Ludewicus Vlekke  de Are ca 1150- 12XX

    

 Riddaren Vleeke de Are    Riddaren Vleeke de Are        Riddaren Vleeke de Are        Riddaren Vleeke de Are

  

LUDEWICUS VLEKKE DE ARE (1) född ca 1150 och omnämns i ett dokument ifrån 1189. Han tjänstgjorde som "untervogt" (subadvocatus) åt ärkebiskop Philippe i Köln och ministerial åt greve von Hochstaden und Are på riddarborgen Are * i grevskapet Aredet tyska hertigdömet Westfalen.

 

I sin bok "Princes and territories in medieval Germany" skriver Benjamin Arnold. "Ministerials like knights everywhere in Europe, because they fought as cavalary, attended the crusades, lived in castles, towers or other fortiied dwellings of aristoctatic appereance, exercised seignorial and other jurisdictions, where generous patron of the Church, among their many honourable functions."        

 

Det är troligt att han arbetade både hos greve Theodericus II även kallad Dietrich von Are, som var kronvasall mellan  åren 1166-1195 och dennes efterföljare Lothar von Hochstaden und Are som var verksam 1195-1222. Lothar var gift med Mathilda von Sponheim. Det är kanske i  egenskap av ministerial som han kallar sig Vlekke de Are. Det kan även vara genom gifte eller blodsband.På en nedreländsk släktsight uppges Otto I greven von Ahr * 1110-1170 vara pappa till Ludewicus. I ett dokument omnämns dewicus som Macula vilket användes som beteckning för oäkta barn.

 

Ludewicus fick enligt Anton Fahne tre söner Hermann (II:1)Theodericus (II:2), och Henricus (II:3) . Ludewicus Vlekke de Are dog efter 1202. 

 

Ludewicus Vlekke  de Are 

LUDEWICUS VLEKKE DE ARE (1) was born around 1160 and is mentioned in a document ffrom 1189.He worked as a ministerial for the count von  Hochstaden und Are at the castle Are in the county Are in the duchy of Westphalia in Germany. In his book "Princes and territories in medieval Germany" Benjamin Arnold explanes what i ministerial is and why they regardless of there birth was seen upon as nobelmen. Ministerial is some that work in the administrativ department as a advocate, castellance, magistrate and balliff.   

 

"Ministerials like knights everywhere in Europe, because they fought as cavalary, attended the crusades, lived in castles, towers or other fortiied dwellings of aristocratice appereance, exercised seignorial and other jurisdictions, where generous patron of the Church, among their many honourable functions".

 

It is likely that he worked for  Count II, also known as Theodericus Diedrich von Hochstaden that  was working as a vassal between 1166 and 1195 and his successor, Lothar who was active 1195-1222. It is perhaps as ministerial he calls himself the Vlekke de Are. It can also be through marriage or blood ties. In a document from 1202 he called himselves Ludewicus Macula which is usually used as term for an illegitimate  child. According to Anton Fahne Ludewicus got three sons:

 

Hermann (II: 1)Theodericus (II: 2) and Henricus (II:3)  

 

Ludewicus Vlekke Are died sometime after 1202.

 

 

Altenahr und burg Are

 

 

 * Borgen Ahr byggdes på 1100-talet av greve Dietrich von Ahr. De ömnämns i olika dokument 1074-1096. Borgen låg ovanför staden Altenahr i grevskapet  von Ahr. Efter de att greven Gerhard I von Ahr och hans bror dött barnslösa ärvde deras syster Adelaide grevskapet. Hon gifte sig med Otto von Hochstaden. Grevskapet och släkten övergick då till att heta Hochstaden und Are. Släkten ägde grevskapet och slottet fram till 1246 då broderna Freidrich och Konrad von Hochstaden und Ahr bestämde sig för att donera grevskapet till biskopsämbetet i Köln.

 

Bilden till höger föreställer en altartavla som skänkts till Wallenburgikirche i Soest. Till höger i bilden ser vi en riddare som håller i en sköld som pryds med släkten Staël von Holsteins vapen. Altartavlan är ifrån 1489. 

 

* The castle Are was built in in the 12:th century  by count Diedrich von Ahr. It is mentioned in documents between  1074-1096. The castle was located near the town Altenahr and the river Ahr. After the death of the brothers Gerhard I and Hermann their sister inherited the county Ahr. When she got married to count von Hochstaden the county was called Hochstaden und Are. The county von Hochstaden und Ahr stayed in the family until 1246 when the brother Friedrich  and Konrad von Hochstaden und Are donated it to the bishopic of Köln. 

 

* Otto I greven von Ahr har uppgivits som pappa till Ludevicus. Otto levde mellan 1124-1164. Han var gift med arvtagerskan till grevskapet Ahr och fick därför titeln greve von Ahr. 

 

Otto I count of Ahr has been mentioned as the father of Ludevicus. Otto lived between 1124 and 1164. He was married to the heir to the county Ahr and was therefor the count of the county Ahr. The family after that called themselves von Hochstaden und Ahr. 

 

Källor/citations:

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 552, 553

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

Riddarborgen Are

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen

Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

Wikipedia: Grafschaft Are, Burg Are, Grafschaft Hochstaden och Konrad von Hochstaden

Kneschke, Ern: Neues Allgemeines Deutsches Adels-lexicon, Volyme 8  sid 587

Historische Geographie Von Mitteleurope

Ketschmer, Konrad:  Historische Geographie von Mitteleuropas von Altertum bis zum 18. jahrehundert, 1904 sid 253