HILDEBRAND (1622) 

RICHARD OCH BERNHARD

WILHELM 

 

JACOB (1628 - 1679) STAMFAR TILL JEGELECHT 

  OCH HANNIJÖGGI GRENEN

 

JOHAN  (1636 - APRIL 1703) STAMFADER TILL DEN

SVENSKA GRENEN

 

ANNA SEULENBERG (16xx-1695)

 

OCH

 

KUSIN CONRAD (1612- 1682)

 

KUSIN JOHAN - ( ca 1610 - d. före 1687) ÄGARE TILL PAIXT

 

UNDER UPPBYGGNAD!!!!!!!!!

 

 

                                               Johan Staël von Holstein

Johan Staël von Holstein

 

JACOB föddes 28 MAJ 1628 i Pernau som då tillhörde Sverige. Enligt adelsbrevet är han Mattias och Elisabets yngsta barn  Kanske dog hans mamma vid födseln?? Hildebrand som då var 6 år blev nog glad att få en lillebror att leka med.  

 

FÖRSTA STEGET IN I 30-ÅRIGA KRIGET - FÖREDRAGET MELLAN SVERIGE OCH STRALSUND - 24 JUNI 1628 slöts ett föredrag mellan Sverige och Stralsund. Svenskarna skickade ammunition oh soldater. Sverige satt upp en garnison staden. Den var den första svenska garnisonen i det Tysk-romerska riket. Genom detta fick Sverige fått in sin första fot i det tysk-romerska riket. Detta blev det första steget in i det pågående 30-åriga kriget. Mattias och Johan/Hans äldsta söner anslöt sig till svenska armén som fänrikar.  

 

MATTIAS SR OCH HANS SR;S SÖNER FÄNRIK MATHIAS JR OCH FÄNRIK  HANS JR I 30-ÅRIGA KRIGET 

Vid den här tiden hade storebror MATHIAS JR låtit värvat sig som fänrik till den svenska armén. Han låg från oktober 1628 i garnison i Stralsund. Mattias jr tillhörde  Hans Henrik von Tiesenhausen värvade livkompani till häst. (Hans Heinrich von Tiesenhausen (1592-1662).

 

STILLESTÅNDET  I ALTMARK 16 SEPTEMBER 1629 - ett sexårigt stillestånd mellan Sverige och Polen. 

 

I januari - mars 1630 dyker även hans kusin JOHAN/HANS upp som fänrik i svenska arméns rullor. Han tillhörde Fredrik von Rosens värvade infanteriregemente och var även han stationerad i Stralsund. Jag tror att Mathias och Hans/Johan är Mattias sr och Hans/Johan sr första barn. Frågan är varför de anslöt sig till den svenska armén?

 

Fänrik Mattias jr finns noterad i rullorna 1630. Han lät sig 15 juni 1630 värvas till Hans Henrik von Tiesenhusens värvade kavalleriregemente. 

 

26 juni 1630 landsteg kungen på Usedom - en halvö i Pommern. Med sig hade han 13.242 man. Nu var Sverige inne i 30-ÅRIGA KRIGET på allvar.  

 

30 JUNI 1630 UNDERTECKNADE GUSTAF II ADOLF STIFTELSEURKUNDEN FÖR ETT UNIVERSITET I DORPAT

 

Johan/Hans finns även noterad som fänrik i juli 1631 och augusti 1631.

 

SEPTEMBER 1632 SLOG UNIVERSITETET I DORPAT UPP SINA PORTAR OCH TOG EMOT DE FÖRSTA STUDENTERNA. Universitetet hade fyra fakulteter; filosofi, juridik, teologi och medicin.

 

SLAGET VID LÜTZEN 16 NOVEMBER 1632 -Befälhavare för den svenska armén var Gustav II Adolf. Motståndarsidan leddes av Albrecht von Wallenstein. De tyska, kurländska och livländska trupperna anfördes av överste Courville, Carl Gustaf Wrangel, Hans Heinrich von Tiesenhausen, Carlberg och hertigen Bernhard av Sachsen-Weimer. Slaget slutade med att Gustav II Adolf dog.

 

Heinrich Muhlman -  Henrik var stadsingenjör i Riga 1632. (Ramsey s.X)

 

 

 

SLAGET VID NÖRDLINGEN 1634 - 27-28 augusti 1634. Befälhavare för de svenska och sachiska styrkorna var Gustaf Horn och Bernhard av Sachesen-Weimar.  Befälhavare för motståndarsidan Tysk-romerska riket och Spanien var Ferdinand III och Mattias Gallas.

 

Augusti-december 1634 återfinns Mattias på nytt i rullorna som fänrik i Alexander von Essenvärvade infanteriregemente i Mikael Flotows kompani i Preussen.

 

Den 31 januari 1635 stod Mattias inför rätta i Pernaus distriktsrätt anklagad för mord. Hans försvarsadvokat hävdade att Mattias handlat i nödvärn och han friades. Därefter återvände han till armén. Han återfinns i rullorna januari - oktober 1635 som soldat i Mikael Flotows kompani vid Alexander von Essens värvade infanteriregemente. 

 

FÖREDRAGET I STUHMDORF - 12 september 1635 slöt ett föredrag mellan Sverige och det polsk-litauiska samväldet på 26 år.  

 

30-åriga kriget fortsatte och Mattias finns noterad i rullorna i januari-september 1636 i Mikael Flotows kompani vid Alexander von Essens värvade infanteriregemente.

 

Hemma i Pernau hade Pappa Mattias blivit änkling och gift sig med Margareta (född Stackelberg. )Jag har inte hittat någon uppgift om när men någon gång mellan 1628-1635. 1636 fick syskonen Stahl en halvbror - JOHAN. 

 

LÖJTNANT MATTIAS JR -  fortsatte som soldat. Hans finns noterad i rullorna 1638 i Mikael Flotows kompani vid Alexander von Essens som löjtnant. Han hade med andra ord avancerat en grad. 

 

PANTHERRE JOHAN JRnämns enligt Baltische Ritterschaft flera gånger i Pernaus rådsprotokoll mellan 1639 och 1644 som pantherre till Paixt och rittaver till Körsen. I ett rådsprotokoll från 1639 nämns ett avtal med grevinnan Thurn som då ägde grevskapet Pernau. Johan var gift med Sofia Stackelberg a Pidull. Pidull låg på ön Ösel. (Baltische ritterschaft del 1. s.563-564)  

 

MATTIAS JR 1641 - Enligt Carl von Schönfelt dog Mattias jr 1641. (Schönfelt, Carl von (1770). Matrickel öfwer Svea rikes riddarskap och adel. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt i Grefingska tryckeriet. s. 215

 

WESTFALISKA FREDEN - SLUT PÅ TRETTIO-ÅRIGA KRIGET 10 OKTOBER 1648. Nu fick Sverige Pommern, Bremen-Verden och Wismar. Enligt Gustaf Elgenstierna dog major Mattias jr och hans bror löjtnant Peter i Tyskland 1641. Jag har inte lyckats hitta löjtnant Peter i arméns rullor.   

  

PAPPA MATTHIAS DOG 25 JULI 1649. På ett rådsmöte i Pernau 1 maj 1650 beslöts att Heinrich Schweris, 21-årige Jacob Stahl och herr notarie Levin Johan Meyer nu skulle vara förmyndare till 13-årige Johan och hans syskon. Notarie Levin Johan Meyer var kammarskrivare och gift med en halvsyster till Johan. Jag har tyvärr inte hittat någon uppgift om hennes namn. Undrar var de andra äldre sönerna i Mattias första äktenskap var????? Jacob var ju yngste sonen i första äktenskapet. 

 

ANNAS MAN MUHLMAN - SEULENBERG - 21 augusti 1649 förordnades att med bibehållande av sin förut innehavande charge även vara ingenjör och tygmästare i Ingermanland, fick han 900 dir på Livländska staten, som dittills, men för ingenjörschargen erhöll han blott vad de 2 konduktorerna i Narva och Kexholmen haft eller tillsammans 576 dir., varvid han dock förpliktigades att själv hålla 2 konduktörer. Muhlman fick sålunda en skäligen klen avlöning för den nya tjänsten; men då han ju såsom tygmästare måste resa till alla fästningarna i Livland och såsom ingenjör till alla i Ingermanland och Kexholmens län, allt på egen bekostnad, så gavs honom den 11 april 1651 ochså 600 dir. årligen på Ingermanländska artilleristaten till förbättring på sitt ingenjörskap och när han den 22 juni 1657 med bibehållande av detta senare blivit överstelöjtnant vid artilleriet, fick han 2.076 dir. (s. 136 ff)  8 november 1649 fick Muhlman och Annas söner Henrik och Matthias Muhlman 150 riksdaler var i stipendium: de hade övat sig i matematik och fortifikation samt ville fortsätta varför de ytterligare fick behålla 150 riksdaler var om året. Seulenberg fick 1648 expektans på ett gods, 1649 verderlagsdonation på gods, 1651 gods i Savolax och 1657 dels två tomter vid Narva, dels brev på att få behålla fjärdeparten av sina gods. (s.144 ff)   

  

JACOBS STIPENDIE  -  Efter att "övat sig i matematik och mekaniska saker" fick Jacob den 15 november 1649 ett stipendium på 200 riksdaler på 3 år av Livländska staten. s. 138 ff Undrar var han hade "övat sig i matematik och mekaniska saker" Universitetet i Dorpat?  

 

Enligt tradition ska han då ha rest till Tyskland och besökte slottet Steinhausen och tecknade av det. Slottet ägdes då av Robert Werner Staël von Holstein. Robert Werner var en förmögen man och ägde förutom Steinhausen även Dalhausen och Martfeld. 

 

STEINHAUSEN OCH GRAVKAPELLET

 

Steinhausen

Jakob Stael von Holsteins teckningen av Steinhausen.Klaus Gorzny, Ruhrschlösser : Burgen, Schlösser  und

Adelssitze entlang der Ruhr. Marl : Piccolo 2002, ISBN 3-9801776-7-X, p. 105     

 

Till Steinhausen hör ett gravkapell byggt 1648  av Robert Werner Staël von Holstein I det ligger medlemmar av linjen Steinhausen begravda. I kapellet finns det rikt utsmyckade gravstenar. En av  föreställer Hardenberg. Stenen är prydd med hans föräldrar Diedrich (herr zu Witten und Steinhausen) och Catharinas (född von Witten) vapensköldar. Diedrich är son till Neveling och Maria född von Eickel. Catharina är dotter till Rötter von Witten och Catharina född von Walsum. (Fahne: s. 41.)

 

 

 

Gravkapellet vid Steinhausen. Kapellet byggdes av Robert Werner Staël von Holstein 1648. The chapel is built by

Robert Werner Staël von Holstein in 1648.

 

MATTIAS SÖNER I SVENSKA ARMÉN 

Efter Westfaliska freden behövde Sverige soldater som kunde försvara de nya provinserna Pommern, Bremen-Verden och Wismar. I svenska arméns rullor återfinns 27-åriga kapten Hildebrand och hans yngre bror löjtnant Wilhelm bland soldaterna som försvarar Pommern. Dessa två bör vara Mattias näst äldste son och son nummer tre. 

 

KAPTEN HILDEBRAND STAHL (1622-1665) - 5 Augusti 1650 - kapten vid överste Niklas Dankwart-Lilieströms regemente. Hildebrand hade ett eget kompani. Han låg i garnison i Demmin i den svenska provinsen Vorpommern.

 

LÖJTNANT WILHELM STAHL (16XX-1673) Augusti 1650 - löjtnant vid överste Niklas Dankwart-Lilieströms regemente kapten Karl von Arendsdorffs kompani. Han låg  i garnison i Demmin i den svenska provinsen Vorpommern. 

 

Fänrik Vilhelm Fredrik - Tyskland - Huset Berenterz-Schönholthausen 

FÄNRIK VILHELM FREDRIK STAEL VON HOLSTEIN - finns dokumenterad som soldat i svenska armén 1650. Han var fänrik och tilllhörde Bengt Horns värvade infanteriskvadron. VIlhelm Fredrik var från Tyskland och tillhörde huset Berenterz-Schönholthausen. Mötte han bröderna Stahl? Var det via honom de fick kännedom om släkten Staël von Holstein? Varför var han svensk soldat, han pappa hade stridit i Polska armén i tidigare krig mot Sverige. Vad hände med Vilhelm Fredrik? 

 

10 JANUARI 1651 - Adlas Annas man Henrik Muhlman och tar sig namnet von Seulenberg. (Ramsey, Jully s. 385)

 

 

LÖJTNANT JACOB OCH LÖJTNANT VILHELM FREDRIK  - STATIONERADE I BREMEN-VERDEN 

JUNI/JULI 1652 -  LÖJNANT JACOB (1628-1679) JACOB SOM SVENSKA SOLDAT -  I juni/juli 1652 finns Jacob noterad som löjnant i överstelöjtnant Bengt Horns värvade infanteriregemente i Thomas von Gerstenbergs kompani och stationerat i Bremen-Verden. Detta är den första noteringen jag har hittat i Rikarkivets rullor gällande Jacobs militära karriär.

 

LÖJTNANT VILHELM FREDRIK STAEL VON HOLSTEIN 1652  - hade 1652 avancerat till löjtnant och tillhörde William Forbes värvade infanteriregemente. Även han var stationerad i Bremen-Verden. 

 

Träffades Jacob Stahl och löjtnant Vilhelm Fredrik Staël von Holstein varandra? Var det via honom han fick teckningen av Steinhausen? Den är ju inte signerad så det är ju omöjligt att bevisa att det skulle vara Jacobs teckning. Ja, det är en spännande fråga som det tyvärr är omöjligt att få något svar på. De stred alla i 30-åriga kriget. Jag håller på att forska i vad som hände dem. 

  

Nu fick bröderna Stahl som de hette på den tiden nytta av Jakobs"släktforskning". För att få bli naturaliserad svensk adelsman krävdes att man kunde visa upp redogörels för sin släkts historia.  

 

Vapensköld 2016Vapensköld 2016

Vapnet i 2016 års adelskalender

 

SVENSKA ADELSMÄN - Den 14 OKTOBER 1652 naturaliserades Mattias och Johan/Hans samtliga söner som svenska adelsmän av drottning KristinaI brevet nämns dock bara Jacob (24 år), löjtnant Peter, kapten Hildebrand (30 år), major Mattias, löjtnant Bernhard, löjtnant Richard och löjtnant Wilhelm. Johan var då 16 år. 

 

Sköldebrevet

Sköldebrevet - arkivet på Riddarhuset

 

Jag undrar varför Berhard valde att behålla sitt namn och vapen?  

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Vi Christina Guds Nåd Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Stoorfurstinna till Finland, Hertiginna i Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wendhen, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanneland och Wissmar; Gör Witterliget att framlidne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de ähre av en gammal adlig släkt och härstammar av detta huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när dhedn i förrige thyder att ryssarna befriades då blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau håldne och där uppfödda var. Eftersom Mathuas där sedan een rum x borgmästare har elirest därtill uppfödda och hållit sina söner, att de särdeles måtte göras kapabla uti vår och kronans tjänst till att tjäna såsom i synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahl löjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har och två av dem Mattias och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl i embwähl och uti vår tjänst under artilleriet nu vistas, ödmjukast annhållande, iemste det fårnes med några dokumenter som deras adlige stånd kunna verifieras såsom de och någras wittnesbörd däröver producerat har, att x de vår rådige renovation därupp. Såsom x nu detta har tagits uti betänkande, och spordt vår högstädhrade sahlige herr fader x i åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, x att ovannämnde Mathias Stahls söner mestleden x uti vår Sveriges kronas krigstänst hava brutat låtit och sig däruthinnaan und förfallne x troligen, tappra och mannligen förhållit, eendheel och ännu uti vår och kronans tjänst är stadde, där samtliga och elliest förpliktigade wara stohle, iempt sine efterkommande än undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x våre efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn dheras förra adel...härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya till med dess vapen och sköldemärke, som deras förfäder och x allt därtill fört och brukat hava. 

 

Skölden vit, där uti åtta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehjälm, täckedh och kransen med rött och vitt fördeelte. Ovanpå hjälmen två vita boffelhoren emellan åtta kulor, åtta kulor, aldeles som thedh medh sine rätte färgor här repræsenteradt och avmåladt finnes.   

 

14 oktober 1652 Christina 

 

Dokumentet finns i Svenska Riksarkivet. 

 

FRIHERRE BORIS  STAEL VON HOLSTEINS SLÄKTFORSKNING  - Jag är inte den förste i

släkten som släktforskat. I det estniska riksarkivet finns ett 16 sidor långt dokument från maj

1834 innehållande släkträd samt korta cv. 

  

GEORG WRANGEL OCH NIKOLAI VON ESSEN  SLÄKTFORSKNING  I det estniska arkivet

SAAGA finns inscannat Baron Georg Wrangel och Nikolai von Essens släktforskning om släkten

Staël von Holstein från juni 1926. De har lagt ner mycket arbete på de och anger till skillnad

ifrån Boris löpande källhänvisningar. 

  

BORGMÄSTARE CONRAD -(1/12 1612 - 8/12 1682) Johans kusin Conrad valdes 14 OKTOBER 1652 till borgmästare i Pernau. Conrad hade tre barn: Christian, Jacob Johan och Friedrich. De kommer alla tre var  soldater i svenska armén.

Christian - Våren 1701 träda in i Stora nordiska kriget som löjtnant i Västerbottens regemente. (Christian är troligen född runt 1680.) 

 

LÖJTNANT VILHELM FREDRIK STAEL VON HOLSTEIN - hade avancerat till löjtnant och tillhörde 1653 William Forbes värvade infanteriregemente. I januari 1653 var han stationerad i staden Stade i Bremen-Verden. 

 

GENERALKVARTERMÄSTARE JACOBJacob utsågs 2 maj 1654 till vikarie för tygmästare Samuel von Öhr som generalkvartermästare. 

 

Den 6 juni 1654 besteg KARL X GUSTAV den svenska tronen. Hans regeringstid mellan 1654-60. kantades av krig. Det kom nu allamerande rapporter om ryska planer mot de baltiska provinserna.  Ett annat oroande faktum var att de urkrainska rebellerna mot den polska kungen Johan Kasmir hade fått stöd av Ryssland som framgångsrikt rykt in i Polen. Nu blev Karl X Gustav orolig. För det det svenska östsjöväldet var i fara. För de andra skulle inte de planer på fortsatta erövringståg som hans pappa hade. På sommaren 1654 befallde kungen att de svenska försvaret i de baltiska provinserna skulle förstärkas.

 

HILDEBRAND OCH HANS BRÖDER KASTADES NU UT I DE SVENSKA KRIGEN - Nu var det slut på freden och en lång period av krig började. Först började Karl X Gustavs anfallskrig mot Polen. I det kriget stred major Hildebrand i överste Alexander Weissensteins dragonregemente. 

 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1655-1660 - I den svenska staden Damm i Pommern bröt ståthållaren över Pommern upp från staden Damm och påbörjade marschen mot Polen med 18.000 man. Bland de från Pommern medföljande dragonerna återfinns överste Alexander Weissensteins dragoner. (Carlbom, Johan Levin (1910) Karl X Gustav. från Weicheseln till Bält 1657; tåget över Bält och freden i Roskilde. s. 197) 

 

18-20 juli 1656 utkämpades  tredagsslaget vid Warzawa. Det gick bra för Sverige och de vann slaget. Sämre gick det för Hildebrand  som dog i slaget. (Carlbom, Levin: Karl X Gustav från Wiechel till Bält 1657. s. 199) 

 

I Weissensteins dragonregemente finns ytterligare två Stahalare: kapten Jürgen Stahl och Ernst Henrik Stahl. (Carlbom. s. 198). Vem dessa två herrar är har jag ännu inte lyckats hitta någon information om. Kanske är de Hans Stahls söner??? 

 

KARL X GUSTAVS RYSKA KRIG 1656 -1661 - På sommaren 1656 gick ryssarna till anfall mot Sverige i Finland och Ingermanland. I det kriget stred Johans halvbröder ryttmästare Bernhard och Richard som kungliga svenska löjtnanter till häst. Båda dog ogifte 7 september  1656 vid Riga iett utfall då staden belägrades. 

 

JOHAN LÖJTNANT OCH INGENIEUR 1656 - Den första noteringen i arméns rullor i Riksarkivet är för Johan från 1656. Han var då 20 år och tjänstgjorde enligt arméns rullor som löjtnant och ingenieur i Narva i det svenska Ingermanland. Som löjtnant tjänade Johan 360 daler. Tillsammans med de han tjänade som ingenier uppgick hans lön 1656 till 1.176 daler. Som ingenieur arbetar man med fästningsbyggande, väg och vattenbyggande samt stadsplanering. Enligt Munthes bok tjänstgjorde han som generalkvartermästarlöjtnant i Ingermanland fram tills 6 september 1660.  

 

MAJOR VILHELM var enligt arméns rullor i maj 1657 befälhavare över ett eget kompani i överste Ludvig Fritzes dragonregemente i Schwedt i Pommern. Många soldater i Fritzes regemente hade dött i pesten under 1656 så nu fanns bara sex kompanier i regementet bestående av 86 soldater. 10 juni förlades regementet vid Schloschow. Regementet hade då bara fyra kompanier: Fritzes, Wilhelm Georg Vollbert, Wilhelm Stahl och Jacob Michael Pawlowsky. Kungen bestämde att Fritzes regemente skulle vara kvar i Preussen. I augusti 1657 dog major Fritze i pesten. Vad hände då med Wilhelm Stahls kompani? Det måste jag forska vidare i. (Carlbom s. 248)

 

KARL X GUSTAVS FÖRSTA DANSKA KRIG 5 JUNI 1657 - 26 FEBRUARI 1658 

Detta kriget slutade med de berömda Tåget över Bält. Jacob deltog i detta. Det finns ett brev som Jacob skrev från den danska staden Sönderborg 30 januari 1658. Ska försöka hitta detta. Det var den dagen som de började "Tåget över Bält." 

 

Freden i Roskilde  26 februari 1658 fick Sverige Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm,  Bohuslän och Trondheims län. Trots detta upplevdes det som ett misslyckande för Karl X Gustav. Han beordrade de styrkor som fanns i Danmark och bli kvar där.  

  

Karl X Gustavs Andra Danska krig 5 augusti 1658 - 23 maj 1660  

JACOB - utnämndes 22 september 1658 till överstelöjtnant och kommendant för staden Köge. Han utarbetade en plan för staden Köge. Han utarbetade även tillsammans med Erik Dahlberg planer för stadens befästande. Köge kom att vara den svenska arméns högkvarter under danska kriget. Det finns ett brev från 5 november 1658 från Jacob till generalguvenören över Skåneland fältmarskalken Gustaf Otto Stenbock där Jacob rapporterar att kapten Svend Poulsen (kapten i friskyttarna) var på Nyord tillsammans med mellan 20-70 friskyttesoldater. I slutet av 1658 utarbetade Jacob ett förslag till befästande vid Köge.

 

ANNA (16XX-1695) och Heinrich von Seulenberg (1605-1658) - I Köge befann sig även Johan och Jakobs syster Annas man Henrik von Seulenberg. Han dog i Köge 30 oktober 1658 och ligger begravd i St Maria kyrka i Helsingör. Anna och hennes man ägde sedan 1651 två herrgårdar i Finland; Tuusmäki i Rautasalmi socken och Hiriviniemi i Birkkala socken.  (Ramsey s. 385)

 

 

KAPTEN JOHAN - tjänstgjorde från 10 februari 1659 i  Narva samt vid fästningen i Reval. Hans tjänst var tvådelad: kapten i artilleriet och Ingenjör. (I arméns rullor 59:2)

 

STORMINGEN AV KÖPENHAMN 11 FEBRUARI 1659 - Jacob var en av soldaterna som

deltog i stormningen. 

 

MALMÖSAMMANSVÄRJNINGEN 1658-1659 - Skåne som då tillhörde Sverige var missnöjda och i Malmö slöt sig skara sammansvurna ihop under ledning av Bartolumeus Mikkelsen. De tog kontakt med danskarna. Malmös borgmästare Evert Wildtfang och en rad köpmän var invigda i planen. Planen var enkel: beväpnade Malmöbor skulle ta kontroll över Malmö samtidigt som dansk trupper landsteg. Planen föll dock beroende på att vädret var dåligt och förhindrade överskeppningen av de danska soldaterna. Svenskarna fick nu reda på planen. Nu greps kärnan i de sammansvurna: borgmästare Wildtfang och en rad köpmän i staden. De dömdes alla till döden och de beslöts att de skulle halshuggas på torget i Malmö 22 december 1659. Wildtfang blev tack vara Jacob Stahl benådad och kom undan med böter på 3.000 daler. De sänktes till 1.700 daler. Wildtfang blev senare borgmästare i Helsingör.  

 

1659 tillhörde överstelöjtnant JOHAN regementsstaben i Narva. (59/5).

 

ANNA - Johans syster Anna (16XX-1695) fick 10 december 1659 godset Zintenhof i förläning. Hon var änka efter Henrik von Seulenberg. Henrik föddes som Henrik Muhlman 1605. Han utsågs till stadsingenjör i Riga 1632 och utsågs 21/1 1645 till fortifikationsingenjör där. Henrik adlades 10/1 1651 och fick 1651 förläningarna Tuusmäki by i Rantasalmi socken, Hirvineimi by i Birkala socken i Finland. Henrik von Seulenberg dog i Köpenhamn 30 oktober 1658. Han ligger begravd i st: Maria kyrkan i Helsingör där hans släktvapen hänger. Godset Zintenhof som ligger i Livland gick i arv till Anna och Henriks son Johan. 

 

1660 

På natten den 13 februari 1660 dog KARL X GUSTAF endast 37 år gammal. Hans son Karl var bara 4 år. Riket kom därför att styras av en förmyndarregering ledd av Hedvig Eleonora fram till Karl blivit myndig. Förmyndarregeringen började arbetet med att få fred med Sveriges fiender.

 

FREDEN I OTILIA - den 3 maj 1660 slöts freden mellan Sverige och Polen. I avtalet avstod Johan II Kasmir från alla anspråk på den svenska tronen samt avträdde norra Livland, Estland och Ösel till Sverige.  

 

FREDEN I KÖPENHAMN - den 27 maj 1660. Svenskarna fick nu lämna tillbaks Bornholm och Trondheims län till Danmark. 

 

ÖVERSTELÖJTNANT WILHELM - 1660 hade Jacob och Johans bror ett eget kompani i överste Nils Brahes regemente. Nils Brahe hade tidigare varit i Upplands regement men utsågs 1660 till chef för gardet.

 

SVENSKA INGERMANLAND - var organiserat i fem län län: Narva, Ivangorod,  Jama,   Kaporje och Nöteborg. 29 maj 1660 utnämndes Jacob till överste och generalkvartermästare för artilleriet i Estland, Livland, Ingermanland och Ösel. Georg Johan Veit Wittrock skriver i sin bok "Karl XI:s förmyndares finanspolitikGustaf Bondes finansförvaltning ovh brytningen under Bremiska kriget, 1661-1667." att Jakobs lön uppgick till 1.800 daler. 

 

MAJOR JOHAN - 6 september 1660 utnämndes Johan till  major vid artilleriarbetet i Ingermanland. Även här är hans tjänst tvådelad: dels vid artilleriet och som ingenjör. Staden hade brunnit ner året innan (endast tre hus och fortet hade klarat sig). Nu påbörjade det mödosamt arbete med att bygga upp staden. För att bygga upp staden igen bjöds arkitekter in från Tyskland, Holland och Sverige. De tog med sig stilen barock – Narva barock. Major Johan och överste Jacob som hade studerat arkitektur arbetade med att rita såväl fästningar som palats för adliga familjer. Narvas generalguvenär tilldelades 1660 Johan en tomt i Narva. 

Johan han dock inte bygga något på den för den drogs snabbt in för att användas för militärt syfte. 

 

FREDEN I KARDIS - 21 JUNI 1661 slöts freden mellan Sverige och Ryssland. Nu rådde äntligen fred mellan Sverige och Polen, Danmark och Ryssland. Nu kunde de båda bröderna fokusera på sin roll som ingenjörer och arkitekter. 

 

GODSET KUJEN -1661 skrev Jacob ett brev till drottningen Hedvig Eleonora och bad att få tillbaka godset Pelbag. Han berättade i brevet att hans "salig farfar" haft en stor pant i godset men hade under kriget med Ryssland mist det. I brev tog Jacob upp alla sina bröder som tillhört och nu tillhör den svenska armén. Han är noga med att påpeka att flera av hans bröder dött i strid. Jacob fick inte tillbaka godet Pelbag. Han blev dock inte lottlös. Istället fick han godset Kujen. Till Kujen hörde herrgård Heydenfeld. De båda godsen låg i Lasdohns församling i kretsen Werden nära Pielbag. Jacob borde vara mycket nöjd med sig själv. Överste Jacob tjänstgjorde från 20 maj vid artilleriet på Riga slott i Livland.  

 

 

JOHAN - finns noterat i Riksarkivet att han 1662 arbetade med stadsplaneringen i Kexholmen i Ingermanland. Han hade året innan avancerat till kapten och hade enligt arméns rullor ett eget kompani. 1661/1 

 

ÖVERSTELÖJTNANT WILHELM - brodern Willhelm och hans skvadron var enligt arméns rullor i Rikarkivet stationerade i Settin i Pommern juni-oktober 1662. 

 

 

Nyen

 

  Johans skiss över fästningen Nyen 1663

 

GODS PÅ LÖPANDE BAND - Den  13 april 1663 fick Jacob godset Heydenfeld och Kujen i Lasdons församling i kretsen Wenden som förläningar. Den 13 april 1663 förlänades han godset Hintzenberg (Inčukalns mois) i Neuermühlen kretsen. 20 maj 1663 förlänades Jacob godset Neuhof i närheten av Riga. Jakob tog även gods i pant - 1670 tog han godset Ram i Neu-Pelbag församling i kretsen Jerwen i pant. Nu borde Jacob ha varit nöjd.  

 

1664 - SLUT PÅ UNGKARLSLIVET FÖR BRÖDERNA STAEL VON HOLSTEIN 

JACOB OCH ANNA SOFIA VON UNGERN STERNBERG - I JANUARI 1664 gifte sig Jacob med Anna Sofia. Hon var dotter till ståthållaren på Riga slott Volmar von Ungern-Sternberg och Sofia (född Uexkull av Padenorm). Volmar ägde herrgårdarna Purkel, Volsang och Udbum. Jacob och Anna Sofia får senare under året en dotter som döptes till Sofia Elisabeth.

Totalt får Jacob och Anna-Sofia sju barn. Sofia Elisabet (1664-xxxx), Carl Jakob (1666-1693), Otto Vilhelm (1668-1730), Fabian Ernst (1672-1730), Jakobina Juliana (1675-1721), Jakoba Juliana (1678-1698) och Jakob Axel (1680-1730). 

 

 

Fotografiet av målningen på Christina Möller är från "Pontus Möllers publiceringar". Målningen ska ha hittats i ett spannmålsmagasin vid fideikommisegendomen Landsjö.(Bonniers månads-häfte, volym 5, 1911.) 

 

 

JOHAN OCH CHRISTINA MÖLLER -

Johan gifte sig 1664 på Wasahof med Christina Möller (1640-1683). Hon var dotter till underståthållaren på fästningen i Narva Arendt Möller (nr 454) och Barbro (född Stiernfelt nr 171.) Arndt Möller ägde herrgården Liliehagen som låg i Gregorii socken i Koporie län i Ingermanland. Johan och Christina fick nio barn. Mattias Gustaf (1666-1720), Jakob Johan (1667-1701), Barbara Gustaviana (1668-1739), Carl Vilhelm (1670-1670), Anna Benoia (1671-1675), Carl Fredrik (1673-1674), Christina Eufrosyne 1675-1744), Johan Gustaf (1681-1702), Carl Vilhem (1683-1708). Med tanke på att Christina dog 1683 är det troligt att hon dog i barnsäng. Av Johan och Christinas barn var det bara Mattias Gustaf som gifte sig och fick barn.

 

JACOBS DOTTER - 1664 fick Jacob och Anna Sofia (född von Ungern-Sternberg) sitt första barn Sofia Elisabeth. Hon kom att gifte sig 1684 i Reval med den livländska adelsmannen major Otto Reinhold von Berg. Efter hans död gifte hon sig 1697 i Reval med generalmajor Hans Johan Gyllenlood (nr 216). 

 

JOHANS FÖRSTA BARN - MATTIAS GUSTAF föddes i Narva 28 APRIL 1666. Han kommer senare vara den som fick familjen att bli bofasta i Sverige. 

 

Wasahof

                                                                         Wasahof vid Narvafloden

Vaasovi mõis ehk Riigimõis (Wasshof

 

Under sin tid i Ingermanland arbetade Johan som i inspektor över fortifikationsarbetet. Bland annat vid borgen Nyenschanz som låg där Sankt Petersburg ligger idag.                    

 

 JOHAN OCH CHRISTINAS FÖRSTA BARN  

 

Mattias Gustaf. (1666-1720).  

 

 

Jakob Johan född 28/7 1667. Fänrik vid Nylands regemente 11 november 1678. Löjtnant 10 februari 1683, regementskvartermästare 13 september 1686, kaptenslöjtnant 23 juni 1688. Han blev träffad av en kanonkula vid Boldeeraa Neumünde skans och dog ogift den 14 september 1701 

 

Barbara Gustaviana (14.10.1668-1739). Hon gifte sig 1688 med Alexander Pereswetoff-Morath, Han tjänstgjorde som överstelöjtnant i svenska armén fram til sin död 1709. Barbara  Gustaviana kom 1716 till Sverige som krigsflykting.

 

Carl Wilhelm född 25 maj 1670 och dog 10 oktober samma år                                      

 Anna Benonia född 1671, Hon dog den 7 juni 1675 i Narva 

 

Carl Fredrik (1673-1674) 

 

Christina Eufrosyne (1675-1744). Christina var gift med sin mammas  kusin Ertman Möller. Han stupade 1708-09-01 vid Nevaströmmen. Christina Eufrosyne flydde till Sverige 1712 och ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka.    

 

ÖVERSTELÖJTNANT WILLHELM 1665 -tjänstgör från februari- december 1665 i Pommern. 65/7.

 

1666 får Jacob och hans fru sitt andra barn Carl Jakob. Han dog ogift 1693 i Frankrike. 


Den 9 januari 1667 utsågs Christinas pappa Arend till landshövding i Narva och över dess län. 

 

JACOB OCH URBAN HIERNA - Under sommaren 1667 reser Jacob runt i Tyskland med Urban Hierne och besöker spa. Jacob lider av allvarliga ryggproblem och det är troligen därför han är intresserad av att bada i spa. 

 

JOHANS TOMT I NARVA - 16 september 1667 fick Johan en tomt i Narva av drottning Hedvig Eleonora. 

 

1668 får Jacob och hans fru en son som döps till OTTO VILHELM. Han kom att starta den friherrliga grenen i Sverige. 

 

JOHANS HERRGÅRDAR - Johan Staël von Holstein ägde många hus i och runt Narva. Wasahof och Soldina i dåvarande Narva län (tidigare Waiwara socken i Estland). Duderhof i Gregori socken i Nöteborgs län i Ingermanland. Väike-Soldina mois (Klein-Soldina). Johan ritade och lät även i början av 1670-talet bygga ett palats till sig själv. 

 

Johans hus 1

 

 

Johans hus bild 2

 

Johans hus Tänavägen 3.   Fotografiet finns i Sten Karlings bok om Narva. T 

 

Johans mansion Tänavägen 3. The photo is taken from Sten Karling book about Narva.

 

 

 

Lamporna utanför Johans hus i Narva

 

Lamporna utanför Johan Staël von Holsteins hus i Narva  Koidu tänav 3 

 

  

 

"The hall is full of ancient cannon, the tattered banners of the Great Guilds of Narva hang side by side with flags captured on many a battlefield. ... From the anteroom which leads out of the large drawing-room where a quaint old clock as tall as a man stands and where the ... This is the house of Colonel Johann Stael von Holstein, its gateway and hall, staircase and lantern many times etched and painted." Citat från boken a wayfarer in Estonia, Latvia and Lithuania.av Ellen Chivers Davids

 

1671 

Jakob köpte 15 juni 1671 Hannijöggi (Anija) och Jegelecht i St Johannis församling i kretsen Pernau. 

 

1671 arbetade Johan med planer över staden Narva samt Neumünde. 

 

1672

 

ALLIANSEN MED FRANKRIKE 1672 - Sverige utfäste sig att mot subsidier att hjälpa Frankrige ifall de "hamnade i krig".

 

1672 föddes Jacob och Anna-Sofias son Fabian Ernst i Reval. Han kom att stanna kvar i Estland och tillsammans med sin fru Gertrud Margaretha (född Fock) starta Hannijöggi Line.. 

 

1673 

Den 15 september 1673 utnämndes Johan till överstelöjtnant vid artilleriet i Finland. Samma år tjänstgjorde Jacob som ståthållare i Reval. Jacob gjorde även administrativ karriär och vikarierade 1673 för Bengt Claesson Horn som svensk guvenör i Livland.  

 

1674 

DANNERUM I KALMAR LÄN - Enligt Russwurms bok förlänade kung Karl Johan ett hus i Sverige i närheten av Kalmar i Småland. Jag har letat i Riksarkivet men inte hittat dokumentet som stödjer detta.

 

 

Johans svenska hus

 

Översättning: 10 april 1674 - Överstelöjtnant Johan Stahl von Holstein erhåller hemanet Dannerum i församlingen x i Kalmar län för sig och sina manliga arvingar enligt förläningsvilkor som beslutats i Jönköping 1604. Det vill säga det som visade att det gällde egendom som ärvdes. Johans son Otto Fredrik får den så småningom. (Fahne xxxx, 94)   

 

1674 - Nu är det payback time för Sverige. De blir nu via sin allians med Frankrike indragna i Frankrikes krig mot Holland. Sverige får till uppgift att hindra de tyska staterna främst  Brandenburg och Österike att komma till Hollands hjälp.  

 

SOMMARFÄLTTÅGET TILL BRANDENBURG - 1674 marscherade en svensk arme in på det Brandenburgska området utan att förklara krig. I fältåget deltog Jacob. I juni 1674 förklarade Holland Sverige krig. En av de som stöttar Holland är Danmark.  

 

17 SEPTEMBER 1674  - Johanin tjänst vid artilleriet i Estland och Ingermanland. Han var bland annat inspektör över fortifikationsarbetet där. 

 

1675 

SKÅNSKA KRIGET 1675 -1679  -  I september 1675 förklarade Danmark Sverige krig. I september och oktober 1675 intogs de svenska provinserna i norra Tyskland  av danskar och brandenburgare. Danskarna intog Wismar och Bremen-Verden och Brandenburgarna intog Stettin.

 

ÖVERSTELÖJTNANT VILHELM - Johans och Jacobs bror Vilhelm tjänstgjorde under kriget som överstelöjtnant i Upplands regemente. Han hade 1673 följt med regementet över till den svenska  provinsen Wismar. Vilhelm ska ha fått ett barn. 

                       

STAËL VON HOLSTEIN nr 834. Den 22 september 1675 introduceras släkten vid det svenska riddarhuset  under namnet Staël von Holstein.  

 

ÖVERSTELÖJTNANT VILHELM dog 14 oktober 1675 vid Wismar. (Elgenstierna XXXX s. 504-505). Nu återstod endast två av  Matthias söner - Jacob och Johan.  

 

1676  

DEN SVENSKA FLOTTAN BESEGRAS - Den 1 juni 1676 besegras svenska flottan i slaget vid Öland. Örlogsfartyget Kronan går under. Om ni vill veta mer om Kronan kan jag rekommendera ett besök på Kalmar museum.

 

DEN DANSK- NORSKA ARMÉN MARSCHERAR IN I SVERIGE  I JUNI 1676.

 

DEN DANSKE KUNGEN OCH LANDSTIGNINGEN VID RÅÅ 29 JUNI 1676. 

 

DET DANSKA SEGERTÅGET - DANSKARNA LYCKADES SNABBT BESÄTTA HELA SKÅNE UTOM MALMÖ. SVENSKARNA HADE SNABBT EFTER DANSKARNAS LANDSTIGNING RYKT TILLBAKA OCH BEFANN SIG I vÄXJÖ.  

 

SLAGET VID HALMSTAD - 1676 - Här vände sig den svenska krigslyckan och de segrade slaget. Det här slaget vände kriget och den svenska armén rykte på nytt in i Skåne. 

 

SLAGET VID LUND - 4 DECEMBER 1676 - Sverige vann detta mycket blodiga slaget.  

 

Johan Staël von Holsteins namnteckning

 

UNDER SKÅNSKA KRIGET TJÄNSTGJORDE KAPTEN JOHAN I POMMERN 1676 - 1678 1677-  Kapten Johan Stael von Holsteins värfvade kompani. I Pommern. Johans namnteckning är tagen från Armens rullor på Riksarkivet och gäller förslag på kompaniet i Greiswald i Svenska Pommern från januari till december 1678.  1678 Kapten Johan Staël von Holsteins värvade kompani i Pommern.

 

Johan Staëls namnteckningn1678                                                             

 

DAMGARTEN – 30 februari 1678. ”Besättningen under förutvarande fortifikationslöjtnanten numera major Johan Staël von Holstein försvarade sig dock med stor tapperhet, och när vårfloden kom densamme till hjälp och satt fienders batteri under vatten, måste den 2 april draga sig färde.” (Munthe 1902 s. 472)

 

23 AUGUSTI 1679 FREDEN I FONTAINEBLEAU - Här slöts freden mellan Sverige och Danmark.

 

26 SEPTEMBER 1679 -  FREDEN I LUND mellan Danmark och Sverige 1679 bekräftade freden i Fontainebleau. Freden innebar slutet på Skånska kriget (1675-1679).

 

2 OKTOBER 1679 - Den 2 oktober 1679 mördades Jacob i en duell med Gustaf von Mengden. Gustaf och sonen Otto von Mengden dömdes för mordet.  

 

1680 födde Jacobs änkan Anna-Sofia sonen Jakob Axel. Jag kommer återkomma till henne och paret barn längre ner. Nu var Johan ensam kvar av Matthias söner.

 

Johan och Christina  (Möller) fick ytterligare två barn:  

Johan Gustaf - född 1681. Han påbörjade sin militära karriär som page hos kungen. 11 november 1700 avancerade han till fänrik vid Närke och Nerikes infanteriregemente. Senare samma år avancerade han till löjtnant. Johan Gustaf dog ogift den 17 augusti 1702.

 

Carl Vilhelm född 1683, Han påbörjade sin militära karriär  4 september  1700 som fänrik vid upplands tremänningsregemente. Därefter tjänstgjorde han som fänrik vid Livgardet från 1703. Han avancerade 1706 till löjtnant. Carl Vilhelm dog ogift i slaget vid Holowczyn 4 april 1708.

 

Johans fru Christina dog 1683 troligen i barnsäng. 

 

8 DECEMBER 1683 - Borgmästare Conrad Staël von Holstein 1 december 1612- 8 december 1683. Han hade varit gift två gånger och lämnade vad man känner till tre söner efter sig som alla blev soldater i svenska armén.

 

ÄKTENSKAP NR 2 1684 -  1695 HELENA VON DER PAHLEN  - Efter Christinas död 1683 gifte Johan (48 år) 1684 sig med Helena von der Pahlen. Hon var dotter till  den svenske överste löjtnanten Johan von der Pahlen till Astrau (Taurup)Dickelns socken. Johan von der Pahlen föddes den 27 juni 1602 i Arensburg på Ösel. Han antogs 1619 vid överste Schmellings regemente i Polen. 1621 gick han i svensk tjänst. Han tog avsked 1639. Johan gifte sig 7 maj 1639 med Elisabeth Christina Catharina von Rosen. (dotter till Bogislaus von Rosen). Johan von der Pahlen dog den 31 augusti 1694 och ligger begraven i Reval. Helena hade sex bröder, Två av dem Johan Andreas och Bogislaus efterlämnade inga söner och den yngste Karl Detlof avled ung, Hennes båda bröder Otto Magnus och Fredrik Adolf avkomlingar valde när Estland blev ryskt att bli svenska medborgare.

 

Helena och Johan fick tre barn: 

Georg Bogislaus Stael von Holstein (1685-1763) . (Friherreliga ätten 204 - Svenska adelns ättartaflor) 

Otto Fredrik (1686- 1771) till Danerum i Ryssby socken i Kalmar län. Otto Fredrik inledde sin militära karriär som volontär vid garnisonen i Riga: fänrik vid Närkes- och Värmlands tremännings infanteriregemente 27 september 1705.Otto Fredrik avancerade samma till löjtnant. Han kommenderades till Ruga för att ta hand om rekryter i september samma år. Otto Freddrik kom till Sverige i juli 1710 efter Rigas uppgivande. Tjänstgjorde som kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Kom till Sverige i juli 1710 efter Rigas uppgivande: Otto Fredrik bodde på gården Danerum som pappa Johan fått som donation 1674. Han dog ogift den 23 augusti 1771 på Araslöf i Fårlövs socken i Skåne.  

Robert.(1687-?)

 

 

JOHAN II DOG A. 1687  På herrrgården Paixt. PAIXT-LINJEN

 

 

JOHAN OCH JACOBS SYSTER ANNA - dog  i Narva 1695.

 

 

JOHANS ÄKTENSKAP NR 3 - 1698 - 1703 ANNA SOFIA VON FOCK  

ANNA SOFIA VON FOCK - Efter att ha blivit änkling för andra gången 1695 gifte han sig 1698 62 år gammal med sin svägerskas kusins 40-åriga Anna Sofia von Fock. (f. 29/4 1665 i Narva. d.  21/2 1755 i Narva) Anna Sofias var dotter till överste och kommendanten på den svenska fästningen Nöteborg i Ingermanland  Mårten von Fock och hans andra fru Anna Dorothea (född von Bock.) 

 

Johan och  Sofia fick två barn;  

Otto Reinhold (1699-1731) Han dog i en duell i holsteinsk tjänst. Har hittat hans namn i en journal över andra fälttåget till Norge där det stod att han anklagas för att ha varit inblandad i myteri och blev förhörd av krigsrätt. Måste forska vidare i det. Otto Reinhold dog ogift 1731.

Anna Dorotea (1700-1755).Anna Dorothea gifte sig den 11.05.1716 i Marbäcks socken med Karl Ewert von Fock,nr 1846 kunglig svensk major som dog 1752. Carl Evert, (son till Hans Fock), Carl Evert är född 1692 i Ingermanland. Volontär vid Mellins estländska regemente 1703-05-01. Rustmästare 1703-12-23. Furir 1705-07-01. Förare 1706-07-09. Sergeant 1708-12-30. Fältväbel 1709-02-30. Fänrik vid enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-05-23. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1711-12-29. Premiärfänrik vid Södermanlands regemente 1712-10-18. Han var med i slaget vid  Gadebusch 9 december 1712. Carl Evert avancerade  till Sekundlöjtnant 1712-12-19. Carl Evert deltog vid belägringen av Tönningen 1713-1714. Han blev vid Tönningen fången hos danskarn men kunde rymma efter några månader. Därefter fortsatte hans militära karriär enligt följande: Premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteri regemente 1715-06-10. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1717-02-25. Efter kriget flyttade Anna Dorothea och Carl Evert till Finland. Anna Dorothea och Carl Evert fick en son 25 december 1732 i Vahantaka i Latila (Finland) som döptes till Fredrik Bogislaus. Sonen Gideon Edvard Carl var inskriven på smålands nation på universitetet i Åbo 1737 .

 

Evert Fock upphöjdes till Major 1740-07-10. Överstelöjtnant vid enrolleringsmanskapet i Västerbotten 1742-12-15 och vid Åbo läns infanteriregemente 1749-12-29. RSO 1751-12-04. Han dog 1752-04-27 och begravdes 1752-04-30 i Åbo domkyrka 

 

1699 - UNIVERSITETET I DORPAT FLYTTADE TILL PERNAU

 

I februari 1700finns kapten Johan Stael med bland de som var stationerade i Balticum;  Nylands regemente i överste Gottard Vilhelm von Budberg (4 coys): Lifkompaniet, major Ernst von Lode, kapten Johan Stael von HolsteinJohan Brask" 

 

STORA NORDISKA KRIGET 1700-1721 - En vinterdag den 6 mars 1700 var Karl XII på björnjakt i Kungsör. Han nåddes av en kurir som ridit hela vägen från botniska viken. Han hade skakande nyheter från generalguvenören i Livland Erik Dahlberg, kuriren kapten Brask från Nylands infanteriregemente lät meddela att sachsiska trupper gått in i Livland natten mellan den 11-12 februari och utan föregående krigsförklaring intagit den svenska fästningen Cobron och anfallit Riga. Nylands infanteriregementet hade förts över till Riga från Neumünde och blev kvar i Riga som garnisonsförband. 

 

 

Herman Lindqvist beskriver Johan Brask i sin krönika i Aftonbladet 21 september 2008

 

"Sveriges beredskap var god - på 1700-talet".

 

"Han hade ridit i fyra veckor hela vägen från svenska Riga genom Livland och Estland, runt

Finska viken, upp till den frusna Bottenviken, runt den ner till Stockholm och därifrån direkt till

Kungsör."  

 

SLAGET VID NARVA I augusti 1700 och invaderade ryssarna  Ingermanland där man inledde

belägringen av NarvaDen 20 november utspelade sig det första slaget vid Narva  

 

nöteborg

 

1702 intog ryssarna Nöteborg.

 

APRIL 1703 - I Karlings bok Narva finns noterat att i en bok av Munthe uppges att Johan dog i

april 1703. Han ligger begravd i ett gravkapell i Narva. Det ska finnas en bild på gravstenen i

Munthes bok. Ska försöka få tag på den.  

 

RYSSARNA INTAR NARVA - ÄNKORNAS FLYKT TILL SVERIGE  Den 30 april 1703 anföll

ryssarna Nyenskans och 4 maj intogs skansen. Kanske var det då Johan dog. Den 10 augusti

1704 intog de Narva. Jag har inte hittat någon information vad som händer med Johans änka

och hans barn i Narva från 1703 och fram till 1712 då hon flydde till Sverige tillsammans med 

Jacob Staël von Holsteins änka och barn.

 

JOHANS ÄNKAS LIV I SVERIGE SAMT FLYTTEN TILLBAKS TILL NARVA - 1712 kom

Johans änka Sofia till Sverige via Finland som flykting tillsammans med två av sina båda 

styvdöttrar Christina Euphrosia (änka efter kapten Möller) och Barbara Gustaviana (änka efter

kapten Alexander Morath). Sofia hade även med sin 12-åriga dotter Anna-Dorotea.

 

                                                          Rådhustorget i Narva

 

 Johans änka Sofia stannade inte i Sverige utan återvände så småningom till Narva. Det skulle

vara spännande att  få veta var hon återvände till. Ägde hon fortfarande huset i Narva?

Levde något/några av hennes syskon? Sophia dog den 21 februari 1755 i Narva.  Jag har hittat

en notering i Frälsesläkter i Finland intill den stora oredan av Jully Ramsey om en Anna Sofia

Staël von Holstein som gifte sig med major Arvid Grabbe. Kan detta vara Johans änka som

gifte om sig efter Johans död?                                    

  

 Källor: 

 

Intessanta länkar:
 
Johan Möller (Arendt Möllers pappa) hade ett spännande och fartfyllt liv.  
 
 

JAKOB OCH ANNA SOFIA STAËL VON HOLSTEIN  

 

Anna-Sofia von Ungern-Sternberg

               

                                                                                                                          

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Sofia Staël von Holstein -  Nationalmuseums samlingar. Tavlan är målad 1812.             

Konstnären är tyvärr okänd. The painting is from the Swedish National Museum. The artist is

not known.           

  

Anna-Sofia och Jakob fick flera barn:               

Sofia Elisabet, född 1664. Gift 1:o 1684-05-13 i Reval med majoren Otto Reinhold von

Berg, av liv ländsk adel. Gift 2:o 1697-12-14 i Reval med generalmajoren Hans Johan

Gyllenlood, född 1664.     

                                                                                             

 Carl Jakob, född 1666. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Västerbottens regemente 1687-01-10 slutligen kapten i fransk tjänst. Död ogift 1693 i Frankrike. 

 

Otto Vilhelm, friherre Staël von Holstein, född 1668. Generalmajor. Död 1730. Se friherrliga ätten Staël von Holstein, tab1. upphöjd i friherrlig värdighet den 2 juni 1719 och introducerades 1719 under nr 155. 

 

Fabian Ernst, född 1672. Generaladjutant och lantråd. Död 1730.. Generaladjutanten Fabian Ernst Stael von Holstein*'' löste ut sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För ett af de förnämsta godsen, Hannijäggi i Estland, fick hvar broder, och således äfven Jakob Axel, 2,000 rdr sp. eller 800 dukater i guld, således 8,000 kronor, myntvärdets falt oberäknadt.

       Källa: Historisk tidskrift årgång 11 1891 

Jakobina Juliana, döpt 1675-05-21 i Riga, död 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län. Gift 1697-03-21 i Reval med generaladjutanten Gotthard Henrik von Lantingshausen, död 1704.

 

Jakoba Juliana, född 1678-04-21, död 1698. Gift 1703-09-13 i Reval med kapten Johan Fredrik von Ulrich, död 1724.

 

Jakob Axel, född 1680. Överste. Mest känd för sin duell med Tordenskiöld.  Död 1730

 

 

Hannijöggi

 

Hannijöggi (Annia) - i kretsen Harrien, församlingen St. Johannis.

Herrgården var i släkten Staël von Holsteins ägo 1671-1843.

 

1674 ritade Jakob ett hus åt överstelöjtnant Engelbrecht Richter i Riga. Jakob ägde 2

herrgårdar i Estland Hannijöggi och Jegelecht. I Livland ägde han herrgårdarna Markt, 

Heidenfelt, Kujen Ramkau i kreis Neu-Pelbag och Hintzberg. Jacon ligger begravd

Jacobikirsche i Riga. Han testamenterade hela sin förmögenhet till sin fru Anna-Sofia. 

 

JAKOBS STAËL VON HOLSTEINS ÄNKAS LIV I SVERIGE - Anna-Sofia föddes 1645 och var

dotter till Volmar von Ungern-Sternberg till Idel och Vogelsang. Volmar var överstelöjtnant,

naturaliserad svensk friherre 21 oktober 1653, Volmar var ståthållare vid Riga slott 1658. Han

introducerades vid Riddarhuset 1660 (under nr 54); Volmar var gift med Sofia von Yxkull

Sofia var dotter till överste Johan Yxkull och Anna Meiden. Anna-Sofia gifte efter Jakobs död sig

med Reinhold Johan von Fersen. När Jakobs änka Anna-Sofia flydde till Sverige 1712 hade hon

med sig dottern Jakobina vars man Gotthard Heinrich von Lantingen dött 28 oktober 1704 vid

Punitz. Anna Sofia hade även med sig sonen Otto Wilhelm.(mer om honom lite längre ner).

Anna-Sofia stannade kvar i Sverige och dog 1720 i Stockholm. Anna Sofias pappa Wolmar von

Ungern-Sternberg, (son till Henrik Otto von Ungern-Sternberg,, till Idel och

Vogelsang;överstelöjtnant; naturaliserad svensk friherre jämte sina kusiner Otto och Reinhold

1653-10-21 (introducerade 1660 under nr 54). ståthållare på Riga slott 1658; †

1677.Gift med jungfrun Sofia von Yxkull,dotter till översten Johan Yxkull och Anna Meidel,

samt syster till Reinhold Johan och Conrad Yxkull,friherrar von Yxkull-Gyllenband. 

 
Intressant information Om Otto Wilhelm Staël von Holstein
 
 

På nätet finns han upptagen som  Otto Wilhelm Johannsson och döptes den 31 mars 1684.

I dopattesten uppges Johan Staël von Holstein som pappa av någon okänd anledning. Otto

Wilhelm Stael von Holstein, föddes i Estland 1668/06/28. Han dog 1730/04/27 i Stockholm,

baron 1719/04/28, Otto Wilhelm var Kungliga Svenska Adjutantgeneralen, 1719 - general-

major och befälhave för infanteriregementet i Halland. Han gifte sig 1713 med Christina

Catharina grevinnan Löwenhaupt. Christina Catharina var född den 18 augusti i Stockholm.

Hon var hovfröken 1695.1699 var hon förlovad med generaladmuntanten friherre Knut

Leijonhufvud, som stupade vid Narva 1700. Christina gifte sig den 20 januari 1713 på

Stockholms slott med generalmajor Otto Staël von Holstein. Christina Catharina dog i 

barnsäng den 29 juli 1714, i Stockholm. Hon  begravning var den 10 augusti 1714 i

Riddarholmskyrkan.

  

* Det finns ett avtal från den 5 mars 1727 gällande en överförelse av godset Pantlitz som 

gjorts mellan bröderna Jacob och Otto Wilhelm. Godset låg i  dåvarande hertigdömet

Vorpommern. Jacob hade köpt godset den 30 april 1725 av bröderna  von Dechow för 16.300

rdr sp.vilket i dagens penningvärde motsvarar omkring 65.000 kronor. 

 

 

slottet Paflitz

   

länsherrgård Pantlitz 

 

 Pantlitz was owned by Jacob Axel Staël von Holstein between 30th of april 1725 and 5 mars

1727. He then sold it to Otto Wilhelm Staël von Holstein.   

 

"Gut Pantlitz ein Herr von Dechow und um 1757 bekam Joachim Friedrich von Thun das

Besitztum. Dieser "Edle und Große der Krone Schwedens" starb 1776. Sein Testament war ein

bißchen komisch. Gut Pantlitz sollte auf ewige Zeiten im Besitz seiner Söhne und der Kinder

seiner Söhne bleiben."......"

 Der letzte Baron von Mecklenburg starb 1916, seine Schwester bekam die Erbschaft, und 1920

wurde das Gut Pantlitz auf Grund des Reichs=Siedlungs=Gesetzes enteignet.".... " Und jetzt

strengt eine junge französische Komtesse, Enkelin der letzten Besitzerin, Klage auf Rückgabe

ihres Erbes an - vor dem Internationalen Schiedsgericht in Paris. Sie kann das dort tun, weil

ihre Mutter durch Heirat mit dem Marquis de la Rochebriant französische

Staatsangehörige geworden ist.Der alte Herr seufzte tief, als die Freunde zum bösen Ende der

Geschichte gekommen waren"

 

Citaten är från: Die Grüne Post, Nr. 8, Seite 6 vom 21. Februar 1932

 

Jakob ägde även en egendom i Arendshagen samt Neuenkort i Damgardt i Pommern. (Källa:

Historisk tidskrift volym 11 utgiven av svenska historiska föreningen 1891. Jakob slutade sitt

liv i Amsterdam där han arbetade som översättare från tyska till fransk. (Historisk tidskrift som

ovan)

 

Intressant kortfilm

Narva

 

Böcker:

Johan Levin Carlbom, Karl X Gustafs polska krig [1655-1657] och öfvergången till det

2:dra Sundskriget

Geschischte der stadt Narva  - döda 1704 i Narva

Karling, Sten: Narva - eine baugerschachtliche untersuchung,Wahlström & Widstrand

, Stockholm 1936

 

"Anna Sophia, geb. um 1645, gest. um 1720 in Stockholm. Sie heirathete: 1) um 1663 den

Obristen Jakob Stael von Holstein,"

 

 Film:

Hermans historia Karl X Gustaf 

Militära gradbeteckningar 

 

Haus Steinhausen  

 

Intressanta länkar: 

Utgrävningen av Nyenskans 

Narva - historisk webbsida

Karpoje fästning - historisk webbsida

 

Vetenskaplig artikel om Nyenskans: 

Archeological Monuments of the Okhta Cape, P. Sorokin..sid 19-26 (in english) 

 

 

Archiv d. Familie v. Stackelberg I. S. 3 u. 40. In einer Resolution des Dörptschen Landgerichts vom 3. April

1633 (in d. Brieflade von Thomel) heissen die zum Hofe Memseküll gehörigen Dörfer Mentz und Pergell; in

einem Briefe des Johann Stahl aus Narva vom 1. October 1664 an den Major Matthias Stackelberg in

Linköping (vgl. unten Urkunde JSa 15) Mentzekiill und Pergel; in einer undatirten, jedenfalls aber zwischen

1633 und 1645 verfassten Supplik des Wolmar Stackelberg an die schwedischen Reichsräte (im Besitz von

Victor Baron Stackelberg-Kardis) Mentzkiilla und Pergell; dagegen findet sich die Form Mennisküll in einem

Vertrage zwischen den Brüdern Matthias und Caspar Stackelberg vom 12. Juli 1622 (in d. Brieflade von

Thomel) und ebenso in Hupel's Nord. Miscellaneen 20—21, S. 168.

 

Duseborgs herrgård

 

Mattias Stackelberg var en kunglig svensk överstelöjtnant. Han var lantråd på Arendsborg.

Ärvherre till Piddul, Tomel och Ropada. Casper var hans bror. 

  

Personenstammsatz  
Name Stael von Holstein, Jacob
   Lebensdaten 1628-1679
Geburtsort Pernau
Sterbeort Riga
Zusatz Ingenieur und Architekt u.a. in Riga
Verweisungsform

Staël von Holstein, Jakob

http://www.historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=21

 

 Kuidula http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=imagegallery&id=14001

 

 

 Stora nordiska kriget  

Berkholz, C.A: Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Riga's, Volym 1 sid 95-96 

  Palmse mois (film) (movie) 

 

Anna (Gift med Henrik Muhlman, adlad von Seulberg född 1605. Stadsingenjör i Riga 1632. och fortifikationsingenjör därst.24 januari 1645. Tillika tygmästare och ingenjör i Riga och Livland 6 september Med bibehållande av tygmästarbefattningen i Livland tillika tygmästare och ingenjör i Ingermanland 2 augusti 1649. Erhöll vederlagsdonation på gods s. å.28/11. Adlad 10 januari 1651 (sonsons sonen för ätten introd. 1720 under nr 1587). Erhöll i donation Tuusmäki i Rantasalmi socken och Hirviniemi i Birkkala socken i Finland 20 mars 1651. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland, Estland och Ingermanland 22 juni 1657. Kommenderades till armén på Själland 1658, där han död s. å. 30/10 i Kjöge på Själland och begraven i S:ta Maria kyrka i Helsingör, där hans vapen uppsattes. Han var en särdeles kunnig och nitisk artilleri och fortifikationsofficer [Mf]. Gift med Anna Stahl, död 169(5), som 1667 beviljades försäkran på hans innestående lön. Hon fick jämte sonen Johan av konung Carl X Gustaf i förläning godset Zintenhof i Torgels socken 10 december 1659. 

 

Riddarhuset - historiska arv - vapensköld

 

 

Johan was born in 1636 in Livonia then belonged to Sweden. In Sweden reigned since 1632

Queen Christina. Sweden was since June 26, 1630 involved in the Thirty Years War. 


JOHN JACOB AND STUDIES - According to the "Album Academicum der University of Dorpat

(Tartun) 1632 - 1710 ". have both Johan Jacob studied there at some time during that period.

 

END OF THIRTY YEAR OLD WAR 10 October 1648. Major Mattias Jr. and Lieutenant Peter

Staël von Holstein, died in 1641 in Germany.

 

SCHLOSS STEINHAUSEN- Jacob was in Germany on a scholaship and studied around 1650.

He visited Schloss Steinhausen and made a drawing of it. At that time Schloss Steinhausen

was owned by Robert Werner Staël von Holstein. Near Schloss Steinhausen is an old chapel

where members of the family Staël von Holstein is buried. The first to be buried here is

Hardenberg Staël von Holstein - Robert the to nobels grandson. The family creast is on the

tombstone.

 


SOLDIERS IN SWEDISH ARMY 1651 - Johan began his military career in the Swedish army

1651. His brother James had joined the army a few years earlier. Sweden was at that time

not at war. As soldiers in the army the brothers got use of Jacobs trip to Germany. Jakob applied

to be for him self and his brother and cusins to be neuturalized swedish nobelmen. To be eligible

naturalized Swedish nobleman you had to give an account of your familys history for tree

generations. perhaps it was to get this he went to Germany?

  

SWEDISH NOBELMEN -On 14th October 1652 Johan and his brothers Jacob, Peter (Petter, 

Hildebrand and Mattias along with their cousins ​​Bernhard, Richard and William was naturlized

swedish nobelmen by queen Kristina.    In Matrikel öfwer Swea kingdom knightship and nobel

from 1754 the they are presented 1754 as follows:

Bernhard - Lieutenant horse (kept his last name and creast?)

Richard - Lieutenant at horse

Mathias - Major foot (this can be Mattias Jr. I told you about at the side of Matias. He died in

battle in Germany in 1641)

Wilhelm - Lieutenant

Peter - Lieutenant  - he died in a battle in Germany in 1641

Jakob

Johan

 

BARON BORIS STAËL VON HOLSTEIN - I'm not the first person in the family that has been

interested in the family´s history. I have found a documents from 1834 in the Estonian National

Archives written by a man called Boris Staël von Holstein. It containing the family tree as well as

short résumé of the familys history. Boris has in his research concluded that Mattias was the

father of Wilhelm, Jacob, Peter and Johan and that Richard, Mattias and Hildebrand were the

sons of Hans/ Johan. I have read the nobility letter that is archived at Riddarhuset in Stockholm

and in that it is written that al of Mattias and Hans/Johans sons where knighted. But Boris has

got one thing wrong Mattias jr is the son of Mattias.

 

 

GEORG WRANGEL AND NIKOLAI VON ESSEN - In the Estonian archive SAAGA I have found 

Baron Georg Wrangels and Nikolai von Essen genealogy of the family Staël von Holstein. It is

dated June 1926. They have worked hard and in contrast to Boris they give references to where

they have found the information.According to them:  Mattiasis the father of Johan, Jakob, Peter,

Hildebrand and Mattias jr and Johan/ Hans is the father of Bernhard, Richard and Wilhelm.  

What I've seen from my research this is true. 

 

Johan's cousin Conrad was elected October 14, 1652 to the mayor of Pärnu. In the coming years

after the by naturalization Jakob was given a lot of property by the Swedish state. Jacob bought

15 June 1671 Hannijöggi (Anija) and Jegelecht in St. Johannis church in circuit Pernau.

 

1654 - Queen Kristina abdicates and moves to Rome.  On June 6, 1654 Charles X ascended the

Swedish throne. His reign between the years 1654 and in 1660 was marred by war.

 

KARL X POLISH WAR 1655-1660 - Johan's cousin Hildebrand was the major's foot in

Colonel  Alexander Weise Stein's Dragoon Regiment and fought in Charles X's Polish war. The

war started with Sweden attacked Poland with the aim of increasing its power Poland with a

view to increasing his power over the Baltic Sea. 18-20 July 1656 fought tredagsslaget

vid Warzawa. Sweden won the battle. Hildebrand died during that battle.

 

KARL X's Russian War 1656 -1661 - Johan cousins ​​Bernhard captain and Richard Royal

Swedish lieutenants on horseback  died unmarried on 7th of September 1656 in Riga in a

outcomes when the city was besieged during King Karl X Gustav Russian war. Richard was five

years a General Major in von Essen's regiment and 10 years in colonel Per Andersson regiment.

the war ended withthe  Peace of Kardis June 21, 1661.  After these two wars only the brothers

Johnan and Jakob and their cousin Wilhelm lived.

 

 

KARL X SECOND DANISH WAR 5th August  1658 - 23th May 1660  In the Peace of Roskilde in

February 26, 1658 Sweden got the county Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslan and

the city Trondheim. Despite this, it was perceived as a failure of Karl X Gustav. He began in

1657 to develop a plan which was to attack Denmark's most vulnerable point its southern

border. Denmark declared war on Sweden in June 1657.  During the war, were both Johan and

Jacob were in Denmark 1658. John served as quartermaster general in the Swedish army in

Denmark. Jakob was commander of Køge. He designed the fortifications. Jacob worked together

with Erik Dahlberg plans for the city's fortification. At night, February 13, 1660 died KARL X

died on 13th 1660 only 37 years old. His son Karl was only 4 years. Reich came to be ruled by a

regency until Karl came of age. The war ended with the Peace of Copenhagen on 23th of May

 1660. The Swedes was now returned Bornholm,Trondheim and Denmark.

 

JOHAN IN SWEDISH INGIRAN 1660 - 1703 - After his time in Denmark Major Johan moved

to Narva in Ingria sinc that was since 17ht of February 1617 Swedish. It was therfore called 

(Swedish Ingria). The Swedish Ingria was organized in five counties Narva, Ivangorod, Jama,

Kaporje and Nöteborg.  Johan's half-sister Anna and her husband artillery engineering Heinrich

von Seulenberg lived since a couple some years in Narva. "In 1652, a revised project of

Nyenschantz fortifications was approved. The construction was headed by the engineer Heinrich

von Seulenberg. "

 


Johan's half brother Jakob was already placed in Ingria. He had advanced to colonel for artillery

fortresses in the Baltic provinces May 29, 1660 and was ordained to quartermaster general. He

was working with inspection of fortifikationsbyggnaderna. Georg Johan Veit Wittrock writes in

his book "Karl XI's guardian fiscal policy: Gustaf Bonde Treasury ovh break during Bremiska War,

1661-1667. That Jacob's salary was 1800 kronor.  On September 6, 1660 Johan advanced to

Major in artillery work in Ingria. The city Narva had burned the year before (only three houses)

and the fort remained. Now started building up the city. To build up the city again airchitects

came from Germany, Holland and Sweden. Most of the houses and buildings were build in 

baroque style - Narva Baroque. Johan had studied architecture and  draw both fortresses and 

sponsorship alongside the purely military.

 

 JOHAN MANSIONS - Johan Staël von Holstein owned many houses in and around Narva.

Wasahof and Soldina IN the former Narva County (formerly Waiwara parish in Estonia).

Duderhof in Gregori parish in Nöteborgs counties in Ingria. Väike-Soldina mois (Klein-Soldina).

Johan illustrated his palaces himself.

 

 

"The hall is full of ancient cannon, the tattered banners of the Great Guilds of Narva hang side

by side with flags captured on many a battlefield. ... From the anteroom which leads out of the

large drawing-room where a quaint old clock as tall as a man stands and where the ... This is

the house of Colonel Johann Stael von Holstein, its gateway and hall, staircase and lantern

many times etched and painted." Citat from the book a wayfarer in Estonia, Latvia and

Lithuania. by Ellen Chivers Davids.

 

KÄLLOR:

 

Inkvarteringskommissionens arkiv., Stockholms stadsarkiv. 

 

Fock, Henrik: Släkten Fock - personer och händelser under 450 år.   
 

Ramsey, Jully. (1909-1916) Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. s. 385

 

 

 

 

Aminoff, Johanna: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/28126/AminoffJohanna.pdf?sequence=3 

 

 

Kristina Staël von Holstein  och Anders Keckonius

 

RIKSARKIVET

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1677/10 (1677), bildid: A0053957_00273

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/16 (1678), bildid: A0053977_00210

 

VIDARE LÄSNING: 

Släkten Gyllenlod