SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN

Svenska, livländska, estniska och ryska grenar  

 

ÄR UNDER UPPDATERING OCH OMARBETNING!!!!

 

 

0834.jpg

 

Adliga ätten Staël von Holstein nr 834

Natural. 1652-10-14, introd. 1675.

 

Ätten kallade sig ursprungligen Fleck von Holstein. Så riddaren Heinrich, vars änka Hedwigis

1256-06-11 överlämnade sitt slott Holstein vid Homburg till dottern Benedikta och mågen

Theoderich von Schinne, samt riddaren Theoderich, som 1284-02-23 var ärkebiskopens av Köln

marskalk och 1301-05-25 ännu levde, och den sistnämndes son Theoderich eller Tilmann, vilken

före 1333-12-17 stupade i strid med staden Kölns borgare. Av hans söner kallade däremot den

tredje i ordningen, Lutter, sig Stail (eller Staël) Viecke von Hoylstyn. Han var riddare, greve

Gerhards av Berg och Ravenberg amtman och råd och nämnes ännu i en handling av 1363-07-

01. Från honom och hans bröder härstammade flera olika linjer med egendomar i olika delar i

Westfalen. Av dem, som sedan 1442 ägde Sudthausen vid Osnabrück, synes den siste hava 

varit Caspar von Staël-Sudthausen, vars dotter i äktenskapet med grevinnan Elisabet von

Korff-Schmising-Kerssenbrock, Karoline, var gift med greve Frans Egon Ludvig von Fürstenberg-

Herdringen. En av den ovannämnde Lutter Staels söner med samma namn ägde Lanquit i amtet

Monheim, nära Dusseldorf, och nämnes åren 1383-03-27–1416-03-30. Han var gift med en

Beatrix, som levde ännu 1439-05-04

 

Deras son Robrecht (Ruprecht, Robert), vilken, genom sitt gifte med dottern och arvtagerskan

till Heinrich von Hardenberg, erhöll slotten Hardenstein, Dalhausen och Herbeke, var hertigens

av Cleve amtman i Verden, Neustadt och Gummersbach, nämnes först 1431-01-29 och avled

mellan 1461-09-03 och 1462-02-02 Av hans söner blev Lutter stamfader för linjen

Steinhausen-Hardenstein-Herbeke,som ännu 1876 fortlevde i Nederländerna och till vilken

hörde Johan Robert Staël von Holstein, gift 1706 med grevinnan Johanna Bernhardina zu Lippe.

En annan av Robrechts söner, Neveling, efter fadern amtman i Neustadt och Gummersbach,

innehade Hardenstein, var död 1477-11-02 gifte sig 1455 med Maria von Eickel, änka efter

Heinrich von Lindenhorst, greve av Dortmund, och hade med henne fem söner. En av dessa,

Robrecht, fick av sin styvsyster Catharina, den sista grevinnan av Dortmund, slottet Ickern i

Mengedes socken och kom, liksom brodern Johan, vilken 1488-03-30 var ordensfogde på

Wesenberg och 1509-09-30 ännu fogde i Jerwen, till Estland. Han efterlämnade, så vitt man

vet, endast tvenne döttrar, gitta von Bodelschwing och von Rosen. Likaledes skall en hans

broder Diedrich, som stannade i Westfalen, haft endast tvenne döttrar. En annan av Nevelings

söner (på riddarhusstamtavlan kallas han, måhända med orätt, Didrich) blev stam-

fader för de i Livland bosatta Johan och Mattias Staël, vilkas samtliga söner 1652 

fingo naturalisationsbrev som svenska adelsmän. Johans söner nämnas icke särskilt i

brevet, en av dem var dock Johan, från vilken den livländska grenen härstammar. Som bröder

till denne Johan upptagas på riddarhusgenealogien även Bernhard, Rikard och Vilhelm, men

dessa voro enligt naturalisationsbrevet söner till Mattias.

 

SKÖLDEBREVET

 

Ätten är immatrikulerad på riddarhusen i Reval och Riga. Den i Estland levande grenen erhöll

genom kejserlig ukas av 1869-03-08, med tillägg 1878-09-25 och 16/10 friherrlig värdighet,

och den livländska grenen erhöll samma värdighet genom senatsbeslut 1881-02-23                    

                             

 

TABELL 1

Hildebrand Staël von Holstein , av huset Steinhausen. Pantherre till Pebalg i Livland. Major i

polsk tjänst. Död 1587, strax efter en sjuårig fångenskap i Ryssland. Gift med Anna Yxkull i

hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik von der Pahlen), dotter av Conrad Yxkull till Padenorm och

Apollonia Buttlar.

  

Barn:

Hans (Johan) Stahl. Borgare och enligt tradition även soldat i svenska armén.

Se tabell 2

Mattias Stahl Borgare och Borgmästare. Död 1650. se tabell 20

Anna gift med Pfandherr till Paixt Herman Wittenberg fram till 1601. Efter att ha blivit änka

gifte hon sig med rådsherr Jürgen Meyer. Tillsammans med Jörgen fick Anna en dotter som

gifte sig med köpman och  rådsherren Detmer von Damme.

Gertrud Stahl. Dog ogift 

Sophia Stahl. Gift med Hans von Lübeck. I Östersjöprovinsens jordrevision som finns arkiverad

i Riksarkivet finns dokumenterat 10 augusti 1613. Gustav II Adolf har gav henne i egenskap av

änka till Hans von Lübeck (Lubeck) komfirmationsbrev på hennes framlidne mans pantgods

byarna Raigu (Reicke) och Pikevere (Pidkefer) i st Magdalena socken i Wittensteins län i Jerwen.

Som pantsatts honom av Johan III. Byarna får hon behålla fram tills dess kungen har gjort en

revision. 

 

TABELL 2

Hans (Johan) Stahl, (son av Hildebrand Staël von Holstein, tab 1), till Karsenhof eller Paixt

(nu Staelenhof) i Torgels socken och Tammist i Pernau socken, å vilka han 1619-07-23 erhöll

konung Gustaf II Adolfs stadfästelsebrev för gjorda försträckningar till kronan. Hans föddes

omkring 1570. Han var borgare  och från 1609 olderman i stora gillet. Hans var gift med 

var gift med Mattias fru Elisabeths syster Magdalena. Enligt tradition var Hans soldat och dog

i rysk fångenskap före 1622. Jag har dock inte hittat något stöd för detta i arméns rullor.

  

Barn:

Johan/Hans (1610-1687) natural Staël kapten. Se tabell 3 

Elisabeth (16XX-1676) gift med Heinrich Ambrosius

Konrad - (1 december 1612- 8 december 1683). Var borgmästare i Pernau 14 oktober 1652.

Han var gift gånger.

Fru nr 1 RR Peters , 2: Elisabeth Laurenstien. Paret fick tre söner som alla kom att adlas

1652 Christian, Jacob Johan och Friedrich. Christian var soldat i svenska armén. Han kom att

avancera till kapten vid Västerbottens regemente och dog 31 augusti 1708 i slaget vid

vid Meskovitz i Polen. 

NN - (16XX-ca 1676). Gift med Robert von Brun  - Rubberth Bruen - Robert Bruen. Han var

köpman. Robert åkte till Narva och dog där 6 maj 1658.

 

TABELL 3

Johan II Staël von Holstein, (1610-1687) natural. Staël, (son av Johan Staël von Holstein

(tab 2), till Paixt i Torgels socken, Livland. Han naturaliserades som svensk adelsman tillsamma

med sina bröder och kusiner 1652-10-14  Veterer i rådet i  Pernau rats. Johan började sin

karriär inom den svenska armén i mars 1630. Han finns då noterad i arméns rullor som fänrik

och var stationerad i garnison i Stralsund. Johan stred i Preussen i maj-juni 1630 i Fredrik von

Rosens värvade infanteriregemente. Han finns även noterad juli-augusti 1630. Johan

avancerade 1682 enligt obekräftad källa till kapten. Han var gift med  Sofia von Stackelberg,

av huset Piddul och Thomel.

 

Barn:

Johan III. (1663-1723) Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente. Se tabell 4

TABELL 4

Johan III (1663-1723) (son av Johan Staël von Holstein, natural. Staël, tab 3), till Paixt.

Kunglig svenska officer. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1684-12-29.

Han var gift med Anna Catharina von Schilling, dotter av majoren Henrik von Schilling och

Agnetha Elisabet von Tiesenhausen. 

Barn:

Johan Henrik I, (1678- 14 juli 1754) Löjtnant vid Beckers livländska infanteriregemente.

Anslöt sig så småningom till ryska armen och avancerade till kapten. Se tabell 5

 

TABELL 5 

 Johan Henrik I (son av Johan, tab 4), till Paixt, Kurlund och Laikear. (1678- 14 juli 1754).

Fänrik vid fellinska lantmilisbataljonen1701-08-12. Konfirm.fullm. 1702-11-06. Löjtnant vid

Beckerns livländska infanteriregemente 1704-08-01.Konfirm.fullm.1707-06-07 [2]. Sedan

kapten i rysk tjänst. Erhöll livländskt indigenat 1747 och immatrikulerad på riddarhuset i Riga

under nr 82. Gift 1:o med Margareta Elisabet Wolffensköld, död 1728-10-12, dotter av Bengt

Wolffensköld, och friherrinnan Maria Helena Rehbinder. Gift 2:o 1737 med Anna Gertruda von

Platzbeck, död 1762.

 

Barn: 

Johan Henrik II, (1721-1786). Löjtnant i rysk tjänst. 1786. Se tabell 6.

Anna Maria. Gift med Anton Joakim von Appel.

Sofia Helena. Gift med löjtnant N. N. Simoni.

Catharina Louise, levde ogift 1754.

Maria Renata, född 1738-12-28.

Erik Vilhelm, (1740-04-14  - 1820-06-29) överste i rysk tjänst. 

Carl Gustaf, 1743-1780. Löjtnant i rysk tjänst. Se tabell 7.

Jakob Johan, 1748-1801. Godsägare. Se tabell 19

Anna Elisabeth 

 

TABELL 6

Johan Henrik II (son av Johan Henrik, tab 5), till Kaipen i Sissegalls socken, Livland, som han

köpte 1755-06-06. Född 1721. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1786-12-20. Gift 1752 med Amalia

Catharina von Weissmanndöd 1763-11-10, dotter av överstelöjtnanten Adam Johan von

Weissman och eva maria född osterstock.

 

Barn:

Helena Marie, (1753-10-09 - 1775-09-20)  

Adam Henrik, (1754-12-12 - 1774-07-10.) Dog ogift.

Gustaf Johan, (1756-08-29 -1757).

Erik Johan, (1758-02-15 - ?). Dog ogift. 

Eva Charlotta, (1759-05-09 - 1760-02-27).

Catharina Amalia, (1761-03-25 - 1799-06-16). Arvinge till herrgården Kaipen. Gifte sig 

1786-06-13 med kaptenen Georg Gustaf von Brömssen, född 1754, död 1802.

 

 

TABELL 7

Carl Gustaf (son av Johan Henrik, tab 5), till Paixt och Tammist. Född 1743-11-21. Löjtnant i

rysk tjänst. Död 1780-02-25 på Paixt. Gift 1770-06-17 med Catharina Beata von

Stackelberg arvtagerska till Tammist.hennes 1:a gifte (gift 2:o 1782-01-21 med sin svåger

Jakob Johan Staël von Holstein, född 1748, död 1801), dotter av majoren Magnus Johan von

Stackelberg till Tammist och Eichenangern och Margareta von Stein.

  

Barn:

Daniel Carl, född 1773-10-12. Dog tidigt. 

Hedvig Johanna, född 1776-05-28. Gift 1802-09-28 med kaptenen August von Seeberg, som

1812 övertog Tammist.  död 1848

Johan Erik, född 1777. Kretsdeputerad. Född 1845. Se Tab. 8. 

Agneta Carolina, född 1778-11-02, död 1820-11-25. Gift 1806-12-20 med löjtnanten Cornelius

von Possiet.

Anna Renata, född 1780-01-01 på Paixt. Gift 1808-01-03 med majoren Gotthard von der Howen

född 1780-06-03. Anna Renata dog den 28 april 1842
 

TABELL 8

Johan Erik (son av Carl Gustaf, tab 7), till Paixt samt Uhla och Surri, båda i Pernau socken,

vilka han köpte 1819. Född 1777-08-24 på Paixt Kretsdeputerad i Pernauska kretsen. dog 1845-

03-05 i Pernau.Gift 1799-01-07 med Anna Dorotea Possiet de Roussier, född 1779-11-23 på

Paixt död där 1847-02-21 dotter av kommendanten i Pernau, brigadjären Cornelius Peter Possiet

de Rossiet och Anne de Chapuiseau.

  

Barn:

Anna Jakobine, född 1789-11-06 på Paixt, dog 1868-07-22 i S:t Petersburg. Gift 1821-01-07 på

Paixt med Ernst Peter Reinthal till Hellenorm i Dorpats socken, född 1793-10-05, död 1875-

01-08 i Dorpat.

Catharina Margareta, född 1801-01-14 på Paixt, död ogift 1879-01-28 i Pernau.

Olympia Elisabet, född 1802-02-18, död 1850-04-28. Gift 1822-12-22 med sin systers svåger

pastor Carl Gottlieb Reinthal, född 1797-01-06, död 1872-07-20 i Dorpat.

Jakob Reinhold, född 1803-05-02 på Paixt. Kornett i rysk tjänst. Död 1820-02-09, på Paixt.

HAUS UHLA. 2 barn Alexander och Wilhelm 

Vilhelm Fromhold, född 1804. Lantråd. Död 1883. HAUS TESTAMA Se tabell 9

Hedvig Vilhelmina Elisabet, född 1807-04-09 på Paixt, död 1877-08-15 i Dorpat. Gift 1826-01-07 med

ordnungsrichtern Robert Vitalis Napoleon von Samson-Himmelstierna, av en 1640-09-19 adlad, men ej

introd. ätt, född 1803-01-10, död 1876-11-03 Urbs

Carl Johan, född 1809-12-21 på Paixt, död 1854-01-14 i Pommern. Gift med Louise Londner,

född 1806, död 1854-09-20 i Pommern.

Johan Henrik, född 1811. Lantråd. Död 1896.HAUS STAELENHOF. Tabell 13

Amalia Dorotea, född 1813-04-20 på Paixt, död 1846-12-04 Zirsten Gift 1835-08-24 i Pernau

medvice presidenten i livländska hovrätten Georg Arnim von Samson-Himmelstierna i hans 1:a

gifte, född 1808-09-16 i Reval, död 1886-03-03 på Sepküll i Lemsals socken, Livland.

Margareta Henriette, född 1815-11-16 på Paixt, död 1900-08-31 Rosenbeck Gift 1851-05-04 på

Paixt med sin svåger vice presidenten i livländska hovrätten Georg Arnim von Samson-

Himmelstierna i hans 2:a gifte, född 1808, död 1886.

Julie Emelie, född 1817-05-16 på Paixt, död ogift 1908-07-25 på Uhla.

Gotthard Reinhold, född 1819. Kammarherre, lantråd. Död 1892. Se tabell 16
 

TABELL 9

 

Vilhelm Fromhold 1804-1883

 

Vilhelm Fromhold (son av Johan Erik, tab 8), Haus Testama i likanämnd socken, Livland,

som han köpte 1831. Rysk baron sedan 1869. Född 1804-07-24 på Paixt. Student i Dorpat.

Lantråd i Livland 1857–1863, varefter han bosatte sig i utlandet. Död 1883-02-14 i Baden-

Baden. Gift 1839-03-28 på Anzen i likanämnd socken, Livland, med riksgrevinnan Anna

Augusta Sofia von Bose, född 1818-09-02, död 1895-04-07 i Baden-Baden, dotter av

riksgreve August Carl von Bose och Elisabet Catharina von Löwenstern.

  

Barn:

Elisabet Amalia Augusta, baronessa, född 1840-03-12 i Dorpat, död s. å. 17/10.

Sofia Dorotea Augusta, baronessa, född 1841-08-17 på Testama, död 1871-10-23. Gift 1865-07-

27 på Testama med sin kusin, godsägaren baron Johan Reinhold Staël von Holstein, född 1840,

död 1885.

Augusta Maria Adelheid, baronessa, född 1842-12-16 i Pernau.

August Johan, baron, född 1844. Godsägare. Död 1897 Se tabell 10.

Reinhold Vilhelm, baron, född 1846. Lantråd. Död 1907. tabell 11

Anna Aimée Louise Carolina, baronessa, född 1850-07-08 på Testama. Gift 1874-01-15 i

Wiesbaden med preussiske ryttmästaren Erdman Johan Georg Vilhelm von Prittwitz und Gaffron,

född 1847-08-19 på slottet Casimir i kretsen Leobschütz i Oberschlesien.

 

TABELL 10

August

 

Kitty Staël von Holstein född von der Pahlen                         August Johan Staël von Holstein

 

August Johan (son av Vilhelm Fromhold, tab 9), arvherre till Testama. Rysk baron. Född 1844-

04-06 på nämnda egendom. Student i Dorpat. Doctor phil. RJohO. Död 1897-07-03 på Testama.

Gift 1:o 1876 med friherrinnan Catharina (Kitty) Natalia Adelaide von der Pahlen, född

1853-04-15 i Reval, död 1877-01-18 på Testama, dotter av statsrådet friherre Alexander Ivan

von der Pahlen, och Olga Fredrika Agnes Isabella von Grote. Gift 2:o 1879-06-15 i Dorpat med

med friherrinnan Lucie Sofie Héloise von Nolcken, född 1857-09-24 

 

Barn:

 Alexander Vilhelm, 1937  Se tabell 11:1. 

 

 

TABELL 11:1

 

Alexander Vilhelm, (son av August Johan, tab 10), född 1876-12-20 på Testama, vilken

fädernegodset exproprierades 1919. Baron. Student i Dorpat. Privatdocent i orientaliska språk i

S:t Petersburg 1911. Filosofie magister 1913. Studerade i Indien 1914. Av ryska

vetenskapsakademien sänd till Tokio 1915. Professor i sanskrit och tibetanska språken vid

universitetet i Peking 1916 och tillika kinesiska regeringens råd i högskolefrågor 1921.

Professor i centralasiatisk filosofi vid Harvard univ. 1927. Gift 1929-06-00 i Peking med Olga de

Gravé, född 1891-09-21 i S:t Petersburg, dotter av Vladimir Gravé och Anna Sourofzoff.

Alexander dog 1937.  

 

Barn:


Walter född 26 juni 1930  Monterey CA USA. Död 1 april 2015. 

"Walter Stael was born in Peking, China. His father, Alexander Stael von Holstein, Professor of Central Asian

Philology at Harvard University, spent most of his academic career in China. Walter's mother, Olga Grave and

his father were married in Peking, where Walter was born. The family was forced to flee China in 1948 when

the Chinese Communists moved to take over Peking. His father had died earlier in 1937 just before the

Japanese occupied Peking.


Walter served in the U.S. Army during the Korean War in stateside duty. He did his undergraduate years at

UCLA and his Masters Degree in Library Science at USC in Southern California. He subsequently was on the

teaching and administrative staff of the US Department of Defense Language Institute in Montery, California

for many years. He spoke Russian, German and French. For a time he was married to Olga Baggehufwudt.

Walter had a very good sense of humor, was liberal in his political views, and was a good companion and

friend. We miss him very much."

 

 

Maria (Marie) Theresia 11 april 1932 st Helena CA USA

 

TABELL 11

 

 

Reinhold Vilhelm (son av Vilhelm Fromhold, tab 9), till Neu-Anzen i Anzens socken, Livland.

Baron. Född 1846-05-24 på Testama. Student i Dorpat. 1867 Lantråd i Livland. Död 1907-12-23

i Dorpat. Gift 1875-09-26 på Tarvast i likanämnd socken, Livland, med Johanna Natalie Sofie

von Mensenkampff, född 1853-11-20 i Dorpat, död 1918-05-08 i Berlin, dotter av livländska

lantrådet Carl Justus von Mensenkampff och Johanna Amalia Anna von Krüdener.Han författade

flera böcker om Livland samt biografierbland annat över Prins Paul Lieven. Bodde tidvis

utomlands.

 

Källa: Baltiska biografier 

http://bbl-digital.de/eintrag/Stael-v.-Holstein,-Reinhold-Wilhelm-seit-1881-Bar.-1846-1907/

 

Barn:

Carl Vilhelm Ludvig, född 1877. Före detta legationssekreterare.Se tabell 12

Anna Jeannette Aimée, baronessa. Född 1880-01-20 i Dorpat. Gift 1905-05-04 på Neu-Anzen

med kretsdeputeraden Alfred Georg Alexander von Stryk, född 1878-10-11 stupade 1919-

01-06 vid Külwando i Estland mot bolsjevikerna såsom frivillig vid Baltenregementet.

Vilhelm Alexander Erdman Leon, baron. Född 1883-04-02 Dorpat. Dog 1924 i Berlin.
 

TABELL 12

Carl Vilhelm Ludvig (son av Reinhold Vilhelm, tab 11), till Neu-Anzen samt Fierenhof i Rauge

socken, Livland. Baron . Född 1877-12-28 i Dorpat. Var en tid andre sekreterare vid ryska

legationen i Washington. Flyttade till  Starenberg vid München. Gift 1910-07-22 med sin

syssling baronessan Emilie Helena Staël von Holstein, född 1890-12-09 på Waldhof, dotter

av ryske hovmästaren baron Vilhelm Reinhold Staël von Holstein och baronessan Helena Viktoria

Marie von Wolff.Carl Vilhelm Ludvig dog 1936. 

 

Barn: 

hans

 

Vilhelm Alexander Reinhold Johan (Hans), född 1911-07-08 på Fierenhof. gift Sigrid von

Knobelsdorff -Brenkenhof . Dog 20 oktober 1941. Har en dotter som heter Monika som föddes

30 maj 1940 Hamburg Tyskland


gisela

Jenny Helena Fredrika Gisela, född 1913-07-11 på Fierenhot.


 berend

                                                  Alfred  Bernt. carl 1919 i kollberg i pommern
 

 

TABELL 13

 Henrik

Johan Henrik (son av Johan Erik, tab 8), till Paixt (nu Staëlenhof) i Torgels socken, Livland.

Rysk baron sedan 1869. Född 1811-04-20 på Paixt. Student i Dorpat. Lantråd i Livland. Död

1896-01-10. Gift 1836-12-04 Julie Dorothea von Klot

 

Barn:
Margareta Olympia Anna, baronessa. Född 1837-12-20 Uhla

Johan Reinhold, baron. Född 1840. Godsägare. Död 1885.Se tabell 14.

Anna Louise Julia Catharina, baronessa, född 1842-04-18 på Uhla.

Marie Sofie Louise, baronessa. Född 1844-05-27 på Staëlenhof. Gift 1877-08-26 med sin svåger

ryske gardesryttmästaren Carl Georg Vilhelm Maria Nikolaus von Grote i hans 2:a gifte, född

1826-08-26 i S:t Petersburg, död 1911-12-02 i Dorpat.

Fredrik Reinhold Henrik, född 1846-06-26 på Staëlenhof, död där 1847-04-07.

Arnim Viktor Carl, baron. Född 1847-12-09 på Staëlenhof. Sekreterare vid kretsdomstolen i

Pernau. Död ogift 1875-06-06 i Karlsbad.

Louise Augusta Amelie, baronessa. Född 1850-04-29 på Staëlenhof, död 1876-07-01 Kawershof Gift 1871-

08-04 med ryske gardesöversten Carl Georg Vilhelm Maria Nikolaus von Grote i hans 1:a gifte, född 1826,

död 1911.

Augusta Alexandrine Aimée, baronessa, född 1851-07-27 på Staëlenhof, död ogift 1886-02-25 på

nämnda egendom.

Catharina Alma Dorotea, baronessa. Född 1852-10-15 på Staëlenhof.

Adéle Margareta Brunhilde (Halde), baronessa. Född 1853-12-13 på Staëlenhof.

Helena Henriette Anna, baronessa. Född 1855-04-13 på Staëlenhof. Gift 1884-09-19 med

kronoforstmästaren Alexander von Frey.

Reinhold Henrik Hildebrand, baron. Född 1858-02-01 på Staëlenhof. Student i Dorpat. Ägde Alt-

Salis i kretsen Wolmar 1893–1919, då han överflyttade till Stettin. Gift 1889-11-28 Kurrista

 

TABELL 14

Johan Reinhold (son av Johan Henrik, tab 13) baron. Född 1840-06-03 Uhla Ägde

Wendenstein i nämnda socken. Död 1885-06-20 på Staëlenhof. Gift 1865-07-27 på Testama

med sin kusin baronessan Sofia Dorotea Augusta Staël von Holstein, född 1841-08-17 på

Testama, död 1871-10-23 dotter av lantrådet baron Vilhelm Fromhold Staël von Holstein och

riksgrevinnan Anna Augusta Sofia von Bose. 

 

Barn:

Vilhelm Reinhold Henrik, baron. Född 1866. Köpman.Se tabell 15

Anna Julie, baronessa. Född 1867-12-10 på Wendenstein. hon dog ung.

 

 TABELL 15  

 

 Baron Wilhelm Staël von Holstein                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vilhelm Reinhold Henrik (son av Johan Reinhold, tab 14), baron. Född 1866-12-30 på

Wendenstein. Student i Dorpat. Ägde Staëlenhof från 1896 till 1919, då det exproprierades efter

att i 300 år ägts av ätten. Kretsdeputerad i Wenden 1912. Förvisad till Sibirien 1918, men

återkom s. å. Överflyttade till Tyskland 1919. Trädgårdsmästare i Würzburg i Bayern 1920.

Sedan hotellägare i Birkenstein i Oberbayern. Köpman i München. Gift 1896-04-18 med sin

syssling Elisabet von Helmersen, född 1875-07-27 dotter av godsägaren Viktor Carl Paul von

Helmersen och baronessan Marie Anna Margareta Staël von Holstein.  Vilhelm dog i Munchen

1934. Enligt Elgenstierna begick han självmord.

 

Barn:

Aimée Marie Elsa, baronessa, född 1898-07-19 på Staëlenhof,i Pernau. Dog i Tyskland den

20 mars 1974. Var gift med Peter Reinhold Friedrich Staël von Holstein (11september 1888 - 3

december 1954).  

Alexandra Anna Marie, baronessa, född 1900-12-20.

Isabella Alma Elsa, baronessa, född 1906-02-28.

 

TABELL 16

  

Gotthard Reinhold (son av Johan Erik, tab 8), Haus Uhla och Surri i Pernau socken. Rysk baron sedan

1869.Född 1819-04-28 på Paixt (Staëlenhof). Rysk gardesryttmästare och kammarherre. Lantråd i

Livland. Död1892-11-19 på Uhla. Gift 1:o 1845-04-27 i Riga med Eleonore Agnes Louise Marie von

Grote, född1824-06-13 i nämnda stad, död 1845-04-30 dotter av ryska gardesöversten, livländska

lantrådet Moritz Fredrikvon Grote och grevinnan Annette Clara Julie Natalie von der Borch. Gift 2:o 1849-

08-04 med Augusta Sofiavon der Pahlen (Palms).

 

Barn:

Marie Anna Margareta, baronessa. Född 1850-11-16 på Uhla, död 1919-11-15 i Reval. Gift 1868-

09-18 på Uhla med godsägaren Viktor Carl Paul von Helmersen, av en 1643-08-01 adlad, men

ej introd. ätt, född 1843-09-18 Neu-Woidema

Catharina Elisabet Julie, baronessa, född 1852-12-23 på Uhla. Hon dog ung.

Magnus Johan Henrik Fredrik Alexander, baron. Född 1854. Godsägare. Död omkr. 1920

Se tabell 17

Elisabet Maria, baronessa. Född 1855-10-12 i Pernau, död 1878-12-03 på Casimir i kretsen

Leobschütz i Ober Schlesien. Gift 1873-09-19 på Uhla med preussiska ryttmästaren Bernhard

Alexander Fredrik Erdman von Prittwitz und Gaffron i hans 1:a gifte (gift 2:o 1881-07-11

på slottet Moisdorf i Schlesien med Herta Clementine Charlotte von Prittwitz und Gaffron, född

1852-10-27 på Wiesegrade, dotter av preussiska kammarherren och majoren Vilhelm Fredrik

von Prittwitz und Gaffron och hans 2:a fru friherrinnan Leokadie von Hohberg und Buchwald),

född 1845-02-06 på Casimir.

Lubinka Anna, baronessa. Född 1857-03-05 på Uhla, död 1902-04-23. Gift 1877-08-10 med

godsägaren friherre Magnus Hans Alexis von der Pahlen, född 1850, död 1925.

Vilhelm Reinhold, baron, född 1858. Lantråd. Död 1918. Se tabell 18

Anna Natalie, baronessa, född 1862-07-28 på Uhla. Gift där 1885-07-29 med Adolf Gerhard

Boris Emil von Wulf, till slottet Sesswegen, född 1857-05-01 i Wiesbaden, död 1907-04-07 i

Wien.

 

TABELL 17

Magnus Johan Henrik Fredrik Alexander (son av Gotthard Reinhold, tab 16), baron. Född

1854-06-26 på Uhla.Innehade fideikommisset Uhla och Surri. Död omkr. 1920. Gift 1885-12-16

i Pernau med Isabella Vilhelmina von Grote, född 1863-05-05 i Kissingen, dotter av ryska

statsrådet Fredrik Vilhelm Mikael von Grote och hans 1:a fru friherrinnan Louise Amalia Emma

von Seldeneck. Magnus Johan Henrik Fredrik Alexander dog 1919 i Hecklingen. 

 

Barn:

Louise Augusta, baronessa. Född 1886-05-03 i Pernau. Gift 1912-07-05 på Uhla med

preussiska kaptenen greve Camillo Gustaf Rudolf von Hennin, född 1878-02-18 i Schwetzingen.

Peter Reinhold Fredrik, baron. Född 1888-09-11 på Surri. Gift  med Tekla Gylling De

skildes 1926.

Fredrik Vilhelm, baron. Född 1889-12-17 på Surri. Kornett vid ryska livgardesregementet. Död

1913-12-23 på Uhla.

 

TABELL 18

 

 

 

Vilhelm Reinhold (son av Gotthard Reinhold, tab 16), baron. Född 1858-11-05 på Uhla.

Student i Dorpat. Köpte 1893 Zintenhof vid Pernau. Hovmästare vid ryska hovet. Lantråd i

Livland 1908. Död 1918-09-29 i Baden-Baden. Gift 1884-11-17 i Berlin med baronessan

Helena Viktoria Marie von Wolff, född 1864-08-27 i Riga, dotter av kretsdeputeranden,baron

Viktor Paul Amadeus von Wolff och friherrinnan Marie Anna Eva Meijendorff von

YxkullKälla:Estniska biografier  

 

Barn:

Hans Viktor Reinhold, baron. Född 1888-01-30 på Waldhof i kretsen Pernau, död 1897-01-09 i

Riga.

Margareta (Ghite) Maria Augusta Emelie, baronessa. Född 1889-06-16 på Waldhof. Rysk

hovfröken. Gift 1918-08-10 i Baden-Baden med preussiska ryttmästaren Gerhard Henrik Teodor

Vilhelm von der  Osten, född 1890-08-14 Wisbu. Githe dog 10.augusti 1944.

Emely Helena, baronessa, född 1890-12-09 på Waldhof. Gift 1910-07-22 med sin syssling

legationssekreteraren baron Carl Vilhelm Ludvig Staël von Holstein, född 1877.

 
rEINHOLD 1892REINHOLD V USA
 

 

Reinhold Vilhelm, baron. Född 1892-01-03 i Pernau. Student i Dorpat: fänrik i ryska armen vid 4

gardesskydsregementet 1916.

Ägde herrrgården Zintenhof till 1919.

Privatsekreterare hos storhertigen av Oldenburg 1920 - 1923: sedan lantbrukare i Münsingen vid

Starknbergersjön i Oberbayern.

Efter kriget tjänstgjorde han på Harvards universitetet som professor i historia. Han arbetade även

som journalist och lärare i främmande språk. Reinhold Vilhelm dog i Wiesbaden 16 december

1972.

Hans barnbarn Baron Thomas Staël von Holstein har sammanställt släkten Staël von Holstein

på en hemsida.

 

Viktor Josef Alexander, baron. Född 1895-08-26 på Zintenhof, död 1901-05-23.

Mary Isabella, baronessa, född 1902-04-23 på Zintenhof. Gift 1923-11-08 på Wisbu med Herbert 

Conrad Robert von Anrep, född 1896-07-14 Lauenhot

 

TABELL 19

 

Jakob Johan (son av Johan Henrik, tab 5), född 1748 Tammist Ägde nämnda egendom genom sitt gifte. Död

1801. Gift 1782-01-21 med sin svägerska Catharina Beata von Stackelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1770-

06-17 med löjtnanten Carl Gustaf Staël von Holstein, född 1743, död 1780), dotter av majoren Magnus Johan

von Stackelberg, till Tammist och Eichenangern, och Margareta von Stein.

 

Barn:

Henrik Fredrik, född 1782-10-24.

Catharina Helena Beata, född 1784-10-23. 

TABELL 20

Mattias Stahl, (son av Hildebrand Staël von Holstein, tab 1). Borgmästare i Pernau. Död 1650.

Mattias och brodern Johans samtliga söner blevo 1652-10-14 av drottning Christina naturaliserade svenska

adelsmän med namnet Staël, men deras efterkommande hava återtagit det forna namnet Staël von Holstein

Gift 1:o med Elisabet Hartwich, till Terwerden, som i vapnet förde en på tvären avskuren sköld, övre fältet

rött, det nedre guld, i vilket senare ses ett rött hjärta och tvenne i det övre tältet uppstigande gyllene kvistar

med på den högra två och på den vänstra tre blad, dotter av rådsherre Bernhard Clausson Hartwich och

Margareta von Dühren. Hennes syster Magdalena var gift med Mattias bror Johan/Hans. Elisabeth dog  efter

1628. Gift 2:i början 1630-talet med Margareta Stackelberg, dotter av öselska lantrådet Johan Stackelberg

och Magdalena Claesdotter Törvis. Margaretas farfar hette Casper Stackelberg, till Memseküll och Petrimois

Hade allt sedan ungdomen »låtit bruka sig till landets nytta framför fienden», då han erhöll godset Pajamois i

Kielkonds socken, på Ösel 1598-07-05. Köpte Piddul i nämnda socken 1603-07-04. Död 1616-04-25. Han

skänkte kyrkan i Kielkond 1600 en förgylld nattvardskalk, som bär givarens namn och ännu i dag användes.

 Gift med Anna von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren på Hapsal Joakim Starck, till

Piddul, död 1576-09-10), dotter av mannrichtern Georg von Ungern-Sternberg, till Kannispä, och Christina von

Berg.

 

BARN I FÖRSTA GIFTET::

MATTHIAS JR  - (16XX- 1641) Mattias son Mattias jr studerar juridik vid universitetet i Rostock

mellan 2 april-29 september 1627. Han var 11 juli 1630 inskriven vid universitet i Köningsberg

och läste juridik Matthias jr anslöt sig till armén 1634. Han tillhörde 1634-1636 Alexander von

Essens värvade infanteriekompani i Mikael Flotows regemente. Matthias jr stred under 30-åriga

kriget i såväl Pommern som i Preussen. Han var emellertid hemma ett varv i januari 1635

och råkade då i tråkigheter. Den 31 januari 1635 stod (junkern) Mattias jr iför rätta anklagad för

mord. Han slapp undan med att det var nödvärn. Matthias jr återvände till armén 1638 och

tillhörde i Joakim Nicolaus Güntenbergs värvade regemente i Mikael Flotows regemente.

Matthias jr avancerade till major till fots. Han föll i strid 1641 i Tyskland. Mattias jr slöt själv sin

adliga gren. 

HILDEBRAND (1622 - juli 1656) Hildebrand anslöt sig till armén som volontär-löjtnant till fots

1650 Natural. svensk adelsman 1652-10-14. Han avancerade till major vid överste von 

Weissensteins dragonregement 1653. Kapten Hildebrand stupade ogift 1656-07-00 i slaget vid

Warszawa (Warschau) och slöt således själv sin adliga ättegren. Slaget vid Warzawa varade 

18-27 juli. Hildebrand slöt sin adliga gren.

PETER (16XX-1641). Kunglig svensk löjtnant. Han dog under 30-åriga kriget i Tyskland 1641.

Peter slöt själv sin adlinga gren.  

RICHARD (16XX-9 september 1656) Tjänade i fem år vid generalmajor von Essens regemente

till fot och i tio år vid överste Per Anderssons regemente till häst. Löjtnant därst. Natural. svensk

adelsman 1652-10-14 (ätten introd. 1675 under nr 834). Sist ryttmästare. Stupade ogift 1656-

09-07 på samma gång som brodern Bernhard och slöt således själv sin adliga ättegren.  

VILHELM - (16XX- 1687) Var 1650 löjtnant vid von der Wrieds regemente. Löjtnant vid

Forbes regemente 1652. Han avancerade till major vid lantgreve Fredriks av Hessen-Homburg

rytteriregemente 1653. Vilhelm tjänstgjorde som Överstelöjtnant vid Upplands regemente från

1660-04-02. Följde 1673 med en kommendering av regementet över till Wismar, där han en tid

var kommendant. Död där s. å. 14/10. Gift med NN., var död 1687.Enligt tradition ska han ha

fått två barn. 

JACOB  (1628-1679) natural. Staël Generalmajor. Se TABELL 22

ANNA (16XX-1683Hon var gift med Heinrich von Mühlmann. Heinrich.var född 1605. Han tjänst-

gjorde 1618 som tygmänstare vid artilleriet i Livland och Ingarmanland. Heinrich arbetade 1632

som stadsingenjör i Riga 24 januari 1645 tillika tygmästare och ingenjör i Riga och Livland 6

juni 1648; med bibehållande av tygmästare och befattningen i Livland tillika tygmästare och

ingenjör i Riga 2 augusti 1649. Heinrich erhöll vederlags donationer på gods. Han adlades 10/1

1651 och tog sig då namnet von Seulmann. I samband med att han adlades erhöll han

 hemman Finland. Tuusmäki i Rantasalmi socken och Hirviniemi i Birkkala socken 20 februari

1651. Heinrich tjänstgjorde från 22 juni 1657 som överstelöjtnant vid artilleriet i Finland,

Estland och Ingermanland. Han tjänstgjorde under danska kriget som kommendant till armen

på Själland. Heinrich ligger begravd i S:t Maria kyrka i Helsingör. Hans vapen hänger på väggen

i kyrkan. Heinrich och Maria fick sex barn: Mattias, Henrich, Maria, Catharina, Anna och

Johan. Efter sin makes död beviljades hon och sonen Johan försäkran på Heinrich innestående

lön. De fick 1659 godset Zintenhof i Tergel socken i kretsen Pernau som förläning. Anna och

Henirich dotter Maria gifte sig med major Mattias von Duderberg. NO:63. 

XX - Gift med Johan von Meyer. Notarie i Pernau

 

BARN I ANDRA GIFTET

JOHAN, (1636-1703) natural. Staël, född 1636. Överstelöjtnant. Se TABELL. 25

 

TABELL 21

 

Jakob Stael

 

Jakob Staël von Holstein, natural. Staël, (son av Mattias Staël von Holstein, tab 20),  Han föddes 28/5 1628

i Pernau. Jakob studerade matematik och mekanik och fick 1650 ett stipendie för att studera i Tyskland. Där

besökte han släktens hus Steinhaus och träffade husets ägare. Jakob utsågs anslöt sig 1652 som volontär till

den svenska armen och utnämndes 29/5 1652 till artillerikvarterkvartermästare i Samuel Örns ställe.

 

Natural. svensk adelsman jämte sina bröder och kusiner 1652-10-24 med namnet  Staël, men har ätten

sedermera återtagit det forna namnet Staël von Holstein (introd. 1675 under nr 834). Han avancerade 1658 till

överstelöjtnant vid Upplands regemente. Han utsågs 1658 till kommendant i Kjöge. Jakob avancerade till

överste artilleriet i Livland, Estland och Ingermanland 29/5 1660. Han fick 1661 Heydenfeld och Kujen i 

Lasdohns socken, som som förläning. 1662 köpte han Hintzenberg i Neuermühlens socken.

Alla godsen låg i Livland. Jakob köpte flera gods Hannijöggi i Saijentackens socken och Jegelecht

likanämnd socken, båda i Estland.

 

Jakob gifte sig 1664-01-005 med friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg i hennes 1:a

gifte (gift 2:o 1682 med k. rådet, generalfälttygmästaren och presidenten friherre Reinhold

Johan von Fersen, greve von Fersen,född 1646, död 1716), Hon var dotter av överstelöjtnanten

Wolmar von Ungern-Sternberg, friherre von Ungern-Sternberg, och Sofia von Yxkull. 

1666 utsågs han till krigsråd. 1670 tog han Ramkau i Neu-Pebalgs socken i  pant. 1673 utsågs

Jakob till Lantråd i Livland 1673 och Ståthållare på Reval s. å. 18/2. 28/2 1674 utsågs han till

Generalkvartermästare i Reval.Han avancerade till generalmajor av infanteriet s. å. 8 augusti

Direktör för fortifikationsarbetet i Estland, Livland och Ingermanland 1678-02-28. Lömskt

överfallen och bakifrån ihjälskjuten på öppen väg  i Riga 1679-10-01 av generalmajoren friherre

Gustaf von Mengden och dennes son, överstelöjtnanten friherre Otto Reinhold von Mengden,

vilken sistnämnde därför blev av krigsrätten dömd till döden.

 

 

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1664. Gift 1:o 1684-05-13 i Reval med majoren Otto Reinhold von Berg, av liv ländsk adel. Gift 2:o 1697-12-14 i Reval med generalmajoren Hans Johan Gyllenlood, född 1664.
 • Carl Jakob, född 1666. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Västerbottens regemente 1687-01-10 slutligen kapten i fransk tjänst. Död ogift 1693 i Frankrike.

 

Otto Vilhelm friherre

 • Otto Vilhelm, friherre Staël von Holstein, född 1668. Generalmajor. Död 1730. Se friherrliga ätten Staël

           von Holstein, tab1. upphöjd i friherrlig värdighet den  2 juni 1719 och introducerades 1719 under nr 155

 • Fabian Ernst, född 1672. Generaladjutant och lantråd. Död 1730. Se Tab. 23.
 • Jakobina Juliana, döpt 1675-05-21 i Riga, död 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län. Gift 1697-03-21 i Reval med generaladjutanten Gotthard Henrik von Lantingshausen, död 1704.
 • Jakobina, född 1678-04-21, död 1698. Gift 1703-09-13 i Reval med kaptenen Johan Fredrik von Ulrich, död 1724.
 • Jakob Axel, född 1680. Överste. Död 1730. Se Tab. 24

 

TABELL 23

 

Tabian Ernst

 

Fabian Ernst, (son av Jakob Staël von Holstein. Natural Staël, tab 22), till Hannijöggi. Född 1672.

Generaladjutant och lantråd i Estland. Död 1730. Gift 1702-03-25 i Reval med sin svågers kusins

dotter Gertruda Margareta Fock, född 1668, död 1748-01-17 på Hannijöggi och begraven s. å. 17/2 i Reval,

dotter av lantrådet i Estland, generaladjutanten Gideon Fock, adlad Fock och hans 2:a fru Hedvig Margareta

Simonsdotter Lantingshausen.

 

Barn:

 • Jakob Gideon, född 1703-05-21 i Reval, död 1710 i pesten.
 • Fabian Ernst, döpt 1706-01-08 i Reval, död 1710 i pesten.
 • Hedvig Margareta, döpt 1707-03-30 i Reval, död där 1777-02-11. Gift 1724-08-27 i nämnda stad med sin syssling, majoren och lantrådet Jakob Johan Staël von Holstein, född 1699, död 1755.

TAB 24

Jakob Axel, (son av Jakob Staël von Holstein, natural. Staël, tab 22), till Pantelitz, Arendshagen och Neu

Roest i Pommern. Född 1680 i Livland. Kom först i svensk krigstjänst, sedan i holstcinsk. Kapten vid grenadjärerna vid general Berners regemente i Holstein. Generaladjutant hos konung Stanislaus av Polen.

Utnämnd överste för ett tyskt regemente, som skulle upprättas, men vilket ej kom till stånd. Död 1730-03-19 i

Stralsund. 'Han var 1701-07-09 med vid övergången av Dunaströmmen och i slaget därstädes samt inlade

mycken heder i bataljen vid Höchstedt den 13 aug.1704, där han blev illa blesserad. Reste 1720 till

Hannover, för att bevaka sin första frus anspråk på amtet Bederkosa i Bremen samt råkade därunder i

ordväxling i Herrnhausen med danska vice amiralen Peder Tordenskjold, som ohemult

beskylde honom att vara en bedräglig spelare och honom med ovett samt hugg och slag överföll, varför duell

dem emellan blev på gränsen av Hildesheim den 12 nov. 1720, däri Tordenskjold blev av honom

dödsstucken.'. Gift 1:o 1717- 08-09 i Hamburg med sin svågers svägerska grevinnan Ulrika Augusta Amalia

Lewenhaupt, född tvilling 1691-03-28 i Stockholm, död 1718, dotter av geheimerådet och generallöjtnanten

greve Carl Gustaf Lewenhaupt, och grevinnan Amalia Vilhelmina von Königsmarck. Gift 2:o 1725 med

friherrinnan Anna Margareta von Krassow, född 1698-01-19 i Stralsund6, död där6 1726, dotter av

generallöjtnanten och guvernören Ernst Detlof von Krassow, friherre von Krassow, och Augusta Vilhelmina

von Wolffradt. 'Axel Jakob Staël von Holstein var sedermera förlovad med sin andra frus kusin friherrinnan

Anna Margareta von Krassow, men dog före giftermålet.'

 

Barn:

 • 1. Carl Jakob, född 1718-06-00, död 1731-07-14 Övedskloster å. 22/7 i Öveds kyrka. 'Efter honom ärvde hans mormoder över 40,000 riksdaler.'

TAB 25

Johan Staël von Holstein, natural. Staël, (son av Mattias Staël von Holstein. tab 20), till Lilljenhagen i

Gregorii socken, Koporie län och Duderhof i likanämnd socken, Nöteborgs län, båda i Ingermanland, samt

Vasahof och Soldina i Waiwara socken, Estland. Född 1636 i Livland, kom i tjänst 1651. Natural. svensk

adelsman jämte sina bröder och sina kusiner 1652-10-14 med namnet Staël, men ätten har sedermera

återtagit det forna namnet Staël von Holstein (introd. 1675 under nr 834).

Generalkvartermästare vid svenska armén i Danmark 1658. Major vid artilleriet i Ingermanland

1660-09-06 överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1673-09-15 och vid artilleriet i Estland och Ingermanland

1674-09-17 tillika inspektor över fortifikationsarbetet därst. s. å. Död 1703-04-00.Gift 1:o 1664 med Christina

Möller, död 1683, dotter av landshövdingen Arent Möller, och hans 1:a fru Barbro Stiernfelt. Gift 2:o 1684

med Helena Juliana von der Pahlen, död 1695, dotter av överstelöjtnanten Johan von der Pahlen och

Christina Catharina von Rosen samt syster till herrarna von Pahlen, friherrar von Pahlen, nr 75. Gift 3:o 1698

med sin svägerskas kusin Anna Sofia Fock, född 1665-04-29 i Narva, död 1755-02-21 i Narva, dotter av

översten Mårten Fock, adlad Fock, och hans 2:a fru Anna Dorotea von Bock.

 

Barn:

 • 1. Mattias Gustaf, född 1666. Överstelöjtnant. Död 1720. Se Tab. 26.
 • 1. Jakob Johan, född 1667-07-28. Fänrik 1678-11-11. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1683-02-10. Regementskvartermästare därst. 1686-09-13. Kaptenlöjtnant vid samma regemente 1688-06-13. Kapten vid överste Budbergs regemente. Ogift dödad 1701-09-14 av en kanonkula vid Bolderaa under Neumünde skans.
 • 1. Barbara Gustaviana, född 1668-10-14, död 1739. Gift 1688 med sin kusin, överstelöjtnanten Alexander Pereswetoff-Morath, död 1709.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1670-05-25, död s. å. 10/10.
 • 1. Anna Benonia, född 1671, död 1675-08-07 i Narva.
 • 1. Carl Fredrik, född 1673, död 1674.
 • 1. Christina Eufrosyne, född 1675, död 1744-01-30 i Halmstad och begraven s. å. 7/2 i Kaggegraven i Halmstads kyrka. Gift med sin moders kusin, kaptenen Ertman Möller, död 1708.
 • 1. Johan Gustaf, född 1681. Page hos konung Carl XII. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-11 löjtnant därst. s. å. 7/12. Död ogift 1702-08-17.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1683. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-04. Fänrik vid livgardet 1703-01-08. Löjtnant därst. 1706-07-21. Död ogift 1708-04-04 i staden Zaslow.
 • 2. Otto Fredrik, född 1686. Volontär i Riga. Fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1705-09-27. Löjtnant därst. 1708-01-05. Kommenderad till Riga s. å. i sept. Kom 1710-07-00 åter till Sverige. For sedan utrikes för sjukdoms skull. Kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Död ogift 1771-08-23 Araslöv s län och begraven s. å. 9/10.
 • 2. Robert, född 1687, död ung.
 • 3. Otto Reinhold, född 1699 i Narva. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714. Förare därst. 1715. Fänrik vid Hälsinge regemente 1716. Konfirm.fullm. 1717-12-12. Avsked 1723-10-31. Slutligen kapten i holsteinsk tjänst. Ogift ihjälstucken i duell 1731.
 • 3. Anna Dorotea, född 1700, död 1755-02-21. Gift 1716-05-11 i Marbäcks socken med sinsyssling, överstelöjtnanten Carl Evert Fock, född 1692, död 1752.De fick en som som heter vilhelm Reinhold Fock

 

TABELL 26

 

mATTIAS GUSTAF

 

Mattias Gustaf, (son av Johan Staël von Holstein, natural. Staël, tab 25), född 1666-04-28. Volontär vid

livgardet 1683-02-00. Musketerare därst. Pikenerare. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1684-02-

01. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1689-06-00. Kapten vid ett kompani dragoner i Finland, som han

förde till Stockholm s. å. Gick i holländsk tjänst 1693. Återkom 1695. Fänrik vid livgardet s. å. Kapten vid

Västgötadals regemente s. å. 1695. Major vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701-

04-25. Överstelöjtnant därst. s. å. 8/8. T. f. regementsbefälhavare 1705. Fången 1708-09-29, i slaget vid

Liesna och förd till Jaroslav. Död 1720-06-00 under fångenskapen. Gift 1696-12-27 Malmö med Maria

Margareta Bär, född 1669-11-17 på nämnda egendom, död 1743-11-25 på Loddby i nämnda socken, dotter

av amiralen Johan Bär, adlad Bär, och Anna Christina Slatte.

 

Barn:

 • Jakob Johan, född 1699. Kapten och mannrichter. Död 1755. Se Tab. 42.
 • Mattias Gustaf, född 1701. Ryttmästare. Död 1757, Se Tab. 54.
 • Anna Christina, född tvilling 1707-03-02 på Malmö, död 1772-01-28 Ekesund. Gift 1740-01-20 på Loddby med majorenAlexander Pereswetoff-Morath, i hans 3:e gifte, född 1691, död 1761.
 • Arent, född tvilling 1707-03-02 på Malmö, död där s. å. 3/3.
 • Carl Fredrik, född 1708. Överste och president. Död 1765. Se Tab. 61.

 

TABELL 27

Johan, (son av Mattias Gustaf, tab 26), till Malmö och Krusenhof, båda i Kvillinge socken Östergötlands län.

Född 1698-06-08 på Malmö. Volontär vid livgardet 1716. Förare därst. s. å. 7/8. Fänrik vid Närkes och

Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1717-05-07. Löjtnant därst. 1718-06-26. Fältväbel vid Skaraborgs

regemente 1723. Stabskapten därst. 1743-05-08. Kapten 1745-04-13, död 1751-12-20. Han bevistade 1716

belägringen av Eda skans i Värmland, deltog i tåget mot norska gränsen och i sjötågen till Finland 1741 och

1742 samt följde expeditionerna till Roslagen, Dalarna och Bohuslän 1743. Gift 1731-05-01 på Bjurbäck i

likanämnd socken Skaraborgs län med friherrinnan Märta Catharina Fleetwood, född 1706, död 1757-10-09

på Malmö, dotter av majoren friherre Georg Miles Fleetwood, och friherrinnan Maria Mörner af Tuna.

 

Barn:

Maria Margareta, född 1733-04-02 på Bjurbäck, död 1775-10-21 på Krusenhof. Gift 1766-03-03 på Malmö

med kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, född 1723, död 1797.

 

Christina Charlotta, föddes 1734-04-07 på Bjurbäck. Hon dog 1802-09-30 på Duseborg i bröstfeber

(lunginflammation. Gift 1767-08-09 på Vapnö i likanämnd socken Hallands län med sin syssling, majoren Carl

Gustaf Pereswetoff-Morath, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1810. 

 

Georg Gustaf, född 1736. Major. Död 1775. Se Tab. 28

 

Mattias Johan, född 1737-08-07 i Kinneveds socken Skaraborgs län, död där 1738-01-08.


Johan Fredrik, född 1738-09-25 i Kinneveds socken, död där 1739-02-16.


Carl Johan, född 1740-10-06, död 1749-03-21 och begraven s. å. 31/3 i Suntaks kyrka Skaraborgs län.

 

Hedvig Catharina, född 1742-11-25 på Bjurbäck, död 1815-01-05 i Stockholm. Gift 1763-11-15 på Malmö

med sin kusin, majoren Georg Bogislaus Staël von Holstein, född 1740, död 1814.

 

Anna Elisabet, född 1744-11-16, död 1794-03-22 i Halmstad. Gift 1768-02-28 på Malmö med majoren och

vice landshövdingenBengt Fabian de Charlière, född 1729, död 1810-03-16 Knobesholm

 

Märta Johanna, född 1746-03-05, död 1792-01-10 Björnsnäs Gift med sin kusin och sin systers svåger,

överjägmästaren Fredrik Gustaf Staël von Holstein i hans 1:a gifte, född 1745, död 1822.

 

TABELL 28

 

gEORG GUSTAFfREDRIKA SPERLING

 

 

Georg Gustaf, (son av Johan, tab 27), född 1736-05-26 i Kinneveds socken Skaraborgs län. Volontär vid

Skaraborgs regemente 1749-05-26. Volontär vid livgardet 1754-03-08. Fänrik därst. 1756-10-14. Löjtnant

1760-12-09. Majors avsked 1765-11-27. RSO 1770-04-28. Död 1775-02-20 på Vapnö i likanämnd socken

Hallands län. Gift 1764-11-22 med hovfröken grevinnan Fredrika Ulrika Sperling, döpt 1735-04-05 i

Stockholm, död 1814-09-27 Brännö, dotter av överstelöjtnanten greve Carl Göran Sperling, och hans 1:a fru

grevinnan Christina Magdalena Ekeblad.

 

Barn:

 • Marta Christina Sofia, född 1765-09-22 Malmö, död 1833-05-31 1 Halland. Gift 1786-10-05 på Vapnö med ryttmästaren vid husarregementet Johan Gustaf Sundberg, född 1732-11-30, död 1811-12-31 på Vapnö.
 • Johan Georg Bogislaus, född 1766-09-28, död s. å. 4/12.
 • Eva Ulrika Gustava, döpt 1769-08-02 på Vapnö, död 1802-01-16 Hovgård. Gift 1792-12-03 på Vapnö med kaptenen Axel Lagercrantz, i hans 1:a gifte, född 1767, död 1831.
 • Magdalena Margareta, född tvilling 1771-03-04 på Vapnö, död 1802-08-13 i Halmstad. Gift 1801-08-15   med handlanden i Halmstad, kommerserådet Anders Göran Hammar i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804 i   Varberg med Ulrika Beata Rommel, född 1787, död 1810, dotter av handlanden Nils Rommel och Anna    Christina Rosenström)7, född 1775-09-15 i Halmstad7, död där7 1856-05-21.
 • Georg Bogislaus, född tvilling 1771-03-04 på Vapnö, död s. å. 24/12.
 • Carl Sperling, född 1773. Kammarjunkare. Död 1814. Se Tab. 29.

TABELL 29

Carl Sperling, (son av Georg Gustaf, tab 28), till Vapnö i likanämnd socken Hallands län. Född 1773-04-26

(24/4). Student i Lund 1786. Kammarjunkare 1793-01-14. Kornett vid livregementsbrigadens dragonkår 1794-

06-25. Löjtnant därst. 1795-11-22. Premiäradjutant i livregementsbrigadens husarkår 1796-05-14. Avsked

1801-07-15. Död 1814-09-11 på Vapnö. Han fick genom k. m:ts dom av den 29 mars 1790 Vapnö gods

såsom fideikommiss i anledning av sin farfars farbrors, fältmarskalken friherre Georg Bogislaus Staël von

Holsteins testamente. Gift 1800-11-03 i Halmstad med sin svågers syster Helena Sofia Hammar, död 1859-

11-30 Arlösa, dotter av rådoch handelsmannen i nämnda stad Göran Magnus Hammar och Sara Sofia

Edman.

 

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1801-08-17, död 1834-01-27 Häreholm. Gift 1827-09-19 på Arlösa med kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Gustaf Leonard Holmdorff i hans 1:a gifte (gift 2:o 1838 med Anna Rydberg, född 1809-01-04, död 1839-12-26 på Häreholm. Gift 3:o 1853-09-23 med Mary Carolina Augusta Mollén, född 1823-07-01 i London, död 1904-02-06 på Häreholm, dotter av konsuln J. Gift Mollén och Anna Tanner)8, född 1796-11-28 Tvetlanda, död 1870-02-14 på Häreholm.
 • Georg Gustaf (Göran), född 1802. Kammarjunkare. Död 1879. Se Tab. 30.
 • Birger Andreas, född 1803-11-18, död 1812-02-21 på Vapnö.
 • Magnus Bogislaus, född 1805-01-07, död 1811-03-08 på Vapnö och begraven s. å. 15/3.
 • Eva Magdalena, född 1806-10-31 på Vapnö, död 1870-01-01 i Halmstad. Gift 1831-09-18 med sin kusin handlanden i nämnda stad Göran Niklas Hammar, född 1807-08-05, död 1888-04-27 i samma stad.
 • Carl Henning född 1808. Possessionat. Död 1866. Se Tab. 37
 • Fredrik Ulrik, född 1810-10-20 på Vapnö, död där 1811-08-08.
 • Betty Maria Ulrika, född 1813-11-21 på Vapnö, död där 1814-03-26.

 

TABELL 30

 

gEORG GUSTAF

 

Göran (Georg) Gustaf, (son av Carl Sperling, tab 29), till Vapnö fideikommiss. Född 1802-10-06 på Vapnö.

Kadett vid Karlberg 1820-11-16. Utexaminerad 1823-09-22. Kornett vid kronprinsens husarregemente s. å.

4/11. Avsked 1827-04-25. Kammarjunkare s. å. 4/7. Styrelseledamot i Halmstads sparbank 1835–1836. Död

1879-01-04 på Syskonhamn vid Halmstad. Innehade Vapnö fideikommiss 1814–1879 och ägde Syskonhamn.

Gift 1826-12-15 i Halmstad med Christina Maria Kollberg, född 1807-12-30 i nämnda stad, död 1874-12-27

på Syskonhamn, dotter av rådmannen Olof Kollberg och Anna Barbara Wessberg.

 

Barn:

 • Carl Sperling, född 1827-12-13 död 1832-03-04 på Vapnö.
 • Anna Olivia (Nanna), född 1829-04-04 på Vapnö, död ogift 1892-10-09 i Göteborg.
 • Birger Henning, född 1830. Ryttmästare. Död 1906. Se Tab. 31.
 • Helena Sofia, född 1831-06-27 på Vapnö, död 1923-01-05 i Halmstad och begraven i Vapnö socken (Vapnö förs, Hall, db). Gift 1858-04-29 på nämnda egendom med kronofogden i Varbergs fögderi av Hallands län, vice häradshövdingen Carl Adolf Ludvig de Maré, född 1825-07-01 i Malmö, död 1877-02-18 i Varberg.
 • Carl Göran Sperling, född 1832. Lantbrukare. Död 1884. Se Tab. 34.
 • Göran Magnus, född 1833-12-28 på Vapnö. Kadett vid Karlberg 1847-09-01. Utexaminerad 1856-12-16. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 19/12. Löjtnant därst. 1866-10-01. Kapten 1872-01-19. RSO 1879-12-01. Överflyttad på flottans permanenta reservstat 1885-03-28. Avsked 1889-06-21. Död ogift 1901-01-09 i Halmstad.
 • Fredrika Christina, född 1835-01-28 på Vapnö, död ogift 1883-08-02 i Halmstad.
 • Maria Georgina, född 1837-01-16, död 1846-07-17 på Vapnö.
 • Fredrik Bogislaus, född 1838-09-01 på Vapnö. Kadett vid Karlberg 1854-02-16. Utexaminerad 1858-11-23. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 1/12. Död ogift 1860-10-28 i Halmstad.
 • Eva Ulrika Ulla, född 1839-11-22 på Vapnö, död 1906-04-15 i Halmstad. Gift 1868-12-26 på nämnda egendom med verkställande direktören i Hallands ångbåtsaktiebolag, sjökaptenen, RVO, Carl Ludvig Kollberg, född 1837-03-02 i Halmstad, död 1913-07-31 på Gåsö i Morlanda socken Göteborgs och Bohus län och begraven i Halmstad.
 • Hilda Charlotta, född 1841-01-22 på Vapnö. Död där 1906-10-01. Gift 1865-01-12 på nämnda egendom med kaptenen vid flottanErik Axel Embring, född 1831-10-05 i Västervik, död 1871-10-18.
 • Johan Gustaf, född 1842. Major. Död 1918. Se Tab. 35
 • Oskar Alfred, född 1844-01-30 på Vapnö. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1863. Utexaminerad 1865. Död ogift 1888-01-10 Nannarp, vilken gård han arrenderade från 1874.
 • Julia Maria, född 1847-03-10 på Vapnö, död 1881-05-06 i Göteborg. Gift 1870-11-09 på nämnda egendom med grosshandlaren i nämnda stad Johan Gustaf Magnus Kollberg, född 1842-09-02 i Halmstad, död 1912-10-13.

AXEL OLOF 1848 1908

 • Axel Olof, född 1848. Överste. Död 1908. Se Tab. 36.

 

TAB 31

Birger Henning, (son av Georg Gustaf, tab 30), född 1830-04-29 på Vapnö. Kadett vid Karlberg 1845-06-01.

Utexaminerad 1852-06-12. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 2/7. Löjtnant 1860-04-03. Avsked

1862-03-27. Ryttmästares n. h. o. v. s. d. Död 1906-02-14 på Villa Vapnö vid Halmstad. Innehade Vapnö

fideikommiss sedan 1881. Gift 1857-10-30 i Stockholm med Antoinette Julia Fredrika Rosenquist af

Åkershult nr 164, född 1837-05-12 i nämnda stad, död 1870-09-07 Heagård, dotter av löjtnanten

Fredrik Rosenquist af Åkershult, och hans 1:a fru Charlotta Juliana Sofia Rosenquist af Åkershult.

 

Barn:

 • Fredrika Ellen Julia Maria, född 1858-08-11 på Heagård, död 1930-02-21 i Uppsala (Sthlm, Matteusförs, db). Gift 1881-10-17 på Villa Vapnö med disponenten Gustaf William Pripp från                  vilken hon blev skild, född 1838-01-26 i Göteborg, död 1913-04-06 i Halmstad.
 • Georg Bogislaus, född 1859. Godsägare. Död 1911. Se Tab. 32.
 • Anna Emilie Hilda Christina, född 1861-02-18 på Heagård, död där 1876-05-25.
 • Birger Fredrik, född 1864-06-18 på Heagård. Volontär vid skånska husarregementet 1881-08-20. Mogenhetsexamen 1884-05-28. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Löjtnant därst. 1895-03-08. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1897-05-01–1900-10-01. Ryttmästare 1903-03-13. RSO 1906-12-01. Major i armén 1912-08-27. Major i regementet 1913-08-15. Chef för regementets avdelning i Landskrona 1914-11-15. Överstelöjtnant i armén 1915-10-23 och vid regementet 1916-10-20. Avsked 1919-06-13. Överste i armén s. d. Ordförande i Vapnö sockens kommunalstämma 1921–1929, i Enslövs m. fl. socknars taxeringsnämnd sedan 1922 och i styrelsen för Hallands distrikt av svenska röda korset sedan 1923. Kassadirektör i Halmstads sparbank 1926. RKGM 1928. RNO 1933-11-25. Gift 1891-08-14 i Hälsingborg med Hanna Elisabet Brunnström, född 1867-10-25 i Ramlösa i Hälsingborgs landsförsaml. Malmöhus län, dotter av majoren Fabian Vilhelm Rudolf Brunnström och Christina Elisabet Engeström.

TAB 32

Georg Bogislaus, (son av Birger Henning, tab 31), född 1859-09-22 på Heagård. Elev vid Örebro tekniska elementarskolas kemiska avdelning 1877–1880. Elev vid lantbruksakademien i Hohenheim 1880–1881.

Lantbruksbiträde på en del egendomar i Tyskland, Danmark och Sverige 1882–1887. Död 1911-02-08 på

Vapnö. Arrenderade Nannarp i Holms socken Hallands län sedan 1888 och innehade efter faderns död Vapnö

fideikommiss. Gift 1890-07-21 i Vapnö kyrka med sin kusin Hanna Maria Embring, född 1869-03-27 i

Karlskrona, död 1937-03-29 å Vapnö, Hall. (db nr 1), dotter av kaptenen Erik Axel Embring och Hilda

Charlotta Staël von Holstein.

 

Barn:

 • Elsa Julia Christina, född 1891-09-05 på Nannarp, död ogift 1925-10-24 i Stockholm, Engelbrekts förs,.
 • Julia, född 1892-11-24 Nannarp
 • Oskar Georg Bogislaus, född 1894-06-22 på Nannarp. Innehade Vapnö fideikommiss efter faderns död. Död ogift 1930-02-21 på nämnda egendom.
 • Erik Hilding, född 1896. Godsägare. Se Tab. 33
 • Ingeborg Birgitta, född 1898-03-28 på Nannarp. Gift 1926-09-05 Vapnö kyrka med affärsmannen Jean Gaston de Brandt, född 1900-09-07.
 • Boris Alexander, född 1899-03-15. Studentexamen 1918. Student i Lund 1919. Jur. stud. Död ogift 1925-02-05 Vapnö förs, Hall.
 • Ulrika Hanna Louise Germaine, född 1902-01-27 på Vapnö. Gift 1926-09-05 i Vapnö kyrka med disponenten Tage Mauritz Pehrsson född 1895-11-09 i Snöstorps förs, Hall.
 • Birger Axel Robert, född 1904-04-19 på Vapnö. Se Tab. 33.5
 • Maria Antoinette Cecilia, (Gay) född 1908-12-25 på Vapnö. Gift 1936-08-03 i Stockholm med banktjänstemannen Gunnar Oskar Gustaf Westberg, född 1903-12-22.

TABELL 33

Erik Hilding, (son av Georg Bogislaus, tab 32), född 1896-01-17 Nannarp Arrenderade nämnda egendom till

1930 , då han övertog Vapnö fideikommiss i Vapnö förs, Hall. Studentexamen i Sthlm 1918. Elev v.

Hammenhögs lantmannaskola 1923–1924. Kyrkvård under 14 år. Ordf. i kyrko-o.skolråd. Nämndeman. Gift

1931-05-27 i S:t Petri kyrka i Malmö med Carin Brunnström, född 1896-08-05. Inspektris. Dotter av

överstelöjtnanten i Kronprinsens husarregementes reserv Axel Vilhelm Leopold Brunnström och Hedvig

Stanislas Augusta Ehrenborg.

 

Barn:

 • Erik Georg Sperling
 • Edith Anna Elisabeth
 • Brita Hanna Augusta
 • Karl Boris

 

TABELL 33.5

bIRGER STAEL

 

Birger Axel Robert, (son av Georg Bogislaus, tab 32), född 1904-04-19 på Vapnö i förs med samma namn.

Studentexamen vid Lundsberg 1924-06-03. Elev vid Handelshögskolan i Stockholm 1925-10-02.

Utexaminerad från handelshögskolan 1928. Anst. v. Astra, Södertälje. Förvaltare vid Vapnö godsförvalning i

förs med samma namn, Hall. 1930. Disponent v. nystartade Vapnö grustäkt, ett företag som 1939 ombildades

till aktiebolag under firmanamnet AB Halmstads Murbruksfabrik. Gift 1932-10-29 i Västerås med

lärarinnan Maria Augusta (Marja) Ehrenborg-Öjermark född 1906-07-02 i Wilkensburg, Pittsburg i

Pensylvania. Dotter till Göran Ehrenborg..

 

Barn:

 • Birger Ernst Bogislaus född 1933.Gifte sig 1960 med Gunilla Graberg. Paret fick två barn Charlotte och Joachim. 
 • Carl Axel Georg - Gift med Mona född Gayed. Paret fick 2 barn Mathilda och Christina
 • Maria Augusta Christina gift med greve Claës Kalling. Paret fick 3 barn Louise, Martina och Fredrik

 

TAB 34

Carl Göran Sperling, (son av Georg Gustaf, tab 30), född 1832-12-19 på Vapnö. Student i Lund 1851.

Lantbrukare. Död 1884-05-15 i Halmstad. Gift 1878-05-24 på Staëlsbo i Vapnö socken Hallands län

med Fredrika Maria Ottilia Granbom i hennes 2:a gifte, (gift 1:o 1874-03-19 i Varberg med godsägaren Carl

Sperling Staël von Holstein, född 1850, död 1876), född 1850-09-24 i Sunne socken Jämtlands län, död

1936-04-14 i Skällviks förs Ög. (db 9) och begraven i Vapnö socken, Hall., dotter av majoren Jonas Vilhelm

Granbom och Fredrika Matilda Caspolin.

 

Barn:

 • Christina Matilda (Ina), född 1879-02-13 på Staelsbo, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Äg. Stegeborg i Gryts socken Östergötlands län. Död 1939-11-12 i Stockholm (Skällviks förs, Ög. db nr. 10). Gift 1:o 1902-03-20 i Halmstad med arkitekten Osvald Gavin Westerberg, från vilken hon blev skild, född 1868-08-11. Gift 2:o 1914-12-20 i Halmstad ]] med kaptenen vid flottan, grosshandlaren i Göteborg Hakon Wijk i hans 2:a gifte (gift 1:o 1894-06-20 med Mary Nina Oscara Grischotti, från vilken han blev skild, född 1870-07-30), född 1868-04-03 i Göteborg, död 1919-04-11 på Stegeborg. I sitt första äktenskap fick hon 2 barn Dagmar Christina Westerberg 29 december 1902 och Karl Oswald Westerberg 16 augusti 1904.  
 • Ingeborg Ottilia, född 1880-05-30. Stiftsjungfru. Gift 1908-01-16 i Halmstad med majoren vid Värmlands regemente RSO, Arvid Henrik Bruno, född 1881-11-25 i Varberg. Paret fick 4 barn: Ingrid Augusta Bruno 1909-10-27, Gunnel Kristina Bruno 1911-04-27, Carl-Arvid Bruno 1913-12-09 och Gösta Fredrik Bruno 1916-10-28.
 • Bror Göran Robert, född 1881-05-15, död 1882-11-06 på Staelsbo.

 

TAB 35

Johan Gustaf, (son av Georg Gustaf, tab 30), född 1842-03-01 på Vapnö. Kadett vid Karlberg 1858-02-04.

Utexaminerad 1866-04-28. Underlöjtnant i skånska dragonregementet s. å. 15/5 och vid regementet 1870-08-

02. Löjtnant 1875-03-05. Ryttmästare 1887-03-05. RSO 1888-12-01. Kontorschefssuppleant vid Skånes

enskilda banks avdelningskontor i Lund 1894. Major i armén 1896-05-29. Avsked ur krigstjänsten s. d. Erhöll

tillstånd att såsom ryttmästare inträda i skånska dragonregementets reserv 1901-11-01. Död 1918-05-13 i

Stockholm, Oscars förs. Ägde Karlsro i Halmstad sedan 1879-11-24. Gift 1873-01-03 i Halmstad

med Carolina Maria Hammar, född 1848-01-11 i Tonnersjö förs, (EÄ Alslöv ]], död 1916-03-19 i Halmstad ]],

dotter av godsägaren Carl Magnus Hammar och Ulla Kollberg.

 

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik, född 1874-01-18 i Halmstad. Mogenhetsexamen 1892-05-30. Volontär vid skånskadragonregementet s. å. 4/6. Sergeant 1893-06-19. Elev vid krigsskolan s. å. 1/8. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 23/11. Löjtnant 1900-02-16. Ryttmästare 1908-01-09. GV:sO1M 1912. RSO 1915-06-06. Avsked 1924-01-25. Major i armén s. d. Chef för remonteringsstyrelsen 1925-10-16–1927-10-31. Överstelöjtnant i armén 1930-03-28. Död 1939-10-13 i Lund. Gift 1903-10-07 på Börringe kloster i Gustafs socken Malmöhus län med friherrinnan Anna Amelie Christina Beck-Friis, född 1879-08-16 Fiholm, dotter av greve Corfitz Christian Beck-Friis, och Ebba Maria Albertina Reenstierna.
 • Johan Göran Sperling, född 1875-11-19 i Halmstad. Mogenhetsexamen 1895-05-20. Student i Lund s. å. 17/9. Jur. filosofie examen 1897-06-15. Hovrättsexamen 1900-05-00. Kansliexamen s. å. i maj. Sekreterare och ledamot i försäkringsinspektionen 1910-12-10. RVO 1917-06-06. Avsked s. å. 7/7. Direktör i svenska livförsäkringsbolaget. Gift 1915-09-12 i Norrköping med Olga Maria Ringborg, född 1893-12-22 i Kvillinge socken Östergötlands län, dotter av godsägaren Gustaf Ringborg och Maria Josefina Lundgren.
 • Henning Göran Vilhelm, född 1878-04-22 i Halmstad. Mogenhetsexamen 1897-05-22. Elev vid tekniska högskolan 1899–1900 och vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1901–1902. Utexaminerad från Holmqvists handelsinstitut därst. s. å. Tjänsteman i bankaktiebolag Stockholm–Öfre Norrland 1903. Kassör därst. 1908, i aktiebolag Norrlandsbanken 1911 och i aktiebolag Svenska handelsbanken 1917. Sifferrevisor därst. 1919. Gift 1915-09-12 i Norrköping med Carin Sara Maria Ringborg, född 1892-07-19 i Kvillinge socken Östergötlands län. Riksförb, dotter av godsägaren Gustaf Ringborg och Maria Josefina Lundgren.

TABELL 36

 

Axel Olof

Axel Olof, (son av Georg Gustaf, tab 30), född 1848-09-03 på Vapnö. Kadett vid Karlberg 1865-01-16.

Utexaminerad 1867-12-11. Underlöjtnant i Vendes artilleriregemente s. å. 31/12 och vid regementet 1868-05-

01. Genomgick kurs i pyroteknik 1870-02-01–1870-03-13. Löjtnant 1875-05-21. Kapten 1882-04-14.

Besiktningsofficer vid Ankarsrums bruk 1883-03-10–1887-10-01. Regementskvartermästare 1888-01-01–

1890-10-22. RSO 1889-12-01. Major 1895-09-06. Överstelöjtnant 1899-05-19. Överste och chef för 2. Göta

artilleriregemente 1902-11-07. KS02kl 1905-05-15. RCXIII:sO 1906-11-28. Död 1908-08-28 i Stockholm

(K.Smålands Art. regemente, Jönköping, db). Gift 1875-08-26 på Björneborgs bruk i Visnums socken

Värmlands län med Cecilia Nordenfeldt nr 1662, född 1854-11-23 på nämnda bruk, död 1929-09-11 Sthlm,

Engelbrekts förs, dotter av kammarherren Olof Nordenfelt, och Matilda Sofia Carolina Biel.

 

Barn:

 

Matilda stael

 

 • Christina Matilda, född 1876-05-30 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Korrespondent å advokatbyrå1903–1906. Amanuens och t. f. kamrer i Stockholms stads hälsovårdsnämnd 1906–1908. Styrelseledamot i föreningen för kvinnans politiska rösträtt 1907–1909. Kassör hos aktiebolag Billiga tomter 1908–1917. Vice ordförande i kvinnliga kontoristföreningen 1910–1918. Ordförande i Stockholms kvinnliga studentförening 1913–1914. Sekreterare och ombudsman hos Stockholms stads lantegendomsnämnd 1914–1918. Sekreterare i hyresnämndens centralkansli 1917–1919. Jur. kandidat i Stockholm 1918-04-20, efter i mars så. erhållen dispens från studentexamen. Innehade tills. med jur. kandidat Eva Andén advokatfirma i Stockholm 919–1923 och innehar egen advokatbyrå där sedan 1923. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1919–1923.
 Carl Göran Sperling 1877
 • Carl Göran, född 1877-12-18 i Kristianstad. Sjökadett 1892-09-15. Sjöofficersexamen 1900-10-31. Underlöjtnant vid flottan s. å. 6/11. Löjtnant därst. 1902-10-31. Död ogift s. å. 21/11 i Karlskrona genom olyckshändelse.
 • Axel Olof Sperling, född 1879-04-29 i Kristianstad, död 1882-01-06 på Björneborgs bruk.
 • Eva Julia Cecilia, född 1881-09-05 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Lärarinna. Gift 1909-05-11 i Stockholm med majoren Filip Herman von Krusenstierna, född 1875.

Cecilia Ulrika

 • Cecilia Ulrika Sofia (Cissie), född 1883-07-03 Ankarsrum. Stiftsjungfru. Gift 1906-04-19 i Jönköping med kaptenen på övergångsstat vid norra arméfördelningen, RSO, Anders Gustaf Söderberg, född 1880-12-24 i Jönköping. Major.

 

Fredrika

 • Anna Nemmie Fredrique, född 1885-02-22 på Ankarsrum. Stiftsjungfru. Död 1915-04-10 i Stockholm, Oscars förs. Gift där 1914-01-14 Johannes med kaptenen i Södermanlands reg:s reserv, RSO, Sven Paul Engdahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1919-03-22 med Edit Gunilla Annerup, född 1887-06-06), född 1880-01-02 i Stockholm.
 • Gustaf Bogislaus (Bo), född 1886-08-25 på Ankarsrum. Byggnadsingenjör i Stockholm.
 • Axel Johan Sperling, född 1890-06-27 i Kristianstad.

carl fredrik sperling 1893

 • Carl Fredrik Sperling, född 1893-03-24 i Kristianstad. Studentexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1913-05-09. Diplomerad från handelshögskolan 1916-10-14. Huvudbokförare vid aktiebolag Stockholms tomträttskassa.
 • Gustaf Magnus, född 1895-01-14 i Kristianstad. Studentexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1913-05-13. Fänrik vid flottan 1917-05-07. Löjtnant därst. 1919-05-09. Död ogift 1921-10-03 i Berlin och jordfäst s. å. 9/10 i Stockholm.
 • Robert Olof Sperling, född 1896-03-19 i Kristianstad. Studentexamen 1916. Fänrik vid flottan 1920-09-29. Löjtnant därst. 1922-09-27. Gift 1939-06-20 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med friherrinnan Anne-Marie Ellen Eugenie (MarikaLiljencrantz, född 1909-01-08 i Karlskrona. Dotter av f.d. kommendörkaptenen friherre Carl Edvard Ludvig Liljencrantz och Anna Maria Rudberg.
 • Märta Ingeborg Ulrika (Ulla), född 1899-12-31 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Gift 1930-03-20 Sthlm, Engelbrekts med marinintendenten av 2. graden, kårintendenten vid 2. flygkåren Einar Laurentius Löwenberg, född 1898-08-26.

 

TABELL 37

 

Jeanne                                             Jeanna 90 år

 

Carl Henning, (son av Carl Sperling, tab 29), född 1808-11-06 på Vapnö. Ledamot av Hallands läns

hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1846-02-24. Död 1866-04-06 Arlösa. Ägde sistnämnda egendom

sedan 1859. Gift 1835-10-20 i Eldsberga prästgård Hallands län med Johanna Jakobina (JeannaStendahl,

född 1810-10-01 i nämnda prästgård  död 1903-10-08, dotter av kyrkoherden i Eldsberga förs,

kontraktsprosten Anders Stendahl och Catharina Dorotea Lindrot. Fru Staël von Holstein, född Stendahl, ägde

tillsammans med barnen Arlösa 1866–1872.

 

Barn:

 • Helena Sofia Fredrika, född 1836-10-09 på Arlösa, död ogift 1926-02-27 i Halmstad.
 • Anna Catharina Amalia, född 1840-03-02 på Arlösa, död 1921-12-22 i Halmstad. Gift 1869-08-25 på nämnda egendom med stationsinspektoren Adolf Tioolf Kuylenstierna, född 1841, död 1913.
 • Anders Göran, född 1842-01-19 på Arlösa, död 1858 vid briggen Försökets förlisning.
 • Helena Matilda, född 1844-04-15 på Arlösa. Gift 1866-08-30 med häradshövdingen i Årstads m. fl. häraders domsaga i Hallands län, RNO, Nils Albrekt von Sydow, född 1823-07-05 i Halmstad, död 1881-09-14 i Göteborg.
 • Clara Eufrosyne, född 1847-02-22 på Arlösa, död 1930-03-18 i Halmstad. Gift där 1869-08-26 med majoren Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, född 1841, död 1924.
 • Carl Sperling, född 1850. Godsägare. Död 1876. Se Tab. 38.
 • Henning Magnus, född 1853. Kapten. Död 1923. Se Tab. 39.
 • Ernst Johan, född 1857. Stationsinspektor. Död 1905. Se Tab. 41.

 

TABELL 38

Carl Sperling, (son av Carl Henning, tab 37), född 1850-10-19 Arlösa, död där 1876-02-01. Ägde nämnda

egendom 1872–1876. Gift 1874-03-19 i Varberg med Fredrika Maria Ottilia Granbom i hennes 1:a gifte (gift

2:o 1878-05-24 Stadsbo, dotter av majoren Jonas Vilhelm Granbom och Fredrika Matilda Caspolin.

 

Barn:

 • Henning Vilhelm Sperling, född 1875-01-12 på Arlösa, Studerade medicin. dog 1894-07-06 i Uppsala.
 • Elin, född 1876-06-01 på Arlösa. Stiftsjungfru. Arbetade som sjuksköterska. Dog ogift 1904-03-02 i Stockholm.

 

TABELL 39

 Henning Magnus

  

Henning Magnus, (son av Carl Henning, tab 37), född 1853-08-12 Arlösa. Volontär vid norra skånska

infanteriregementet 1872-04-13. Mogenhetsexamen 1874-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 11/7.

Utexaminerad 1875-10-11. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente s. å. 26/11. Löjtnant 1885-07-03. Kapten

1895-06-07. RSO 1897-09-18. Avsked 1903-12-18. Död 1923-06-15 i Uppsala och begraven i Snöstorps

socken Hallands län. Gift 1884-12-18 i Stockholm med Alice Hedvig Margareta Cnattingius, från vilken han

blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-01-05 i Alingsås förs, vb med godsägaren Carl Synke Fredrik

Güntzel, född 1864-08-07) född 1864-09-20 i nämnda stad, död 1924-06-07 i Stockholm, dotter av

grosshandlaren Johan Jakob Cnattingius och hans 1:a fru Betzy Hill.

 

Barn:  

 • Carl Sperling, född 1886-01-16 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Halmstad 1906. Student i Lund 1907. Vice konsul i Calleo (Peru) 1923-09-11. Generalkonsul i Quito, Ecuador, 1927-08.Se Tabell 40:1 
 • Curt Georg, född 1887. Kapten. Död 1939. Se Tab. 40.
 • Hervor Isabella, född 1891-10-27 i Alingsås. Gift 1917-10-29 på Göingegården i Lindbergs socken Hallands län med tjänstemannen Vilhelm Quiding född 1884-11-12. De får dottern Eva (gift Lindkvist)
 • Hugo Bjarne, född 1895-10-22 i Alingsås. Tjänsteman vid aktiebolag Svenska kullagerfabrikens kontor i Quito, Ecuador Dog 1961 Se Tab. 40.4
 • Ellen Gunborg, född 1901-05-24 i Alingsås. Gift 1927-10-11 i Paris med direktören Einar August Mellgren, född 1893-08-20. Disponent. Gunborg och hennes man bosatte sig i Paris..De fick två barn Lars och Margaretha. 

 

TABELL 40

Curt Georg

 

Curt Georg, (son av Henning Magnus, tab 39), född 1887-03-29 i Göteborg. Studentexamen 1908-06-01.

Volontär vid Bohusläns regemente s. å. 11/6. Transp. till Hallands regemente 1909-06-18. Dist.korpral s. å.

1/10. Elev vid krigsskolan s. å. 14/10. Fanjunkare 1910-09-06. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid

sistnämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-12-17. Regementsadjutant 1922–1924. Kapten i

regementet 1925-12-04. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Kapten på övergångsstat

vid regementet s. å. 16/12. RSO 1934-06-06. Kapten i Hallands regementets reserv. Död 1939-11-05 i

Skedala, Hall. (Snöstorp förs, Hall. db nr 33). Gift 1919-04-12 i Halmstad (Getinge förs, Hall, vb)

med Märta Julia Larsson, född 1897-05-01, dotter av direktören Olander Larsson och Julia Augusta Karlsson.

Curt dog 1939.

 

Barn:

 • Bo Sperling född 1920 gift med Marianne född Zetterlund. - två barn Christer född 18 februari 1949. Läkare på lasarettet i Lund. Catharina född 22 oktober 1951. Bo dog 1995.
 • Jeanna Gunvor Julia. född 1920. Gift med Anders Amilon. De fick två pojkar Bo och Bjarne
 • Ulf-Henning född 1922 - kommunalråd i Halland. Gift med Gerd född Roenius - 3 barn Helena född 20 februari 1949 (von Stockenström) , Louise född 12 september 1950. och Carl född 10 mars 1955.
 • Carl-Bertil -fgift med Sonja född Jönsson 1 son Curt  född 1958. Carl Bertil föddes 1924.

 

TABELL 40.1

 

Carl Sperling, son av Henning Magnus tab 39 född 1886-01-16 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Halmstad

1906. Student i Lund 1907. Vice konsul i Calleo (Peru) 1923-09-11. Generalkonsul i Quito, Ecuador, i

augusti 1927..

 

Barn: Carlos och Ingrid

Barnbarn: Richie Staël von Holstein

 

 

TABELL 40.4

Hugo Bjarne, (son av Henning Magnus, tab 39), född 1895-10-22 i Alingsås. Under 1920-talet och 30-talet var

han tjänsteman vid aktiebolag Svenska kullagerfabrikens kontor i Quito, Ecuador. Han gifte sig 1927

med Maria Stella Franco Villagomez, född 1900-05-26. Bjarne dog 1961

 

Barn:

 • Sylvia Mercedes Teresa del Rosario, född 1928-11-05, Gift 30 oktober 1948 med Jorge Garcia Alcivar. Enligt Adelskalendern 2004 bodde hon i Plesantville i New Jersey. De har en dotter som heter Monica Garcia Stael (10 februari 1950.) and a son called Jorge  Garcia Stael..

 

TABELL 41

Ernst Johan, (son av Carl Henning, tab 37), född 1857-05-13 på Arlösa. Stationsinspektor vid Oskarströms

station å Halmstad–Nässjö järnväg 1885 och vid Långås' station å Mellersta Hallands (från 1896 statens)

järnväg 1886. Död 1905-04-02 i Lund. Gift 1888-12-12 i Kalmar med Gerda Gustava Forssman,

född 1858-08-10 i Kalmar, dotter av kommissionslantmätaren Magnus Johan Fredrik Forssman, och Gustava

Lewenhagen

.

Barn:

 • En dotter, dödfödd 1889-09-05 i Morups socken Hallands län.

 

TABELL 42

 

 

Jakob Johan, (son av Mattias Gustaf, tab 26), till Hannijöggi i Saijentackens, Jegelecht och Kaenick i

Jegelechts och Undel i Tristfers socken, alla i Estland. Född 1699-09-00. Sergeant vid Skaraborgs regemente.

Fänrik därst. 1718-07-16. Avsked 1725-04-08. Kapten i holsteinsk tjänst. Mannrichter i Estland. Död 1755 och

begraven s. å. 15/4 i Reval. Gift där 1724-08-27 med sin syssling Hedvig Margareta Staël von Holstein,

född 1707-03-30, död 1777-02-11 i Reval, dotter av lantrådet Fabian Ernst Staël von Holstein och Gertruda

Margareta Fock.

 

4 december 1743 intygade hans farbror fältmarskalk Georg Bogislaus att Jakob Johan var son till hans bror

Mattias Gustaf. 

 

Barn:

 

 • Fabian Ernst, född 1727. Ritterschaftshauptmann. Död 1772. Se Tab. 43.
 • Gertrud Margareta, döpt 1729-06-13 i Reval, död 1784-12-14 och begraven 1785-02-22 i Ampels socken, Estland. Gift 1749-02-16 i Reval med kornetten Vilhelm Rudolf von Patkull, till Habbinem, född 1722-04-17, död 1782-10-22.
 • Jakobina, född 1731-01-28 i Reval.
 • Georg Gustaf, döpt 1733-01-16 i Reval, begraven s. å. 12/11 på Hannijöggi.
 • Hedvig Elisabet, döpt 1736-05-17 i Reval, död där 1768-04-03 och begraven s. å. 11/4. Gift med ryska generallöjtnanten Detlof Johan von Derfelden, född 1721-05-21, död 1793 och begraven 1794-01-05.
 • Carl Fredrik, död ogift.
 • Helena Jakobina, döpt 1739-06-14 Reval, begraven 1745-10-08 i S:t Johannis socken, Harrien.
 • Christina Maria, döpt 1743-01-07 i Reval, begraven 1745-08-18 i S:t Johannis socken, Harrien.
 • Anna Charlotta, döpt 1745-05-30 i Reval, död 1795-02-28 Uchten Gift 1763-10-09 på Hannijöggi med majoren friherre Hans Wrangel af Ludenhof, född 1727, död 1774.

 

TABELL 43

FAB ERNST 1727-1772

 

Fabian Ernst, (son av Jakob Johan, tab 42), till Hannijöggi, Jegelecht m. m. Döpt 1727-07-27 i Reval.

Estländsk ritterschaftshauptmann. Död 1772-03-13 och begraven s. å. 16/3 i Reval. Gift 1751-07-09 Waetz

dska lantrådet och ryska verkliga statsrådet Carl Gustaf von Baranoff och Margareta Elisabet von Derfelden.

 

Barn:

 • Anna Elisabet, döpt 1753-03-23 i Reval, död där 1824-02-09. Gift 1771 med estländska lantrådet Johan von Brevern, född 1749-01-16 i Moskva, död 1803-10-27 Kostifer
 • Jakob Johan, döpt 1755-06-12 på Hannijöggi, begraven 1756-02-02 i Reval.
 • Hedvig Margareta, döpt 1756-08-22 på Hannijöggi, död 1799-02-28 Rasik Gift 1773-12-26 med estländska lantrådet Herman Ludvig von Löwenstern, född 1748-12-25, död 1815-09-25 på Rasik.
 • Margareta Elisabet, född 1758, död 1805-07-22 Padis Gift 1778-08-02 i Reval med ryttmästaren Carl Adolf von Ramm, född 1742-06-12 i Reval, död 1790-12-00.
 • Barbara Helena, döpt 1759-06-01 på Hannijöggi, död 1764 och begraven s. å. 26/1.
 • Carl Gustaf, född 1761. Major. Död 1816. Se Tab. 44
 • Henriette Elisabet, född 1762-06-03, död 1816-10-22. Gift 1779 med ordnungsrichtern Woldemar von Lantingshausen, född 1755, död 1825-04-22.
 • Gertrud Margareta, född 1764-07-15, död 1826-07-28 Parmel Gift 1:o 1783-03-10 i Reval med ryska överstelöjtnanten Georg Christian von Benckéndorff, döpt 1754-07-15 i Reval, död 1790 i Fredrikshamn. Gift 2:o 1791-12-05 i Reval med civilguvernören i Estland Otto Vilhelm von Essen, född 1761-04-08, död 1834-05-28 i Reval.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1765-09-19 på Hannijöggi, död 1766.
 • Fabian Ernst, född 1767-05-09 på Hannijöggi.
 • Barbara Helena, född 1768-05-13 på Hannijöggi, död 1826-03-18 Mehntach Gift 1784-06-27 i Jegelechts socken med estländska lantrådet baron Eugen von Rosen, född 1757, död 1834-01-26 Mehntach
 • Mattias Georg, född 1769. Hakenrichter. Död 1853. Se Tab. 51.
 • Agneta Johanna, född 1770-07-11 på Hannijöggi, död 1832-03-29 i Jordens socken i Estland. Gift 1786-12-15 med vice guvernören i Estland baron Alexander Filip von Saltza, född 1757-05-18, död 1821-11-02.
 • Magdalena Vilhelmina, döpt 1771-08-28 på Hannijöggi, död 1849-08-10 i Reval. Gift där 1790-06-21 med estländska lantrådet och ryska statsrådet Vilhelm Fredrik Pilar von Pilchau, född 1761-12-05, död 1819-07-20 i Reval.

TABELL 44

Carl Gustaf (son av Fabian Ernst, tab 43), arvherre till Kotzum och Rumm i Kusals socken samt Kaenick i

Jegelechts socken, alla i Estland. Född 1761. Major i rysk tjänst. Död 1816-12-07 i Kusals socken. Gift 1789-

12-07 i Halljalls socken med friherrinnan Gustava Margareta Ulrika von Ungern-Sternberg, född 1772-04-

09, död 1847-12-28 i Reval, dotter av lantrådet friherre Fabian Reinhold von Ungern-Sternberg, och

friherrinnan Helena Johanna von Mengden.

 

Barn:

 • Carl Reinhold Ernst, född 1790, död 1791-10-17 Wrangellshot
 • Anna Carolina Henriette, född 1792, död 1796.
 • Henrik Fabian Ferdinand, född 1793. Ridderskapet i Estland sekreterare. Död ogift 1825.
 • Georg Ernst, född 1794, död s. å.
 • Magnus, född 1796. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1832.
 • Johan Alexander Ivan Karlowitz, född 1798. General. Död 1868. Se Tab. 45.
 • Vilhelm Paul, född 1799-10-25 i Kusals socken. Rysk stabsryttmästare. Avsked 1833. Död 1856-11-12 i Reval.
 • Ludvig Alexander, född 1802. Generalmajor. Död 1875. Se Tab. 48.
 • Eleonora Elisabet Johanna, född 1805-04-21 i Kusals socken, död 1883-11-28. Gift 1832-04-15 på Kotzum med ryttmästaren baron Gustaf von der Hoewen, född 1799-11-11, död 1875-10-14 i Reval.

 

TABELL 45

 

IVAN LAGOM KARLO

 

Johan Alexander [Ivan Karlowiltz] (son av Carl Gustaf, tab 44), till Kotzum, Rumm och Kaenick, vilka alla

han sålde 1857. Född 1798-06-10 på Kotzum. Rysk generaladjutant och general av kavalleriet. Död 1868-10-

11 i S:t Petersburg. Gift 1841-04-17 i Voronesj med Maria von Gerbel, född 1820-10-14 i S:t Petersburg, död

där 1895-03-04. Hon erhöll som änka genom senatsbeslut 1869-05-06 och 1878-10-16 för sig och sina barn

konfirmation på den ätten 1869-02-10 förlänade ryska barontiteln.

 

Barn:

 • Maria, född 1842-01-09, baronessa. Gift 1859-07-22 med översten för smolensk' ska ulanregementet greve Valerian Lautrec de Toulouse.
 • Helena, baronessa, född 1843-09-11, död 1887-08-04. Gift 1862-04-29 med stabskaptenen furst Vasili Gagarin.
 • Michael, född 1844, död 1845.
 • Alexandra, född 1845-11-08.
 • Vera, född 1847.
 • Sofia, född 1848, baronessa. Gift 1874-01-09 med kanslijunkaren Vladimir Troinitzki.
 • Olga, född 1851, död 1852.
 • Vladimir, baron, född 1853. Generallöjtnant. Död 1921. Se Tab. 46.
 • Constantin, född 1855-10-15, död 1856-05-08.
 • Catharina, död 1859.
 • Elisabet, född 1861-01-11. Gift 1897-01-26 med stabschefen för petersburgska militärdistriktet, sedermera generalen av infanteriet och generalguvernören i Finland Nikolaj Ivanovitj Bobrikov i hans 2:a gifte (gift 1:o med Olga Leontjev död 1895), född 1839-01-27, död 1904-06-16 (mördad) i Helsingfors.

 

TABELL 46

 

 

Vladimir (son av Johan Alexander, tab 45), rysk baron 1869. Född 1853-06-23. Rysk generallöjtnant.

RRS:tV102kl. RRVÖO. Död 1921. Gift 1:o 1882-11-12 med Olga Georgievna Sachanski, död 1909. Gift 2:o

1911-11-13 med Ljubova Vladimirovna Beresnikov i hennes 2:a gifte, född 1875-06-10.

 

Barn:

 • 1. Johan, baron. Född 1889-02-04. Underlöjtnant vid 3. gardesregementet. RRS:tA04kl med påskrift: för tapperhet och 3kl. RRS:tSt02kl. Stupade under världskriget 1915-07-07 vid Krasnostow.

 

 • 1. Vladimir, baron. Född 1895-01-02. Underlöjtnant vid preobrasjenska gardesregementet. RRS:tA04kl med påskrift: för tapperhet. Stupade under världskriget 1914-11-00 vid Krakau.
 • 2. Marina, född 1912-05-25.

Nikolaj de stael

 • 2. Nikolaj, född 1913-12-23. Känd konstnär dog 1955  gift 1 Jeannie Guilloux (död 194)5 gift 2  1946 Francoise Chapouton - dotter i första giftt Anne.1942 poet gift med Andre du Bouchet död 2001 barn Laurence 1947,Jerome 1948 och Gustave 1954.

Film från en utställning av hans tavlor

 

 

 

TABELL 47

Alexei (son av Johan Alexander, tab 45), rysk baron sedan 1869. Född 1858-03-24. Ryttmästare och adjutant

hos storfursten Peter Nikolajevitj. Generallöjtnant 1916. RRS:tV1O2kl. Gift 1892-07-08 med Helena

Alexejevna Plesjtsjejev, född 1863-11-18.

 

Barn:

 • Maria, baronessa. Född 1893-04-23.
 • Alexis, baron. Född 1897-11-27, död 1916-05-21 i Petrograd.

 

TABELL 48

Ludvig Alexander (son av Carl Gustaf, tab 44), rysk baron sedan 1869. Född 1802-10-07. Rysk

generalmajor. Död 1875-05-27. Gift 1832 med Sofia Nikolajevna von Sjatilov, född 1814, död 1893-05-29.

 

Barn:

 • Nikolai, baron. Född 1833. Generallöjtnant. Död 1887. Se Tab. 49.
 • Anatol, baron. Född 1834. Godsägare. Död 1898. Se Tab. 50
 • Barbara, baronessa. Född 1835.
 • Olga, baronessa. Född 1837-03-08, död 1892-03-14 i Voronesj. Gift 1853-07-08 med ryska generalmajoren greve Valerian Michael von Cancrin, född 1820-07-23, död 1861-10-29.
 • Lydia, baronessa. Född 1839, död 1907-02-05. Gift 1859 med ryska översten och adelsmarskalken i guvern. Kursk Nikolaj Sjabelski.

TABELL 49

 

Nikolai (son av Ludvig Alexander, tab 48), baron. Född 1833-03-28. Rysk generallöjtnant. Död 1887-01-23.

Ägde godset Nikolskoje i guvern. Voronesj. Gift 1864-09-02 med Sofia Feodorovna d'Andrault, född 1846-

10-10, död 1920.

Barn:

 • Olga, baronessa. Född 1869. Gift med guvernören i Livland (1905–1914) Nikolaj Alexandrovitj Sweginzew, född 1858, död.
 • Mikael, baron. Född 1870, död s. å.
 • Alexandra, baronessa. Född 1871 i Lomska. Gift med ryska generalmajoren och militäragenten i Florens, greve Paul Ruggieri-Laderchi.
 • Georg. Baron. Född 1873-07-19. Var 1913 kretsadelsmarskalk i Voronesj.

 

TABELL 50

Anatol (son av Ludvig Alexander, tab 48), baron. Född 1834-03-20. Ägde godset Alexejevsk i guvern.

Voronesj. Död 1898-09-21. Gift 1857-07-15 med Helena Vassiljevna Somov, född 1841-01-14,

död 1893-07-29.

 

Barn:

 • Alexander, baron. Född 1863-08-06.
 • Margareta, baronessa. Född 1878.

 

TABELL 51

 

Mattias Georg (son av Fabian Ernst, tab 43), arvherre till Hannijöggi och Jegelecht, vilka gods han sålde

1840. Född 1769-06-19 på Hannijöggi. Hakenrichter i Estland. Död 1853-06-07 i Reval. Gift 1794-08-18 Ass

 

Barn:

 • Carl Herman Ernst, född 1795-10-07 på Ass, död 1799-04-09.
 • Magdalena Christina Helena, född 1796-11-14 på Hannijöggi, död där 1811-10-31.
 • Emilie Elisabet Sofia, född 1798, död 1799.
 • Anna Hedvig Catharina, baronessa. Född 1799-05-01 på Hannijöggi, död ogift 1889-12-13 i Reval.
 • Elisabet Catharina Margareta, född 1800-04-02 på Hannijöggi, död där 1811-11-02.
 • Herman Johan Peter, född 1801-06-04. Rysk överste. Död ogift 1848-06-27 i S:t Petersburg.
 • Helena Ulrika Sofia, född 1802-08-04 på Hannijöggi, död 1869-12-18 på Treyden i likanämnd socken i Livland. Gift 1821-06-30 i Reval med kammarherren (friherre) Lorentz Johan von Campenhausen, född 1781, död 1830.
 • Emilie Gertrud, född 1803-08-05 på Hannijöggi, död 1804.
 • Paul Ludvig, född 1805-10-03. Gardesryttmästare. Död ogift 1856-11-12 i Reval.
 • Natalie Christina Louise, född 1807-11-07, begraven s. å. 10/12.
 • Sofia Eleonora Elise, född 1808-10-29 på Hannijöggi, död 1825.
 • Magnus Ernst, född tvilling 1810-03-20 i Reval, död ogift 1877-01-07 i nämnda stad.
 • Berend (BorisFabian., baron. Född tvilling 1810. Generalmajor. Död 1898. Se Tab. 52.
 • Catharina Johanna Maria, född 1811-07-29 på Hannijöggi, död ogift 1877-08-23 i Reval.
 • Henriette Christina, baronessa. Född 1813-07-02 på Hannijöggi, död ogift 1900-01-02 på Treyden.

 

TABELL 52

Berend (BorisFabian (son av Mattias Georg, tab 51), rysk baron sedan 1869. Född tvilling 1810-03-20 i

Reval. Kornett vid ryska gardesulanregementet 1830. Deltog i polska kriget 1830–1831. Generalmajors

avsked 1861. Död 1898-03-18 i Reval. Gift 1850-02-17 med sin kusin (friherrinnan) Catharina Elisabet

Anna Helena (Vinnette) von Campenhausen, född 1825-05-20 i Geneve, död 1885-03-17 Aula. Bernhard

Boris Fabian hjälpte Anton Fahne i hans arbete med boken om släkten Stael von Holstein i Livland.

 

Barn:

 • Helena Anna Catharina Pauline Henriette Dorotea, född 1850-11-26 i Peterhof, död 1851-11-11.
 • Nikolaus Mattias, född 1852-05-04 i Niesvicz, död 1869-11-30 i Dresden.
 • Constantin Mattias, baron. Född 1853-06-17 i Minsk. Student i Dorpat. Rysk kammarherre och verkligt statsråd. I rysk mission till Stockholm. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire i Stuttgart. Död ogift 1912-11-24 i sistnämnda stad och begraven s. å. 15/12 i Reval.
 • Boleslav Mattias Johan, baron. Född 1854-06-12 i Nemirow i Podolien. Student i Dorpat. Ägde Aula. Vistades för sjukdom mest i utlandet. Död ogift 1906-04-19 i Meran.
 • Alexandrine Maria, född 1857, död 1858.
 • Alexander Mattias Johan, baron. Född 1863. Godsägare. Se Tab. 53.

 

TABELL 53

alexander mattias 8 april 1863

 

Alexander Mattias Johan (son av Berend Fabian, tab 52), arvherre till slottet Treyden i Livland. Baron. Född

1863-04-08 i Dresden. Student i Dorpat. Köpte godset Samm i Maholms socken, Estland (exproprierat 1919).

Gift 1891-04-12 i Reval med ryska hovfröken, baronessan Helena (Elly) Julie Natalie Charlotte von Korff,

född 1864-10-19 i S:t Petersburg, dotter av överhovmästaren vid kejserliga hovet, verkliga geheimerådet

baron Constantin von Korff och baronessan Maria Magdalena Annette von Rosen.

 

Barn:

 • Robert Berend Constantin Alexander, baron. Född 1892-04-12 i Reval. Fänrik vid gardeshusarregementet Grodno. Efter sin död RRS:tGO4kI. Död 1915-05-03 av sår, erhållna i slaget vid Horodenko, Galizien, s. å. 28/4 (10/4).

konstantin berend 

Constantin Berend Alexander, baron. Född 1893-03-28 i Reval. Student i Dorpat. I rysk militärtjänst under

världskriget 1916–1917. Köpman. Gift 1919-06-02 i Warnemünde med grevinnan Sylvia Marie Gertrude von

der Recke von Volmerstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1914-06-14 i Kötzschenbroda i Sachsen med

preussiska löjtnanten Hans-Gunther Joakim von Goetze, född 1888-07-17 på Quallmitz, stupade 1914-08-24

vid Longyon i Frankrike), född 1893-04-03 i Dresden, dotter av kaptenen greve Carl Fredrik Vilhelm Casimir

Alexander Johannes Ottomar Gothard Herman Moritz von der Recke von Volmerstein och Isabel Alice

Wrigley.********** Flyttade 1958 och naturaliserades den 30 januari som medborgare 

Pollards Farm, 

Stratton,

near Bude, Cornwall. 30 January, 1958.död 1964. Constantin och hans fru ligger begravda på gravplatsen vid

Powderham Church, nära Powderham Castle vid floden Exe i Devon. De fick 1928 en son som döptes till 

Robert. Han dog 2016 och ligger även han begravd på kyrkogården vid Powerham church.

 • Helena Maria Magdalena (Nina), baronessa
 • . Född 1894-06-01 i Reval. Gift 1918-09-06 på Samm med sachsiska majoren friherreRichard Julius Edvin von Friesen, född 1877-06-19 i Leipzig.
 • Fabian Ernst Claus Berend Constantin Alexander, baron. Född 1896-03-22 på Samm. Elev vid Polyteknikum i Zurich 1916. Diplomerad från dess lantbruksavdelning 1919.
 • Marie Louise Alexandrine. Baronessa. Född 1898-09-29 på Samm.

TABELL 54

Mattias Gustaf, (son av Mattias Gustaf, tab 26), till Loddby i Kvillinge socken Östergötlands län.

Född 1701-08-16 på Malmö i nämnda socken. Volontär vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1716.

Rustmästare därst. s. å. 18/12. Förare 1717-11-27. Fänrik 1719-06-13. Transp. till Upplands regemente 1722.

Avsked 1724-10-31. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1733-03-31. Kornett därst. 1741-09-15.

Löjtnant 1745-10-02. Ryttmästares avsked 1747-07-23. Död 1757-03-15. Gift 1738-01-03 i Östra Eneby

socken medElisabet Ulfsparre af Broxvik, döpt 1718-08-27 på Nygård i Västra Tunhems socken Älvsborgs

län, död 1773-12-10 i Norrköping, dotter av ryttmästaren Erik Ulfsparre af Broxvik, och Charlotta

Eleonora Ekehielm.

 

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1739-02-01 på Loddby, död 1777-02-21 Ingelstad. Gift med kaptenen Adolf Gyllenram, i hans 1:a gifte, född 1735, död 1817.
 • Georg Bogislaus, född 1740. Major. Död 1814. Se Tab. 55
 • Mattias Gustaf, född 1741-05-02 på Korssäteri Västra Husby socken Östergötlands län, död s. å. 4/11.
 • Johan Jakob, född 1742-10-21 på Korssäter. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1753. Furir vid Lövenfelsska regementet 1759. Förare därst. 1760. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente s. å. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1762-04-26. Död ogift 1770 i Polen.
 • Fredrik Gustaf, född 1745. Överjägmästare. Död 1822. Se Tab. 59.
 • Anna Helena Juliana, född 1747-11-09 på Loddby, död s. å. 27/11.
 • Erik Magnus, friherre Staël von Holstein, född 1749. Minister. Död 1802. Se friherrliga ätten Staël von Holstein.

TABELL 55

Georg Bogislaus, (son av Mattias Gustaf, tab 54), född 1740-03-02 Korssäter Volontär vid Lantingshausens

regemente 1751. Fyrverkare vid artilleriet 1758-03-20. Underlöjtnant därst. s. å. 28/6. Avsked 1770-05-29.

Överstallmästare vid artilleriet. Sist major. Avsked för andra gången. Död 1814-06-01 i Stockholm. 'Han

bevistade 7-åriga pommerska kriget, var jämte sonen Carl Georg misstänkt för medvetande om mordplanen

mot konung Gustaf III men befunnen liksom sonen oskyldig. Var tvenne gånger (2:a gången 1797-04-22–

1800) fullmäktig i riksgäldskontoret och bevistade de anmärkningsvärda riksdagarna 1789, 1792 och 1809.'

Gift 1763-11-15 Malmö med sin kusin Hedvig Catharina Staël von Holstein, född 1742-11-25 i Bjurbäcks

socken Skaraborgs län, död 1815-01-05 i Stockholm, dotter av kaptenen Johan Staël von Holstein och

friherrinnan Märta Catharina Fleetwood.

 

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1764. Överstelöjtnant. Död 1839. Se Tab. 56.
 • Elisabet Catharina, född 1766-04-24, död 1767-03-18 Loddby
 • Ottiliana Fredrika, född 1767-04-03, död 1768-09-17.
 • Charlotta Fredrika, född 1768-09-29 på Loddby, död 1845-07-02 hastigt av slag i Västerås under ett tillfälligt vistande därst. hos sin svägerska grevinnan Staël von Holstein, född Dohna. Gift 1797-06-05 i Västra Ryds kyrka Uppsala län med överstelöjtnanten Johan Vilhelm Elgenstierna, född 1748, död 1825.
 • Carl Georg, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 57.
 • Anna Maria, född 1771-05-04, död 1829-12-31 i Uppsala, två dagar efter mannen och begraven på samma gång som han. Gift 1796-03-18 Sundby med stallmästaren Olof Malmerfelt, född 1763, död 1829.
 • Fredrik Bogislaus, född 1772-09-15 Sundby
 • Hedvig Johanna, född 1774-04-24 på Sundby6, död späd.
 • Hedvig Ulrika, född 1775-10-16 på Sundby6. Stiftsjungfru. Död 1822-01-08. Gift 1799-04-21 i Stockholm med sin svågers svåger, kaptenen greve Arvid Posse, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1824.
 • Jakob Magnus, född 1777-02-02, död 1782-11-22 på Sundby.
 • Sofia Lovisa, född 1778-08-19, död s. å. 15/9 på Sundby.
 • Bernt Fabian, född 1779-09-12. Levde utan tjänst. Död ogift 1813-02-14 Altuna
 • Mattias Gustaf, född 1781. Kammarherre. Död 1874. Se Tab. 58.
 • Albrekt, född 1783-04-12 på Sundby6, död s. å.

 

TABELL 56

Gustaf Johan, (son av Georg Bogislaus, tab 55), döpt 1764-01-16 Loddby. Student i Uppsala. Livdrabant

1778-08-03 kadett vid ett franskt kavalleriregemente 1780-07-09. Löjtnant 1784-07-06 och ryttmästare 178

5-08-14 vid ett husarregemente, för vilket hertigen av Orléans var chef. Ryttmästare i svenska armén 1790

samt adjutant hos kommenderande generalen i Savolaks friherre Gust. Maur. Armfelt. Korpral vid

livdrabantkåren s. å. 23/8. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1791-08-06. Överadjutant hos konungen

1792-05-15. Generaladjutant av flygeln samt överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1795-05-10.

Kammarherre s. å. 2/11 samt placerad till tjänstgöring hos bemälda prinsessa. Avsked från regementet 1801-

06-06 med tillstånd att såsom generaladjutant kvarstå i armén. Bataljonschef för Västmanlands 1.

lantvärnsbataljon 1808-04-14, avsked ur krigstjänsten 1826-04-18. Död 1839-07-23 i Västerås och ligger

jämte sin fru begraven i Oxenstiernska graven i Askersunds landskyrka i Närke. 'Han gjorde 1789 från

Frankrike en resa till England och uppehöll sig där i sex månader, under vilken tid franska revolutionen utbröt.

Vid återkomsten erhöll han ett års permission från franska tjänsten och blev av sin farbroder, ambassadören

Staël skickad såsom kurir till Sverige med viktiga depescher. Nyttjades av generalen friherre Armfelt dels

såsom parlamentär, dels såsom negociatör i avseende på fredens avslutande med Ryssland samt avsändes

efter densammas avslutande 1790 av konung Gustaf III till kejsarinnan Catharina samt förblev i Petersburg till

dess ambassadören Stedingk dit ankom. Skickades s. å. eller 1790-10-00 åter av konungen till ryska

huvudstaden. Var 1792 prinsessan Sofia Albertina följaktig på dess resa till Qvedlinburg och Italien.'. Gift

1797-05-11 med hovfröken hos nämnda prinsessa, grevinnan Ebba Ulrika Lovisa Antoinetta Dohna, född

1771-06-04, död 1858-04-16 i Västerås, dotter av överstelöjtnanten greve Abraham Achates

Alexander Dohna, och grevinnan Ulrika Stenbock.

 

Barn:

 • Sofia Ulrika Hedvig, född 1799-10-15, död 1802-01-18.

 

TABELL 57

Carl Georg, (son av Georg Bogislaus, tab 55), född 1769-12-03. Student i Uppsala. Sergeant vid Tavastehus

läns regemente 1777-03-03. Underlöjtnant vid artilleriet 1785-04-20. Kapten i armén 1790-08-23. Löjtnant vid

artilleriet 1791-10-31. Kapten vid Södermanlands regemente 1792-10-08. Kapten vid Kalmar reg, 1800-05-12.

Avsked s. å. 13/5. Kapten vid Västmanlands lantvärn 1808-05-04. Kapten i armén s. å. 30/6. Major därst.

1809-10-13. Bataljonschef vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Överstelöjtnants karaktär 1815-02-21.

RSO 1823-07-04. Död 1837-02-07 i Visby. Han bevistade finska kriget på 1780- och 1790-talen och var

därunder adjutant hos generalen friherre Gust. Maur. Armfelt. Gift 1809-08-08 i Visby med Louise Fåhræus,

född 1788-04-10 i Visby, död där 1873-01-08, dotter av skeppsklareraren Olof Fåhræus och Margareta

Catharina Fåhræus.

 

Barn:

 • Robert Georg, född 1809-12-21, död 1815-05-08 på Gydings gård å Gotland.
 • Hedvig Margareta Lovisa (Hedda), född 1811-07-11 Gudrup. Stiftsjungfru. Död 1889-09-17 i Mariestad. Gift 1843-05-31 i Stockholm med t. f. lotsfördelningschefen i Visby, kaptenlöjtnanten vid k. m:ts flotta Johan Christoffer Osterman, född 1804, död 1845.
 • Emilie Jacquette, född 1812-10-16 på Gudrup. Stiftsjungfru. Död 1899-06-21 i Mariestad. Gift 1:o 1833-10-16 i Visby med majoren vid Gotlands nationalbeväring, RSO, Carl Fredrik Osterman, född 1801-11-08 i Kalmar, död 1848-10-18 i Stockholm. Gift 2:o 1850-11-06 i Visby med sin syssling, tullförvaltaren i Visby, RVO, Valter Fåhræus, född 1818-06-14 Fors, död 1877-07-24 i Visby.

Carl Gustaf Bogislaus

 • Carl Gustaf Bogislaus, född 1815-06-14 på Gudrup. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1834-10-25.Officersexamen. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1835-05-25. Löjtnant därst. 1843-03-11. Kapten 1854-07-11. RSO 1863-05-03. Major i armén 1873-03-21. Avsked från regementet s. d. Död ogift 1887-02-12 i Stockholm. Bodde enligt folkräkningen 1880 i Fredriksberg tillsammans med två pigor.

TABELL 58

Mattias Gustaf, (son av Georg Bogislaus, tab 55), född 1781-03-16. Student, först i Lund, sedan i Uppsala.

Extra ordinarie riddarhuskanslist 1801. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1803. Ord. tjänsteman 1804.

Kammarjunkare 1810-12-18. Andre riddarhuskanslist samt sekreterare vid adl. jungfrustiftsdirektionen 1812-

01-11. Äldste notarie i riksbanken 1815. Bankokommissarie 1816-04-11. Avsked från riddarhusbefattningarna

s. å. 20/4. Kammarherre 1823. Avsked från riksbanken 1846. Död 1874-05-17 i Stockholm. Gift 1839-04-23

med Christina Lovisa Granlund, född 1802-04-18, död 1872-03-14 i Stockholm.

 

Barn:

 • Gustaf Albrekt Teodor, född 1821-01-10 i Stockholm, liksom systrarna. Genomgick en kurs vid Degebergs lantbruksinstitut. Förvaltare Lövhult. Han kom till Österbybruk från Stockholm 1839. Där arbetade han som bokhållare. Han flyttade vidare till Stafby 1841. Död ogift 1904-10-06 på Lövhult
 • Hedvig Matilda, född 1823-02-11, död ogift 1904-06-18 i Stockholm.
 • Gustava Carolina, född 1824-01-25, död ogift 1908-10-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Charlotta Fredrika, född 1826-10-31, död ogift 1856-06-16 i Stockholm.

TABELL 59

Fredrik Gustaf, (son av Mattias Gustaf, tab 54), född 1745-04-15 Loddby. Kvartermästare vid norra skånska

kavalleriregementet 1758-01-02. Konstit. kornett därst. 1760-12-11. Kornett 1763-05-09 löjtnant 1770-01-16.

Löjtnant vid adelsfaneregementet 1771-10-02. Livdrabant 1779-04-23. Avsked med överjägmästares titel s. å.

22/6. Död 1822-11-26 i Ulricehamn. Han bevistade pommerska kriget 1761. Gift 1:o med sin kusin och sin

broders svägerska Märta Johanna Staël von Holstein, född 1746-03-05, död 1792-01-10 Björnsnäs, dotter

av kaptenen Johan Staël von Holstein och friherrinnan Märta Catharina Fleetwood. Gift 2:o 1795-09-10

Duseborg med Catharina Margareta Boije af Gennäs, född 1768-10-27 på Malmö i Kvillinge socken, död

1807-12-30 Hjärtared, dotter av kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, och Maria Margareta Staël von

Holstein.

 

Barn:

 • 1. Georg Bogislaus, född 1775. Handlande. Död 1837. Se Tab. 60.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1777-07-20, död s. å. 28/9 på Björnsnäs.
 • 1. Gustava Johanna, född 1781-02-02 på Björnsnäs. Stiftsjungfru. Död 1833-05-29. Gift 1827-03-02 i Torsby prästgård Göteborgs och Bohus län med majoren, RSO, Nils Erik Gillner i hans 2:a gifte (gift 1:o med Dorotea Vilhelmina Simmingsköld, född 1783-07-18, död 1823-03-16, dotter av majoren Daniel Alexander Simmingsköld, och Beata Vilhelmina Natt och Dag), född 1766-12-16 i Fågelås' socken Skaraborgs län, död 1854-03-06 på Stora Halvfara i Lugnås' socken Skaraborgs län.
 • 2. Märta Catharina Charlotta, född 1796-10-02. Stiftsjungfru. Död 1857-05-02 i Västerås. Gift 1822-09-01 Brunnsholm med kyrkoherden i Västra Vingåkers pastorat av Strängnäs stift, fältprosten Johan Adolf Hedberg i hans 4:e gifte (gift 1:o 1801 med sin kusin Helena Sofia Harnisch, född 1776, död 1804. Gift 2:o 1805-04-30 med Beata Elisabet Siefvert, född 1770, död 1808, dotter av fältskären vid Södermanlands regemente, med. doktorn Johan Gustaf Siefvert och Maria Catharina Seippel. Gift 3:o 1810-04-03 med Ebba Gustava Brannius, född 1785-06-04, död 1813-05-26, dotter av kyrkoherden i Stenkvista pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten, hovpredikanten Lars Daniel Brannius och hans 1:a fru Brita Christina Runström)10, född 1773-02-02 i Uppsala, död 1830-01-01 i Västra Vingåkers prästgård.
 • 2. Fredrika Margareta Sofia, född 1797-12-10. Stiftsjungfru. Död 1824-01-08. Gift 1823-03-24 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Torsby pastorat av Göteborgs stift, LVO, Gustaf Lorentz Sivertsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1797 i Göteborg med Anna Regina Ritterberg, född 1758, död 1822. Gift 3:o 1831 i Uddevalla med Sofia Christina Busck, född 1792, död 1858 i Göteborg, dotter av handlanden Christoffer Busck och Sofia Sabina Almgren)7, född 1756-11-01 i Kungälv, död 1839-03-12.
 • 2. Erik Johan, född 1799-11-28 på Hjärtared, död där 1801-03-14.
 • 2. Bror Fredrik, född 1802-04-30 på Hjärtared. Student i Uppsala 1817. Hovrättsexamen 1821. Examen till bergsstaten 1825. Auskultant i bergskollegium s. å. 25/4. Stipendiat vid bergsskolan s. å. 16/12. Elev i masmästeriet på järnkontorets stat 1827-02-28. Stipendiat i kemien s. å. 1/10 (förlängn. 1830-12-21). T. f. övermasmästare med direktörs titel i norra distriktet 1838-02-26. Ord. övermasmästare därst. s. å. 12/11. Död ogift 1854-06-25 på Valls gästgivargård Gävleborgs län.
 • 2. Catharina Ulrika, född 1803-07-05 på Hjärtared. Stiftsjungfru. Död 1857-07-07 Dalbyö. Gift 1827-01-16 i Torsby prästgård Göteborgs och Bohus län med grosshandlaren och bruksägaren i Karlshamn Bernt Olof Santesson i hans 3:e gifte (gift 1:o 1811-10-08 i Mörrums kyrka, Blek., med Johanna Charlotta von Castanie, född 1791-12-09 i Karlskrona, död 1820-04-20 i Karlshamn, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Castanie, och Benedikta Lovisa Santesson. Gift 2:o 1820-12-26 Påarp, med Eva Beata Drakenberg, född 1791-05-10 på Påarp, död 1826-03-30 i Karlshamn, dotter av Carl Erik Drakenberg, och Eva Mariana Lilliehöök af Gälared och Kolbäck), född 1783-07-24 i Karlshamn, död 1842-06-04 Janneberg

TABELL 60

Georg Bogislaus, (son av Fredrik Gustaf, tab 59), född 1775-07-10 Rundstorp s socken Östergötlands län.

Handlande i Hamburg. Död 1837-08-07 i Paris. Gift i Frankrike med Antoinette Henriette Lambertine Piron

de Balen.

 

Barn:

 • Lambert Edvard Maurice Frédéric, född 1812-03-04 i Hamburg. Kapten i fransk tjänst. Stupade i Alger 1852.

TABELL 61

Carl Fredrik, (son av Mattias Gustaf, tab 26), född 1708-04-24 Malmö. Fänrik i holsteinsk tjänst. Sist överste i

rysk tjänst och president i kammarkollegium i S:t Petersburg6. Död 1765.9 Gift1 1739-11-29 med sin

syssling Renata Johanna de la Barre, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1758-03-11 med

friherre Carl Johan Wrangel af Ludenhof, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1798), född 1723, dotter av översten

Robert Fredrik de la Barre, av en 1672-12-16 adlad, men ej introd. ätt, och Christiana Gyllenlood.

 

Barn:

 • Georg Bogislaus, född 1740-09-20, ung före fadern.
 • Anna Charlotta Helena, född 1746-10-01 på Koiküll i Harjels socken i Livland.
 • Marta Louise. Var gift 1793 med kaptenen NNvon Rundstein.