INFALLET I BRANDENBURG 1674

OCH

SKÅNSKA KRIGET  1675 - 1679

GENERALMAJOR WILHELM

(f. XXXX- d. 14 oktober 1673 vid Wismar)

GENERALMAJOR JACOB

(f. 1628 - d2 oktober 1679 i en duell i Livland)

OCH

KAPTEN JOHAN 

 

3 APRIL 1672 - SVERIGE ALLIERADES MED LUDVIG XIV AV  FRANKRIKE -. Det slöts den 3 april ett förbund mellan Frankrike och Sverige. Årligen erhöll 400.000 riksdaler mot vilkor att i Tyskland underhålla i fred och 600.000 om man deltog i krig till Frankrikes förmån. (Historiskt bibliotek/tredje delen Carl Silfverstolpe - Mankell. s. 239).

 

I MAJ 1672 GENOMFÖRDE LUDVIG XIV AV FRANKRIKE ETT BLIXTANGREPP MOT NEDERLÄNDERNA. Ludvig XIV fick hjälp av England och allierade i Tyskland, medan Nederländserna snart även flera tyska furstar, däribland kurfursten av Brandenburg.  Nu aktiverades krigsvilkoren i det fransk-svenska avtalet. Det svenska riksrådet var splitrat .. I april erbjöd.. han ökade subsidier från Frankrike om svenskarna förstärkte sina utlovade insatser it Tyskland med 22.000 man. Rådet tvekade men beslöt sig för att anta erbjudandet. Kungen påbörjade nu rekyteringen av soldater. (Knarrström Slaget vid Lund s. 22-23).  

 

SEPTEMBER 1672, Danmark ingick en försvarsalliens med Leopold I, Brandenburg, Brunswick-Celle, Brunswick-Wolfenbüttel och Hesse-Cassel. Försvarsalliansen, var att upprätthålla en allierad styrka av 10,500 ryttare och 21,000 soldater till fots. I maj 1673 skrev de under en överenskommelse med Nederländerna som gick med på att subventionera en krigsflott på 20 fartyg och en arme på 12,000 man. (Frost, Robert. (2000). The Northern Wars. s. 209-210).

 

SOMMAREN 1673 - KARL XI OCH HANS GENERALKVARTERMÄSTARE JACOB STAEL VON HOLSTEIN företog en inventering av rikets fästningar. En av fästningarna var Halmstads fästning. Fästningen bedömdes kunna skadas genom beskjutning från berget och bordes därför förstärkas genom cavalierer, betäckta väggar och revaliner och framförallt genom att vallgravarna vidgades. (Truelsson, Lars. (1968) Halmstads historia del II s. 87)

 

14 OKTOBER 1673 tjänstgjorde generalmajor Wilhelm i Upplands i regemente överste Gustaf Helmer Lillies regemente i ett eget kompani i Wismar. 1673/3 

ÖVERSTELÖJTNANT VILHELM DOG 14 oktober 1673 vid Wismar. Wilhelm lämnade efter sig två barn som levde 1687. (Elgenstierna VII s. 504-505). Synd att namen på banen inte är kända. Nu återstod endast två av  Matthias söner - Jacob och Johan. Det gick dåligt för svenskarna och belägringen slutade med att svenskarna förlorade Wismar till danskarna.  

 

SOMMAREN 1674; Svenska armén 55.000 man varav 25-26.000 i Tyskland. 4 a 5.000 i Bremen under fältm.löjtnant Köningsmark. 2-3.000 i Wismar, 6-7.000 som garnison i Vor-Pommern. hvarförutom 12.000 blivit sammandragna vid Pasewale under överbefäl av riksmarken och riksfältherren greve Carl Gustaf Wrangel, fältherre Wolmar Wrangel, genealmajor Delwig, Stael, Grothusen, Planting och Giese. Den här inbröt den 15 december i Ûckermark den 15 december 1674.(Wimarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.diss s.???) 

 

JACOB UTNÄMNS TILL GENERALMAJOR AV INFANTERIET 3 AUGUSTI 1674. (Elgenstierna, Gustaf (1932) Den introducerade adelns ättartavlor 7 s. 505).

 

AUGUSTI/SEPTEMBER 1674DE SVENSKA PROVINSERNA BREMEN- WERDENKAPTEN JOHAN STAËL VON HOLSTEIN - Kapten Johan och hans kompani i HERTIG ALBRECKT AV SACHEN-GOTHAS VÄRVADE INFANTERIREGEMENTE var i augusti /september 1674 stationerad i Bremen-Verden. (1674/11)1 I september 1674 ingick kapten Johan Staël von Holsteins kompani i HERTIG ALBRECKT AF SACHEN-GOTHAS VÄRVADE INFANTERIREGEMENTE i Rotenburg i Bremen-Verden. (1674/12)2 Detta är mest troligen Hans/Johans son gift med Sofia Stackelberg!!!

 

21 OKTOBER 1674 - Med anledning af riksfältherrens hemställan befallde konungen generalmajorerna Wolmar Wrangel och Jakob Stael von Holstein, hvilka för tillfället uppehöll sig i Östersjöprovinserna, att ofördröjligen avgå till armén i Pommern (Riksreg. 21 oktober 1674)." (Wilmarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.diss s. 89). Otto Wilhelm Köningsmarck skulle så snart som möjligt lämna den franska krigstjänsten och inställa sig som fältmarskalkslöjtnant hos riksfältherren. (Riksreg. 19 och 21 september 1674) (Wimarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.diss s. 89)

 

I NOVEMBER 1674 marscherade Albreckt af Sachen-Gothas regementet från Bremen och fortsatte in i POMMERN där de förenades med Wrangels armé. Bland Carl Gustaf Wrangels soldater återfinns Carl Gustafs bror generallöjtnant Wolmar Wrangel, friherre Simon Grundel-Helmfelt, generalmajor Henrik von Delwig, JACOB STAËL VON HOLSTEIN, Otto Johan von Grothusen, Anders Planting och Giesel. De här hade inträtt den 15 DECEMBER 1674 i Ückermark och där inkvarterats. Den 25 DECEMBER 1674 satt riksmarskalken upp sitt högkvarter i Prentzlow (Mankell, Julius (red.) (1877). Handlingar rörande sommarfälttåget i Brandenburg 1675 och striden vid Fehrbellin. Stockholm: Norstedt s. 221). 

3 Mankell, Julius (red.) (1877). Handlingar rörande sommarfälttåget i Brandenburg 1675 och striden vid Fehrbellin. Stockholm: Norstedt s. 221

 

25 DECEMBER 1674 avancerade en svensk armé – 13.700 – 16.000 man och 30 kanoner in i Uckermark via Posewalk utan att deklarera krig. De öppnade under order av fältmarskalken CARL GUSTAV WRANGEL sitt huvudkvarter i Prenszau. Där låg de och avvaktade fram till februari. De ockuperade Uchermark, Prignitz, Neurmark och Hinterpommern upp till Lauenburg och några mindre städer. Nu var det dags att slå vinterkvarter. I maj 1675 inledde svenskarna en vårkampanj med syfte att korsa Elben för att förena sig med de 13.000 man starka trupperna från den allierade hertigen Johann Friedrich von Braunschweig-Lündburg. (Wikipedia – Norra kriget (1674-1679).

 

WRANGELS BREV TILL KUNGEN 24 DECEMBER 1674/3 JANUARI 1675 - Den här han förde var sammansatt på följande sätt;

Kavalleiet; 1) Upplands regemente, 2) Riksfältherrens värvade garde, 3) Östgöta regemente 4) Skånska regementet, 5) Åbos läns ryttare, 6) Smålands ryttare, 7) Jämtlands ryttare, 8) Hertigen av Holsteins värvade regemente, 9) Generalmajor Geisos värvade skvadron, 10). Överste Kunstorffs värvade skvadron.

Dragoner; Överste Wangelins regemente (delvis värvade), furst-biskopen af Lubeck-Eutins värvade skvadron. 

Infanteri; 1) Kungliga gardet (värvade regemente), 2) Riksfältherrens värvade regemente, 3) Östgöta regemente, 4) Smålands regemente, 5) Dalaregementet, 6) Västmanlands regemente, 7) Hertigen av Sachsen-Gothas värvade regemente, 8) Fältmarskalk Helmfelts värvade regemente, 9) Generalmajor Delwigs värvade regemente, 10) Generalmajor Wullfens värvade regemente. (Wimarson, Nils (1897). Sveriges krig i Tyskland 1675-1676 I s. 109-110).  

 

GENERALMAJOR JACOB OCH SOMMARFÄLTTÅGET TILL BRANDENBURG -  

Det finns ett diarium - Generalmajor Stahls diarium från 23 januari 1675 - 29 juli 1675.  

 • Gen. Major Stahls Diarium.
  "Diarium öfver hvad jag i och för min tjenst uträttat, från den dag då jag anlände till armén, och hvad som dervid tilldragit sig, tili dess armén från passen inryckt i städerna (i Vor-Pommern).

  Den 23 Januari 1675 reste jag från Riga genom Litthauen och Pohlen, öfver Warschau och Posen, emedan jag ej kunde färdas genom Preussen. Den anlände jag till Stargardt, och den 23 reste jag derifrån till Hans höggrefl. Excellis Riksfältherren i Stettin

  Deri 29 April marscherade Öfverstelöjtnanten med artilleriet till Damm, men jag qvarstadnade ännu en dag för åtskilliga mindre förrättninger. Den 30 April var rendezvous vid Damm. Den 1 Maj marscherade armén genom Stettin. Den 2 Maj gick Gen: Löjtnant Wrangel med cavalleriet, dragonerna och 2 kanoner öfver passet Stendel till Marek, och emedan, som nämndt är, inga nästar kunde uppbringas i Hinter-Pommern och Neu-Marck, så erhöll hr. Gen: löjtnanten ordres af Hans höggrefl. Excell: att anskaffa goda artillerihästar. Jag sände med honom en Regementsqvartermästare och några man, men de återkommo utan att hafva fått en enda häst. Emedlertid anhölls hos Commendanten i Löcknitz om tillåtelse för armén att marschera genom staden; då detta vägrades, befalde Hans höggrefl. Excelhs att passet skulle forceras; och som Öfverste Büiiow med sitt regemente låg på andra sidan staden, gick General Major Dellwig med 2000 soldater till Löcknitz, dit jag den 4 samma månad följde honom. Redan samma afton lät jag uppföra två batterier, så att vi den 5 om morgonen kunde börja beskjuta Löcknitz med tolf- och sexpundiga kanoner. Yi hade ock medfört halfva cartower från Stettin, men dessa behöfde ej anlitas, emedan Commendanten redan den 5 ackorderade. Som artillerihästarnes antal under dessa få dagar märkbart minskades, emedan ännu intet gräs fanns, särdeles på denna sidan Löcknitz, red jag den 6 åter till Hans höggrefliga Excelhs i Stettin och fram stälde för honom detta förhållande i närvaro af hr Fältmarskalken Mardefeldt och hr Gen. Krigs Commissarien; erhöll då 400 Rdr till anskaffande af tross’) Hvad nu följer, rörer mest detaljer af artilleriets utrustning och fästningarnes förbättring, som ej är af allmännare intresse,  vagnar, hvilken summa jag öfverlemnade till dåvarande Regements-q vart ermästar en, hvilken tillika med den för tillfället närvarande löjtnant Gyllengranat!! fick ordres att så fort görligt var, anskaffa så många hästar och vagnar, som kunde fås. De halfva cartowerna blefvo enligt ordres återförda till Stettin, och den 8 Maj red jag tillbaka till artilleriet i Löcknitz. Den 9 voro vi samlade hos herr Fältmarskalken; redan då började bristen på bröd att blifva kännbar; i Ückermarck hade redan förliden höst allt blifvit förtär dt, hvilket jag erfor vid min ditkomst; till följd häraf hade armén lemnat trakten och var inqvarterad i chur-furstliga Pommern och Neu-Marck. Sammalunda hade landtmannen fört ali spanmål och victualier till städerna, synnerligen Stettin, så att icke det ringaste, och ej heller några menniskor, kunde anträffas i byarne; som intet gräs fans, måste hästarne afbeta rågbrodden, hvilket bekom dem ganska illa, och jag kan inför Gud betyga, huru ondt det gjorde mig att se huru mina egna hästar (som dock dagligen fingo sin ranson hafra) af brist på höfoder omkommo. Man beslöt att inrapportera förhållandet till Hans höggrefl. ExcelLs och lät artilleriet samt infanteriet marschera öfver passet vid Brühsow till Kleptow och Caretzow. Den 10 Maj gick artilleriet till Baumgarten för att fouragera. Den 11 marscherade vi genom Prentzlow, togo hufvudqvarter i Degelow, artilleriet stäldes vid Ellingen. Här fingo vi något råg, som maldes vid en qvarn 1 mil från vårt qvarter; öl fingo vi från Prentzlow, tillbragte den 12, 13, och 14 Maj med att proviantera. Här lät jag 3 kuskar springa gatlopp, emedan de tillika med 7 andra hade uppbrutit kyrkan i Brühsow och der tagit bröd; de andra 7 fingo pardon, emedan de voro ganska unga. Största delen af artilleri-kuskarne voro nemligen små pojkar, som ej kunde tygla en häst, hvarför ock många lupo bort. Den 15 marscherade vi till Boitzenburg; den 16 till Gutenberg; den 17 till Himmelspfordt och Brederreck. Här i Himmelspfordt lyckades jag med en artillerihäst införa ett par rågkärfvar; hr Fältmarskalken hade sjelf sett huru eländiga artillerihästarne voro, så att de knappast kunde gå. Dessa rågkärfvar voro det enda artillerihästarne erhållit under hela marschen genom så många provinser och tillbaka till Pommern, ty det föruttågande cavalleriet förtärde allt och klagade ändå. Den 18 marscherade vi till Mühlenberg (Mildenberg?) 1/4 mil från Zed-nick, hvarest godset Badingen var beläget; här funno vi åter något råg; Gen. löjtnanten Wrangel hitkom för att samtala med hr. Fältmarskalken. Gen. Major Grothusen med en del af infanteriet och några kanoner afdelades till hr Gen. Löjtn:n och gick öfver Fehrbellin in i Havellandet. Den 21 Maj öppnade vi med några kanonskott passen vid Grünebergerdammen, hvilka hade varit ganska svåra att intaga, till följd af de djupa morasen på ömse sidor, om de blifvit någorlunda försvarade; marscherade derpå till Nassenheide, hvarest hr Fältmarskalken anförtrodde mig 200 soldater och 100 ryttare, af hvilka han dock först sände en cornett med några ryttare till Lenitzer slussen för att inhämta kunskaper och fångar. Men som denne tillika med några af ryttarne blef sårad af ett bakom passen vid slussen gömdt fiendtligt parti, gick jag med mitt folk framåt och började redan samma afton kl. 9—10 att beskjuta passen. Vid vårt antågande tände Commendanten i Oranienburg eld på förstaden. Om morgonen hade 4 comp. ryttare och 80 hästjägare uppställt sig helt nära mig. Jag besatte passen (sedan fienden strax på morgonen hade lemnat dem), lät förskansa mitt läger framför passen med fälda träd och gick derpå med ryttarne och 2 mindre kanoner emot fienden. När jag nu hade gifvit dem 2 salvor, så vågade de ej stanna qvar, ty de kunde ej sluta till styrkan af min trupp, emedan jag lät den framgå i tågordning genom skogen, utan drogo de sig till Spandau. Strax derpå kommo 5 af de förnämsta stadsboerne från Oranienburg, hvilka försäkrade mig att äfven fotfolket lemnat slottet och dragit sig tillbaka till Spandau. Jag tog då några rotar musketerare med mig tillika med ryttarne och besatte dermed Oranienburg; lät omsorgsfullt skydda allt inom staden och började bygga en ny bro öfver Haveln bredvid den gamla, som blifvit upprifven; denna bro blef färdig på Pingstdagen. I staden fanns en del spanmål, hvilken hr Fältmarskalken lät utdela bland trupperna och staben, som afhämtade den på de nybygda broarne, hvaraf 4 voro vid Lenitzerslussen och en nedanför slottet. Den 24 Maj marscherade vi till Gransee, den 25 till Neu Puppin. Den 26 red jag omkring** i byarne kring Neu- och Alt Puppin, men fann föga bete för våra hästar. Den 27 gick cavalleriet och Gen. Major Dellwig med 12 kanoner till Wusterhausen, detacherade från Neustadt Öfverste von der Noth med sitt regemente, 2 kanoner och nödig ammunition, till Havelberg. Den 1 Juni befalde mig hr Fältmarskalken (emedan man nu stundligen väntade Hans höggrefl. Excell. Fältherren) att låta artilleriet marschera med armén; men jag skulle återkomma, emedan han ville sända mig med en afdelning till Werben, för att derstädes bygga flottbron och skansen; Fältmarskalken uppritade ock åt mig Werbens belägenhet, med Elbe och höjderna deromkring. Sålunda skildes jag från artilleriet vid en by benämnd Lentzke; tillsade Öfverstelöjtn:n? Majoren och de andra officerarne, att jag kanske skulle vara frånvarande 14 dagar; förmanade dem till uppmärksamhet och red tillbaka till Neu Euppin. Men då underrättelse kom att Hans höggrefl. Excell. åter insjuknat i Neu Brandenburg, och hr Fältmarskalken äfven var sängliggande, begaf jag mig på hr Fältmarskalkens ordres åter till artilleriet och inträffade med detsamma den Juni i Nauen, hvarest jag på hr Gren. Löjtn:ns ordres qvarstadnade med Helrrifeldtska regementet; från denna ort voro nästan alla invånare flydda; icke destomindre lät jag skydda och bevaka kyrkan, der de hade undangömt sina sämsta tillhörigheter. Här fanns godt bete för artillerihästarne. Yid denna tid låg cavalle-riet utanför Spandau. Den 7 Juni marscherade vi derifrån på Gen: löjtn:ns ordres, ankommo den 9 till Alt Brandenburg, läto derstädes genast hopsamla alla pråmar och farkoster, som lågo på Haveln (och af hvilka en del voro sänkta), täta dem och hopsätta dem till en flottbro. Den 14 commenderade jag till hr Gen. löjtn:n i rytterilägret, enligt ordres, 4 smärre kanoner med nödig ammunition, red omkring och besåg platsen, der våra hästar betade, drog dem tillsammans i ett hörn samt i stadsträdgårdarne tätt under murarne, hvarigenom Gud ske lof fiendens anslag mot dem förhindrades. På aftonen fingo de med proviant lastade pråmarne afgå i förväg, och i dagningen den 15 afmarscherade vi till Ratenow. När vi hunnit helt nära rytterilägret, kommo åtskilliga flyktingar, bland hvilka en timmerman vid artilleriet (några sådana voro sända i förväg till Ratenow för att reparera flottbron), och berättade att staden vore intagen af fienden. Då commenderades halt, och hr Gen. löjtn:n kallade till sig alla Generaler, Öfverstar och Chefer för regementena både till häst och fot; föreslog, att, emedan Churfursten vore der med hela sin armé och vi ej kunde företaga marschen till Ratenow, vore enda utvägen att kunna förena oss med Fältherren den, att gå öfver Fehrbellin (enligt hans egen berättelse). Då beslöts att vi skulle gå Fältherren till möte, sedan först en Capitain med några commenderade soldater blifvit afhämtad från pråmarne, hvilket dröjde länge, emedan dessa hade blifvit långt efter. Jag erhöll ordres att marschera med artilleriet närmast efter avantgardet; och hunno vi den dagen omkring 2 mil från Nauen. 6 små kanoner, 1 ammunitionsvagn och en karduskärra commenderades till arrier-gardets infanteri. Den 16 gingo vi genom Nauen och öfver passet; den 17 om morgonen anföllos våra ännu i Nauen stående utposter af några fiendtliga trupper. Derpå kommo vi först om natten till Flatow, 2 mil från Fehrbellin. Efter en stunds hvila erhöll jag genom hr Gen. Adjutanten Zabell ordres att låta artilleriet marschera vidare. När nu Gen. Adjutanten Isensee med avantgardet redan var gången till Fehrbellin och jag stod färdig att rycka ut, kom hr Gen. löjtn:n ridande i fullt galopp, ropade mig och berättade att han hört att bron vid Fehrbellin vore afbränd; commenderade mig dit för att öfvergå passet, på hvilket arméns välfärd och föreningen med Fältherren berodde, och sände med mig en 
  Öfverstelöjtn., 2 Majorer och 300 man, för att i största hast förfärdiga en flottbro eller annan bro. Till följd häraf uppdrog jag åt Öfverstelöjtn. Beton befälet öfver artilleriet och befalde honom att sända Löjtn. Winter med timmermännen efter mig samt red derpå min väg. Hr Gen. Löjtn:n kom genast sjelf ridande efter för att recognoscera och bestämma hvad som vore att företaga. Ej långt från Fehrbellin mötte vi några bönder, som Gen. Adjut:n Isensee hade sändt till herr Gen. Löjtn:n. Gen. Adjutanten hade utgifvit sig för en Br and enb urgisk officer, och vi gjorde sammaledes. Dessa bönder berättade att bron på Chur-furstens skriftliga ordres hade blifvit afbränd och i grund förstörd; de berättade vidare och med stor glädje, att svenskarne vid Maucker blifvit fullständigt slagna. Då befalde mig hr Gen. Lieutn:n att ensam examinera några af dem för att om möjligt utforska mera, och han höll stilla hos de andra; följaktligen tog jag två af dem med mig till Fehrbellin, hvarest allt stod sämre till, än jag af deras berättelse kunnat förmoda. Der fanns nemligen ej en enda båt eller pråm till någon flottbro; blott några små ekstockar, förfärdigade af en enda trädstam, lågo gömda i vassen. Jag lät då, (emedan de commenderade ej ännu anländt), för att vinna tid en afdelning ryttare af avantgardet drifva tillsammans de hemmavarande invånarne och förskaffa tågverk och andra materialier samt hopsamla det af strömmen ett långt stycke bortförda trävirke, som återstod af den upprifna bron. Efter ett par timmar kommo timmermännen och de ditcommen-derade soldaterna under en Öfverste och 2 Majorer; dessa berättade att allarm slagits i arriergardet. Jag visade Löjtn. Winter, huru han skulle kunna af bräder låta förfärdiga tvenne flottbroar, på hvilka man skulle kunna arbeta i strömmen. Som jag ämnade begifva mig ut, tillbaka till hären, kom herr Gen. Löjtn:n till bron; jag frågade honom, om det var sant att allarm slagits. Han svarade då: -Åh nej, de sände efter mig utan orsak; några spridda afdelningar hade anfallit arriergardet, men äro redan bortjagade. Jag har gifvit befallning att påskynda marschen och ej uppehålla sig, emedan armén måste uppställa sig härstädes till dess bron är färdig." Han talade ännu mera om bron och dess skyndsamma förfärdigande. Kort derefter kom Major Sjöbladh vid artilleriet och rapporterade till mig i hr Gen. löjtn:s närvaro, att artilleriet vore framkommet, samt önskade veta hvar detsamma skulle uppställas. Jag svarade honom: "Jag har nu icke tid att anvisa er lämpligt ställe dertill, utan öfverlemnar det till Öfverstelöjtn:n och edert godtfinnande." Derpå lät Öfverstelöjtn:n artilleriet köra upp på venstra sidan om vägen, och regementet Gotha ställdes dersammastädes. Hr Gen. löjtn:n lemnade mig derefter och gick till sitt qvarter i amtmanshuset, sägande att han ärnade uppställa armén i slagordning på höjderna utanför staden, till dess att bryggan blefve färdig. Emedan nn ali tross var anländ, blefvo qvarter utsedda af Gren. Qvartermästaren och samtliga Regements Qvartermästarne. Efter en stund kom Öfverstelöjtnant Bethon och berättade, att hr Gren. Löjtnanten ridit ut, men dessförinnan gifvit honom ordre att ställa artilleriet på högra sidan om staden, hvarest han ärnade uppställa armén, och som hr Gren. Löjt:n sagt detsamma åt mig, svarade jag honom: "Gör som han befallt eder". När nu Öfverstelöjt:n lemnade mig och ankom till kullen för att derstädes anvisa plats för artilleriet, hörde han kanonskott; han red genast åt det hållet, derifrån skjutandet hördes, medtagande några kanoner. Under vägen mötte han först Conducteur Willensens, och strax derefter Gen. Adj ut. Zabell, som voro beordrade att hemta flera, kanoner. Han hann ej långt förr än han mötte hela högra flygeln med pukor och standar, och var då striden redan slutad. Omförmälde Conducteur bragte mig vid bron första underrättelsen om fiendens närvaro, hvarpå jag skyndsamt red ut för att framdraga kanoner och ammunitionsvagnar; då först kom Gen. Adjut: Zabell och strax efter honom flyktingar af högra flygeln, som jag ville tvinga att återvända till armén med mig. Härpå fick jag det svar att armén vore ej långt borta och att fienden vore hack i häl efter. Då lät jag Capitain Douglas stadna vid artilleriet och lät Fänrik Drake i hans ställe gå framåt, visade Capitainen och officerarne vid regementet Gotha (som. stod bredvid artilleriet), huru de skulle rikta kanonerna emot hålvägarne och göra en förskansning för artilleriet; red derpå öfver höjderna samma väg, som ryttarne kommit. Ditkommen, kunde jag se armén vid moraset till venster helt nära staden, fienden åter var långt bakom till höger. Jag red då tillbaka till staden och omkring förskansningen, vidtog åtgärder för att hindra införandet af mera tross i staden,alldenstund en stor myckenhet redan var cler och gatorna voro alldeles uppfyllda af trossvagnar; påskyndade arbetet vid bron så att den var fullkomligt färdig omkring kl. 3 eller 4 eftermiddagen. Undertiden var cavalleriet uppstäldt utanför, infanteriet innanför förskansningen, på hvilken några kanoner blifvit planterade; fienden hade dragit sig tillbaka. Nu hölls krigsråd och beslöts att trossen skulle med avantgardet och Horns regemente gå öfver bron så snart mörkret inbrutit; derefter skulle cavalleriet, sedan artilleriet gå öfver. Infanteriet skulle försvara förskansningen till dess alla andra voro öfverkomna. Med den inbrytande dagen började således cavalleriet marschera, derpå följde visserligen artilleriet men hindrades mycket af det påträngande infanteriet och trossen, så att officerarne oupphörligt med huggande och stickande måste rödja väg. När den sista kanonen var vid porten och artilleriets marsch nu var hindrad af några sammankörda och sönderbrutna trossvagnar, red jag dit och lät föra vagnarne åt sidan. Jag hade ej yarit borta från porten en fjerdedels timma, när Gren. Adjutanten Zabell ditkom och, oss alla ovetande, lät upprifva bron och afskära linorna på en i porten stående ammunitions vagn. Dessutom qvarstodo i förskansningen 3 6-tidiga och 2 mindre kanoner, och en stor del af trossen stod ännu qvar i staden. Samma dag, eller den 19 Juni, marscherade vi med artilleri och bagage till Dosse, och den 20 till Wittstock; under denna marsch var jag commenderad med avantgardet för att åter bygga de upprifna broarne. När jag nu af staden (Wittstock) begärde proviant och tillstånd att marschera igenom, hotade de att gifva eld på oss och ropade att Churfursten skulle snart vara der, hvarpå jag svarade: "Vi äro redan här, och jag skall snart skaffa en nyckel som öppnar porten". När nu artilleriet framryckte och vi började beskjuta porten och palissaderna, hvarvid en borgare fick sin ena arm afskjuten, blef stadsporten strax öppnad, och vi erhöllo någon proviant. Den 21 marscherade vi genom staden, och armén hade knappast hunnit tåga igenom, förr än de fiendtliga trupperna kommo efter oss genom staden; de blefvo dock snart af oss drifna tillbaka, många dödade, och Greneral Major Grötze tillfångatagen. Om aftonen och följande natt gingo vi till Freienstein och den 22, då jag med artilleriet marscherade efter avantgardet, anträffade bemälta avantgarde ett fiendtligt parti bestående af 150 ryttare, hvaraf många dödades och en del tillfångatogs. Vi hunno den dagen till Plauen. Den 24 marscherade vi till byn Klotzin, hvarest vi fingo ordres att gå till Demmin. Den 25 gingo vi till Malchin, den 26 till Neu Kahlen. Under de dagar, vi marscherade genom Mecklenburg, deserterade de flesta och nöden var ganska stor. Den 27 marscherade vi till Dewen utanför Demmin, och lågo den 28 stilla. (Silfverstolpe, Carl (red.). (1877). Historiskt bibliotek tredje delen. Stockholm: P.A. Norstedt & Söner. "Mankell, J.  s. 239).

 

MISSLYCKADE FÖRSÖK ATT HJÄLPA DE SVENSKA TRUPPERNA I POMMERN OCH WISMAR - I april 1675 beordrade kungen flottan att göra sig redo. 9 oktober var de redo. 22 oktober 1675 var sjötåget över. (Populär historia Regalskeppet Kronans undergång).

 

Den 10 maj 1675 ( n . st . ) höll riksfältherren vid Damm mönstring med armén - Staels diarium). Den var sammansatt på följande sätt :

Kavalleri:
Upplands regemente, öfverste Wittenberg 3 skvadroner


Kommenderade under öfverste Binow 3 skvadroner 


Östgöta regemente, öfverste Adam Klas Wachtmeister 4 skvadroner


Holsteinska regmentet, överste Bülow 4 skvadroner


Smålands ryttare, öfverste Buchwald * ) 4 skvadroner


Åbo läns ryttare, öfverste Liewen 4 skvadroner 


Riksfältherrens garde, öfverstelöjtnant Mellin 1 skvadron 


Generalmajor Geiso's skvadron - 1 skvadron .


Jämtlänningar, ett kompani, generalmajor Planting ³)


Dragoner :
8 kompanier under öfverste Wangelin


Infanteri:
Kungl. gardet, generalmajor Grothusen 1 brigad
Riksfältherrens reg: te, öfverste Schwerin 2 brigader
Jönköpings regemente, öfverste Horn 1 brigad
Västmanlands regemente, öfverste van der Noot 1 brigad
Dalregementet. överste Kruse 1 brigad
Helmfelts regemente 2 brigader
Dellwigs regemente 1 brigad
Wulffens regemente 1 brigad
Hertigens af Gotha regemente (1 brigad)
(Wimarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.disss. 144)

 

16 MAJ 1675 intog svenska trupper ledda av Wrangel det BRANDENBURGSKA SLOTTET LOCKENITZ. (Mankell, Julius (red.) (1877). Handlingar rörande sommarfälttåget i Brandenburg 1675 och striden vid Fehrbellin. Stockholm: Norstedt s. 31-32).

 

SLAGET VID FEHRBELLIN – 18 JUNI 1675. Var ett slag mellan Sverige och kurfurstedömet Brandenburg. (Fehrbellin ligger 50 kilometer nordväst om Berlin). Generalmajor Jacob och kapten Johan deltog i slaget. Kapten Johan tillhörde enligt rullorna de soldater som tidigare ingick i hertigen Albert af Sachen-Gothas regemente men nu ingick i generallöjtnant Henrik Delwigs värvade regemente. 1676/16 (dessa båda regementen hade tidigare slagits samman). I slaget deltog enligt Befälhavare Jakob Staël avgivna berättelse kavalleriregementena; Wittenberg, Bünau, Holstein, och Östgöta regemente till häst, vilka bildade högra flygeln, samt Åbo läns, Smålands, en bataljon Giese och en skvadron Jämtlänningar vilka stod på den vänstra. Infanteriet bestod av konungens tyska garde under Grothausen, Riksfältherrens (Karl Gustaf Wrangels) livregemente under Claus Ulrich von Schwerin, överste Adolf von Horns af Åminne, fältmarkalken Helmfeldts, samt generalmajorerna Delwigs och Jakob Johan von Wulffens regemente. Infanteriregementet Sachsen Gotha var kommenderat vid artilleriet. Överbefälhavare var fältmarskalk Wrangels halvbror, generallöjtnant Wolmar Wrangel af Lindeberg.(Petrelli, Teodor, Johannes (1892). Anteckningar om svenska och finska fanor och standar under konungarne Karl X Gustaf och Karl XI, intill 1686: med 8 planscher i färgtryck samt förteckning öfver danska, polska och Brandenburgska troféer. Stockholm: Norstedts. s. 95)

 

”Tidigt på morgonen den 18 juni fick svenskarna under sin reträtt känning med kurfurstens avantagarde under prinsen Hessen-Homburg. Då Brandenburgarna första anfall tillbakavisades, fortsatte svenskarna under GENERALMAJOR STAËL och Delwig marschen mot Fehrbellin, dit Woltar Wrangel själv begivit sig för att övervaka den där upprivna brons..” (Stenbock, Reinhold (1928). Östgöta kavalleriregemente 1618-1699. Stockholm: [Fritzes bokh.]. s. 272)  När Wolmar Wrangels arméavdelning närmade sig Fehrbellin fick de höra att bron över Rhin var förstörd. Spaningsrapporterna inkom samtidigt att brandenburgarna var dem i hälarna. Wrangel lämnade befälet till överstelöjtnant Henrik von Delwig och red själv i förväg för att kontrollerna möjligheterna att ta sig över vattendraget. Snart anlände även artillerichef Jacob Staël von Holstein med 300 man och broläggningsutrustning. De byggde en pontonbro, men sex kilometer bakom dem kom redan det första anfallet mot den svenska marsch kolonen. Klockan var närmare tolv mitt på dagen den 18 juni 1675. Det regnade och var dålig sikt.(1 Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2019). Slaget vid Lund 1676: Skånska krigets blodigaste slag. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s. 27) Kriget slutade med Brandenburgs seger.2 Det måste ha förvånat Sverige som ansåg sig som ständiga vinnare. Nu började svenskarna tappa modet.(Wikipedia slaget vid Fehrbellin)

 

KRIGSFÖRKLARINGAR MOT SVERIGE 1675 

 • 8 JULI 1675 kejsaren LEOPOLD I av det TYSK-ROMERSKA RIKET 
 • 2 SEPTEMBER 1675 DANMARK-NORGE

KRIGSFÖRKLARINGAR 1675 - Den 8 JULI 1675 förklarade kejsaren av det TYSK-ROMERSKA RIKET Sverige krig och den 2 SEPTEMBER 1675 förklarade även DANMARK-NORGE mot Sverige krig. Nu var tiden för Danmark att ta revansch mot SverigeDen danska armén räknades vid krigets inledning till 18.000 man och hären leddes av kung KRISTIAN V personligen. Den 2 september 1675 var alla förberedelser gjorda och kung Kristian V och hans armé tågade den 9 september 1675 över gränsen till det neutrala Mecklenburg. De svenska trupperna i Tyskland var vid denna tidpunkten mycket utsatta. (http://www.bastadmalen.se/artiklar/skane-forsvenskas( 

 

Efter att den 9 september 1675 ryckt genom Mecklenburg och inneslutit DEN SVENSKA PROVINSEN WISMAR förenade sig danskarna med Brandenburgarna och hjälpte dem att att översvärma den SVENSKA PROVINSEN POMMERN. Det gick inte bra för svenskarna som snart blev innestängda i sina fästningar. Danskarna återvände till DEN SVENSKA PROVINSEN WISMAR och påbörjade den ordentliga belägringen. Svenskarna var nu i stort behov av undsättning. (Fryxsell, Anders. Berättelser ur svenska historien/15 s. 75 ff). Skulle den svenska flottan kunna komma till dess räddning. De svenska provinserna i Tyskland var vid den här tiden Bremen-Verden, Wismar, och Pommern. (Knarrström mfl Slaget vid Lund s. 30-31).

 

I BRODERN JACOBS TESTAMENTE FRÅN 15 SEPTEMBER 1675 REFERERAR JACOB TILL MIN BROR ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN!!!1 (NACHRICHT S.101)

 

HÖSTEN 1675 kom HERTIG ALBRECKT AV SACHEN-GOTHA och hans regemente till Amklam i Pommern där de slog samman med generalmajor HENRIK VON DELWIGS regemente. (1 Tessin, Georg. (1967) Die deutschen regimenter der krone Schweden teil II s. 267) De förenades till 6 kompanier. Ett av dem var KAPTEN JOHAN STAËL VON HOLSTEINS KOMPANI. 1676/162

 

22 SEPTEMBER 1675 STAËL VON HOLSTEIN N:O 837 1675 var ett viktigt år för Johan och generalmajor Jacob. Den 22 SEPTEMBER 1675 introducerades släkten vid det svenska Riddarhuset under namnet Staël von Holstein ätt nummer 834. Johan var då 36 år och Jacob 47 år. Vid 1675 ÅRS RIKSDAG - ”Bröderna Johan och Mattias Stahls (Staël von Holstein nr 834) samtliga barn av baltisk adel på grund av naturalisationsbrev 1652 14/10. Av Johans barn är endast kaptenen Johan känd. Mattias barn voro: ryttmästarna Bernhard och Rickard (stupade 1656), majoren Hildebrand (stupade 1656), överstelöjtnanten Wilhelm (död 1673), löjtnanterna Mattias och Peter (stupade före 1652; ej på genealogien) samt den yngste generalmajoren Jakob (sedermera överstelöjtnanten Johan ej nämnd i brevet)” (Personhistorisk tidskift 1637 s. 147)

 

29 SEPTEMBER 1675 marscherade danskarna genom Rostock. De nådde Damgarten i Svenska Pommern i oktober 1675. Där låg Otto Wilhelm Köningmarck med några trupper. OSÄKER FOTNOT!!

 

27 NOVEMBER 1675 beordrade kungen Wrangel att lämna svenska Pommern. Nu övertogs kommandot i Svenska Pommern av OTTO WILHELM KÖNINGSMARCK. NOT!!!

 

13 DECEMBER 1675 SVENSKARNA FÖRLORAR SIN FÖRSTA TYSKA PROVINS WISMAR TILL DANSKARNA - Vid slutet av 1675 hade svenskarna bara kvar – Demmin i Pommern, Anklam i Pommern, Greifswald i svenska Pommern, Stralsund i Pommern och ön Rügen strax utanför Stralsund. (Förutom Stettin). Betyder det att den enda staden i Pommern som ej tagits? 1 KOLLA FOTNOTEN

 

Överstelöjtnant von Delwigs regemente FEBRUARI 1676 förenat med hertigen Albrecht av Sachen-Gothas regementet.1

 

Överstelöjtnant von Delwigs regemente FEBRUARI 1676 förenat med hertigen Albrecht av Sachen-Gothas regementet.1 (1 Svenska Wikipedia von Delwig)

 

MARS 1676 KAPTEN JOHANS KOMPANI – ÖVERSTELÖJTNANT HENRIK VON HELWIGS VÄRVADE INFANTERIREGEMENTE I SVENSKA POMMERN 1676 - 1676/16 Kapten Johan Staël von Holstein finns med i mönstringsrullorna som finns i Riksarkivet - MARS 1676 - 1676/16 2 I överstelöjtnant Henrik von Delwigs värvade infanteriregemente återfinns kapten Johan Staël von Holsteins kompani i Solbiga.3 (1676/16) (Överstelöjtnant von Delwigs regemente var sedan februari 1676 förenat med hertigen Albrecht av Sachen-Gothas regementet.). Henrik von Delwig tog avsked ur den svenska armén formellt i april 1676.4 Detta är inte min Johan!! Det är Hans Johans son som är gift Stackelberg!!!

 

MARS 1676 KAPTEN JOHANS KOMPANI – ÖVERSTELÖJTNANT HENRIK VON HELWIGS VÄRVADE INFANTERIREGEMENTE I SVENSKA POMMERN 1676 - 1676/16 Kapten Johan Staël von Holstein finns med i mönstringsrullorna som finns i Riksarkivet - MARS 1676 - 1676/16 ( 2 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053942_00245#?c=&m=&s=&cv=244&xywh=1018%2C626%2C5245%2C2479 I överstelöjtnant Henrik von Delwigs värvade infanteriregemente återfinns kapten Johan Staël von Holsteins kompani i Solbiga.3 (1676/16) 3 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053942_00006#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=1401%2C449%2C5219%2C2480 (Överstelöjtnant von Delwigs regemente var sedan februari 1676 förenat med hertigen Albrecht av Sachen-Gothas regementet.). Henrik von Delwig tog avsked ur den svenska armén formellt i april 1676.4 3 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053942_00006#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=1401%2C449%2C5219%2C2480

Detta är inte min Johan!! Det är Hans Johans son som är gift Stackelberg!!!

 

FINNS BREV I KRIGSKOLLEGIUM KRIGSKOLLEGI KANSLIET - RIKSARKIVET FRÅN GENERALMAJOR ÖVER ARTILLERIET JACOB STAEL VON HOLSTEIN DATERAT STRALSUND 2 MAJ 1676 OBS HAN STAVADE DET JACOB!!!!!!!!!!! SE DIN TELEFON BLAND BILDER!!!!!   

 

DEN SVENSKA FLOTTANKRONAN – SVÄRDET – NYCKELN – VICTORIA OCH SLAGET VID ÖLAND ”Den 4 maj 1676 kunde äntligen de svenska fartygen segla ut. Flottan var indelad i fyra eskadrar. Den nye riksamiralen Lorentz Creutz förde befäl på Kronan. Övriga högre chefer var Claes Uggla på Svärdet, Johan Bär på Nyckeln och Johan Bergenstierna på Victoria.” (Populärhistoria svenska krigsfartyget kronans undergång). 

 

SLAGET VID ÖLAND 1 JUNI 1676 - I slaget deltog tre regalskepp; Kronan, Svärdet och Nyckeln. Kronan gick under, Svärdet besköts och sattes i brand och sjönk. Nyckeln klarade sig. Befälhavare på Nyckeln var Johan Bär. (Einarsson, Lars (2008). Tre vrak i Kalmarsund: en guide till vår sjunkna historia. Karlmar; Kalmar museum och Länsstyrelsen i Kalmar län. s. 362).

 

DANSKARNA BESLUTADE SIG FÖR ATT ANFALLER SKÅNE- Det gick dåligt i Tyskland för danskarna så kungen beslöt att passa på att anfalla Sverige och ta tillbaka Skåne och Blekinge från svenskarna. Den svenska armén var utspridd i Skåne och Blekinge på olika fästningar: Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Karlskrona och Malmö i Skåne.( Rystad, Göran Karl ix). AVLEDNINGSMANÖVERN - DANSKARNA ANFALLER YSTAD PÅ SKÅNES SYDKURS - 25 JUNI 1676 kom den danska flottan under amiral Tromp och ankrade vid Ystad. (Winslows dagbok)  Ur skeppet kom 2.000 soldater. Detta var dock bara en avledningsmanöver. Det verkliga anfallet var riktat mot Helsingborg och Råå fiskeläger. (Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2019). Slaget vid Lund 1676: Skånska krigets blodigaste slag. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s. 65). RÅÅ FISKELÄGER 29-30 JUNI 1676 – DANSKARNAS STORA ANFALL PÅ SVERIGE - Den 28 juni 1676 avseglade den danske kungen Kristian V och hans danska armén från Själlands kust. (Berättelser ur den svenska historien. Del 15 s. 95). Svende Poulsen "Göingehövdingen" var med vid landstigningen i Råå och organiserade ett kompani med friskyttar. (Dick Harison Historia - historens största dramer i fokus nr 13/2020 Svenskarnas massakeerade danska snapphanar s. 62)

DE LANDSTEG DEN DEN 29 JUNI 1676!!! HELSINGBORG FÖLL!!!

 

INGERMANLAND JULI 1676

ÖVERSTELÖJTNANT - JOHAN - INGENJÖR JEAN MIN JOHAN!! MN MIN MIN!!

1 JULI 1676 finns ÖVERSTELÖJTNANT I INTANTERIET - JOHAN noterad som ARTILLERIFOLK I FÄSNINGAR I INGERMANLAND.1 1676/3 - 1 JULI 1676 finns även INGENJÖR JEAN STAEL noterad bland FORTIFIKATIONEN I INGERMANLAND 1673/32

2 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053929_00089#?c=&m=&s=&cv=88&xywh=456%2C1542%2C5894%2C2645

 

SJÖSLAGET 1 JULI 1676 – STORA KRONAN OCH SVÄRDET CREUTZ OCH UGGLA - Den svenska som lämnade Elfsnabben en vecka tidigare bestod av 32 örlogsfartyg, 8 soffdiskepp, 11 lastdragare och 8 brännare med en besättning av över 11.000 man. Överbefälhavare för den svenska flottan var riksrådet Lorentz Creutz; Stora Kronan. Han kommenderade den första av flottans tre örlogsfartyg. Uggla den andre; Svärdet och amiral Johan Bär den tredje; Äpplet. Nu hade tre av Sveriges dyrbaraste fartyg gått till botten utan att ha uträttat någonting. Under hela operationen hade 11 fartyg och 4.200 av flottans soldater antingen dött eller tagits till fånga. Förbindelsen med de hårt trängda trupperna i Tyskland var nu bruten och det var fritt fram för fienden att landsätta trupper varhelst man behagade längst det svenska imperiets långa kustband. Läget för den svenske kungen och hans armén var dåligt. NOT!!!

 

SVENSKARNAS RETRÄTT TILL KRISTIANSTAD – 2 JULI 1676 ankom den utschasade svenska armén till Kristianstad och spreds i närområdena. Snabbt fick den besvikne svenske kungen veta att Helsingborg fallit. (Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2019). Slaget vid Lund 1676: Skånska krigets blodigaste slag. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s. 65-73). 

 

3 AUGUSTI 1676 - FÄLTMARSKALK HENRIK HORN KAPITULERAR -  SLUTET FÖR GARNISONEN I STADE Nu var Bremen Verden förlorad. NOT!!

 

3 AUGUSTI 1676 FÖLL LANDSKRONA - "Landskrona som den 4 augusti svor trohet till Kristian V kom att ble den danska huvudbasen under fortsättningen av skånska kriget, inte minst för de förband av friskyttar som snart började göra livet surt för svenskarna". (Knarrström och Nilsson Skånska krigets blodigaste slag - slaget vid Lund 1676 s.76)

 

15 AUGUSTI FÖLL KRISTIANSTAD 

 

KAPTEN OCH KOMMENDANT JOHAN

I ANKLAM I POMMERN BELÄGRINGEN AV ANKLAM

X AUGUSTI 1676 – 29 AUGUSTI FÖRLORAR SVERIGE ANKLAM

KAPTEN OCH KOMMENDANT VID ANKLAM – JOHAN I POMMERN AUGUSTI 1676 – I Munthes bok kungliga fortifikationens historia 3 finns han noterad. ”Kommendant på skansen förutvarande fortifikationslöjtnant numera kapten vägrade att lyda order. Han hade nämligen lagt ner mycket arbete på skansen. Han hade förstärkt den och ville nu försvara den. Han skrev två brev till Köningsmarck och fick därmed tillåtelse att försvara den. (Munthe, Ludvig W:son (1902) Kung. Fortifikationens historia 3. Stockholm, Norstedts. s. 394). 

 

29 AUGUSTI 1676 FÖRLORADE SVERIGE ANKLAM I POMMERN (ENGELSKA WIKIPEDIA) Anklam är det första Sverige förlorar i Pommern. Undrar vad kapten Johan Stahl gör nu?. NOT!!!

 

SLAGET VID LUND 4 DECEMBER 1676  

SLAGET VID LANDSKRONA - 14 JULI 1677 

 

FÖRSTÄRKNINGEN TILL VON KÖNINGSMARCKS ARMÉN

NEDERLAGET I KÖGEBUKTEN DATUM!!! Henrik Horn hade med sin flotta fört med trupper som skulle hjälpa de svenska Otto Wilhelm Koningsmark och hans trupperna i Pommern. Nederlaget i Kögebukten omintetgjorde de svenska planerna. FORTIFIKATIONENS!! Den svenska flottans misslyckande hade gjort att ingen hjälp kunnat skickas vare sig 1675 eller 1676.(1 Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2021). Slaget vid Landskrona 1677: det största slaget någonsin på svensk mark. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s. 19)

 

1677 – FÖRSLAG KAPTEN JOHAN - GREIFSWALD POMMERN INTE MIN JOHAN UTAN DEN SOM ÄR GIFT STACKELBERG!!

1677/10 - KAPTEN Johan Staël von Holstein var chef för ett värvat infanterikompani.  I GREIFSWALD FÖRSÖK HITTA MÖNSTERRULLOR APRIL 1677 finns hans namn på de förslagna på GREIFSWALD placerade januari-december 1677. KAPTEN OCH CHEF FÖR VÄRVADE INFANTERIKOMPANI JOHAN STAEL VON HOLSTEINS VÄRVADE KOMPANI 1677/10. 3 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054794_00199#?c=&m=&s=&cv=198&xywh=-3332%2C-94%2C11899%2C5680

Johans kompani ligger under Riksfältherre Carl Gustaf Wrangels värvade infanteriregemente under överste Klas Ulrik Scwerin. ( Är det Klas Ulrik Scwerins kompani tro??

 

3 AUGUSTI 1677 – FÄLTMARSKALK HENRIK HORN OCH HANS ARMÉ I BREMEN-VERDEN KAPITULERADE OCH SVERIGE HADE FÖRLORAT YTTERLIGARE EN AV SINA PROVINSER I TYSKLAND - Bremen-Verden hade hittills försvarats av fältmarskalk Henrik Horn med 4.500 soldater. Han var i stort behov av förstärkningar, krigsmateriel och pengar att avlöna sina soldater. I slutet av juli tog ammunitionen slut för garnisonen i Stade. Horn kapitulerade den 3 AUGUSTI 1677. Nu var Bremen-Verden förlorat. Horn fick avtåga med de rikssvenska soldaterna, drygt 200 man, men de blev hänvisade till att segla till Riga där Horn lämnade kvar dem, medan han själv for till Sverige. (Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2021). Slaget vid Landskrona 1677: det största slaget någonsin på svensk mark. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s.102-103).

 

13 SEPTEMBER 1677 - GENERALMAJOR STAHL FÖRKLARADES FRI FRÅN SKULD TILL OLYCKORNA I TYSKLAND 1675. (Rikseg. 13 september 1777) Wimarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.diss s. 273)

 

STETTIN I POMMERN KAPITULERAR 1 JANUARI 1678 - Stettin i Pommern beslöt att kapitulera och 1 JANUARI 1678 tågade de svenska soldaterna ut ur staden. (Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2021). Slaget vid Landskrona 1677: det största slaget någonsin på svensk mark. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. s. 123)

 

JACOB DIREKTÖR FÖR FORTIFIKATIONSARBETET I ESTLAND, LIVLAND OCH INGERMANLAND 28 FEBRUARI 1678. ( Elgenstierna, Gustaf (1932) Den introducerade adelns ättartavlor 7. s. 505)  Han kom att fixa jobb inom fortifikationen för många av släktingarna; kusinen Johan, kusinen Friedrich och halvbrodern Johan.

 

POMMERN – DAMGARTEN I POMMERN - började beskjutas den 30 FEBRUARI 1678 – MAJOR STAHL - POMMERN – DAMGARTEN I POMMERN - började beskjutas den 30 FEBRUARI 1678. ”Besättningen under förutvarande fortifikationslöjtnanten numera MAJOR JOHAN STAËL VON HOLSTEIN försvarade sig dock med stor tapperhet, och när vårfloden kom densamme till hjälp och satt fienders batteri under vatten, måste den 2 APRIL draga sig färde.” ( Munthe, Ludvig:(1902) Kungl. Fortifikationens historiska del 3. s. 472. Förlorade de Damgarten eller??? Kan detta vara Hans Johans son gift Stackelberg? Han var ju kapten 1682??? Kan det vara felskrivet!

 

Jakoba Juliana född 21/4 1678 ( Russwurm s. 172)

 

25 APRIL 1678 KAPTEN JOHAN CHEF FÖR VÄRVAT INFANTERIKOMPANI I POMMERN I VON HEIDEBRESCHENS INFANTERIREGEMENTE

25 APRIL 1678 - JOHAN - KAPTEN OCH CHEF FÖR VÄRVAT INFANTERIKOMPANI I POMMERN.1 1678/16 TRUPPER I POMMERN

1678 - 25 APRIL – JOHAN KAPTEN OCH CHEF FÖR ETT VÄRVAT INFANTERIKOMPANI 1678/102 Detta är inte min Johan!!! Detta är den som är gift med Sofia Stackelberg!

2 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053977_00219#?c=&m=&s=&cv=218&xywh=2612%2C573%2C3076%2C1399

 

25 APRIL 1678 - KAPTEN JOHAN STAEL VON HOLSTEIN I MÖNSTERULLORNA I POMMERN. KAPTEN JOHAN STAEL VON HOLSTEINS VÄRVADE INFANTERIKOMPANI  I  Överste Peter Meckliers värvade infanteriregemente(1 Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/16 (1678), bildid: A0053977_00219 

KAN DETTA VARA NÅGON ANNAN ÄN MIN JOHAN!!!!! RULLOR POMMERN DEL 3 1678

  

BELÄGRINGEN AV STRALSUND - 20 SEPTEMBER – 11 OKTOBER 1678 – Eftersom Johan var i Pommern 1678 bör han ha varit med i Stralsund. 1678/16 I Munthes Fortifikationens historia får man veta mer om Johan Staël von Holsteins tid i Pommern. Den tidigare fortifikationslöjtnanten, numera major försvarade sig med stor tapperhet. (Munthe, Ludvig W:son (1902) Kung. Fortifikationens historia 3. Stockholm, Norstedts. s. 472)  Måste vara den som är gift med Sofia Stackelberg men är han kapten eller överstelöjtnant?????

 

27 – 28 SEPTEMBER 1678 IST WIEDER GEMUNSTERT UND IST SOLDINA AUF DE JOHAN NAHME IN DIE MUNSTERROLLE GEFÜHRT WORDEN, DAVOR ZUHALTEN. ( Paucker, Carl Julius Albert.(1847) Estlands Landgüter und deren bezitzer zu zeit der schweden herrschaft nach zuverlässigen handschriftlichen quellen verzeichnet.1, Harrien Reval. s. 42)

Översättning: Den 27-28 september 1678 finns KAPTEN JOHAN noterad i mönstringsrullorna. Han anger där Soldina som hem. (Överste Peter Meckliers värvade infanteriregemente).

I rullorna för 1678 finns Kapten Johan Staël von Holsteins värvade infanterikompani. (2 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053977_00006#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=-185%2C1162%2C5262%2C2479

2 Inte min!! Soldina ligger enligt mois.ee i församlingen Waiwara i Wierland. I församlingen finns en textilfabrik. En av de 21 herrgårdarna är Wasahof.

 

27 – 28 SEPTEMBER 1678I en förteckning över landsgodsägare i Harrien återfinns ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN STAHL ÅTERFINNS I MÖNSTERULLORNA – NOTERAT GOLDINA. (Paucker, Carl Julius (1847). Ehstlands Landgüter und deren Besitzer zur Zeit der Schweden-Herrschaft nach zuverlässingen handschriftlichen Quellen. 1, Harrien. Reval.s. 42)  MIN JOHAN!!! 

 

SVENSKA ARMÉN I TYSKLAND - 15 OKTOBER 1678 HADE SVERIGE FÖRLORAT ALLA SINA PROVINSER I TYSKLAND

FÖRUTOM ÖN RÜGE hade svenskarna numera bara kvar STRALSUND OCH GREIFEWALD I Pommern. Den svenske kungen hade i många år och även 1678 lovat att de svenska trupperna i Tyskland skulle få hjälp. Den här gången av en livländsk här. Den kom dock inte iväg. DANSKARNA TOG ÖN RÜGEN. Därefter vände danskarna mot Stralsund och stängde in Köningsmark och hans soldater. 15 OKTOBER 1678 GAV SIG STRALSUND och den. 15 NOVEMBER 1678 KAPITULERADE GREIFSWALD. Nu hade Sverige förlorat hela svenska Pommern och därmed alla sina Tyska provinser. (Engelska wikipedia) Jag tror att kapten Johan som var i Pommern tillhör den Estländska linjen. (Hans/Johan). Nu var svenskarna fullständigt utdrivna ur Pommern och dess provins sista försvarare, 4.500 man, inskeppades för att sändas hem till Sverige. På vägen hem förliste transportflottan vid Bornholm och en tredjedel av manskapet drunknade, resten kvarhölls mot avtal i fångenskap till kriget var slut. (Unger, Gunnar (1909). Illustrerad svensk sjökrigshistoria: afsedd för undervisningen vid k. sjökrigsskolan Förra delen Omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers förlag. s. 249)

 

FREDEN I FONTAINEBLEAU - 23 AUGUSTI 1679 - MELLAN DANMARK OCH SVERIGE.  

 

FREDEN I LUND 26 SEPTEMBER 1679 – SLUT PÅ SKÅNSKA KRIGET I fredstraktaten bekräftades den fred som tidigare samma år slutits i Freden i Fontainbleau. SVERIGE FICK TILLBAKA ALLA SINA BESITTNINGAR I TYSKLAND. ( https://www.wikiwand.com/sv/Freden_i_Lund)

 

FREDEN I SAINT-GERMAIN 29 JUNI 1679 - Kurfusten Fredrik Vilhelm av Brandenburg måste avträda Vorpommern till Sverige. 

 

Nu började en lång tid med fred. Måste ha känts skönt för människorna i Sverige och dess provinser att äntligen få fred efter att ha levt i krig under större delen av 1600-talet. Eftersom de flesta söner i släkten tjänstgjort i armén var det ”naturligt” att sönerna fortsatte inom den militära banan. 

 

DUELLEN MELLAN JACOB OCH SVÅGERN GUSTAF VON MENGDEN - 2 OKTOBER 1679. 2 oktober 1679 drabbas släkten av en stor sorg. Johans äldre halvbror direktör för fortifikationsarbetet i Estland Livland och Ingermanland (generalmajor i infanteriet) JACOB DOG I EN DUELL MED GENERALMAJOR OCH FRIHERRE GUSTAF VON MENGDEN. (Ungern-Sternberg zu Birkas, Rudolf von (1875). Nachrichten über das Geschlecht der Ungern-Sternberg aus authentischen Quellen gesammelt. Breslau. s. 317) Innan signalen som markerade början på duellen avfyrade Reinhold von Mengden ett skott som träffade Jacob i handen och ledde till att han tappade sin pistol ( The ruggeri-laderchi family – news and curiosities of the Stael-Holstein family)  Hans bror överstelöjtnant Johan Staël von Holstein finns nämnd i dokument gällande Jacob i Nachrichtboken s. 114. 

 

26 SEPTEMBER 1681 – MAJOR JOHAN GREIFSWALD – GRIPSWOLD I POMMERN STOCKHOLM 26 SEPTEMBER 1681 – Major Johan Stael von Holstein medges frihet från civila utskylder i Greifswald. Vi Carl etc tillkännager: Eftersom vår käre, ädla och välfödda major Johan Stael von Holstein, så länge han inte är i tjänst, och har för avsikt att bosätta sig i sin hemort Gripswold avser vi på hans begäran befria honom från alla civila bördor, avgifter och skatter, i den mån han inte driver civil handel. Precis som vi har beviljat detta privilegium till andra officerare också, oavsett om de är i tjänst eller måste vänta på en annan tjänst. (Russwurm not 153)  Dokumentet som även finns i det svenska Riksarkivet. (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038960_00274#?c=&m=&s=&cv=273&xywh=636%2C368%2C3169%2C1422

 

Vem är major Johan som stannar i Tyskland trots att Sverige har förlorat sina provinser i Tyskland????????? Russwurm tror att han eventuellt kan vara Hildebrands eller Wilhelm son.(3 Nachricht s. 114)  De tjänstgjort i Greifswald, men jag har hittills inte hittat någonting som stöder detta. Finns det några herrgårdar i Greifswald? KOLLA!! Wilhelm tjänstgjorde ju i Wismar och hos lantgreven Fredrik av Hessen Homburgs rytteriregemente 1652.

 

TRYCKTA KÄLLOR;

Björlin, Gustaf. Berättelser om Karl XI.s krig, slaget vid Lund. 

Elgenstierna, Gustaf (1932) Den introducerade adelns ättartavlor 7.

Einarsson, Lars (2008). Tre vrak i Kalmarsund: en guide till vår sjunkna historia. Kalmar: Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fryxsell, Anders. Berättelser ur svenska historien/15 

Knarrström, Bo & Nilsson, J. P. (2021). Slaget vid Landskrona 1677: det största slaget någonsin på svensk mark. [Stockholm]: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag.

Knarrström, Bo, Nilsson J.P. Slaget vid Lund 1676 - Skånska krigets blodigaste slag.

Mankell, Julius (red.) (1877). Handlingar rörande sommarfälttåget i Brandenburg 1675 och striden vid Fehrbellin. Stockholm: Norstedt.

Munthe, Ludvig W:son (1902) Kung. Fortifikationens historia 3. Stockholm, Norstedts.

Paucker, Carl Julius Albert.(1847) Estlands Landgüter und deren bezitzer zu zeit der schweden herrschaft nach zuverlässigen handschriftlichen quellen verzeichnet.1, Harrien Reval.

Petrelli, Teodor, Johannes (1892). Anteckningar om svenska och finska fanor och standar under konungarne Karl X Gustaf och Karl XI, intill 1686: med 8 planscher i färgtryck samt förteckning öfver danska, polska och Brandenburgska troféer. Stockholm: Norstedts.

Russwurm .......................................

Rystad, Göran (2001) Karl XI; en biografi. Lund; Historiska medier.

Stenbock, Reinhold (1928). Östgöta kavalleriregemente 1618-1699. Stockholm: [Fritzes bokh.

Tessin, Georg. (1967) Die deutschen regimenter der krone Schweden teil II, unter Karl XI und Karl XII (1660-1718).

Truelsson, Lars. (1968) Halmstads historia del II

Unger, Gunnar (1909). Illustrerad svensk sjökrigshistoria: afsedd för undervisningen vid k. sjökrigsskolan Förra delen Omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Ungern-Sternberg zu Birkas, Rudolf von (1875). Nachrichten über das Geschlecht der Ungern-Sternberg aus authentischen Quellen gesammelt. Breslau.

Weibull, Martin & Höjer Magnus. (1878-1881). Sveriges storhetstid från år 1611 till år 1718. -1718 (Elektronisk resurs) Med 485 träsnitt. Stockholm.

Tillgänglig på Ingernet: http:/runeberg.org/wmhmsh4/

Wimarson, Nils (1897) Sveriges krig i Tyskland 1675-1679 band 1.diss

 

DAGBOK; (Winslows dagbok)

 

HEMSIDA; Stefan Zenkers hemsida - Historia  

 

TIDSKRIFTER; Mankell, J (1877). Sommarfältåget i Brandenburg 1675 s. 239. 

Historiskt bibliotek tredje delen. * 

Personhistorisk tidskift 1637 s. 147 

 

OTRYCKT KÄLLA; Krigsarkivet - améns rulllor; 1629-1721 

 

* Historiskt bibliotek var en tidskrift som utgavs i sju delar 1875-1880 av Carl Sifverstolpe. (Nordisk familjebok/Uggleupplagan. 11 Harrisburg - Hypereides/ s. 786-787). 

Jacobs namnteckning