Broxvik. Liksom sin pappa och sina

bröder stred han i Stora Nordiska kriget. Mattias Gustaf och hans fru fick sex barn:

Märta Charlotta 1739 - 1777 (gift med kapten Adolf Gyllenrahm),

Georg * (1740-1814) 

Johan Jakob (1742-1770),

Fredrik Gustaf (1745-1822) (Franska linjen

Anna Helena Juliana (1747-1747) samt Erik

Magnus (friherreliga ätten 308) som gifte sig med Germain Necker  Madame de Staël. 

 

 

 

Fana

                                      Närke-Värmlands tremänningsregementes fana 

 

Mattias Gustaf och hans regemente var fram till 1705 garnison i fästningen BAUSKE i Kurland.  

 

När han 1705 efterträdde Nils Posse som bataljonschef hade antalet soldater reducerats

kraftigt. Halva regementet (557 soldater) hade dött i fältsjuka. 

 

Den ryska armén under general fältmarskalk Boris Sjeremetevs befäl intog den 14 september

1705 fästningen Bauske. 

 

 

Mattias Gustav i dagboken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAGET VID FRAUENSTADT 3 FEBRUARI 1706   Ur brev skrivit av Gideon Fock från Leisna 1706 berättar han om slaget i Frauenstadt 

 

”På platzen räcknas 7000 af fienden, och fångna öfwer 8000 deremot wi intet 500 på platzen

förlorat dock dubbelt så många blesserade; ibland fiendens äro 180 officerare fångna, deribland

1 Generallieutenant och några öfwerstar, samt andra regimentsofficerare; på wår sida äro döde

öfwerste Lilliehöök, öfwerstlieut: Cronhielm, och major Snoilski, samt af Wästerbottens

regemente, capitainer Johan Durietz, Hagenbeck, Fritski och Fluur; illa blesserade äro

öfwerste Buckwald och major Wrangel, samt af Wästerbottningarne capitain Grubb,

Blomström, Bandemer och Stahl. Denne stora victorien, för hwilcken man Gudh särdeles han

att tacka, är så stoor och märckwärdig, att den som det intet sedt och der närwarit, kan 

sådant aldrig tänckia. Jag är ock så sielf genom wänstra armen skuten; dock hoppas snart

restitution.” 

 

4, 5) 2/3 1707 kommer tvillingarna Anna Christina och Arent. Christina gifte sig 1740 med

sin syssling major Alexander Pereswetoff-Morath till Ekesund. Vet inte om Arent blev soldat eller

ej.

  

"Lewenhaupt mäste därför sända öfverstelöjtnant Staël von Holstein tili Stockholm för att

genom defensionskommissionen och statskontoret erhâlla medel tili oflicerarnas och truppens

nödtorftiga underhâll. Lewenhaupt till K. M:t, Riga, 10 och 14 juli 1707. Sv. riksarkivet.

Livonica." NOT 74

 

 

6) 1708 Carl Fredrik född på Malmö herrgård. Han var  fänrik i Holsteinsk tjänst, överste i rysk

tjänst och president i kammarkollegiet i S:t Petersburg. Carl Fredrik dog 1765. Han var gift med

Renata Johanna de la Barre. Paret kom så småningom att skilja sig vilket var ovanligt på den

tiden. Måste studera honom lite närmare - han verkar spännande.

 

SLAGET VID LESNA 29 SEPTEMBER 1708 - Slaget utspelade sig den 29 september 1708.

Audetör Benecke beskriver Lesna "Lesna var en by, vilken runt omkring i en halvmåne var

omgiven av skog och moras. Särskilt var terrängen framåt i riktiningen åt konungen sydväst

knappast möjlig att passera på grund av den tjocka nedhuggna skogen och moraset, ty träden

låg avhuggna på vägen , och man måste långsamt och med största besvär passera övern en

liten bro."

 

Mattias Gustaf tillfångatogs redan  i början av slaget vid Lesna. Han fördes till ett fängelset i

Jaroslaw i Ryssland där han avled i juni 1720. (Nordiska kriget slutade i augusti 1721). Varför

han blev kvar i fängelset och inte blev utväxlad tycker jag är konstigt. Det skulle vara spännade

att veta vad fångarna gjorde i fängelset.

 

 

Leisna


Slaget vi Lesna målning av Jean-Marc Nattier 1917

 

 

Margareta dog 25 november 1743 i Loddby även den i Kvillinge socken. Enligt Riksarkivet

begravdes hon den 29 december 1743.

  

MATTIAS STAËL VON HOLSTEIN  was born on 24th of aprill 1666. He started his military

carer in february 1683. Mattias Gustaf advanced and become a musketeer and pikeman.  He

was the first to work and start a family in Sweden. On 1st of february 1684 he was appointed

ensign at Närkes and Wermlands regemente. In june 1689 he was appointed kapten at Åbo 

Läns infantry regiment. The same year he brought a company of dragoons in Finland to 

Stockholm. In 1693 Mattias Gustaf joined the dutch army. He returned to Sweden in 1695 and

was appointed ensign at the lifegard. On the 16th of June the same year he advanced to capten

at Västergötadals regemente. Mattias Gustaf got married on the 16th of June to amiral Johan

Bärs (nr 465) daughter Margareta at Malmö in Kvillinge socken in Sweden.

 

In 1698 Mattias Gustaf and his wife Margaretha got one more son that they called Johan.

Mattias Gustaf fought in the Great Northen War that started in 1700. On the 25th of april 1701

he was appointed major at Närkes and Värmlands 3rd Mannings regiment. Mattias Gustaf left

Sweden on a ship destinated ton Reval on 6th of may 1701. The ship arrived in Reval on 18th of

may. They went on to Pernau and arrived there on 8th June. From there they went to Riga. They

arrived there on 29 of june. Mattias Gustaf and his friends crossed the river Düna. On the 8th 

of august he was appointed lieutenant Colonel and 1705 to Colone. He was captured at the 

battle at Lesnaya on the 29th of september 1708 and brought to a prison in Jaroslaw in Russia

where he died in June 1720. The Great Northen War ended in august 1721.

 

Malmö gård

Malmö Gård 

 

Malmö gård var en av de stora gårdarna vid Malmölandet. Den kan spåras tillbaks till 1300-

talet. Vid slutet av 1600-talet ägdes Malmö gård av amiral Johan Bärs (nr 465).1850 köpte

juristen Lars Magnus Trozelli Malmö gård. Malmö gård övergick i Holmens Bruks ägo och

på dess mark har Pappersbruket Braviken byggts. Gården revs på 1980-talet.

 

Mattias tredje son Georg (1740-1814) tillsammans med sin söner Gustaf Johan (1764-1839)

och Carl Georg (1769-1837) tillhörde dem som misstänktes för att ha känt till planerna för

att mörda Gustav III. De häktades 21 mars med frigavs 29 mars.

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volym 4 - tabell 8 

Carlson, Fredrik Ferdinand: Carl XII. Tredje delen , kapitel: Lewenhaupts marsch genom Litaven och slaget vid Lesna   

Carlson, Fredrik Ferdinand; Sveriges historia under Konungarne af Pfalziska huset volume: åttonde DelenStockholm, Kiel; 1910 

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor tabell 26, 1932  

From, Peter; Katastrofen vid Poltava: Karl XII:s ryska fälttåg 1707-1709

Lewenhaupt, Adam Ludwig Karl; Karl XII:s officerare 

Lyth, Einar: På väg till Poltava 

Skott, Staffan: Romanovs - Tsarsläkten. Vilka är de? Vad blev det av dem. sidan 116 ff 

 

Kvillinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00200/C I/1 (1667-1699),

bildid: C0016639_00040

 

 

 

 

 

 

Centrala soldatregistret:

Mattias Gustaf - Centrala soldatregistret 

Jakob Johan -  centrala soldatregistret

 

Webben: 

Greath Norden War  

Karoliner i fångenskap i Sibirien 

Närke-Värmlands regemente

 

Lästips: 

I skuggan av Narva och Poltava  

Karoliner i fångenskap i Sibirien 

Smitha, Frank: Sweden, Russia och the Great Northern War

Herold, Christopher: Madame de Staël - Härskarinna över en epok, Bokförlaget Forum, Stockholm, 1960 

I rysk fångenskapen svensk karolins äventyr i det stora tsarriket under 1700-talet : Ur Henrik Mattias von Seulenbergs papper

Crusader Castles of the Teutonic Knights (2): The stone castles of ... - Sida 41 

Slaget om Poltava - För dig som vill veta mer om slaget så kan  jag rekommendera den här

hemsida. 

"Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.4 Värvade och stamanställda soldater"

Generalmönsterrullor på Riksarkivet 

Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter