JOHAN  (1636 - APRIL 1703)

OCH

JACOB (1628 - 1679)

 

OCH DERAS SYSKON OCH KUSINER

 

UNDER UPPBYGGNAD!!!!!!!!!

 


 Johan Staël von Holstein

Jacob föddes 28 maj 1628 i Pernau som då tillhörde Sverige.

 

Den 24 juni 1628 slöts ett föredrag mellan Sverige och Stralsund. Sverige satt upp en garnison i

staden. Den var den första svenska garnisonen i det Tysk-romerska riket. Genom detta fick

Sverige fått in sin första fot i det tysk-romerska riket. Detta blev det första steget in i det

pågående 30-åriga kriget.

 

Vid den här tiden hade storebror MATHIAS JR värvat sig som soldat i den svenska armén. Han

låg från oktober 1628 i garnison i Stralsund. Mattias jr tillhörde  Hans Henrik von Tiesenhusen

värvade livkompani till häst. 

 

STILLESTÅNDET  I ALTMARK 16 SEPTEMBER 1629 - ett sexårigt stillestånd mellan Sverige

och Polen.

 

I januari - mars 1630 dyker även hans kusin JOHAN/HANS upp i arméns rullor. Han tillhörde

Fredrik von Rosens värvade infanteriregemente och var stationerad i Stralsund. Jag tror att

Mathias och Hans/Johan är Mattias sr och Hans/Johan sr första barn. Frågan är varför de anslöt

sig till den svenska armén?

 

Mattias jr finns noterad i rullorna 1630. Han lät sig 15 juni värvas till Hans Henrik von

Tiesenhusens värvade kavalleriregemente. 

 

26 juni 1630 landsteg kungen på Usedom - en halvö i Pommern. Med sig hade han 13.242 man.

Nu var Sverige inne i 30-ÅRIGA KRIGET på allvar. Kusinerna Johan/Hans och Mattias jr deltog

i kriget.

 

Johan/Hans finns även noterad som fänrik i juli 1631 och augusti 1631. 

 

Augusti-december 1634 återfinns Mattias på nytt i rullorna. Nu som fänrik i Mikael Flotows

kompani vid Alexander von Essens värvade infanteriregemente i Preussen. 

 

Den 31 januari 1635 stod Mattias inför rätta i Pernaus distriktsrätt anklagad för mord. Hans

försvarsadvokat hävdade att Mattias handlat i nödvärn och han friades. Därefter återvände han

till armén. Han återfinns i rullorna januari - oktober 1635 som soldat i Mikael Flotows kompani

vid Alexander von Essens värvade infanteriregemente. 

 

FÖREDRAGET I STUHMDORF - 12 september 1635 slöt ett föredrag mellan Sverige och det

polsk-litauiska samväldet på 26 år. 

 

30-åriga kriget fortsatte och Mattias finns noterad i rullorna i januari-september 1636 i Mikael

Flotows kompani vid Alexander von Essens värvade infanteriregemente.

 

Pappa Mattias hade blivit änkling och gift sig med Margareta född Stackelberg. Jag har inte 

hittat någon uppgift om när men någon gång mellan 1628 och 1635. 1636 fick syskonen Stahl

en halvbror - Johan.

 

Mattias jr fortsatte som soldat. Hans finns noterad i rullorna 1638 i Mikael Flotows kompani vid

Alexander von Essens som löjtnant. Han hade med andra ord avancerat en grad.

 

Enligt Elgenstierna dog major Mattias jr i Tyskland tillsammans med sin bror löjtnant

Peter/Petter 1641. 

 

JOHAN OCH JAKOBS STUDIER - Enligt ”Album Academicum der universitet Dorpat (Tartun)

1632 - 1710”. har såväl Johan som Jakob studerat där någon gång under den perioden.

 

Hildebrand

 

Troligen var även Hildebrandh Stahl med i kriget. Har hittat den här bilden i Nationalmuseums samlingar.

Enligt deras noteringar är han född 1622. I Elgenstiernas får man veta att han dog i slaget vid Warzawa 1656.

 

http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=39263&viewType=detailView 

 

 

WESTFALISKA FREDEN - SLUT PÅ TRETTIO-ÅRIGA KRIGET 10 OKTOBER 1648. Nu fick

Sverige Pommern, Bremen-Verden och Wismar. Nu hade Sverige fått in en fot i Tyska riket.  

Tiden efter Westfaliska freden präglades av en försiktigt avvaktande svensk utrikespolitik.

 

PAPPA MATTHIAS DOG 25 JULI 1649. På ett rådsmöte i Pernau 1 maj 1650 beslöts att

Heinrich Schweris, Jacob Stahl och herr notarie Levin Johan Meyer nu skulle vara förmyndare

för Johan och hans syskon. Jag misstänker att den sistnämnde är notarie Johan Meyer som var

gift med Anna Stahl.  

  

SCHLOSS STEINHAUSEN - Jacob 5 september 1649 ett stipendium för att studera

matematik och mekanik. Han bestämde sig för att studera i Tyskland. Under sin tid i Tyskland

besökte han slottet Steinhausen och tecknade av det. Slottet ägdes då av Robert Werner Staël

von Holstein. Robert Werner var en förmögen man och ägde förutom Steinhausen även

Dalhausen och Martfeld. 

 

Steinhausen

Jakob Stael von Holsteins teckningen av Steinhausen.Klaus Gorzny, Ruhrschlösser : Burgen, Schlösser  und

Adelssitze entlang der Ruhr. Marl : Piccolo 2002, ISBN 3-9801776-7-X, p. 105     

 

Till Steinhausen hör ett gravkapell där medlemmar av linjen Steinhausen ligger begravda. Den

förste som begravdes där var Hardenberg - son till Robert den präktiges son Lutter. I kapellet

som fortfarande finns kvar finns rikt utsmyckad gravstenar med vapen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gravkapellet vid Steinhausen. Kapellet byggdes av Robert Werner Staël von Holstein 1648. The chapel is built by

Robert Werner Staël von Holstein in 1648.

 

HILDEBRAND STAHL - 5 Augusti 1650 - kapten vid överste Niklas Dankwart- Lilieströms

regemente. Hildebrand hade ett eget kompani. Han låg i garnison i Demmin i Vorpommern.

WILHELM STAHL  - Augusti 1650 - löjtnant vid överste Niklas Dankwart-Lilieströms regemente

kapten Karl von Arendsdorffs kompani. Han låg  i garnison i Demmin i Vorpommern.

   

Nu fick bröderna Stahl som de hette på den tiden nytta av Jakobs släktforskning. För att få bli

naturaliserad svensk adelsman krävdes att man kunde visa upp en redogörelse för sin släkts

historia. Kanske var orsaken till att Jacob valde att resa till Tyskland att "släktforska?

 

Vapensköld 2016Vapensköld 2016

Vapnet i 2016 års adelskalender

 

SVENSKA ADELSMÄN - Den 14 OKTOBER 1652 naturaliserades Mattias och Johan/Hans

samtliga söner som svenska adelsmän av drottning KristinaI brevet nämns dock bara Jacob

(24 år), Peter, Hildebrand (30 år), Mattias, Bernhard, Richard och Wilhelm. Johan var då 16 år.

 

Sköldebrevet

Sköldebrevet - arkivet på Riddarhuset

 

Jag undrar varför Berhard valde att behålla sitt namn och vapen?  

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Vi Christina Guds Nåd Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Stoorfurstinna till

Finland, Hertiginna i Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och

Wendhen, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanneland och Wissmar; Gör Witterliget att 

framlidne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds,

de ähre av en gammal adlig släkt och härstammar av detta huset Südhusen uti Westphalen,

allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när dhedn i förrige thyder att ryssarna

befriades då blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån

lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och

Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau håldne

och där uppfödda var. 

 

Eftersom Mathuas där sedan een rum x borgmästare har elirest därtill uppfödda och hållit sina

söner, att de särdeles måtte göras kapabla uti vår och kronans tjänst till att tjäna såsom i

synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl kapten,

Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahl löjtnant till fots

och pågående krig i Livland, under vår arme varit har och två av dem Mattias och Petter liv

inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl i embwähl och uti vår tjänst under artilleriet

nu vistas, ödmjukast annhållande, iemste det fårnes med några dokumenter som deras

adlige stånd kunna verifieras såsom de och någras wittnesbörd däröver producerat har, att x

de vår rådige renovation därupp. 

 

Såsom x nu detta har tagits uti betänkande, och spordt vår högstädhrade sahlige herr fader x i

åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, x att ovannämnde Mathias Stahls söner

mestleden x uti vår Sveriges kronas krigstänst hava brutat låtit och sig däruthinnaan und

förfallne x troligen, tappra och mannligen förhållit, eendheel och ännu uti vår och kronans tjänst

är stadde, där samtliga och elliest förpliktigade wara stohle, iempt sine efterkommande än

undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x

våre efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles

gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn dheras förra adel...

härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya till med dess vapen och sköldemärke,

som deras förfäder och x allt därtill fört och brukat hava. 

 

Skölden vit, där uti åtta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehjälm, täckedh och

kransen med rött och vitt fördeelte. Ovanpå hjälmen två vita boffelhoren emellan åtta kulor,

åtta kulor, aldeles som thedh medh sine rätte färgor här repræsenteradt och avmåladt finnes.   

 

14 oktober 1652 Christina 

 

Dokumentet är bevittnat av J. Silwerstjerna och Theobaldus Grimmer.  

 

FRIHERRE BORIS  STAEL VON HOLSTEINS SLÄKTFORSKNING  - Jag är inte den förste i

släkten som släktforskat. I det estniska riksarkivet finns ett 16 sidor långt dokument från maj

1834 innehållande släkträd samt korta cv. 

  

GEORG WRANGEL OCH NIKOLAI VON ESSEN  SLÄKTFORSKNING  I det estniska arkivet

SAAGA finns inscannat Baron Georg Wrangel och Nikolai von Essens släktforskning om släkten

Staël von Holstein från juni 1926. De har lagt ner mycket arbete på de och anger till skillnad

ifrån Boris löpande källhänvisningar. 

  

BORGMÄSTARE CONRAD - Johans kusin Conrad valdes 14 oktober 1652 till borgmästare i

Pernau.  

 

SOLDATER I SVENSKA ARMÉNEnligt noteringar i Pernaus råds protkoll anslöt sig Jacob till

svenska armén april/maj 1650 som löjtnant. Den första noteringen jag har hittat i Riksarkivet

för Jacob är från 2 maj 1654 då han han vikarierade för tygmästare Samuel von Öhr som

generalkvartermästare. 

 

Den 6 juni 1654 besteg Karl X Gustav den svenska tronen. Hans regeringstid mellan 1654-60.

kantades av krig. Det kom nu allamerande rapporter om ryska planer mot de baltiska

provinserna.  Ett annat oroande faktum var att de urkrainska rebellerna mot den polska kungen

Johan Kasmir hade fått stöd av Ryssland som framgångsrikt rykt in i Polen. Nu blev Karl X

Gustav orolig. För det det svenska östsjöväldet var i fara. För de andra skulle inte de planer på

fortsatta erövringståg som hans pappa hade. På sommaren 1654 befallde kungen att de 

svenska försvaret i de baltiska provinserna skulle förstärkas.    

 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1655-1660 - En snabb och omfattande värvning av

soldater påbörjades. Nu sattes fältplanen igång. Syfter var att få möjlighet att besitta områden

både öster och väster om det polska territoriet. En här under Magnus Gabriel De la Gardie

skulle från Livland anfalla Litauen, en annan under fältmarskalk Arvid Wittenberg skulle från

Pommern tåga in i Storpolen. Den tredje hären ledes av kungen och den följde efter Arvid 

Wittenbergs här. Johans bror Hildebrand stred i kriget. Han var major till fots  vid överste

Alexander Weisensteins dragonregemente. De tre härerna skulle förenas vid Weichel och

därefter skulle Warzawa besättas. Troligen tillhörd Hildebrand fältmarskalk Arvid Wittenbergs

här.

 

18-20 juli 1656 utkämpades  tredagsslaget vid Warzawa. Det gick bra för Sverige och de vann

slaget. Sämre gick det för Hildebrand  som dog i slaget. 

 

KARL X GUSTAVS RYSKA KRIG 1656 -1661 - På sommaren 1656 gick ryssarna till

anfall mot Sverige i Finland och Ingermanland. I det kriget stred Johans halv-

bröder ryttmästare Bernhard och Richard som kungliga svenska löjtnanter till häst. Båda dog

ogifte 7 september  1656 vid Riga iett utfall då staden belägrades.

Kriget slutade med Freden i Kardis den 21 juni 1661. 

 

JOHAN INGENIEUR 1656 - Den första noteringen i arméns rullor i Riksarkivet är för

Johan från 1658. Det finns då noterat att han fick lön som ingenieur. Enligt Munthes bok

tjänstgjorde han som generalkvartermästarlöjtnant i Ingermanland fram tills 6 september 1660.

 

Efter de båda krigen levde bara bröderna Johan , Jacob och Vilhelm

 

KARL X GUSTAVS FÖRSTA DANSKA KRIG 5 JUNI 1657 - 26 FEBRUARI 1658 

Detta kriget slutade med de berömda Tåget över Bält. Jacob deltog i detta.  Det finns ett brev

som Jacob skrev från den danska staden Sönderborg 30 januari 1658. Ska försöka hitta detta.

Det var den dagen som de började "Tåget över Bält."

 

Freden i Roskilde  26 februari 1658 fick Sverige Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, 

Bohuslän och Trondheims län. Trots detta upplevdes det som ett misslyckande för Karl X 

Gustav. Han beordrade de styrkor som fanns i Danmark och bli kvar där.  

  

Karl X Gustavs Andra Danska krig 5 augusti 1658 - 23 maj 1660  

Jacob utnämndes 22 september 1658 till kommendant för staden Köge.  Han utarbetade en

plan för staden Köge. Han utarbetade även tillsammans med Erik Dahlberg planer för stadens

befästande. Staden kom att vara den svenska arméns högkvarter under danska kriget.

 

ANNA 16XX-1695 - I Köge befann sig även Johan och Jakobs syster Annas man Henrik von

Seulenberg. Han dog i Köge 30 oktober 1658 och ligger begravd i St Maria kyrka i Helsingfors.

Anna och hennes man ägde sedan 1651 två herrgårdar i Finland Tuusmäki i Rautasalmi socken

och Hiriviniemi i Birkkala socken.  

 

KAPTEN JOHAN - tjänstgör från 10 februari 1659 i  Narva.  Hans tjänst är tvådelad: kapten i 

artilleriet och Ingenjör. (I arméns rullor 59:2)

 

STORMINGEN AV KÖPENHAMN 11 FEBRUARI 1659 - Jacob var en av soldaterna som

deltog i stormningen. 

 

MALMÖSAMMANSVÄRJNINGEN 1658-1659 - Skåne som då tillhörde Sverige var missnöjda

och i Malmö slöt sig skara sammansvurna ihop under ledning av Bartolumeus Mikkelsen. De tog

kontakt med danskarna. Malmös borgmästare Evert Wildtfang och en rad köpmän var invigda i

planen. Planen var enkel: beväpnade Malmöbor skulle ta kontroll över Malmö samtidigt som 

dansk trupper landsteg. Planen föll dock beroende på att vädret var dåligt och förhindrade 

överskeppningen av de danska soldaterna. Svenskarna fick nu reda på planen. Nu greps kärnan

i de sammansvurna: borgmästare Wildtfang och en rad köpmän i staden. De dömdes alla till

döden och de beslöts att de skulle halshuggas på torget i Malmö 22 december 1659. Wildtfang

blev tack vara Jacob Stahl benådad och kom undan med böter på 3.000 daler. De sänktes till

1.700 daler. Wildtfang blev senare borgmästare i Helsingör. 

 

1659 tillhörde JOHAN regementsstaben i Narva. (59/5).

 

ANNA - Johans syster Anna (16XX-1695) fick 10 december 1659 godset Zintenhof i förläning.

Hennes man Henrik von Seulenberg hade tjänstgjort som ingenjör i svenska armén och dött i 30

oktober 1658. Han ligger begravd i st: Maria kyrkan i Helsingfors där hans släktvapen hänger.

 

På natten den 13 februari 1660 dog Karl X Gustaf endast 37 år gammal. Hans son Karl var bara

4 år. Riket kom därför att styras av en förmyndarregering ledd av Hedvig Eleonora fram till Karl

blivit myndig.

 

FREDEN I KÖPENHAMN - den 23 maj 1660. Svenskarna fick nu lämna tillbaks Bornholm och

Trondheims län till Danmark. 

 

WILHELM - 1660 hade Jacob och Johans bror var överstelöjtnant och hade ett eget kompani i

överste Nils Brahes regemente.

 

SVENSKA INGERMANLAND -  var organiserat i fem län län: Narva, Ivangorod,  Jama

 Kaporje och Nöteborg. 29 maj 1660 utnämndes Jacob till generalkvartermästare för artilleriet i

Estland, Livland, Ingermanland och Ösel. Georg Johan Veit Wittrock skriver i sin bok "Karl XI:s

förmyndares finanspolitikGustaf Bondes finansförvaltning ovh brytningen under Bremiska

kriget, 1661-1667." att Jakobs lön uppgick till 1.800 daler.

 

Major Johan utnämndes 6 september 1660 till major vid artilleriarbetet i Ingermanland. Även

här är hans tjänst tvådelad: dels vid artilleriet och som ingenjör. Det finns i det svenska arkivet

skisser över gatunätet i Narva som ritats av Johan. 

 

 

Staden hade brunnit ner året innan (endast tre hus och fortet hade klarat sig). Nu påbörjades 

mödosamt arbete med att bygga upp staden. För att bygga upp staden igen bjöds arkitekter in

från Tyskland, Holland och Sverige. De tog med sig stilen barock – Narva barock. Johan och

Jacob som hade studerat arkitektur arbetade med att rita såväl fästningar som palats. 

 

GODSET KUJEN - 1661 skrev Jacob ett brev till drottningen Hedvig Eleonora och bad att få 

tillbaka godset Pelbag. Han berättade i brevet att hans "salig farfar" haft en stor pant i godset

men hade under kriget med Ryssland mist det. I brev tog Jacob upp alla sina bröder som

tillhört och nu tillhör den svenska armén. Han är noga med att påpeka att flera av hans bröder

dött i strid. Jacob fick inte tillbaka godet Pelbag utan godset Kujen. Till godset hörde även en

herrgård Heydenfeld.   

 

JOHAN - finns noterat i Riksarkivet att han 1662 arbetade med stadsplaneringen i Kexholmen i

Ingermanland.

 

WILHELM - brodern Willhelm och hans skvadron var enligt Rikarkivet stationerade i Settin i 

Pommern juni-oktober 1662. 

 

Wasahof

                                                                         Wasahof vid Narvafloden

Vaasovi mõis ehk Riigimõis (Wasshof

 

JOHANS HERRGÅRDAR - Johan Staël von Holstein ägde många hus i och runt Narva. 

Wasahof och Soldina i dåvarande Narva län (tidigare Waiwara socken i Estland). Duderhof i

Gregori socken i Nöteborgs län i Ingermanland. Väike-Soldina mois (Klein-Soldina). 

 Johan ritade och lät även bygga ett palats till sig själv.

 

Johans hus 1

 

Johans hus bild 2

Johans hus Tänavägen 3.   Fotografiet finns i Sten Karlings bok om Narva. T

 

Johans mansion Tänavägen 3. The photo is taken from Sten Karling book about Narva.

 

Lamporna utanför Johans hus i Narva

 

Lamporna utanför Johan Staël von Holsteins hus i Narva  Koidu tänav 3 

Huset är ritat av Johan på 1670-talet.   

  

"The hall is full of ancient cannon, the tattered banners of the Great Guilds of Narva hang side

by side with flags captured on many a battlefield. ... From the anteroom which leads out of the

large drawing-room where a quaint old clock as tall as a man stands and where the ... This is

the house of Colonel Johann Stael von Holstein, its gateway and hall, staircase and lantern

many times etched and painted." Citat från boken a wayfarer in Estonia, Latvia and Lithuania.

av Ellen Chivers Davids

 

Under sin tid i Ingermanland arbetade Johan som i inspektor över fortifikationsarbetet. Bland

annat vid borgen Nyenschanz som låg där Sankt Petersburg ligger idag. 

 

NYEN 

 

Nyen

 Från Photobucket

 

"In Nyen, whose population made up about 2,000 people by the middle of the 17th century, the

Swedes, Germans, Russians and Finns were engaged in trade, crafts, farming, fishing and

navigation. Its center was represented by a town hall, Swedish and German churches, a school,

a port and a shopping place. The town development was carried out along the Okhta and

Chernaya (the right tributary of the Neva) rivers and also along the roads running to Vyborg,

Kexholm (today Priozersk) and Noteburg (today Schlusselburg). A hospital, a brick factory and

enterprises engaged in shipbuilding were situated in the city suburbs. The urban estate–the

village of Spasskoye with an orthodox church and Russian and Izhora population was located

on the opposite bank of the Neva river in the region of the Smolny Monastery. It had a ferry

traffic with Nyen."

 

1663/66 arbetade JOHAN  med planeringen av Nyen. 

 

 

Nyen

                                                      Johans skiss över fästningen Nyen 1663

 

 

GODS PÅ LÖPANDE BANDDen  13 april 1663 fick Jacob godset Heydenfeld och Kujen i

Lasdons församling i kretsen Wenden som förläningar. Den 13 april 1663 förlänades han godset

Hintzenberg (Inčukalns mois) i Neuermühlen kretsen. 20 maj 1663 förlänades Jacob godset

Neuhof i närheten av Riga. Jakob tog även gods i pant - 1670 tog han godset Ram i Neu-Pelbag

församling i kretsen Jerwen i pant.    

 

Det finns ett brev bevarat som Johan skrev 1 oktober 1664 till Mattias Stackelberg. Jag håller

på att försöka översätta det.

 

Jacob gifte sig i januari 1664 med Anna-Sofia Stackelberg. Paret får senare under året en dotter

som döptes till Sofia Elisabeth.

 

ÄKTENSKAP NR  1 - 1664 - 1683 CHRISTINA MÖLLER  

 

 

Fotografiet av målningen på Christina Möller är från "Pontus Möllers publiceringar". Målningen

ska ha hittats i ett spannmålsmagasin vid fideikommisegendomen Landsjö.(Bonniers månads-

häfte, volym 5, 1911.) 

  

CHRISTINA MÖLLER - Johan var gift tre gånger. Första gången som 28-åring 1664 på 

Wasahof med Christina Möller. (1640-1683) dottern till landshövdingen Arend Möller till

Lillijenhagen (nr 454) . Arend var född i Riga 5 november 1621. Christinas mor var Barbro

Stjernfelt (171). Herrgården Liliehagen låg i Gregorii socken i Koporie län i Ingermanland.

Johan och Christina fick nio barn. Christinas syster Anna var gift med Mauritz Wasastjerna.

Anna och Mauritz drunknade i oktober 1588 under en resa mellan Narva och Reval.     

 

Mattias Gustaf. (1666-1720),Enligt Soldatregistret född 1666-04-28 

 

 

Jakob Johan född 28/7 1667. Fänrik vid Nylands regemente 11 november 1678. Löjtnant 10

februari 1683, regementskvartermästare 13 september 1686, kaptenslöjtnant 23 juni 1688.

Han blev träffad av en kanonkula vid Boldeeraa Neumünde skans och dog ogift den 14

september 1701 

 

Barbara Gustaviana (14.10.1668-1739). Hon gifte sig 1688 med Alexander Pereswetoff-Morath,

Han tjänstgjorde som överstelöjtnant i svenska armén fram til sin död 1709. Barbara  

Gustaviana kom 1716 till Sverige som flykting.

 

Carl Wilhelm född 25 maj 1670 och dog 10 oktober samma år                                              

 

Anna Benonia född 1671, Hon dog den 7 juni 1675 i Narva 

 

Carl Fredrik (1673-1674) 

 

Christina Eufrosyne (1675-1744). Christina var gift med sin mammas  kusin Ertman Möller. 

Han stupade 1708-09-01 vid Nevaströmmen. Christina Eufrosyne flydde till Sverige 1712 och 

ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka.  

 

1664 gifte sig Jakob sig med Anna-Sofia född von Ungern Sternberg (nr 54). Anna-Sofia var

dotter till ståthållaren på Riga slott Wolmar Wolmarsson von Ungern Sternberg till Purkel, 

Volgelsang och Ibdun och Sofia Johansdotter Yxkull Gyllenband till Padenorm. 

 

1666 får Jacob och hans fru sitt andra barn Carl Jakob.

 

1668 får Jacob och hans fru en son som döps till Otto Vilhelm. Han kom att starta den

friherrliga grenen i Sverige.

 

ÖVERSTELÖJTNANT WILLHELM - är från februari- december 1665 i Pommern. 65/7.

 

Den 9 januari 1667 utsågs Christinas pappa Arend till landshövding i Narva och över dess län. 

 

16 september 1667 fick Johan en tomt i Narva av drottning Hedvig Eleonora. Det är där han 

låter bygga det flotta huset på bilden. 

 

Jakob köpte 15 juni 1671 Hannijöggi (Anija) och Jegelecht i St Johannis församling i kretsen

Pernau. 

 

1671 arbetade Johan med planer över staden Narva samt Neumünde. 

 

1672 föddes Jacob och Anna-Sofias son Fabian Ernst i RevalHan kom att stanna kvar i 

Estland och tillsammans med sin fru Gertrud Margaretha Fock starta Hannijöggi Line.. 

 

Den 15 september 1673 utnämndes Johan till överstelöjtnant vid artilleriet i Finland. Samma

år tjänstgjorde Jacob som ståthållare i Reval. Jacob gjorde även administrativ karriär och 

vikarierade 1673 för Bengt Claesson Horn som svensk guvenör i Livland.  

 

DANNERUM I KALMAR LÄN - Jag har hittat en notering underskriven av kung Karl att han

förlände ett hus i Sverige i närheten av Kalmar i Småland. Troligen är det i samband med att

Kalmar slott renoveras. Vad spännande att han var med om det.

 

Johans svenska hus

 

Översättning: 10 april 1674 - Överstelöjtnant Johan Stahl von Holstein erhåller hemanet

Dannerum i församlingen x i Kalmar län för sig och sina manliga arvingar enligt förläningsvilkor

som beslutats i Jönköping 1604. Det vill säga det som visade att det gällde egendom som

ärvdes. Johans son Otto Fredrik får den så småningom. (Fahne xxxx, 94)  

 

SKÅNSKA KRIGET 1675 -1679  -  Johans kusin Vilhelm tjänstgjorde under kriget som

överstelöjtnant vid Upplands regemente. Han hade 1673 följt med regementet över

till Wismar. Han ska ha fått ett barn. Vilhelm dog 14 oktober 1675 vid Wismar. (Elgenstierna

XXXX s. 504-505). Nu återstod endast två av Matthias söner - Jacob och Johan. 

 

Johans halvbror Jacob är mest känd som arkitekt av vackra herrgårdar till exempel Palmse.

Han reste reste som konstnär till bland annat Italien, Holland och Polen. 

 

17 september 1674  Johan till sin tjänst vid artilleriet i Estland och Ingermanland. Han var

bland annat inspektör över fortifikationsarbetet där.  

                       

STAËL VON HOLSTEIN nr 834. Den 22 september 1675 introduceras släkten vid det 

svenska riddarhuset  under namnet Staël von Holstein. 

 

Johan Staël von Holsteins namnteckning

 

UNDER SKÅNSKA KRIGET TJÄNSTGJORDE JOHAN I POMMERN 1676 - 1678

1677-  Kapten Johan Stael von Holsteins värfvade kompani. I Pommern. Johans

namnteckning är tagen från Armens rullor på Riksarkivet och gäller förslag på kompaniet i

Greiswald i Svenska Pommern från januari till december 1678.  1678 Kapten Johan Staël von

Holsteins värvade kompani i Pommern.

 

Johan Staëls namnteckningn1678                                                             

 

 

DAMGARTEN – 30 februari 1678. ”Besättningen under förutvarande fortifikationslöjtnanten

numera major Johan Staël von Holstein försvarade sig dock med stor tapperhet, och när

vårfloden kom densamme till hjälp och satt fienders batteri under vatten, måste den 2 april

draga sig färde.” (Munthe 1902 s. 472)

 

Den 2 oktober 1679 mördades Jacob i en duell. Gustaf von Mengden och dennes son Otto von

Mengden. 1680 födde Jacobs änkan Anna-Sofia sonen Jakob Axel. Jag kommer återkomma till

henne och paret barn längre ner. Nu var Johan ensam kvar av Matthias söner.

 

Johan och Christina fick ytterligare två barn:

 

Johan Gustaf - född 1681. Page hos kungen, fänrik vid Närke och Nerikes infanteriregemente

11 november 1700. Han avancerade till löjtnant samma år. Johan Gustaf dog ogift den 17

augusti 1702.

 

Carl Wilhelm född 1683, Han var kunglig svensk löjtnant och dog ogift i slaget vid Holowczyn

den 4 april 1708  

 

Christina dog 1683 troligen i barnsäng. 

 

ÄKTENSKAP NR 2 1684 -  1695 HELENA VON DER PAHLEN 

 

HELENA VON DER PAHLEN - Efter Christinas död 1683 gifte Johan (48 år) 1684 sig med

Helena von der Pahlen. Hon var dotter till  den svenske överste löjtnanten Johan von der

Pahlen till Astrau (Taurup)Dickelns socken. Johan von der Pahlen föddes den 27 juni 1602

i Arensburg på Ösel. Han antogs 1619 vid överste Schmellings regemente i Polen. 1621 gick

han i svensk tjänst. Han tog avsked 1639. Johan gifte sig 7 maj 1639 med Elisabeth Christina

Catharina von Rosen. (dotter till Bogislaus von Rosen). Johan von der Pahlen dog den 31

augusti 1694 och ligger begraven i Reval. Helena hade sex bröder, Två av dem Johan

Andreas och Bogislaus efterlämnade inga söner och den yngste Karl Detlof avled ung, Hennes

båda bröder Otto Magnus och Fredrik Adolf  avkomlingar valde när Estland blev ryskt

att bli svenska medborgare.

 

Helena och Johan Staël von Holstein fick tre barn:

 

Georg Bogislaus Stael von Holstein . (Friherreliga ätten 204 - Svenska adelns ättartaflor)

 

Otto Fredrik (1686- 1771) till Danerum i Ryssby socken i Kalmar län. Otto Fredrik inledde sin

militära karriär som volontär vid garnisonen i Riga: fänrik vid Närkes- och Värmlands

tremänningsregemente infanterieregemente 27 september 1705. Konfirmerad samma år 29

maj. Avancerade samma år till löjtnant. Han kommenderades till Riga för att ta hand om

rekryter i september samma år. Kom till Sverige i juli 1710 efter Rigas uppgivande:

Tjänstgjorde som kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Kom till Sverige i juli

1710 efter Rigas uppgivande: Otto Fredrik bodde på gården Danerum som pappa Johan fått

som donation 1674. Han dog ogift den 23 augusti 1771 på Araslöf i Fårlövs socken i Skåne.

 

Robert.(1687-?)

 

JOHAN OCH JACOBS SYSTER ANNA - dog 1695.

 

ÄKTENSKAP NR 3 - 1698 - 1703 ANNA SOFIA VON FOCK 

 

ANNA SOFIA VON FOCK - Efter att ha blivit änkling för andra gången 1695 gifte han sig 1698

62 år gammal med sin svägerskas kusins 40-åriga Anna Sofia von Fock . (f. 29/4 1665 i

Narva. Hon dog  21/2 1755 i Narva) Anna Sofias pappa hette  Mårten von Fock  och

var överste och kommendant Nöteborg i Ingermanland. 

 

Johan och  Sofia fick två barn. 

 

Otto Reinhold (1699-1731) Han dog i en duell i holsteinsk tjänst. Har hittat hans namn i

en journal över andra fälttåget till Norge där det stod att han anklagas för att ha varit

inblandad i myteri och blev förhörd av krigsrätt. Måste forska vidare i det.

 

Anna Dorotea (1700-1755).Anna Dorothea gifte sig den 11.05.1716 i Marbäcks socken

med Karl Ewert von Fock,nr 1846 kunglig svensk major som dog 1752. Carl Evert, (son av 

Hans, tab 25), född 1692 i Ingermanland. Volontär vid Mellins estländska regemente 

1703-05-01. Rustmästare 1703-12-23. Furir 1705-07-01. Förare 1706-07-09. Sergeant 

1708-12-30. Fältväbel 1709-02-30. Fänrik vid enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-05-23.

Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1711-12-29. Premiärfänrik vid Södermanlands

regemente 1712-10-18. Sekundlöjtnant 1712-12-19. Premiärlöjtnant vid Åbo läns infamter-

regemente 1715-06-10. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1717-02-25. Anna Dorothea

fick en son 25 december 1732 i Vahantaka i Latila (Finland) som döptes till Fredrik Bogislaus

Fock. Sonen Gideon Edvard Carl var inskriven på smålands nation på universitetet i Åbo 1737 .

Evert Fock upphöjdes till Major 1740-07-10. Överstelöjtnant vid enrollerings

manskapet i Västerbotten 1742-12-15 och vid Åbo läns infanteriregemente 1749-12-29.

RSO 1751-12-04. Död 1752-04-27 och begravdes 1752-04-30 i Åbo domkyrka. 'Han var med

vid Gadebusch och Tönningen, vid vilket senare tillfälle han blev fången hos danskarna men

lyckades rymde efter några månader.

 

I februari 1700 finns han med bland de som var stationerade i Balticum. "Nylands, överste

Gottard Vilhelm von Budberg (4 coys): Lifkompaniet, major Ernst von Lode, kaptens

Johan Stael von Holstein, Johan Brask" 

 

STORA NORDISKA KRIGET 1700-1721 - En vinterdag den 6 mars 1700 var Karl XII på

björnjakt i Kungsör. Han nåddes av en kurir som ridit hela vägen från botniska viken. Han hade

skakande nyheter från generalguvenören i Livland Erik Dahlberg, kuriren kapten Brask från

Nylands infanteriregemente lät meddela att sachsiska trupper gått in i Livland natten mellan

den 11-12 februari och utan föregående krigsförklaring intagit den svenska fästningen Cobron

och anfallit Riga. Nylands infanteriregementet hade förts över till Riga från Neumünde och blev

kvar i Riga som garnisonsförband. 

 

Herman Lindqvist beskriver Johan Brask i sin krönika i Aftonbladet 21 september 2008

 

"Sveriges beredskap var god - på 1700-talet".

 

"Han hade ridit i fyra veckor hela vägen från svenska Riga genom Livland och Estland, runt

Finska viken, upp till den frusna Bottenviken, runt den ner till Stockholm och därifrån direkt till

Kungsör."  

 

SLAGET VID NARVA I augusti 1700 och invaderade ryssarna  Ingermanland där man inledde

belägringen av NarvaDen 20 november utspelade sig det första slaget vid Narva 

 

 

nöteborg

 

1702 intog ryssarna Nöteborg.

 

APRIL 1703 - I Karlings bok Narva finns noterat att i en bok av Munthe uppges att Johan dog i

april 1703. Han ligger begravd i ett gravkapell i Narva. Det ska finnas en bild på gravstenen i

Munthes bok. Ska försöka få tag på den.  

 

RYSSARNA INTAR NARVA - ÄNKORNAS FLYKT TILL SVERIGE  Den 30 april 1703 anföll

ryssarna Nyenskans och 4 maj intogs skansen. Kanske var det då Johan dog. Den 10 augusti

1704 intog de Narva. Jag har inte hittat någon information vad som händer med Johans änka

och hans barn i Narva från 1703 och fram till 1712 då hon flydde till Sverige tillsammans med 

Jacob Staël von Holsteins änka och barn.

 

JOHANS ÄNKAS LIV I SVERIGE SAMT FLYTTEN TILLBAKS TILL NARVA - 1712 kom

Johans änka Sofia till Sverige via Finland som flykting tillsammans med två av sina båda 

styvdöttrar Christina Euphrosia (änka efter kapten Möller) och Barbara Gustaviana (änka efter

kapten Alexander Morath). Sofia hade även med sin 12-åriga dotter Anna-Dorotea.

 

                                                          Rådhustorget i Narva

 

 Johans änka Sofia stannade inte i Sverige utan återvände så småningom till Narva. Det skulle

vara spännande att  få veta var hon återvände till. Ägde hon fortfarande huset i Narva?

Levde något/några av hennes syskon? Sophia dog den 21 februari 1755 i Narva.  Jag har hittat

en notering i Frälsesläkter i Finland intill den stora oredan av Jully Ramsey om en Anna Sofia

Staël von Holstein som gifte sig med major Arvid Grabbe. Kan detta vara Johans änka som

gifte om sig efter Johans död?                                    

  

 Källor: 

 

Intessanta länkar:
 
Johan Möller (Arendt Möllers pappa) hade ett spännande och fartfyllt liv.  
 
 

JAKOB OCH ANNA SOFIA STAËL VON HOLSTEIN  

 

Anna-Sofia von Ungern-Sternberg

               

                                                                                                                          

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Sofia Staël von Holstein -  Nationalmuseums samlingar. Tavlan är målad 1812.             

Konstnären är tyvärr okänd. The painting is from the Swedish National Museum. The artist is

not known.           

  

Anna-Sofia och Jakob fick flera barn:               

Sofia Elisabet, född 1664. Gift 1:o 1684-05-13 i Reval med majoren Otto Reinhold von

Berg, av liv ländsk adel. Gift 2:o 1697-12-14 i Reval med generalmajoren Hans Johan

Gyllenlood, född 1664.     

                                                                                             

 Carl Jakob, född 1666. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Västerbottens regemente 1687-01-10 slutligen kapten i fransk tjänst. Död ogift 1693 i Frankrike. 

 

Otto Vilhelm, friherre Staël von Holstein, född 1668. Generalmajor. Död 1730. Se friherrliga ätten Staël von Holstein, tab1. upphöjd i friherrlig värdighet den 2 juni 1719 och introducerades 1719 under nr 155. 

 

Fabian Ernst, född 1672. Generaladjutant och lantråd. Död 1730.. Generaladjutanten Fabian Ernst Stael von Holstein*'' löste ut sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För ett af de förnämsta godsen, Hannijäggi i Estland, fick hvar broder, och således äfven Jakob Axel, 2,000 rdr sp. eller 800 dukater i guld, således 8,000 kronor, myntvärdets falt oberäknadt.

       Källa: Historisk tidskrift årgång 11 1891 

Jakobina Juliana, döpt 1675-05-21 i Riga, död 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län. Gift 1697-03-21 i Reval med generaladjutanten Gotthard Henrik von Lantingshausen, död 1704.

 

Jakoba Juliana, född 1678-04-21, död 1698. Gift 1703-09-13 i Reval med kapten Johan Fredrik von Ulrich, död 1724.

 

Jakob Axel, född 1680. Överste. Mest känd för sin duell med Tordenskiöld.  Död 1730

 

 

Hannijöggi

 

Hannijöggi (Annia) - i kretsen Harrien, församlingen St. Johannis.

Herrgården var i släkten Staël von Holsteins ägo 1671-1843.

 

1674 ritade Jakob ett hus åt överstelöjtnant Engelbrecht Richter i Riga. Jakob ägde 2

herrgårdar i Estland Hannijöggi och Jegelecht. I Livland ägde han herrgårdarna Markt, 

Heidenfelt, Kujen Ramkau i kreis Neu-Pelbag och Hintzberg. Jacon ligger begravd

Jacobikirsche i Riga. Han testamenterade hela sin förmögenhet till sin fru Anna-Sofia. 

 

JAKOBS STAËL VON HOLSTEINS ÄNKAS LIV I SVERIGE - Anna-Sofia föddes 1645 och var

dotter till Volmar von Ungern-Sternberg till Idel och Vogelsang. Volmar var överstelöjtnant,

naturaliserad svensk friherre 21 oktober 1653, Volmar var ståthållare vid Riga slott 1658. Han

introducerades vid Riddarhuset 1660 (under nr 54); Volmar var gift med Sofia von Yxkull

Sofia var dotter till överste Johan Yxkull och Anna Meiden. Anna-Sofia gifte efter Jakobs död sig

med Reinhold Johan von Fersen. När Jakobs änka Anna-Sofia flydde till Sverige 1712 hade hon

med sig dottern Jakobina vars man Gotthard Heinrich von Lantingen dött 28 oktober 1704 vid

Punitz. Anna Sofia hade även med sig sonen Otto Wilhelm.(mer om honom lite längre ner).

Anna-Sofia stannade kvar i Sverige och dog 1720 i Stockholm. Anna Sofias pappa Wolmar von

Ungern-Sternberg, (son till Henrik Otto von Ungern-Sternberg,, till Idel och

Vogelsang;överstelöjtnant; naturaliserad svensk friherre jämte sina kusiner Otto och Reinhold

1653-10-21 (introducerade 1660 under nr 54). ståthållare på Riga slott 1658; †

1677.Gift med jungfrun Sofia von Yxkull,dotter till översten Johan Yxkull och Anna Meidel,

samt syster till Reinhold Johan och Conrad Yxkull,friherrar von Yxkull-Gyllenband. 

 
Intressant information Om Otto Wilhelm Staël von Holstein
 
 

På nätet finns han upptagen som  Otto Wilhelm Johannsson och döptes den 31 mars 1684.

I dopattesten uppges Johan Staël von Holstein som pappa av någon okänd anledning. Otto

Wilhelm Stael von Holstein, föddes i Estland 1668/06/28. Han dog 1730/04/27 i Stockholm,

baron 1719/04/28, Otto Wilhelm var Kungliga Svenska Adjutantgeneralen, 1719 - general-

major och befälhave för infanteriregementet i Halland. Han gifte sig 1713 med Christina

Catharina grevinnan Löwenhaupt. Christina Catharina var född den 18 augusti i Stockholm.

Hon var hovfröken 1695.1699 var hon förlovad med generaladmuntanten friherre Knut

Leijonhufvud, som stupade vid Narva 1700. Christina gifte sig den 20 januari 1713 på

Stockholms slott med generalmajor Otto Staël von Holstein. Christina Catharina dog i 

barnsäng den 29 juli 1714, i Stockholm. Hon  begravning var den 10 augusti 1714 i

Riddarholmskyrkan.

  

* Det finns ett avtal från den 5 mars 1727 gällande en överförelse av godset Pantlitz som 

gjorts mellan bröderna Jacob och Otto Wilhelm. Godset låg i  dåvarande hertigdömet

Vorpommern. Jacob hade köpt godset den 30 april 1725 av bröderna  von Dechow för 16.300

rdr sp.vilket i dagens penningvärde motsvarar omkring 65.000 kronor. 

 

 

slottet Paflitz

   

länsherrgård Pantlitz 

 

 Pantlitz was owned by Jacob Axel Staël von Holstein between 30th of april 1725 and 5 mars

1727. He then sold it to Otto Wilhelm Staël von Holstein.   

 

"Gut Pantlitz ein Herr von Dechow und um 1757 bekam Joachim Friedrich von Thun das

Besitztum. Dieser "Edle und Große der Krone Schwedens" starb 1776. Sein Testament war ein

bißchen komisch. Gut Pantlitz sollte auf ewige Zeiten im Besitz seiner Söhne und der Kinder

seiner Söhne bleiben."......"

 Der letzte Baron von Mecklenburg starb 1916, seine Schwester bekam die Erbschaft, und 1920

wurde das Gut Pantlitz auf Grund des Reichs=Siedlungs=Gesetzes enteignet.".... " Und jetzt

strengt eine junge französische Komtesse, Enkelin der letzten Besitzerin, Klage auf Rückgabe

ihres Erbes an - vor dem Internationalen Schiedsgericht in Paris. Sie kann das dort tun, weil

ihre Mutter durch Heirat mit dem Marquis de la Rochebriant französische

Staatsangehörige geworden ist.Der alte Herr seufzte tief, als die Freunde zum bösen Ende der

Geschichte gekommen waren"

 

Citaten är från: Die Grüne Post, Nr. 8, Seite 6 vom 21. Februar 1932

 

Jakob ägde även en egendom i Arendshagen samt Neuenkort i Damgardt i Pommern.(Källa:

Historisk tidskrift volym 11 utgiven av svenska historiska föreningen 1891. Jakob slutade sitt

liv i Amsterdam där han arbetade som översättare från tyska till fransk. (Historisk tidskrift som

ovan)

 

Intressant kortfilm

Narva

 

Böcker:

Johan Levin Carlbom, Karl X Gustafs polska krig [1655-1657] och öfvergången till det

2:dra Sundskriget

Geschischte der stadt Narva  - döda 1704 i Narva

Karling, Sten: Narva - eine baugerschachtliche untersuchung,Wahlström & Widstrand

, Stockholm 1936

 

"Anna Sophia, geb. um 1645, gest. um 1720 in Stockholm. Sie heirathete: 1) um 1663 den

Obristen Jakob Stael von Holstein,"

 

 Film:

Hermans historia Karl X Gustaf 

Militära gradbeteckningar 

 

Haus Steinhausen  

 

Intressanta länkar: 

Utgrävningen av Nyenskans 

Narva - historisk webbsida

Karpoje fästning - historisk webbsida

 

Vetenskaplig artikel om Nyenskans: 

Archeological Monuments of the Okhta Cape, P. Sorokin..sid 19-26 (in english) 

 

 

Archiv d. Familie v. Stackelberg I. S. 3 u. 40. In einer Resolution des Dörptschen Landgerichts vom 3. April

1633 (in d. Brieflade von Thomel) heissen die zum Hofe Memseküll gehörigen Dörfer Mentz und Pergell; in

einem Briefe des Johann Stahl aus Narva vom 1. October 1664 an den Major Matthias Stackelberg in

Linköping (vgl. unten Urkunde JSa 15) Mentzekiill und Pergel; in einer undatirten, jedenfalls aber zwischen

1633 und 1645 verfassten Supplik des Wolmar Stackelberg an die schwedischen Reichsräte (im Besitz von

Victor Baron Stackelberg-Kardis) Mentzkiilla und Pergell; dagegen findet sich die Form Mennisküll in einem

Vertrage zwischen den Brüdern Matthias und Caspar Stackelberg vom 12. Juli 1622 (in d. Brieflade von

Thomel) und ebenso in Hupel's Nord. Miscellaneen 20—21, S. 168.

 

Duseborgs herrgård

 

Mattias Stackelberg var en kunglig svensk överstelöjtnant. Han var lantråd på Arendsborg.

Ärvherre till Piddul, Tomel och Ropada. Casper var hans bror. 

  

Personenstammsatz  
Name Stael von Holstein, Jacob
   Lebensdaten 1628-1679
Geburtsort Pernau
Sterbeort Riga
Zusatz Ingenieur und Architekt u.a. in Riga
Verweisungsform

Staël von Holstein, Jakob

http://www.historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=21

 

 Kuidula http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=imagegallery&id=14001

 

 

 Stora nordiska kriget  

Berkholz, C.A: Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Riga's, Volym 1 sid 95-96 

  Palmse mois (film) (movie) 

 

Anna (Gift med Henrik Muhlman, adlad von Seulberg född 1605. Stadsingenjör i Riga 1632. och

fortifikationsingenjör därst.24 januari 1645. Tillika tygmästare och ingenjör i Riga och Livland

6 september Med bibehållande av tygmästarbefattningen i Livland tillika tygmästare och

ingenjör i Ingermanland 2 augusti 1649. Erhöll vederlagsdonation på gods s. å.28/11. Adlad 10

januari 1651(sonsons sonen för ätten introd. 1720 under nr 1587). Erhöll i donation Tuusmäki i

Rantasalmi socken och Hirviniemi i Birkkala socken i Finland 20 mars 1651. Överstelöjtnant vid

artilleriet i Finland, Estland och Ingermanland 22 juni 1657. Kommenderades till armén på

Själland 1658, där han död s. å. 30/10 i Kjöge på Själland och begraven i S:ta Maria kyrka i

Helsingör, där hans vapen uppsattes. Han var en särdeles kunnig och nitisk artilleri och

fortifikationsofficer [Mf]. Gift med Anna Stahl, död 169(5), som 1667 beviljades försäkran på

hans innestående lön. Hon fick jämte sonen Johan av konung Carl X Gustaf i förläning godset

Zintenhof i Torgels socken 10 december 1659. 

 

Riddarhuset - historiska arv - vapensköld

 

 

Johan was born in 1636 in Livonia then belonged to Sweden. In Sweden reigned since 1632

Queen Christina. Sweden was since June 26, 1630 involved in the Thirty Years War. 


JOHN JACOB AND STUDIES - According to the "Album Academicum der University of Dorpat

(Tartun) 1632 - 1710 ". have both Johan Jacob studied there at some time during that period.

 

END OF THIRTY YEAR OLD WAR 10 October 1648. Major Mattias Jr. and Lieutenant Peter

Staël von Holstein, died in 1641 in Germany.

 

SCHLOSS STEINHAUSEN- Jacob was in Germany on a scholaship and studied around 1650.

He visited Schloss Steinhausen and made a drawing of it. At that time Schloss Steinhausen

was owned by Robert Werner Staël von Holstein. Near Schloss Steinhausen is an old chapel

where members of the family Staël von Holstein is buried. The first to be buried here is

Hardenberg Staël von Holstein - Robert the to nobels grandson. The family creast is on the

tombstone.

 


SOLDIERS IN SWEDISH ARMY 1651 - Johan began his military career in the Swedish army

1651. His brother James had joined the army a few years earlier. Sweden was at that time

not at war. As soldiers in the army the brothers got use of Jacobs trip to Germany. Jakob applied

to be for him self and his brother and cusins to be neuturalized swedish nobelmen. To be eligible

naturalized Swedish nobleman you had to give an account of your familys history for tree

generations. perhaps it was to get this he went to Germany?

  

SWEDISH NOBELMEN -On 14th October 1652 Johan and his brothers Jacob, Peter (Petter, 

Hildebrand and Mattias along with their cousins ​​Bernhard, Richard and William was naturlized

swedish nobelmen by queen Kristina.    In Matrikel öfwer Swea kingdom knightship and nobel

from 1754 the they are presented 1754 as follows:

Bernhard - Lieutenant horse (kept his last name and creast?)

Richard - Lieutenant at horse

Mathias - Major foot (this can be Mattias Jr. I told you about at the side of Matias. He died in

battle in Germany in 1641)

Wilhelm - Lieutenant

Peter - Lieutenant  - he died in a battle in Germany in 1641

Jakob

Johan

 

BARON BORIS STAËL VON HOLSTEIN - I'm not the first person in the family that has been

interested in the family´s history. I have found a documents from 1834 in the Estonian National

Archives written by a man called Boris Staël von Holstein. It containing the family tree as well as

short résumé of the familys history. Boris has in his research concluded that Mattias was the

father of Wilhelm, Jacob, Peter and Johan and that Richard, Mattias and Hildebrand were the

sons of Hans/ Johan. I have read the nobility letter that is archived at Riddarhuset in Stockholm

and in that it is written that al of Mattias and Hans/Johans sons where knighted. But Boris has

got one thing wrong Mattias jr is the son of Mattias.

 

 

GEORG WRANGEL AND NIKOLAI VON ESSEN - In the Estonian archive SAAGA I have found 

Baron Georg Wrangels and Nikolai von Essen genealogy of the family Staël von Holstein. It is

dated June 1926. They have worked hard and in contrast to Boris they give references to where

they have found the information.According to them:  Mattiasis the father of Johan, Jakob, Peter,

Hildebrand and Mattias jr and Johan/ Hans is the father of Bernhard, Richard and Wilhelm.  

What I've seen from my research this is true. 

 

Johan's cousin Conrad was elected October 14, 1652 to the mayor of Pärnu. In the coming years

after the by naturalization Jakob was given a lot of property by the Swedish state. Jacob bought

15 June 1671 Hannijöggi (Anija) and Jegelecht in St. Johannis church in circuit Pernau.

 

1654 - Queen Kristina abdicates and moves to Rome.  On June 6, 1654 Charles X ascended the

Swedish throne. His reign between the years 1654 and in 1660 was marred by war.

 

KARL X POLISH WAR 1655-1660 - Johan's cousin Hildebrand was the major's foot in

Colonel  Alexander Weise Stein's Dragoon Regiment and fought in Charles X's Polish war. The

war started with Sweden attacked Poland with the aim of increasing its power Poland with a

view to increasing his power over the Baltic Sea. 18-20 July 1656 fought tredagsslaget

vid Warzawa. Sweden won the battle. Hildebrand died during that battle.

 

KARL X's Russian War 1656 -1661 - Johan cousins ​​Bernhard captain and Richard Royal

Swedish lieutenants on horseback  died unmarried on 7th of September 1656 in Riga in a

outcomes when the city was besieged during King Karl X Gustav Russian war. Richard was five

years a General Major in von Essen's regiment and 10 years in colonel Per Andersson regiment.

the war ended withthe  Peace of Kardis June 21, 1661.  After these two wars only the brothers

Johnan and Jakob and their cousin Wilhelm lived.

 

 

KARL X SECOND DANISH WAR 5th August  1658 - 23th May 1660  In the Peace of Roskilde in

February 26, 1658 Sweden got the county Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslan and

the city Trondheim. Despite this, it was perceived as a failure of Karl X Gustav. He began in

1657 to develop a plan which was to attack Denmark's most vulnerable point its southern

border. Denmark declared war on Sweden in June 1657.  During the war, were both Johan and

Jacob were in Denmark 1658. John served as quartermaster general in the Swedish army in

Denmark. Jakob was commander of Køge. He designed the fortifications. Jacob worked together

with Erik Dahlberg plans for the city's fortification. At night, February 13, 1660 died KARL X

died on 13th 1660 only 37 years old. His son Karl was only 4 years. Reich came to be ruled by a

regency until Karl came of age. The war ended with the Peace of Copenhagen on 23th of May

 1660. The Swedes was now returned Bornholm,Trondheim and Denmark.

 

JOHAN IN SWEDISH INGIRAN 1660 - 1703 - After his time in Denmark Major Johan moved

to Narva in Ingria sinc that was since 17ht of February 1617 Swedish. It was therfore called 

(Swedish Ingria). The Swedish Ingria was organized in five counties Narva, Ivangorod, Jama,

Kaporje and Nöteborg.  Johan's half-sister Anna and her husband artillery engineering Heinrich

von Seulenberg lived since a couple some years in Narva. "In 1652, a revised project of

Nyenschantz fortifications was approved. The construction was headed by the engineer Heinrich

von Seulenberg. "

 


Johan's half brother Jakob was already placed in Ingria. He had advanced to colonel for artillery

fortresses in the Baltic provinces May 29, 1660 and was ordained to quartermaster general. He

was working with inspection of fortifikationsbyggnaderna. Georg Johan Veit Wittrock writes in

his book "Karl XI's guardian fiscal policy: Gustaf Bonde Treasury ovh break during Bremiska War,

1661-1667. That Jacob's salary was 1800 kronor.  On September 6, 1660 Johan advanced to

Major in artillery work in Ingria. The city Narva had burned the year before (only three houses)

and the fort remained. Now started building up the city. To build up the city again airchitects

came from Germany, Holland and Sweden. Most of the houses and buildings were build in 

baroque style - Narva Baroque. Johan had studied architecture and  draw both fortresses and 

sponsorship alongside the purely military.

 

 JOHAN MANSIONS - Johan Staël von Holstein owned many houses in and around Narva.

Wasahof and Soldina IN the former Narva County (formerly Waiwara parish in Estonia).

Duderhof in Gregori parish in Nöteborgs counties in Ingria. Väike-Soldina mois (Klein-Soldina).

Johan illustrated his palaces himself.

 

 

"The hall is full of ancient cannon, the tattered banners of the Great Guilds of Narva hang side

by side with flags captured on many a battlefield. ... From the anteroom which leads out of the

large drawing-room where a quaint old clock as tall as a man stands and where the ... This is

the house of Colonel Johann Stael von Holstein, its gateway and hall, staircase and lantern

many times etched and painted." Citat from the book a wayfarer in Estonia, Latvia and

Lithuania. by Ellen Chivers Davids.

 

KÄLLOR:

 

Inkvarteringskommissionens arkiv., Stockholms stadsarkiv. 

 

Fock, Henrik: Släkten Fock - personer och händelser under 450 år.   
 
Ramsey, http://runeberg.org/frfinl/0159.html

 

 

 

 

Aminoff, Johanna: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/28126/AminoffJohanna.pdf?sequence=3 

 

 

Kristina Staël von Holstein  och Anders Keckonius

 

RIKSARKIVET

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1677/10 (1677), bildid: A0053957_00273

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/16 (1678), bildid: A0053977_00210

 

VIDARE LÄSNING: 

Släkten Gyllenlod